Th?i gian ??c: 8 phút

Sau khi m? bán thành c?ng các s?n ph?m bi?t th? ??n l?p và song l?p ven h? t?i phan khu The Manhattan Vinhomes Grand Park và ??u tháng 6/2020, các s?n ph?m “??t giá nh?t” d? án Bi?t th? ven s?ng (Riverside Villa) t?i phan khu The Manhattan Glory Vinhomes Grand Park s? ???c Ch? ??u t? Vingroup ti?n hành m? bán chính th?c t? ??u tháng 7/2020.

Bi?t th? là dòng s?n ph?m quan tr?ng trong phan khu th?p t?ng thu?c t? h?p siêu d? án Vinhomes Grand ParkKết quả xổ số miền bắc hôm qua (Vinhomes Qu?n 9). Nh?ng khách hàng có nhu c?u cao v? kh?ng gian s?ng ??p, v? s? an toàn và yêu thích c?nh quan xanh, bi?t l?p s? ?a thích lo?i hình s?n ph?m bi?t th? này.

Mang phong cách ki?n trúc hi?n ??i, sang tr?ng ??a Trung H?i và ??ng D??ng, v? trí bi?t th? Vinhomes Grand Park Qu?n 9 n?m ven s?ng và g?n g?i v?i thiên nhiên nên h??ng tr?n kh?ng khí trong lành, thoáng mát. ?ay ???c cho là n?i h?i t? m?i c?a gi?i th??ng l?u.

Nh?ng ?i?m n?i b?t trong chính sách bán hàng:

– Giá bán d? ki?n t? 20 t? ??ng/c?n => v?n ban ??u ch? t? 4 t? (~20%)
– Ngan hàng cho vay lên???n 80%?(bao g?m VAT) và ???c an h?n g?c và h? tr? l?i su?t, phí tr? n? tr??c h?n?0%?trong vòng?36 tháng???n Q2/2023.
? D? ki?n bàn giao t? Q2/2021 do v?y khách hàng mua nhà xong, nh?n bàn giao nhà sau g?n 2 n?m m?i b?t ??u tr? g?c và l?i cho ngan hàng!
– T?ng voucher VinFast lên ??n?200 tri?u???ng.
– Ch? ??u t? ??a ra?l? trình t?ng giáKết quả xổ số miền bắc hôm qua?qua các ??t m? bán t? 2-3%/m?i ??t.

bi?t th? vinhomes grand park qu?n 9
Ph?i c?nh bi?t th? t?i Vinhomes Grand Park

Bi?t th? ven s?ng / Riverside Villa – phiên b?n gi?i h?n t?i The Manhattan Glory

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaL?y c?m h?ng t? m? hình bi?t th? ven s?ng thành c?ng nh?t t?i Vinhomes Riverside Long Biên Hà N?i, các c?n bi?t th? ven s?ng t?i Vinhomes Qu?n 9 s? ti?p n?i phong cách thi?t k? sang tr?ng và ??ng c?p. Bên c?nh ?ó, C?T còn b? sung nhi?u ti?n ích nh? c?ng viên, v??n hoa, qu?ng tr??ng hi?n ??i… và ??c bi?t là bên du thuy?n l?n ??u xu?t hi?n.

Hình ?nh 23 c?n bi?t th? ??c b?n ven s?ng Vinhomes qu?n 9

The Manhattan Glory là phan khu duy nh?t có các các c?n bi?t th? ??n l?p ven s?ng v?i thi?t k? ??ng D??ng. V?i s? l??ng h?u h?n ch?:

 • 23 c?n view s?ng tr?c di?n và ???c s?p x?p 1 ch? ??u du thuy?n riêng. Các c?n bi?t th? ??n l?p này n?m sát b?n du thuy?n, g?n c?ng viên c?nh quan – là v? trí ??p nh?t và có di?n tích t? kho?ng 350-400m2;
 • 19 c?n view s?ng tr?c di?n có di?n tích kho?ng t? 300-400m2;
 • 18 c?n view s?ng có di?n tích nh? h?n t? 250m2.
 • N?m sát ngay c?ng viên thiên ???ng Tropical Malibu v?i series h? b?i: H? b?i v? c?c – b? s?c Jacuzzi – h? b?i tr? em và ng??i l?n.

Chi ti?t layout ?i?n hình c?a bi?t th? ??n l?p ven s?ng

 • Di?n tích ??t: 225 – 400m2
 • S? t?ng: 3 t?ng ch?a bao g?m tum
 • Có ch? ?? ? t? trong hiên nhà (tr??c m?t)
 • M?t b?ng ?i?n hình nh? sau:
M?t b?ng ?i?n hình c?n bi?t th? ??n l?p view s?ng

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua – ???c u? quy?n phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vingroup. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s? t? v?n giúp l?a ch?n c?n t?t và s? duy?t h? s? vay ngan hàng cho khách hàng. 

Hotline d? án: 0896.68.66.68

Bi?t th? ??n l?p

Bi?t th? ??n l?p n?m li?n k? c?ng viên ánh sáng và ch?y d?c theo dòng s?ng T?c hi?n hoà trong m?t ti?u khu riêng bi?t. ?i?u này ??m b?o tính riêng t? và an ninh tuy?t ??i t?i c? phan khu The Manhattan và The Manhattan Glory Vinhomes Grand Park Qu?n 9.

Bi?t th? ??n l?p: là bi?t th? có ki?n trúc ??c l?p, hình kh?i riêng bi?t t?o thành m?t t?ng th? hoàn ch?nh. Ki?n trúc c?a 4 m?t bi?t th? này nhìn t?ng th? r?t hài hòa. ???c xay d?ng gi?a l? ??t có t??ng rào bao quanh, ph?n xay d?ng kh?ng ti?p giáp tr?c ti?p v?i t??ng rào. Kho?ng cách t? bi?t th? ??n t??ng rào th??ng ?? r?ng ?? tr?ng cay, ti?u c?nh, san v??n… làm t?n lên v? ??p c?a c?n bi?t th?.

Bi?t th? ??n l?p t?i The Manhattan

 • Di?n tích ??t: 310 – 800m2
 • S? t?ng: 3 t?ng ch?a bao g?m tum
 • Phong cách ??a Trung H?i
 • Di?n tích sàn xay d?ng: 420 – 850m2
 • M?t b?ng ?i?n hình nh? sau:
 • Thi?t k? m?t b?ng chi ti?t c?n bi?t th? ??n l?p 420m2:
m?t b?ng bi?t th? ??n l?p the mahattan

Bi?t th? ??n l?p t?i The Manhattan Glory

?ang c?p nh?t…

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaCó 03 lo?i bi?t th? ??n l?p t?i The Manhattan Glory:

 • Bi?t th? ven s?ng: nh? trình b?y ? trên
 • Bi?t th? view h? c?nh quan
 • Bi?t th? view n?i khu

T??ng ?ng v?i t?ng v? trí khác nhau, các c?n bi?t th? s? có di?n tích, layout khác nhau. ??ng th?i m?c giá bán c?ng s? có s? ?i?u ch?nh t??ng ?ng.

 • Di?n tích ??t: 225 – 400m2
 • S? t?ng: 3 t?ng ch?a bao g?m tum
 • Phong cách ??ng D??ng
 • M?t b?ng ?i?n hình nh? sau:
Layout ?i?n hình c?n bi?t th? ??t l?p view h? c?nh quan

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua – ???c u? quy?n phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vingroup. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s? t? v?n giúp l?a ch?n c?n t?t và s? duy?t h? s? vay ngan hàng cho khách hàng. 

Hotline d? án: 0896.68.66.68

Bi?t th? song l?p

Bi?t th? song l?p ???c thi?t k? ch?y d?c theo dòng s?ng T?c hi?n hoà trong m?t ti?u khu riêng bi?t nh?m ??m b?o tính riêng t? và an ninh tuy?t ??i t?i c? phan khu The Manhattan và The Manhattan Glory Vinhomes Grand Park Qu?n 9.

Bi?t th? song l?p: là bi?t th? có 3 m?t san v??n và 1 m?t t??ng chung. Th?ng th??ng có 2 c?n n?m chung trên m?t khu ??t tuy nhiên m?i c?n có l?i ?i riêng. Bi?t th?c song l?p có th? ??i x?ng ho?c kh?ng ??i x?ng v?i nhau. Tuy là 2 c?n bi?t th? nh?ng nhìn t? ngoài vào ch? là m?t bi?t th?.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaBi?t th? song l?p có 2 c?a chính, 2 kh?i nhà ??ng d?ng và liên k?t v?i nhau. Bi?t th? song l?p ???c xay d?ng trên di?n tích ??t nh? h?n bi?t th? ??n l?p. Các m?t thoáng ?? r?ng ?? tr?ng cay ho?c làm ti?u c?nh…

Bi?t th? song l?p t?i The Manhattan

 • Di?n tích ??t: 340 – 560m2
 • S? t?ng: 3 t?ng ch?a bao g?m tum
 • Di?n tích sàn xay d?ng: 510 – 540m2
 • M?t b?ng ?i?n hình nh? sau:
 • Thi?t k? m?t b?ng chi ti?t c?n bi?t th? song l?p 340m2:
m?t b?ng bi?t th? song l?p the mahattan

Bi?t th? song l?p t?i The Manhattan Glory

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?ang c?p nh?t…

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaCó 02 lo?i bi?t th? ??n l?p t?i The Manhattan Glory:

 • Bi?t th? view h? c?nh quan
 • Bi?t th? view n?i khu

T??ng ?ng v?i t?ng v? trí khác nhau, các c?n bi?t th? s? có di?n tích, layout khác nhau. ??ng th?i m?c giá bán c?ng s? có s? ?i?u ch?nh t??ng ?ng.

Hình minh ho? bi?t th? song l?p t?i Vinhomes Qu?n 9

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua – ???c u? quy?n phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vingroup. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s? t? v?n giúp l?a ch?n c?n t?t và s? duy?t h? s? vay ngan hàng cho khách hàng. 

Hotline d? án: 0896.68.66.68

Phong cách ki?n trúc ??c tr?ng c?a dòng bi?t th? Vinhomes

Các c?n bi?t th? Vinhomes th??ng mang l?i ki?n trúc ??c tr?ng c?a ??a Trung H?i và ??ng D??ng. ?ay là hai l?i ki?n trúc n?i ti?ng và th?nh hành trong nhi?u th?p niên qua t?i các khu ?? th? cao c?p Vinhomes t? nh?ng n?m 2015 – 2016 t?i Vi?t Nam.

Tham kh?o hình ?nh m?u bi?t th? n?i b?t t?i các khu ?? th? Vinhomes trên toàn qu?c

??C?ng viên ánh sáng 36ha, h? th?ng s?ng h? và thi?t k? hi?n ??i ?n t??ng ??a Trung H?i là “b? ba” hoàn h?o t?o s?c hút cho khu Bi?t th? Vinhomes Qu?n 9

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaKinh nghi?m t? các d? án ?? th? thành c?ng t?i Vi?t Nam c?ng nh? trên th? gi?i cho th?y bên c?nh các y?u t? “tr?i phú” nh? phong c?nh, s?ng h? khí h?u, v? trí thì c? s? h? t?ng và ti?n ích n?i khu là các y?u t? quy?t ??nh s? thành c?ng c?a d? án. ?ó là ly do t?i sao các d? án ven s?ng và ??u ?? ti?n ích nh? Vinhomes Riverside hay Vinhomes Ocean Park l?i thu hút l??ng dan c? ??ng ?úc dù kh?ng ph?i trung tam thành ph?.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaVi?c xay d?ng các c?ng viên trong n?i khu, ??c bi?t là nh?ng c?ng viên kh?ng lu?n c?n ??n hàng tri?u USD cùng qu? ??t r?t l?n, nh?ng hi?u qu? mà m? hình này mang l?i th?t ?áng m? ??c. Kh?ng ch? ph?c v? cho c? dan trong n?i ?? mà còn giúp s?c cho c? khu v?c ???c “l?t xác” v? di?n m?o và ???c nang giá tr? ?áng k? cho các B?S xung quanh.

th?p t?ng Vinhomes Qu?n 9
Ph?i c?nh th?p t?ng Vinhomes Qu?n 9

?i vào ho?t ??ng n?i ti?p nhau, “b? ba” hoàn h?o trên h?a h?n s? ??a các bi?t th? Vinhomes Grand Park b?t phá v? giá tr? trong th?i gian t?i.

 • C?ng viên ánh sáng khai tr??ng ??u n?m 2020;
 • H? th?ng s?ng T?c u?n l??n bao quanh phan khu th?p t?ng The Manhattan GloryThe Manhattan;
 • H? th?ng ti?n ích bao g?m, bênh vi?n, tr??ng h?c, ??i siêu th?… ?ang ???c tri?n khai và s? ??a vào ho?t ??ng t? 2021.

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park Qu?n 9 (tên g?i c? Vincity) là khu ?? th? c?ng viên ven s?ng r?ng h?n 200ha ???c v?n hành và phát tri?n b?i Vinhomes theo m? hình ?? th? th?ng minh ??u tiên t?i Tp.HCM.? V?i 2 m?t giáp s?ng ??ng Nai và s?ng T?c, n?m trên m?t ti?n ???ng Nguy?n Xi?n, Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9) bao g?m nhi?u phan khu ch?c n?ng là các s?n ph?m ??ng c?p trong h? sinh thái c?a T?p ?oàn Vingroup.?

Khu cao t?ng bao g?m c?n h?shophouse chan ?? t?i phan khu The Rainbow (bàn giao t? 6/2020), phan khu The Origami (m? bán 2 ti?u khu cu?i cùng S6 & S10 t? cu?i T10/2020); Khu th?p t?ng bao g?m shophouse th?p t?ng (Boutique house), shop villa (Boutique villa) và bi?t th? t?i phan khu The Manhattan (?? bán h?t) và The Manhattan Glory (?ang m? bán);

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaKhu ti?n ích tr??ng h?c, b?nh vi?n, siêu th? ?ang ???c phê duy?t thi?t k?... ?i?m n?i b?t c?a d? án là m? hình thành ph? c?ng viên v?i 15 c?ng viên ch? ?? và h? sinh thái th?ng minh d?a trên 4 tr?c c?t l?i, g?m v?n hành th?ng minh, an toàn th?ng minh, c?ng ??ng th?ng minh và c?n h? th?ng minh.?


Hotline: 0896 68 66 68

? Tiêu chu?n bàn giao Bi?t th? Vinhomes Grand Park nh? th? nào?

Các c?n shophouse ho?c bi?t th? t?i Vinhomes Grand Park s? bàn giao theo tiêu chu?n hoàn thi?n m?t ngoài, xay th? trong theo tiêu chu?n bàn giao th?. Chi ti?t liên h??Hotline: 0896.68.66.68??? ???c h? tr?.

? Bi?t th? Vinhomes Grand Park bao gi? m? bán chính th?c?

T?i??– ??i ly chính th?c F1 c?a Vinhomes. Chúng t?i hi?n ?ang th?c hi?n gi? ch? ?? khách hàng ti?n hành b?c th?m ch?n c?n và chính th?c ???c m? bán nh?ng c?n cu?i cùng trong tháng 8/2020.

Bài vi?t n?i b?t