Th?i gian ??c: 10 phút

Vinhomes Grand Park qu?n 9 ???c chia làm 4 phan khu c?n h?. Phan khu ??u tiên ???c ra m?t tháng 7/2019 là phan khu The Rainbow v?i ?i?m nh?n là Qu?ng tr??ng C?u V?ng r?c r? s?c m?u. Phan khu ti?p theo ???c ??t tên là phan khu The Origami – mang h?i th? c?a Nh?t B?n và d? ki?n m? bán trong Q2/2020. Bài vi?t này s? c?p nh?t liên t?c th?ng tin v? giá và chính sách bán hàng c?a các ??t “m? bán” t?i Vinhomes qu?n 9.

D? án ?? m? bán thành c?ng 10.007 c?n h? trong ch? 17 ngày t? 18/7 ??n ngày 3/8/2019 t?i phan khu The Rainbow. Ch? ??u t? Vingroup c?ng ?? th?ng báo th?i gian d? ki?n m? bán Phan khu The Origami t?i trong Q2/2020.

???c s? ?y quy?n phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p t? Ch? ??u t? Vingroup, khách hàng ??i ly phan ph?i chính th?c d? án Ann Home s? lu?n ???c ??m b?o v? chính sách bán hàng ?u ??i nh?t c?ng nh? h? tr? v? vi?c l?a ch?n s?n ph?m và h? tr? th? t?c mua tr? góp ngan hàng v?i l?i su?t t?t nh?t.

Phan khu m? bán ti?p theo – The Origami Vinhomes Grand Park

Phan khu này có quy m? d? ki?n 21 block cao t? 25 ??n 36 t?ng v?i kho?ng h?n 10.000 c?n h?. Các c?n h? phan khu này c?ng ???c thi?t k? ?a d?ng v? di?n tích và thi?t k? v?i di?n tích t? 30m2 ??n 82m2 cho nh?ng c?n t? studio, 1 phòng ng? t?i 3 phòng ng?.

Bên c?nh ?ó, vi?c các t?p ?oàn hàng ??u Nh?t B?n là Mitsubishi và Nomura tham gia v?i Vinhomes trong vi?c xay d?ng 21 tòa chung c? cao t?ng t?i The Origami Vinhomes Grand Park s? nang t?m d? án ??ng c?p h?n n?a.

1. Giá bán c?n h? Vinhomes Grand Park – phan khu The Origami d? ki?n

V?i thành c?ng khi ?? bán h?t 10.000 c?n h? trong 17 ngày chào bán ??u tiên và vi?c 2 ??i gia Nh?t B?n tham gia ??u t? vào d? án phan khu 2 – The Origami, m?c giá bán tr?c ti?p t? C?T cho dòng c?n h? ? Vinhomes Grand Park ?? có nh?ng b??c gia t?ng ?áng k? trong 2 n?m qua và d? bán ti?p t?c “hot” trong th?i gian t?i. ??c bi?t khi m? bán 2 ti?u khu ??p nh?t S6 và S10 The Origami.

Lo?i c?n RainbowGiá bán Rainbow 2019
(ch?a VAT)
Giá bán Rainbow 2020
(ch?a VAT)
Lo?i c?n OrigamiOrigami S7-8-9
(ch?a VAT)
Origami S6-10
(ch?a VAT)
Studio: 29,9 – 33,8 m2T? 900 tri?un/aStudio: 27 – 39,4m2T? 1,5 t?T? 1,6 t?
n/an/an/a1PN: 36,4 – 41,1m2T? 1,7 t?T? 1,9 t?
1PN +1: 46,1 – 51,7 m2T? 1,1 t?T? 1,7 t?1PN +1: 46,1 – 51,8m2T? 2,3 t?T? 2,5 t?
2PN: 58,9 – 67,8 m2T? 1,3 t?T? 2,4 t?2PN: 58,3 – 69,2m2T? 2,8 t?T? 3,0 t?
2PN +1: 69,2 – 70,4 m2T? 1,5 t?T? 2,7 t?2PN +1: 69,2 – 70,4m2T? 3,1 t?T? 3,2 t?
3PN: 81,5 – 82,3 m2T? 2,1 t?T? 3,5 t?3PN: 81,2 – 103,3m2T? 3,5 t?T? 3,7 t?
n/an/an/a3PN +1: 103,6 – 108m2T? 3,9 t?T? 4,1 t?
B?ng giá chính th?c t? ch? ??u t? s? ???c cung c?p trong t?ng giai ?o?n m? bán.

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– là ??i ly VàNG phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vinhomes. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s??t? v?n giúp l?a ch?n?c?n có v? trí và giá t?t nh?t và?s? duy?t h? s? vayKết quả xổ số miền bắc hôm qua?ngan hàng cho khách hàng.

G?i ngay hotline: 0896.68.66.68

2. Th?ng tin chi ti?t

Th?ng tin chi ti?t v? ??t m? bán ti?p theo này s? ???c trình b?y trong bài vi?t d??i ?ay.

Chích sách cho vay mua tr? góp c?n h? c?p nh?t tháng 10/2020

Phan khu The Rainbow Vinhomes Grand Park

Phan khu The RainbowKết quả xổ số miền bắc hôm qua có v? trí m?t ti?n ???ng Nguy?n Xi?n, Qu?n 9.  Phan khu này có quy m? 17 block cao t? 25 ??n 36 t?ng v?i 10.007 c?n h?. Các c?n h? này ?a d?ng v? di?n tích và thi?t k? v?i di?n tích t? 30m2 ??n 82m2 cho nh?ng c?n t? studio, 1 phòng ng? t?i 3 phòng ng?, phù h?p v?i nhi?u ??i t??ng khách hàng.

1. Giá bán và CSBH c?n h? Vinhomes Grand Park – phan khu The Rainbow

?? Giá bán ch? ??u t? t? tháng 4/2020

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaCu?i tháng 4/2020, Ch? ??u t? ?? chào bán ra th? tr??ng gi? hàng cu?i cùng v?i kho?ng 50 c?n h? t?i các phan khu S1 – S5. M?c giá bán qua các giai ?o?n nh? sau:

Lo?i c?nDi?n tích tim t??ng 
(Min – Max)
Giá bán 2019
(ch?a VAT)
Giá bán T4/2020
(ch?a VAT)
Studio29,9 – 33,8 m2T? 900 tri?u ??ngn/a
1PN +146,1 – 51,7 m2T? 1,1 t? ??ngT? 1,7 t?
2PN58,9 – 67,8 m2T? 1,3 t? ??ngT? 2,4 t?
2PN +169,2 – 70,4 m2T? 1,5 t? ??ngT? 2,7 t?
3PN81,5 – 82,3 m2T? 2,1 t? ??ngT? 3,5 t?

Nh? v?y, m?c chào bán t? ch? ??u t? ?? có b??c t?ng tr??ng khá cao. ?i?u ch?nh t?ng t? 30-38 tri?u/m2 cho gi? hàng n?m 2019 lên m?c 35-45tri?u/m2 cho gi? hàng ??t cu?i tháng 4/2020.

?u ??i:

Tuy nhiên t?i ??t m? bán này khách hàng s? ???c h??ng các ?u ??i c?c kh?ng nh? sau:

 • Chi?t kh?u 1,5% trên giá g?c C?T;
 • Nh?n Voucher VinFast t? 70tr (CHGT d??i 1,7 t?) – 150tr (CHGT 1,7-2,5 t?) – 200tr (CHGT trên 2,5 t?);
 • H? tr? l?i su?t và kh?ng thanh toán g?c trong 18 tháng k? t? khi ky h?p ??ng vay và nh?n nhà t? tháng 6/2020. D? ki?n th?i gian b?t ??u thanh toán g?c và l?i s? t? tháng 12/2021.
Chính sách ?u ??i, v? ? và ?u ??i g?c và l?i trong 18 tháng

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– là ??i ly VàNG phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vinhomes. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s??t? v?n giúp l?a ch?n?c?n có v? trí và giá t?t nh?t và?s? duy?t h? s? vay?ngan hàng cho khách hàng.

G?i ngay hotline: 0896.68.66.68

?? Ph??ng th?c thanh toán và h? tr? tài chính t? tháng 4/2020

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaPh??ng th?c thanh toán th??ng khi khách hàng mua c?n h? phan khu The Rainbow Vinhomes Grand Park ??t tháng 4/2020 nh? sau:

??tTh?i ?i?m thanh toánT? l? thanh toán (trên giá bán CH sau thu?)
Ky Tho? thu?n ??t c?c (“TT?C”)50 tri?u ??ng
01Ky H?p ??ng mua bán (“H?MB”) (Trong vòng 7 ngày k? t? ngày ky TT?C)30% (bg toàn b? c?c ?? ?óng) + 5% tho? thu?n ??m b?o ky H?MB
02Vào ngày 20/5/202030% ho?c 40% giá bán (g?m VAT)
03Vào ngày 20/6/202010% (??i v?i KH thành toán 30% ??t 2)
04Th?ng báo Bàn giao c?n h?
(Tháng 6 – 9/2020)
25% + 2% KPBT + thu? VAT c?a 5% GTCH
05Th?ng bán nh?n GCNQSHN?

*5% thanh toán ??t 1 ?? ??m b?o ky H?MB ???c tính trên GTCH kh?ng g?m VAT và ???c C?T tr? l?i 12%/n?m theo quy ??nh.

Ngoài ra, khách hàng có th? ch?n m?t trong hai Ch??ng trình h? tr? tài chính sau:

Ch??ng trình 1: Chi?t kh?u 7% khi Khách hàng thanh toán v??t ti?n ?? so v?i quy ??nh trên H?MB

 • Chi?t kh?u 7% trên Giá bán s?n ph?m (tr??c thu?) khi khách hàng thanh toán tr??c h?n b?ng v?n t? có trong th?i h?n 15 ngày k? t? ngày ky TT?C/H?MB (tu? th?i ?i?m nào ??n tr??c).
 • Kho?n 5% (kh?ng g?m VAT) thanh toán trong ??t 1 nh?m ??m b?o ky H?MB s? ???c áp d?ng m?c l?i su?t 12%/n?m theo quy ??nh c?a ch? ??u t? Vingroup.

Ch??ng trình 2:Kết quả xổ số miền bắc hôm qua Gói ?u ??i kh?ng l?i su?t, kh?ng thanh toán n? g?c ??n khi nh?n nhà

 • Khi khách hàng l?a ch?n vay ?? mua c?n h? th?ng qua Ngan hàng TMCP K? Th??ng Vi?t Nam (“Techcombank”) và Ngan hàng TMCP Quan ??i (“MB“) s? nh?n ???c ?u ??i kh?ng l?i su?t và kh?ng thanh toán n? g?c lên ??n 70% giá tr? s?n ph?m (bao g?m VAT) trong vòng 18 tháng k? t? kho?n gi?i ngan ??u tiên.

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– là ??i ly VàNG phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vinhomes. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s??t? v?n giúp l?a ch?n?c?n có v? trí và giá t?t nh?t và?s? duy?t h? s? vayKết quả xổ số miền bắc hôm qua?ngan hàng cho khách hàng.

G?i ngay hotline: 0896.68.66.68

Giá bán ch? ??u t? n?m 2019

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaC?T ??a ra m?c giá bán c?n h? r?t linh ho?t theo t?ng toà và h??ng c?n h? v?i biên giao ??ng khá cao ?? ?áp ?ng nhu c?u ?a d?ng c?a khách hàng. M?c giá bán thành c?ng n?m 2019 nh? sau:

Lo?i c?nT? l?Di?n tích tim t??ng
(Min – Max)
Giá bán
(ch?a VAT)
Studio13%29,9 – 33,8 m2T? 900 tri?u ??ng
1PN +120%46,1 – 51,7 m2T? 1,1 t? ??ng
2PN35%58,9 – 67,8 m2T? 1,3 t? ??ng
2PN +125%69,2 – 70,4 m2T? 1,5 t? ??ng
3PN8%81,5 – 82,3 m2T? 2,1 t? ??ng

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaV?i m?c giá bán thành c?ng c?a ??t 1 t? 28-35 tri?u/m2 (khu S1); t? 29-36 tri?u/m2 (khu S2); t? 31-38 tri?u/m2 (Khu S3); và 33-48 tri?u/m2 (Khu S5) thì ?ay là m?c giá t??ng ??i cao h?n so v?i trung bình các d? án quanh khu v?c. Tuy nhiên, m?c giá này còn th?p h?n r?t nhi?u so v?i m?c giá d? án Vinhomes Central Park – Bình Th?nh trong khi ch?t l??ng xay d?ng và ti?n ích t?ng th? d? án l?i v??t tr?i, th?m chí ?u vi?t h?n khi áp d?ng c?ng ngh? th?ng minh tiên ti?n trong qu?n ly và v?n hành d? án. Bên c?nh ?ó, th? tr??ng th? c?p c?a d? án v? cùng nh?n nh?p v?i nh?ng th?i ?i?m giao d?ch lên t?i g?n 200 b? h? s?/ngày.

M? bán thành c?ng trong vòng 17 ngày ??t 1 Vinhomes Qu?n 9

Ph??ng th?c thanh toán và h? tr? tài chính n?m 2019

Ph??ng th?c thanh toán th??ng khi khách hàng mua c?n h? phan khu The Rainbow Vinhomes Grand ParkKết quả xổ số miền bắc hôm qua ??t tháng 7-8 trong n?m 2019 nh? sau:

??tTh?i ?i?m thanh toánT? l? thanh toán (trên giá bán CH sau thu?)Th?i gian d? ki?n
Ky V?n b?n tho? thu?n (“VBTT”)50 tri?u ??ngT7-8/2019
Trong vòng 7 ngày k? t? ngày ky VBTT10% (bg 50 tri?u ??ng)T7-8/2019
01Ky H?p ??ng mua bán (“H?MB”) (Trong vòng 30 ngày k? t? ngày ky VBTT)10% (bg toàn b? c?c ?? ?óng) + 5% tho? thu?n ??m b?o ky H?MBT8/2019
02-07C? m?i 2-3 tháng sau ngày ky H?MB (Chia làm 6 ??t)10%10/2019 – 9/2020
08Th?ng báo Bàn giao c?n h?25% + 2% KPBT + thu? VAT c?a 5% GTCHQ3-3/2020
09Th?ng bán nh?n GCNQSHN?

*5% thanh toán ??t 1 ?? ??m b?o ky H?MB ???c tính trên GTCH kh?ng g?m VAT và ???c C?T tr? l?i 12%/n?m theo quy ??nh.

Ngoài ra, khách hàng có th? ch?n m?t trong hai Ch??ng trình h? tr? tài chính sau:

Ch??ng trình 1: Chi?t kh?u 8-9% khi Khách hàng thanh toán v??t ti?n ?? so v?i quy ??nh trên H?MB

 • Chi?t kh?u 8-9% trên Giá bán s?n ph?m (tr??c thu?) khi khách hàng thanh toán tr??c h?n b?ng v?n t? có trong th?i h?n 15 ngày k? t? ngày ky TT?C/H?MB (tu? th?i ?i?m nào ??n tr??c).
 • Chi?t kh?u ???c gi?m ngay trên giá bán s?n ph?m khi th?a m?n các ?i?u ki?n trên.
 • Kho?n 5% (kh?ng g?m VAT) thanh toán trong L?n 1 nh?m ??m b?o ky H?MB s? ???c áp d?ng m?c l?i su?t 12%/n?m theo quy ??nh c?a C?T.

Ch??ng trình 2:Kết quả xổ số miền bắc hôm qua Gói ?u ??i kh?ng l?i su?t, kh?ng thành toán n? g?c ??n khi nh?n nhà

 • Khi khách hàng l?a ch?n vay ?? mua c?n h? th?ng qua Ngan hàng TMCP K? Th??ng Vi?t Nam (“Techcombank”) s? nh?n ???c ?u ??i kh?ng l?i su?t và kh?ng thanh toán n? g?c lên ??n 70% giá tr? s?n ph?m (bao g?m VAT) trong vòng 15 tháng k? t? kho?n gi?i ngan ??u tiên nh?ng kh?ng quá 6 tháng k? t? ngày d? ki?n bàn giao s?n ph?m theo th?ng báo c?a C?T.

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– là ??i ly VàNG phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vinhomes. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s??t? v?n giúp l?a ch?n?c?n có v? trí và giá t?t nh?t và?s? duy?t h? s? vay?ngan hàng cho khách hàng.

G?i ngay hotline: 0896.68.66.68

2. Gói vay ?u ??i t? ngan hàng

?? Gói vay ?u ??i t? ngan hàng t? tháng 4/2020

Khách hàng mua c?n h? t?i d? án Vinhomes Grand Park hi?n s? ???c hai ngan hàng Techcombank và MB tham gia tài tr?. Hai ngan hàng s? tài tr? cho khách hàng mua c?n h? d? án v?i d? ki?n h?n 15 l?a ch?n k?t h?p gi?a ph??ng th?c thanh toán linh ho?t c?a các gói vay khác nhau. 

Chúng t?i s? c?p nh?t chi ti?t chính sách t? hai ngan hàng này trong th?i gian s?m nh?t.

T?i Ann Home, khách hàng s? lu?n lu?n ???c mua v?i Giá G?c tr?c ti?p t? ch? ??u t? Vingroup và ???c t? v?n ph??ng án vay t?t nh?t v?i t?ng m?c ?ích vay c? th? c?a khách hàng. V?i m?c ?ích mua ?? ? ho?c mua ?? ??u t? thì các tiêu chí l?a ch?n gói vay t?t nh?t s? hoàn toàn khác nhau.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTr??ng h?p mua ?? ? thì c?n l?a ch?n gói vay có l?i su?t t?t nh?t và th?i gian vay h?p ly ?? ??m b?o s? ti?n ph?i tr? hàng tháng phù h?p v?i ngu?n thu nh?p ?n ??nh c?a gia ?ình. Trong tr??ng h?p mua ??u t? ng?n h?n thì c?n quan tam ??n s? ti?n ??u t? b? ra ít nh?t, l?i su?t t?t nh?t, phí ph?t ít nh?t và dòng ti?n thanh toán trong th?i gian ??u t? th?p nh?t…

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– là ??i ly VàNG phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vinhomes. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s??t? v?n giúp l?a ch?n?c?n có v? trí và giá t?t nh?t và?s? duy?t h? s? vayKết quả xổ số miền bắc hôm qua?ngan hàng cho khách hàng.

G?i ngay hotline: 0896.68.66.68

Gói vay ?u ??i t? ngan hàng n?m 2019

Vào giai ?o?n m? bán ??u tiên, Ngan hàng Techcombank là ngan hàng duy nh?t tài tr? cho khách hàng mua c?n h? t?i phan khu The Rainbow. Chính sách cho vay nh? sau:

Th?i gian vay t?i ?aCác gói l?i su?tTr? n? tr??c h?n
35 n?mH? tr? l?i su?t t? C?T
–     Gói 1: 8,625%
Chi?t kh?u thanh toán s?m
–     Gói 2: 8,29%
–     Gói 3: 9,29%
–     Gói 4: 8,79%
–     Gói 5: 9,79%
Sau th?i gian ?u ??i: 3,5-4,9% + LSTK 13 tháng
H? tr? l?i su?t t? C?T:
–    1,5 tháng ??u tiên: mi?n phí
–    T? 1,6-5 tháng ??u tiên: 1,5%
Chi?t kh?u thanh toán s?m:
–    2 n?m ??u tiên: 2%
–    T? 3-5 n?m ??u tiên: 1,5%
–    T? n?m th? 6: mi?n phí

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaG?n 500 khách hàng mua s?n ph?m tr?c ti?p ho?c gi?n ti?p t?i Ann Home ?? ???c chúng t?i h? tr? và t? v?n ?? l?a ch?n gói vay mua c?n h? phù h?p và t?i ?u nh?t. ?ay là nh?ng gói vay có l?i su?t th?p nh?t, phê duy?t linh ho?t nh?t và l?i ph?t tr? n? tr??c h?n th?p nh?t.

3. Th?ng tin chung c?n h? phan khu The Rainbow

S? block c?n h?: 17 block t? 25 – 36 t?ngS? c?n h?: 10.007 c?n Sapphire
Lo?i c?n h?: Studio, 1PN+1 – 3PNDi?n tích c?n h?: t? 30 – 83 m2
Giá bán c?n h?: trung bình t? 30 – 38 tri?u/m2Ch?t l??ng bàn giao c?n h?: hoàn thi?n c? b?n, ch?t l??ng cao c?p
Phí qu?n ly: d? ki?n kh?ng v??t quá 10.000/m2 (ch?a VAT)Th?i gian bàn giao: d? ki?n quy II-III/2020
M?t ?? c?nh quan + ti?n ích: h?n 70%.C?ng viên trung tam: 36ha
??n v? xay d?ng: Coteccons, Hoà Bình, Central, Delta, Unicons…Ngan hàng b?o l?nh: Techcombank
Pháp ly: s? h?ng, s? h?u ?n ??nh lau dài ??i v?i NVN và 50 n?m ??i v?i NNNCác ngan hàng cho vay: Techcombank và MB

Ti?n ích bên trong phan khu The Rainbow

V? ti?n ích, c? dan t??ng lai s? ???c t?n h??ng ti?n ích và m?ng xanh trong toàn d? án v?i 15 c?ng viên ch? ?? và c?ng viên ph?c h?p quy m? hàng ??u ??ng Nam á (C?ng viên ánh sáng) – l?n ??u tiên xu?t hi?n t?i Vi?t Nam. Duy nh?t ch? t?i phan khu The Rainbow c? dan ???c tr?i nghi?m cu?c s?ng hòa quy?n gi?a am thanh và s?c màu t? c?nh quan ?i?m nh?n – Qu?ng tr??ng C?u V?ng.…

C?ng viên c?u v?ng
C?ng viên C?u v?ng – Phan khu The Rainbow

??Mua – Bán th? c?p c?n h? Vinhomes Grand Park

T?i Ann Home, chúng t?i cam k?t h? tr? khách hàng th?c hi?n mua bán sang nh??ng v?i gi? hàng phong phú nh?t th? tr??ng trong th?i gian nhanh nh?tKết quả xổ số miền bắc hôm qua. ??ng th?i, các nhan viên kinh doanh ??y kinh nghi?m chuyên dòng s?n ph?m Vinhomes s? giúp khách hàng lu?n có ???c l?a ch?n t?t nh?t.

Khách hàng quan tam g?i bán ho?c mua hàng th? c?p vui lòng g?i Hotline: 0896 68 66 68Kết quả xổ số miền bắc hôm qua ?? ???c t? v?n (24/7).

Cho thuê c?n h? Vinhomes Grand Park

Hi?n nay r?t nhi?u toà c?n h? The Rainbow ?? b?t ??u ti?n hành bàn giao ??n c? dan. M?c dù ??n h?t tháng 9/2020 toàn b? 17 toà t?i phan khu The Rainbow m?i ???c bàn giao h?t tuy nhi?n hi?n nay th? tr??ng cho thuê c?ng t??ng ??i nh?n nh?p:

 • Giá cho thuê ? m?c trung bình t? 4,0 – 4,5% so v?i giá tr? c?n h?. ?ay là m?c t??ng ??i h?p ly trong ?i?u ki?n th? tr??ng tháng 8/2020 khi Covid v?n ?ang có nh?ng tác ??ng tiêu c?c lên th? tr??ng B?S và kinh t? nói chung.
 • M?c giá cho thuê ch?a th? thi?t l?p m?t b?ng giá chính xác do v?n ?ang trong quá trình bàn giao => Th? tr??ng s? ti?p t?c giao ??ng ?? tìm m?t b?ng chung trong 3-6 tháng t?i.
 • T? l? cho thuê v?n ?ang th?p, ch? y?u t?p trung ? nh?ng c?n nh? nh? Studio và 1PN+. Các c?n l?n h?n hi?n ?ang ch? khách hàng ?i th?m quan và quy?t ??nh.
 • C?T c?ng ?ang có nh?ng ??ng thái tích c?c ?? thu hút c? dan v? sinh s?ng th?ng qua vi?c h? tr? th?m quan và ??a các ti?n ích chung d?n ?i vào ho?t ??ng.

M?c giá cho thuê hi?n nay nh? sau:

Giá cho thuê các c?n h? The Rainbow tháng 8/2020

Khách hàng quan tam g?i cho thuê ho?c thuê c?n h? giá t?t vui lòng g?i Hotline: 0896 68 66 68Kết quả xổ số miền bắc hôm qua ?? ???c t? v?n (24/7).

Thi?t k? 3D c?n h? d? án Vinhomes Grand Park qu?n 9

C?n h? studio
C?n h? 1PN
C?n h? 2PN1WC
C?n h? 2PN2WC
C?n h? 3PN

Ti?n ?? xay d?ng các phan khu t?i Vinhomes Grand Park Qu?n 9

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park Qu?n 9 (tên g?i c? Vincity) là khu ?? th? c?ng viên ven s?ng r?ng h?n 200ha ???c v?n hành và phát tri?n b?i Vinhomes theo m? hình ?? th? th?ng minh ??u tiên t?i Tp.HCM.? V?i 2 m?t giáp s?ng ??ng Nai và s?ng T?c, n?m trên m?t ti?n ???ng Nguy?n Xi?n, Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9) bao g?m nhi?u phan khu ch?c n?ng là các s?n ph?m ??ng c?p trong h? sinh thái c?a T?p ?oàn Vingroup.?

Khu cao t?ng bao g?m c?n h?shophouse chan ?? t?i phan khu The Rainbow (bàn giao t? 6/2020), phan khu The Origami (m? bán 2 ti?u khu cu?i cùng S6 & S10 t? cu?i T10/2020); Khu th?p t?ng bao g?m shophouse th?p t?ng (Boutique house), shop villa (Boutique villa) và bi?t th? t?i phan khu The Manhattan (?? bán h?t) và The Manhattan Glory (?ang m? bán);

Khu ti?n ích tr??ng h?c, b?nh vi?n, siêu th? ?ang ???c phê duy?t thi?t k?... ?i?m n?i b?t c?a d? án là m? hình thành ph? c?ng viên v?i 15 c?ng viên ch? ?? và h? sinh thái th?ng minh d?a trên 4 tr?c c?t l?i, g?m v?n hành th?ng minh, an toàn th?ng minh, c?ng ??ng th?ng minh và c?n h? th?ng minh.?


Hotline: 0896 68 66 68

? Vinhomes Grand Park Qu?n 9 mua giá t?t nh?t?

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vingroup. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s??t? v?n giúp l?a ch?n?c?n t?t, giá g?c ch? ??u t? và h? tr??s? duy?t h? s? vay?ngan hàng cho khách hàng. (Hotline 0896.68.66.68)

? Vinhomes Grand Park Qu?n 9 mua tr? góp nh? th? nào t?t nh?t?

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vingroup. Chúng t?i h? tr? khách hàng l?a ch?n?c?n t?t và?s? duy?t h? s? vay?ngan hàng c?ng nh? l?a ch?n gói vay t?t nh?t v?i l?i su?t th?p nh?t và phí tr? n? tr??c h?n th?p nh?t cho khách hàng. (Hotline 0896.68.66.68)

? C?n h? giai ?o?n 1 và giai ?o?n 2 có ??c ?i?m gì khác nhau?

– V? lo?i hình c?n h?: c? hai giai ?o?n m? bán ??u có các lo?i c?n h? ?a ??ng nh? Studio, 1PN+1, 2PN1WC, 2PN2WC và 3PN
– V? giá bán: theo ?úng chi?n l??c ra hàng c?a ch? ??u t? và s? t?ng giá th? tr??ng khu v?c thành ph? sáng t?o khu ??ng TP.HCM, m?c giá m? bán ??t 2 theo các chuyên gia d? báo s? t?ng t? 10-15% so v?i m?c m? bán ??t 1.
CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vingroup (Hotline 0896.68.66.68)

Bài vi?t n?i b?t