Th?i gian ??c: 4 phút

Nh?m mang t?i tr?i nghi?m ngh? d??ng – mua s?m – vui ch?i – gi?i trí hi?n ??i, khác bi?t t?i ng??i dan kh?p m?i t?nh thành trên c? n??c. Vinpearl s? phát tri?n Khu bi?t th? ngh? d??ng ch?m sóc s?c kho? t?i su?i khoáng M? Lam, Tuyên Quang – tiên phong cho dòng ngh? d??ng trên núi c?a t?p ?oàn v?i tên g?i là Vinpearl Tuyên Quang.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaL?n ??u tiên khách hàng có c? h?i s? h?u s?n ph?m Spa Villas – Bi?t th? ngh? d??ng trong Qu?n th? Ngh? d??ng su?i khoáng – Tr? li?u d??ng sinh cao c?p theo m? hình 5* qu?c t?. V?i ngu?n khoáng nóng quanh n?m – ch?a b?nh cho c? 12 tháng trong n?m.

Vinpearl M? Lam
Vinpearl M? Lam

Ngày 22/6/2019, t?i x? Phú Lam, huy?n Yên S?n, t?nh Tuyên Quang, T?p ?oàn Vingroup t? ch?c l? ??ng th? d? án vui ch?i gi?i trí, ngh? d??ng c?ng c?ng thu?c Khu du l?ch su?i khoáng M? Lam. Khu ngh? d??ng su?i khoáng nóng M? Lam – Vingroup Tuyên Quang s? ???c tri?n khai m?t h? sinh thái du l?ch mang th??ng hi?u Vinpearl, bao g?m các chu?i s?n ph?m cao c?p g?n v?i l?i th? su?i khoáng nóng nh? trung tam vui ch?i, gi?i trí khoáng nóng; trung tam khám – ch?a b?nh – ?i?u d??ng và tr? li?u khoáng nóng; san Golf Tuyên Quang và các lo?i hình ngh? d??ng ?a d?ng (bi?t th? s?n th?y, bi?t th? trong r?ng, bi?t th? su?i khoáng, bi?t th? san golf).

L? ??ng th? Vinpearl M? Lam, Tuyên Quang
L? ??ng th? d? án Vinpearl M? Lam, Vincom Tuyên Quang

1. T?ng quan d? án Bi?t th? Vinpearl M? Lam (Tuyên Quang)

??n v? phát tri?n d? án: T?p ?oàn Vingroup

V? trí:Kết quả xổ số miền bắc hôm qua thu?c khu su?i n??c khoáng M? Lam, x? Phú Lam, Huyên Yên S?n, t?nh Tuyên Quang

Quy m?:Kết quả xổ số miền bắc hôm qua g?n 600ha, g?m 3 phan khu chính:

 • Khu 450ha g?m h?n 4,000 c?n bi?t th? và VAP
 • Khu 100ha là san Golf tiêu chu?n Qu?c t?
 • Khu 30ha bao g?m shop, Vinmec, d??ng l?o, Onsen & spa, khách s?n 5*…

Khu bi?t th? ngh? d??ng: >4.000 c?n chia làm nhi?u lo?i hình s?n ph?m:

 • C?n bi?t th? view h? – Lake view villa: >1.300 c?n
 • C?n bi?t th? view r?ng – Jungle view villa: >1.400 c?n
 • C?n bi?t th? view núi – Moutain view villa: >900 c?n
 • C?n bi?t th? view san Golf – Golf view villa: >500c?n

??nh h??ng k?t h?p ngh? d??ng và ch?a b?nh: theo m? hình d??ng sinh 5* qu?c t? ??u tiên t?i Vi?t Nam.

Di?n tích c?n bi?t th?:Kết quả xổ số miền bắc hôm qua ?ang c?p nh?t

Ch?t l??ng bàn giao: giao th?

Ngan hàng tài tr? d? ki?n: Techcombank, Vietcombank

Th?i gian bàn giao: d? ki?n Quy 1-2/2021

Giá bán: ?ang c?p nh?t

M?t b?ng t?ng th? Vinpearl M? Lam (Tuyên Quang)
M?t b?ng t?ng th? Vinpearl M? Lam (Tuyên Quang)

2. V? trí d? án Bi?t th? Vinpearl Tuyên Quang

D? án Vinpearl M? Lam (Tuyên Quang) có v? trí n?m trên m?t ti?n QL37, Phú Lam, Yên S?n, Tuyên Quang. ?ay là v? trí “??t vàng” c?a Thành ph? Phú Lam, Tuyên Quang khi n?m ngay d?c su?i n??c khoáng M? Lam n?i ti?ng. Khu v?c này s? là là ?i?m nh?n c?a Tuyên Quang nói riêng & khu v?c Tay B?c B? nói chung

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaVinpearl M? Lam, Tuyên Quang

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaT?ng di?n tích kho?ng 600ha trong ?ó có các khu ngh? d??ng, su?i khoáng, Vinmec, san Golf ??ng c?p. Nhà ??u t? hoàn toàn có th? yên tam khai thác d?ch v? dành cho khách tham quan – mua s?m t?i khu ngh? d??ng Vinpearl Tuyên Quang này.

3. Ti?n ích bên trong d? án Vinpearl Tuyên Quang

Ch? ??u t? s? ??m b?o trên 50%, di?n tích ?? xay d?ng ti?n ích và phát tri?n m?ng xanh, mang ??n m?t kh?ng gian ti?n nghi, hoàn ch?nh các lo?i hình d?ch v?. T?i ?ay s? có các ti?n ích n?i khu v? cùng ch?t l??ng: t? h? th?ng san Golf ??ng c?p, khu ngh? d??ng su?i khoáng, khu th??ng m?i th?a s?c ?áp ?ng nhu c?u ngh? d??ng – mua s?m.

Shophouse Vinpearl Tuyên Quang

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaDo v?y, Vinpearl M? Lam (Tuyên Quang) chính là ??a ?i?m ly t??ng ?áp ?ng m?i nhu c?u mua s?m, th? gi?n hoàn h?o nh?t.

4. S?n ph?m m? bán và giá bán d? ki?n

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaCác c?n Bi?t th? hay Vinpearl  Villas M? Lam d? ki?n s? s? h?u phong cách ki?n trúc Nh?t B?n, ??a Trung H?i… sang tr?ng n?m trên t?ng di?n tích 453,3ha c?a d? án. V?i 04 lo?i hình bi?t th? và ???c thi?t k? linh ho?t nh?m ?áp ?ng hài hòa nhu c?u kinh doanh và c?nh quan chung c?a t?ng th? d? án:

 • C?n bi?t th? view h? – Lake view villa
 • C?n bi?t th? view r?ng – Jungle view villa
 • C?n bi?t th? view núi – Moutain view villa
 • C?n bi?t th? view san Golf – Golf view villa

Vinpearl M? Lam, Tuyên Quang ???c k? v?ng s? tr? thành ?i?m ??n m?i s?i ??ng b?c nh?t, thu hút ??ng ??o ng??i dan b?n ??a và khách du l?ch. Trong t??ng lai, t? h?p sáng giá này kh?ng ch? mang t?i c? h?i kinh doanh v??t tr?i mà còn kh?ng ng?ng gia t?ng giá tr? m?t cách b?n v?ng.

5. Ph??ng th?c thanh toán Vinpearl Tuyên Quang

Th?ng tin v? ti?n ?? d? án d? ki?n s? ???c C?T c?ng b? vào kho?ng Q2-3/2020.

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua - nh?n ??t c?c gi? ch?, phan ph?i chính th?c v?i giá t?t nh?t tr?c ti?p t? ch? ??u t?. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua t? v?n l?a ch?n c?n ??p s? duy?t h? s? vayKết quả xổ số miền bắc hôm qua ngan hàng giúp khách hàng có gói vay l?i su?t th?p nh?t, th? t?c ??n gi?n.

Hotline d? án: 0896.68.66.68

6. Hình ?nh c?p nh?t ti?n ?? d? án

Tháng 4/2020:

 • Phan khu trung tam dòng s?n ph?m Shophouse – Nhà ph? th??ng m?i d?ch v? ?ang ???c d?n hoàn thi?n và d? ki?n s? hoàn thi?n c?t +0.00 vào ngày 25/4/2020
 • Phan khu bi?t th? ?ang ???c hoàn thi?n các h?ng m?c chu?n b? thi c?ng.
? Có nh?ng lo?i bi?t th? nào?

C?n bi?t th? view h? – Lake View Villa
C?n bi?t th? view r?ng – Jungle View Villa
C?n bi?t th? view núi – Moutain View Villa
C?n bi?t th? view san Golf – Golf View Villa
?? ch?n C?n ??p. Liên h? hotline: 0896.68.66.68

? Khi nào b?t ??u m? bán?

Th?ng tin v? ti?n ?? d? án d? ki?n s? ???c C?T c?ng b? vào kho?ng Q2-3/2020. Có th? tham kh?o tr??c Ph??ng th?c thanh toán và H? tr? mua tr? góp. Ho?c g?i hotline: 0896.68.66.68

Bài vi?t n?i b?t