Chính sách b?o m?t

Chúng t?i là ai

??a ch? website là: http://cvanasse.com.

Th?ng tin cá nhan nào b? thu th?p và t?i sao thu th?p

Bình lu?n

Khi khách truy c?p ?? l?i bình lu?n trên trang web, chúng t?i thu th?p d? li?u ???c hi?n th? trong bi?u m?u bình lu?n và c?ng là ??a ch? IP c?a ng??i truy c?p và chu?i user agent c?a ng??i dùng trình duy?t ?? giúp phát hi?n spam

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaM?t chu?i ?n danh ???c t?o t? ??a ch? email c?a b?n (còn ???c g?i là hash) có th? ???c cung c?p cho d?ch v? Gravatar ?? xem b?n có ?ang s? d?ng nó hay kh?ng. Chính sách b?o m?t c?a d?ch v? Gravatar có t?i ?ay: http://automattic.com/privacy/. Sau khi ch?p nh?n bình lu?n c?a b?n, ?nh ti?u s? c?a b?n ???c hi?n th? c?ng khai trong ng? c?nh bình lu?n c?a b?n.

Th? vi?n

N?u b?n t?i hình ?nh lên trang web, b?n nên tránh t?i lên hình ?nh có d? li?u v? trí ???c nhúng (EXIF GPS) ?i kèm. Khách truy c?p vào trang web có th? t?i xu?ng và gi?i nén b?t k? d? li?u v? trí nào t? hình ?nh trên trang web.

Th?ng tin liên h?

Cookies

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaN?u b?n vi?t bình lu?n trong website, b?n có th? cung c?p c?n nh?p tên, email ??a ch? website trong cookie. Các th?ng tin này nh?m giúp b?n kh?ng c?n nh?p th?ng tin nhi?u l?n khi vi?t bình lu?n khác. Cookie này s? ???c l?u gi? trong m?t n?m.

N?u b?n vào trang ??ng nh?p, chúng t?i s? thi?t l?p m?t cookie t?m th?i ?? xác ??nh n?u trình duy?t cho phép s? d?ng cookie. Cookie này kh?ng bao g?m th?ng tin cá nhan và s? ???c g? b? khi b?n ?óng trình duy?t.

Khi b?n ??ng nh?p, chúng t?i s? thi?t l?p m?t vài cookie ?? l?u th?ng tin ??ng nh?p và l?a ch?n hi?n th?. Th?ng tin ??ng nh?p g?n nh?t l?u trong hai ngày, và l?a ch?n hi?n th? g?n nh?t l?u trong m?t n?m. N?u b?n ch?n “Nh? t?i”, th?ng tin ??ng nh?p s? ???c l?u trong hai tu?n. N?u b?n thoát tài kho?n, th?ng tin cookie ??ng nh?p s? b? xoá.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaN?u b?n s?a ho?c c?ng b? bài vi?t, m?t b?n cookie b? sung s? ???c l?u trong trình duy?t. Cookie này kh?ng ch?a th?ng tin cá nhan và ch? ??n gi?n bao g?m ID c?a bài vi?t b?n ?? s?a. Nó t? ??ng h?t h?n sau 1 ngày.

N?i dung nhúng t? website khác

Các bài vi?t trên trang web này có th? bao g?m n?i dung ???c nhúng (ví d?: video, hình ?nh, bài vi?t, v.v.). N?i dung ???c nhúng t? các trang web khác ho?t ??ng theo cùng m?t cách chính xác nh? khi khách truy c?p ?? truy c?p trang web khác.

Nh?ng website này có th? thu th?p d? li?u v? b?n, s? d?ng cookie, nhúng các trình theo d?i c?a bên th? ba và giám sát t??ng tác c?a b?n v?i n?i dung ???c nhúng ?ó, bao g?m theo d?i t??ng tác c?a b?n v?i n?i dung ???c nhúng n?u b?n có tài kho?n và ?? ??ng nh?p vào trang web ?ó.

Phan tích

Chúng t?i chia s? d? li?u c?a b?n v?i ai

D? li?u c?a b?n t?n t?i bao lau

N?u b?n ?? l?i bình lu?n, bình lu?n và siêu d? li?u c?a nó s? ???c gi? l?i v? th?i h?n. ?i?u này là ?? chúng t?i có th? t? ??ng nh?n ra và ch?p nh?n b?t k? bình lu?n nào thay vì gi? chúng trong khu v?c ??i ki?m duy?t.

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua??i v?i ng??i dùng ??ng ky trên trang web c?a chúng t?i (n?u có), chúng t?i c?ng l?u tr? th?ng tin cá nhan mà h? cung c?p trong h? s? ng??i dùng c?a h?. T?t c? ng??i dùng có th? xem, ch?nh s?a ho?c xóa th?ng tin cá nhan c?a h? b?t k? lúc nào (ngo?i tr? h? kh?ng th? thay ??i tên ng??i dùng c?a h?). Qu?n tr? viên trang web c?ng có th? xem và ch?nh s?a th?ng tin ?ó.

Các quy?n nào c?a b?n v?i d? li?u c?a mình

N?u b?n có tài kho?n trên trang web này ho?c ?? ?? l?i nh?n xét, b?n có th? yêu c?u nh?n t?p xu?t d? li?u cá nhan mà chúng t?i l?u gi? v? b?n, bao g?m m?i d? li?u b?n ?? cung c?p cho chúng t?i. B?n c?ng có th? yêu c?u chúng t?i xóa m?i d? li?u cá nhan mà chúng t?i l?u gi? v? b?n. ?i?u này kh?ng bao g?m b?t k? d? li?u nào chúng t?i có ngh?a v? gi? cho các m?c ?ích hành chính, pháp ly ho?c b?o m?t.

Các d? li?u c?a b?n ???c g?i t?i ?au

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaCác bình lu?n c?a khách (kh?ng ph?i là thành viên) có th? ???c ki?m tra th?ng qua d?ch v? t? ??ng phát hi?n spam.

Th?ng tin liên h? c?a b?n

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua
311/K25 ???ng s? 8, Khu ph? 1, p. An Phú, Qu?n 2, Tp.HCM
S?T: (028) 73014 666
Email: hello@annhome.vn
MSDN: 0314251205 do S? K? ho?ch và ??u t? Tp.HCM c?p.