Th?i gian ??c: 3 phút

Vinhomes Grand Park s?i ??ng th? tr??ng Khu ??ng

S? l??ng s?n ph?m kh?ng nhi?u, ti?m n?ng sinh l?i h?p d?n và b?o ch?ng t? “?ng l?n” Vinhomes là nh?ng ly do khi?n phan khu th?p t?ng The Manhattan thu?c ??i ?? th? Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9, TP HCM) gay s?t th? tr??ng phía Nam ngay khi khi ra m?t cu?i tháng 5/2020.

Bi?t th? ven s?ng

Bên c?nh ?ó, v?i các th?ng tin v? vi?c ti?p t?c m? bán các s?n ph?m t?i phan khu th?p t?ng The Manhattan Glory và phan khu cao t?ng The Origami trong tháng 7 t?i m?t l?n n?a làm gi?i ??u t? B?S chú y. Tam ly ng?i r?i ro sau ??i d?ch Covid ?? khi?n các nhà ??u t? th?n tr?ng h??ng dòng ti?n vào các kênh ??u t? ??m b?o tính linh ho?t, kh? n?ng sinh l?i ?a d?ng c?a s?n ph?m.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaV?i “b? t? quy?n l?c” Vinhomes – Vincom – Vinschool – Vinmec lu?n b?o ch?ng cho m?t n?n t?ng v?ng ch?c, toàn di?n và c?ng ??ng v?n minh, ??ng c?p.

The Manhattan Glory Vinhomes Grand Park Qu?n 9 chính th?c m? bán t? ??u tháng 7/2020

The Manhattan Glory – là phan khu có v? trí r?t ??p n?m sát v?i khu ti?n ích tr??ng h?c, b?nh vi?n và ???c bao b?c b?i dòng s?ng T?c hi?n hoà. Kh?ng ch? n?m tr?n v?n trong mi?n sinh thái giao hoà mà còn ???c t? ?i?m b?i B?n du thuy?n ??ng c?p trong n?i khu – duy nh?t t?i???i ?? th? Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9).

Khác v?i The Manhattan là n?i kh?i ??u ngày m?i v?i bình minh xanh mát t?i c?ng viên 36ha, The Manhattan Glory là n?i ?ón hoàng h?n bên b? s?ng tr?i dài huy hoàng l?ng l?y.

 – ??i ly F1 chính th?c phan ph?i các dòng s?n ph?m c?a Vinhomes qu?n 9
T?ng m?t b?ng và ti?n ích n?i khu th?p t?ng

Phan khu The Manhattan Glory còn n?m ngay sát toà nhà v?n phòng cao 45 t?ng duy nh?t trong ??i ?? th? và b?n Du thuy?n ??ng c?p.?Ngoài ra, Phan khu The Manhattan Glory ???c h??ng l?i t? h? th?ng ti?n ích c?a c? d? án: phòng khám Vinmec, tr??ng liên c?p Vinschool, 15 c?ng viên n?i khu ?an xen ti?n ích: khu vui ch?i tr? em và san vui ch?i thi?u niên và C?ng viên ánh sáng 36ha. Xung quanh phan khu là v??n hoa, ???ng d?o, khu BBQ, khu ph?c h?p th? thao g?m san bóng ?á, san tennis, san bóng r?, b? b?i ngoài tr?i… (Xem thêm)

?CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– ???c u? quy?n phan ph?i chính th?c, nh?n ??t c?c gi? ch?. Ngoài ra ?ay c?ng là ??n v? s? t? v?n giúp l?a?ch?n c?n t?t?và?s? duy?t h? s? vay?ngan hàng cho khách hàng.

Hotline d? án:?0896.68.66.68

The Origami chu?n b? ra quan m? bán chính th?c vào cu?i tháng 7/2020

Phan khu The Origami Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9) là phan khu ???c th?ng báo chính th?c m? bán ti?p theo sau nh?ng thành c?ng k? l?c t?i phan khu m? bán ??u tiên – The Rainbow Vinhomes Grand Park.

Phan khu này có quy m? d? ki?n 21 block cao t? 25 ??n 36 t?ng v?i kho?ng h?n 10.000 c?n h?. Các c?n h? phan khu này c?ng ???c thi?t k? ?a d?ng v? di?n tích và thi?t k? v?i di?n tích t? 30m2 ??n 82m2 cho nh?ng c?n t? studio, 1 phòng ng? t?i 3 phòng ng?. Hai s?n ph?m ch? ??o c?a phan khu này là?c?n h??và?shophouse chan ??. (Xem thêm)

Khách hàng quan tam ??n các s?n ph?m t?i d? án Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9) ho?c mong mu?n g?i bán và cho thuê có th? tìm hi?u và ??ng ky ?? ???c t? v?n qua?Hotline: 0896 68 66 68.

Bài vi?t n?i b?t