Th?i gian ??c: 3 phút

L?y c?m h?ng t? m? hình bi?t th? ven s?ng thành c?ng nh?t t?i Vinhomes Riverside Long Biên Hà N?i, các c?n bi?t th? ven s?ng t?i Vinhomes Qu?n 9 s? ti?p n?i phong cách thi?t k? sang tr?ng và ??ng c?p. Bên c?nh ?ó, C?T còn b? sung nhi?u ti?n ích nh? c?ng viên, v??n hoa, qu?ng tr??ng hi?n ??i… và ??c bi?t là b?n du thuy?n quy m? và hi?n ??i l?n ??u xu?t hi?n v?i quy m? ch?a t?ng th?y t?i TP HCM.

?i?m n?i b?t trong chính sách bán hàng t? tháng 10/2020

– Giá bán d? ki?n t? 50 t? ??ng/c?n => v?n ban ??u ch? t? 10 t? (~20%)
– Ngan hàng cho vay lên ??n 80% (bao g?m VAT) và ???c an h?n g?c và h? tr? l?i su?t, phí tr? n? tr??c h?n 0% trong vòng 36 tháng ??n Q2/2023.
? D? ki?n bàn giao t? Q2/2021 do v?y khách hàng mua nhà xong, nh?n bàn giao nhà sau g?n 2 n?m m?i b?t ??u tr? g?c và l?i cho ngan hàng!
– T?ng voucher VinFast lên ??n 200 tri?u ??ng.

Bi?t th? ??n l?p ven s?ng / Riverside Villa – phiên b?n gi?i h?n t?i The Manhattan Glory

The Manhattan Glory là phan khu duy nh?t có các các c?n bi?t th? ??n l?p ven s?ng v?i thi?t k? ??ng D??ng v? cùng sang tr?ng và ??ng c?p. Các c?n bi?t th? t?i ?ay ???c xay d?ng v?i các phiên b?n gi?i h?n, ti?n ích ??nh cao và th? hi?n ??ng c?p t?t b?c c?a ch? nhan s? h?u.

 • 23 c?n view s?ng tr?c di?n và ???c s?p x?p riêng 1 ch? ??u du thuy?n riêng.
 • Các c?n bi?t th? ??n l?p này n?m sát b?n du thuy?n, g?n c?ng viên riverside – v? trí ??p nh?t phan khu và có di?n tích t? kho?ng 350 – 500m2;
 • N?m sát ngay c?ng viên thiên ???ng Tropical Malibu v?i series h? b?i: H? b?i v? c?c – b? s?c Jacuzzi – h? b?i tr? em và ng??i l?n.

Chi ti?t layout ?i?n hình c?a bi?t th? ??n l?p ven s?ng / Riverside Villa – phiên b?n gi?i h?n t?i The Manhattan Glory

 • Di?n tích ??t: 350 – 500m2
 • S? t?ng: 3 t?ng ch?a bao g?m tum
 • Có ch? ?? ? t? trong hiên nhà (tr??c m?t)
 • M?t b?ng ?i?n hình nh? sau:

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua – ???c u? quy?n phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vingroup. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s? t? v?n giúp l?a ch?n c?n t?t và s? duy?t h? s? vay ngan hàng cho khách hàng. 

Hotline d? án: 0896.68.66.68

Hình ?nh bi?t th? ??n l?p ven s?ng / Riverside Villa – phiên b?n gi?i h?n t?i The Manhattan Glory

Hình ?nh 23 c?n bi?t th? ??c b?n ven s?ng Vinhomes qu?n 9
Hình ?nh các c?n bi?t th? ??c b?n ven s?ng Vinhomes qu?n 9

Ti?n ích n?i khu dành cho bi?t th? ??n l?p ven s?ng / Riverside Villa – phiên b?n gi?i h?n t?i The Manhattan Glory

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua – ???c u? quy?n phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vingroup. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s? t? v?n giúp l?a ch?n c?n t?t và s? duy?t h? s? vay ngan hàng cho khách hàng. 

Hotline d? án: 0896.68.66.68

Anh ch? vui lòng ?i?n ??y ?? th?ng tin chúng t?i s? cung c?p t?i quy anh ch? tr?n b? tài li?u d? án Vinhomes Grand Park Qu?n 9 m?i nh?t c?ng nh? th?ng tin v? giá bán và chính sách ?u ??i c?p nh?t tháng 10/2020.
  Bài vi?t n?i b?t

  Tr? l?i

  Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *