Th?i gian ??c: 4 phút

D? án Casino Phú Qu?c c?a Vingroup ???c ??t tên là Corona Resort & Casino t?i Phú Qu?c (Kiên Giang) ??u t? ?? ?i vào ho?t ??ng t? 19/1/2019 và ?ón ti?p c? khách n??c ngoài và khách Vi?t Nam vào ch?i.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaCorona Casino Phú Qu?c ?i vào ho?t ??ng s? kéo theo “ngành kinh t? kh?ng khói” Vi?t Nam phát tri?n. Cùng v?i ?ó là B?S n?m trong t? h?p này s? t?ng tr??ng m?nh tr? thành?s?n ph?m có giá tr? th??ng m?i & kinh t? r?t cao.

?i?n hình là thành ph? láng gi?ng c?a chúng ta nh? khu Sentosa – Singapore, Malacca – Malaysia, Macao và H?ng K?ng.

Th?i gian ??c: 4 phút

Casino Phú Qu?c ???c xay d?ng trên di?n tích 37ha, thu?c qu?n th? các khu du l?ch sinh thái cao c?p m?i v?i nhi?u d?ch v? gi?i trí bao g?m khách s?n corona phú qu?c, sòng bài v?i? 400 bàn roulette, 2.000? máy ?ánh b?c, và 300 bàn cho blackjack, baccarat và các lo?i khác ., ngoài ra còn có trung tam h?i ngh?, h?i th?o qu?c t? và khách s?n 5 sao 3.000 phòng.

Nh?n tr?n b? tài li?u d? án Grand World Phú Qu?c m?i nh?t c?ng nh? th?ng tin v? giá bán và chính sách ?u ??i c?p nh?t tháng 11/2020.
  • Casino 18.800m2 sàn – 2 t?ng, có h? b?i.
  • Khách s?n 4 sao: 8 t?ng 1.440 phòng.
  •  Khách s?n 5 sao chia thành 1 kh?i 7 t?ng và 1 kh?i 5 t?ng.
  • Trung tam h?i ngh? 18.502m2 – 2 t?ng.
  • Khu spa chuyên bi?t 3.370m2.
  • Nhà hát 10.360m2 sàn – 2 t?ng.
  •  Và m?t s? c?ng trình mua s?m, ?n u?ng, vui ch?i h?n 2ha có tên là Ph? ?i b? B?i Dài.
  Quy m? các casino ? Vi?t Nam

  Các trò ch?i trong Corona Casino Phú Qu?c:

  • Roulette – 100 bàn
  • Baccarat
  • Jack ?en
  • Xì phé, truy?n th?ng và Texas
  • Sic Bo
  • H?n 1000 máy ?ánh b?c

  Sòng bài ? Phú Qu?c cho c? ng??i Vi?t vào ch?i

  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaC? ng??i Vi?t và ng??i n??c ngoài ??u ???c phép ?ánh b?c t?i Casino ??o Phú Qu?c m?i. Ng??i n??c ngoài có h? chi?u qu?c t? s? ???c phép vào sòng b?c v?i ?i?u ki?n là h? trên 21 tu?i, m?c trang ph?c phù h?p và kh?ng trong tình tr?ng say x?n hay s? d?ng ch?t kích thích. C?ng dan Vi?t Nam s? ???c phép vào sòng bài Phú Qu?c n?u h? ?áp ?ng các ?i?u ki?n sau:

  1. C?ng dan ph?i trên 21 tu?i;
  2. Ch?ng minh thu nh?p trên 440 ?? la M? m?i tháng ti?n l??ng( ho?c10 tri?u ??ng Vi?t Nam );
  3. Kh?ng ???c có ti?n án ti?n s?;
  4. Nh?ng ng??i than ng??i ?ánh b?c (ch?ng, v?, cha m?, con cái, v.v.) kh?ng ph?n ??i vi?c h? ch?i ? sòng b?c. N?u khi?u n?i ???c g?i ??n chính quy?n ??a ph??ng, nh?ng ng??i ?ánh b?c s? b? t? ch?i tham gia ?ánh b?c;
  5. C? dan ??a ph??ng s? ph?i tr? $ 44,00US d??i d?ng phí vào c?a m?i ngày (th?i gian 24 gi?) ho?c ??ng ky th? hàng tháng ???c c? ??nh ? m?c $ 1,100,00US;
  6. Trang ph?c  ph?i ???c m?c phù h?p;
  7. Các con b?c  kh?ng b? nghi?n hay s? d?ng ch?t kích thích.
  Corona Casino Phú Qu?c
  Corona Casino Phú Qu?c

  ?i?u ki?n vào ch?i t?i sòng bài Corona Casino Phú Qu?c

  Khánh hàng c?n cung c?p gi?y t? ch?ng minh tài chính, bao g?m:

  1. B?n sao có ch?ng th?c xác nh?n thu nh?p hàng tháng, b?ng l??ng hàng tháng ho?c quy?t ??nh tr? l??ng c?a c? quan n?i ng??i ch?i ?ang c?ng tác xác nh?n trong 03 tháng g?n nh?t k? t? ngày vào ch?i casino, trong ?ó th? hi?n m?c thu nh?p hàng tháng t? 10 tri?u ??ng tr? lên;
  2. B?n sao có ch?ng th?c h?p ??ng cho thuê nhà, cho thuê tài s?n c?a ng??i ch?i còn hi?u l?c theo quy ??nh c?a pháp lu?t, trong ?ó th? hi?n t?ng s? ti?n cho thuê hàng tháng t? 10 tri?u ??ng tr? lên;
  3. B?n sao có ch?ng th?c s? ti?t ki?m ngan hàng, sao kê tài kho?n ti?n g?i ngan hàng c?a ng??i ch?i có th?i h?n t? 01 n?m tr? lên và có phát sinh l?i hàng tháng t? 10 tri?u ??ng tr? lên;
  4. B?n sao có ch?ng th?c t? khai thu? thu nh?p cá nhan ?? ???c c? quan thu? quy?t toán ho?c b?n xác nh?n vi?c th?c hi?n ngh?a v? thu? c?a c? quan thu? ch?ng minh ng??i ch?i có thu nh?p ch?u thu? t? b?c 3 tr? lên theo quy ??nh t?i Lu?t thu? thu nh?p cá nhan trong vòng 01 n?m tr??c khi vào ch?i;
  5. B?n xác nh?n vi?c th?c hi?n ngh?a v? thu? c?a c? quan thu? ch?ng minh ng??i ch?i có thu nh?p tính thu? t? b?c 3 tr? lên theo quy ??nh t?i Lu?t thu? thu nh?p cá nhan trong vòng 01 n?m tr??c khi vào ch?i casino;
  6. Các gi?y t? khác ch?ng minh ???c ng??i ch?i có thu nh?p th??ng xuyên t? 10 tri?u ??ng/tháng tr? lên;
   Tr??ng h?p các h? s? nêu t?i ?i?m 1, 2, 3, 4, 5 Kho?n này kh?ng ch?ng minh ???c thu nh?p c?a ng??i ch?i ??t m?c 10 tri?u ??ng/tháng, ng??i ch?i có th? xu?t trình ??ng th?i nhi?u h? s? ?? ch?ng minh có t?ng thu nh?p th??ng xuyên t? 10 tri?u ??ng/tháng tr? lên.
  Corona Casino and Resort Phú Qu?c
  Corona Casino t?i Phú Qu?c ? ?au và ho?t ??ng khi nào?

  Casino t?i Phú Qu?c ???c ??t tên là Corona Resort & Casino t?i Phú Qu?c (Kiên Giang) do Vingroup ??u t? ?? ?i vào ho?t ??ng t? 19 tháng 1 n?m 2019

  Sòng bài Corona có cho ng??i Vi?t vào ch?i kh?ng?

  C? ng??i Vi?t và ng??i n??c ngoài ??u ???c phép ?ánh b?c t?i Casino ??o Phú Qu?c m?i. Ng??i n??c ngoài có h? chi?u qu?c t? s? ???c phép vào sòng b?c v?i ?i?u ki?n là h? trên 21 tu?i, m?c trang ph?c phù h?p và kh?ng trong tình tr?ng say x?n hay s? d?ng ch?t kích thích. C?ng dan Vi?t Nam s? ???c phép vào sòng bài Phú Qu?c n?u h? ?áp ?ng m?t s? ?i?u ki?n c? th?..

  ?i?u ki?n tiên quy?t ?? ng??i Vi?t vào ch?i là gì?

  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaKhánh hàng b?t bu?c ph?i cung c?p gi?y t? ch?ng minh tài chính ?? có th? vào vui ch?i trong t? h?p gi?i trí khách s?n casino này.

  Bài vi?t n?i b?t