Th?i gian ??c: 2 phút

Chính sách h? tr? cho nhà ??u t? Condotel

Chính sách h? tr? t? ch? ??u t?Chính sách h? tr? cho vay
– Cam k?t thuê tr?n ??i chia s? l?i nhu?n 85/15 (Khách h??ng 85%)– Ngan hàng h? tr? vay ??n 60%
– L?i nhu?n t?i thi?u 10% trong 3 n?m ??u tiên– Th?i gian vay: t?i ?a 15 n?m
– T?ng 2 ?êm ngh? Vinpearl Phú Qu?c ngay khi ky H?MB– H? tr? l?i su?t 0% ??n 31/12/2020
– T?ng th? VinID tr? giá 150 tri?u ??ng– Kh?ng ph?i tr? g?c ??n 31/12/2023
– T?ng voucher VinFast t? 70 – 200 tri?u ??ng– Mi?n phí tr? n? tr??c h?n ??n 31/12/2020

Chính sách h? tr? cho nhà ??u t? Shop

Chính sách h? tr? t? ch? ??u t?Chính sách h? tr? cho vay
– L?i nhu?n 10%/2 n?m ??u tiên– Ngan hàng h? tr? vay ??n 60%
* Chi?t kh?u ngay 8% trên giá Shop ch?a VAT n?u kh?ng nh?n cam k?t l?i nhu?n trên.– Th?i gian vay: t?i ?a 15 n?m
– T?ng 1 cay vàng SJC ngay khi ky H?MB– H? tr? l?i su?t 0% ??n 30/04/2021
– Mi?n ti?n thuê 2 n?m t? ngày bàn giao
– H? tr? gói n?i th?t 6% giá bán Shop
– T?ng phí m?i gi?i t?i ?a 1% giá bán Shop n?u KH t? kinh doanh
– Kh?ng ph?i tr? g?c ??n 30/04/2023
– T?ng voucher VinFast 200 tri?u ??ng– Mi?n phí tr? n? tr??c h?n ??n 30/04/2021

Ngoài ra, khách hàng còn ???c t?ng voucher mua ? t? VinFast lên ??n 200 tri?u

??u t? s?n ph?m Grand World, khách hàng s? ???c t?ng voucher mua ? t? Vinfast t??ng ?ng:

  • S?n ph?m d??i 2 t? ???c t?ng voucher tr? giá 70 tri?u ??ng (áp d?ng khi mua xe VinFast Fadil).
  • S?n ph?m t? 2 t? ??n d??i 3 t? ??ng ???c t?ng voucher 150 tri?u ??ng (áp d?ng khi mua xe VinFast Lux A2.0).
  • S?n ph?m trên 3 t? ??ng ???c t?ng voucher 200 tri?u ??ng (áp d?ng khi mua xe VinFast Lux SA2.0).
Th?i gian ??c: 2 phút

Bênh c?nh ?ó, khách hàng mua t? xa qua h? th?ng AnnSmart t?i AnnHome s? có chính sách siêu ?u ??i khác. Liên h? ngay ?? ???c t? v?n.

Hotline t? v?n 24/7

GRAND WORLD PHú QU?C

Grand World Phú Qu?c là t? h?p Khách s?n, Condotel 5 sao và Khu ph? mua s?m ??ng c?p ho?t ??ng 24/7 và 365 ngày/n?m. Phan khu duy nh?t n?m trong t? h?p Corona Resort và Casino Phú Qu?c, ???c v?n hành b?i th??ng hi?u Vinpearl Luxury.

V?i v?n ??u t? 4.600 t? ??ng v?i quy m? r?ng 85 ha, n?m trong h? sinh thái du l?ch và ngh? d??ng c?a T?p ?oàn Vingroup, Grand Wolrd Phú Qu?c th?a h??ng toàn b? nh?ng ti?n ích mà các d?ch v? ??ng c?p này mang l?i: Corona Casino,?Vinpearl Safari,?Vinwonders, Vinpearl Golf? Phú Qu?c 27 l?…


Hotline: 0896 68 66 68

Bài vi?t n?i b?t