Th?i gian ??c: 4 phút

Vinpearl là th??ng hi?u d?ch v? du l?ch ngh? d??ng – gi?i trí l?n nh?t Vi?t Nam

Là thành viên c?a t?p ?oàn Vingroup – Vinpearl s? h?u chu?i khách s?n, resort và trung tam h?i ngh? ??ng c?p 5 sao, các khu vui ch?i gi?i trí qu?c t? t?a l?c t?i nh?ng danh th?ng du l?ch n?i ti?ng nh?t c?a Vi?t Nam. Sau 15 n?m phát tri?n, Vinpearl ?ang có 43 c? s?, c?ng su?t g?n 17.000 phòng trên toàn qu?c, d? ki?n ti?p t?c m? r?ng qui m? t?i Vi?t Nam và trên th? gi?i trong th?i gian t?i.

Tiên phong d?n ??u trong ki?n t?o và nang t?m d?ch v? du l?ch – ngh? d??ng t?i Vi?t Nam, h? sinh thái Vinpearl ?em ??n tr?i nghi?m t?t c?-trong-m?t, g?m chu?i khách s?n và khu ngh? d??ng, các c?ng viên gi?i trí, safari, san golf, spa, ?m th?c, h? th?ng trung tam h?i ngh? 5* chu?n qu?c t?, tích h?p v?i trung tam th??ng m?i và nhà ph? shophouse hi?n ??i.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaVinpearl ?áp ?ng toàn di?n các nhu c?u khác nhau ?? m?i du khách có th? t?n h??ng k? ngh? nh? ???c thi?t k? cho riêng mình, nang t?m tr?i nghi?m v?i nh?ng d?ch v? d?n ??u các xu h??ng th?i th??ng hi?n nay. N?i ?ay c?ng ???c m?nh danh là ch?n d?ng chan hoàn h?o cho hành trình khám phá v? ??p tuy?t m? c?a thiên nhiên, v?n hóa và con ng??i Vi?t Nam.

Ch? ??u t? Vinpearl
Vinpearl là m?t trong nh?ng doanh nghi?p “làm nóng” th? tr??ng B?S ngh? d??ng Vi?t Nam nh? các s?n ph?m ch?t l??ng, ??ng c?p và chính sách bán hàng ??t phá 

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua??c bi?t v?i h? th?ng Ballroom và phòng h?p linh ho?t, ??ng c?p cùng d?ch v? t? ch?c chuyên nghi?p và ?m th?c ?a phong v?, Vinpearl còn là l?a ch?n hàng ??u ?? t? ch?c các s? ki?n cao c?p, phong cách k?t h?p ngh? ng?i tinh t?. ???c trang b? nh?ng thi?t b? tiên ti?n hàng ??u hi?n nay, Vinpearl ?áp ?ng yêu c?u t? ch?c kh?t khe c?a các s? ki?n h?i ?àm qu?c t?, h?i ngh? quan tr?ng c?a nh?ng nhà l?nh ??o c?p cao.

H? th?ng Vinpearl ?ang s? h?u 5 th??ng hi?u ngh? d??ng Vinpearl Luxury – Vinpearl Resorts – Vinpearl Discovery Condotels & Resorts – Vinpearl Hotels – VinOasis, 3 th??ng hi?u vui ch?i gi?i trí Vinpearl Land – Vinpearl Safari – Vinpearl Golf, 2 th??ng hi?u spa VincharmAkoya, 1 th??ng hi?u MICE – Vinpearl Convention Center và 1 th??ng hi?u ?m th?c Almaz. Cùng l?i th? hoàn h?o ???c thiên nhiên ban t?ng, Vinpearl lu?n Sáng T?o – N? L?c – T?n Tam ?? lan t?a m?nh m? nh?ng nét ??p c?a ??t n??c, con ng??i và tinh hoa v?n hóa c?a Vi?t Nam t?i b?n bè n?m chau, ??a Vi?t Nam thành ?i?m ??n m?i c?a du l?ch Chau á.

Quy m? ho?t ??ng

V?i 16 qu?n th? ngh? d??ng, c?ng su?t 16.800 phòng khách s?n và bi?t th? Vinpearl; 3 san golf; 4 khu vui ch?i gi?i trí VinWonders (tên c?: Vinpearl Land) – Vingroup ?ang s? h?u h? th?ng b?t ??ng s?n ngh? d??ng quy m? nh?t Vi?t Nam. Chi?m ~50% qu? phòng 4* và 5* trên c? n??c.

Chu?i Vinpearl tr?i dài t? B?c vào Nam ?? hi?n di?n t?i 9 ??a danh du l?ch n?i ti?ng nh?t v?i ?u ?i?m v??t tr?i là m? hình t? h?p ??ng b?: ngh? d??ng – vui ch?i gi?i trí – ?m th?c – khám phá…

Ho?t ??ng kinh doanh Vinpearl qua các n?m

Doanh thu khai thác khách s?n t?i Nha Trang, ?à N?ng và Phú Qu?c chi?m trên 80% t?ng doanh thu khai thác khách s?n c?a Vinpearl.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTheo báo cáo c?a TCBS, doanh thu m?ng khách s?n và vui ch?i gi?i trí c?a Vinpearl ti?p t?c t?ng tr??ng t?t trong n?m 2019, ??t kho?ng 7,8 nghìn t?, t?ng tr??ng CARG trung bình 25% m?i n?m. Trong ?ó, l?i nhu?n tr??c thu? ??t 1,3 nghìn t?, t? su?t l?i nhu?n g?p ??t 17%. K?t qu? này cho th?y doanh thu t?ng tr??ng nhanh nh?ng biên l?i nhu?n v?n t?ng tr??ng t?t.

Kh?ng ng?ng ??i m?i và phát tri?n các lo?i hình ngh? d??ng m?i

Bên c?nh các khu ngh? d??ng bên b? bi?n, Vinpearl c?ng ?ang phát tri?n thêm nhi?u s?n ph?m m?i nh? chu?i Vinpearl City Hotel – khách s?n trong thành ph?; chu?i condotel – c?n h? khách s?n… và tr? thành m?t trong nh?ng nhà phát tri?n b?t ??ng s?n ngh? d??ng l?n nh?t Vi?t Nam.

Trong 2020, Vinpearl s? gi?i thi?u dòng khách s?n ba sao m?i d??i th??ng hi?u VinHoliday nh?m t?i phan khúc khách hàng ph? th?ng. Ngoài ra, T?p ?oàn c?ng m? r?ng hình th?c du l?ch ngh? d??ng – ch?m sóc s?c kho?.

K? ho?ch kinh doanh Vinpearl 2020

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaV?i m?ng Du l?ch ngh? d??ng – Vui ch?i gi?i trí, trong n?m 2020, Vinpearl s? ??y m?nh h?p tác toàn di?n v?i các h?ng hàng kh?ng n?i ??a ?? m? các ???ng bay c? ??nh trong n??c và qu?c t? t?i các ??a ph??ng có c? s? c?a Vinpearl, cung c?p các gói du l?ch tr?n gói cao c?p nh?m t?ng s? l??ng khách t?i h? th?ng khách s?n.

Trong n?m 2020, Vinpearl s? ??y m?nh h?p tác toàn di?n v?i các h?ng hàng kh?ng n?i ??a ?? m? các ???ng bay c? ??nh trong n??c và qu?c t? t?i các ??a ph??ng có c? s? h? t?ng c?a Vinpearl, cung c?p các g?i du l?ch tr?n gói cao c?p. N?m nay Vinpearl s? tính t?i chuy?n kinh doanh dòng s?n ph?m khách s?n 3 sao v?i th??ng hi?u VinHoliday nh?m t?i dòng khách hàng ph? th?ng và l?a ch?n m?t s? th??ng hi?u qu?n ly khách s?n qu?c t? n?i ti?ng ?? qu?n ly m?t s? khách s?n c?a Vinpearl nh?m t?ng s? l?a ch?n c?a khách hàng.

?? tr?c ti?p ti?p c?n th? tr??ng và xúc ti?n vi?c qu?ng bá s?n ph?m du l?ch, Vinpearl s? m? v?n phòng ??i di?n t?i các th? tr??ng chi?n l??c nh? Nga, ??ng ?u…

Bên c?nh ?ó, theo chi?n l??c m?i, các VinWonders s? ???c xay d?ng theo m? hình chu?i C?ng viên ch? ?? v?i di?n tích t?i thi?u 50 ha, t?p trung t?i các thành ph? l?n và các thành ph? du l?ch n?i ti?ng. N?m 2020, d? án m? r?ng VinWonders Phú Qu?c và m?t s? h?ng m?c m?i t?i VinWonders Nha Trang d? ki?n s? ???c hoàn t?t và ??a vào v?n hành vào tháng 4/2020.

Bài vi?t n?i b?t