tran tr?ng kính m?i Quy khách hàng tham d? Chu?i s? ki?n “B?c th?m s?n ph?m Shophouse – Boutique Villa – Bi?t th?” t?i phan khu The Manhattan Glory.

Chu?i s? ki?n b?c th?m các s?n ph?m “HOT nh?t” t?i The Manhattan Glory nh? ShophouseBoutique VillaBi?t th? s? di?n ra vào sáng th? b?y ngày 14/11/2020 t?i ?ay.

?? ??ng ky tham d? Chu?i s? ki?n “B?c th?m s?n ph?m Shophouse – Boutique Villa – Bi?t th?”, Quy khách có th? liên h? v?i Ann Home qua Hotline: 0896 68 66 68Kết quả xổ số miền bắc hôm qua ?? ???c h? tr?.

Theo ?ó, vào sáng ngày 14/11/2020, Ann Home s? ti?p t?c t? ch?c s? ki?n Vinhomes qu?n 9 “B?c th?m s?n ph?m Shophouse – Boutique Villa – Bi?t th?Kết quả xổ số miền bắc hôm qua” v?i nhi?u ch??ng trình v? cùng h?p d?n. 

http://www.facebook.com/AnnHome.VN/videos/534837173901535/
S? ki?n “Gi?i thi?u và Chia s? c? h?i ??u t? gia t?ng Giá tr? B?S” do AnnHome ??ng t? ch?c

Th?ng tin chi ti?t s? ki?n b?c th?m

  • Th?i Gian: 08:00 – 12:00, Th? 7, ngày 14 tháng 11 n?m 2020.
  • ??a ?i?m: Khách s?n Mejestic Sài Gòn 5*, S? 1 ??ng Kh?i, Qu?n 1, HCMC.
  • N?i dung: B?c th?m mua giá g?c các s?n ph?m th?p t?ng t?i phan khu The Manhattan Glory.
  • T?i s? ki?n, m?t s? c?n shophouse ‘hot’ ???ng NX-LP r?t ??p cùng các c?n bi?t th? ven s?ng ??c b?n s? ???c chúng t?i gi?i thi?u t?i quy khách hàng.

S? ki?n “B?c th?m s?n ph?m Shophouse – Boutique Villa – Bi?t th?” s?p di?n ra t?i ?ay s? là c? h?i r?t t?t ?? các khách hàng, các nhà ??u t? b?t ??ng s?n có th? tìm hi?u chi ti?t các chính sách bán hàng và tr?c ti?p l?a ch?n các s?n ph?m có v? trí và giá t?t nh?t tr?c ti?p t? C?T.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaNgoài ra, quy khách có th? tham kh?o th?ng tin h?u ích v? các s?n ph?m m? bán t?i d? án Vinhomes Grand Park qua các link gi?i thi?u d??i ?ay:

M?t s? hình ?nh sau thành c?ng c?a chu?i s? ki?n b?c th?m

Chu?i s? ki?n “B?c th?m s?n ph?m Shophouse – Boutique Villa – Bi?t th?” ?? thu hút s? tham d? c?a ??ng ??o khách hàng quan tam ??n các s?n ph?m th?p t?ng t?i phan khu The Manhattan Glory t?i d? án Thành ph? c?ng viên ???c xem là hi?n ??i nh?t khu ??ng TP. H? Chí Minh.

Ch? ??u t? c?ng ?? m? bán thành c?ng kho?ng 500 s?n ph?m th?p t?ng t?i phan khu ??u tiên The Manhattan trong tháng 6-7/2020. Gi? ?ay c?ng là lúc The Manhattan GloryKết quả xổ số miền bắc hôm qua xu?t hi?n ?? ti?p n?i nh?ng thành c?ng vang d?i t? phan khu ??u tiên.

Khu th?p t?ng lu?n là khu HOT nh?t t?i các ??i ?? th? n?i ?? c?a th??ng hi?u Vinhomes. T?i Vinhomes Grand Park Qu?n 9Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng kh?ng ph?i là ngo?i l?.

Các s?n ph?m tr?ng tam t?i phan khu th?p t?ng Vinhomes Qu?n 9: shophouse th?p t?ng (Boutique House), Shop Villa (Boutique Villa) và bi?t th? ??n l?pbi?t th? song l?p. ??c bi?t, s? xu?t hi?n phiên b?n gi?i h?n các c?n bi?t th? ven s?ngKết quả xổ số miền bắc hôm qua (Riverside Villa) v?i s? l??ng h?n ch?. ?ay là các lo?i s?n ph?m này ???c nhi?u nhà ??u t? tìm ki?m nh?t do s? l??ng h?u h?n, m?c sinh l?i cao và s? gia t?ng giá tr? theo th?i gian. Bên c?nh ?ó, vi?c s? h?u nh?ng s?n ph?m này còn th? hi?n ??ng c?p c?a ch? s? h?u.

Tham kh?o m?t s? v? trí ??p và ??c ??a t?i d? án v?i m?c giá h?p ly

D??i ?ay là gi? hàng các c?n th?p t?ng phan ph?i tr?c ti?p t?i s? ki?n b?c th?m c?a Ch? ??u t? t?i phan khu The Manhattan Glory Vinhomes Grand Park Qu?n 9. B?ng hàng ??y ?? nh?ng c?n này s? ???c g?i t?i khách hàng theo ??ng ky qua email hello@annhome.vn ho?c g?i Hotline 0896.68.66.68Kết quả xổ số miền bắc hôm qua ?? ???c h? tr?.

Quy cách b? phi?u b?c th?m ch?n c?n t?i s? ki?n (tham kh?o)

  • M?i khách hàng tham d? ???c phát 1 vé m?i và m?t phi?u th?m g?m 2 liên: 1 liên ?? b? vào thùng th?m và m?t liên gi? l?i ?? ??i chi?u;
  • Khách hàng sau ?ó s? ???c b?c th?m c?ng khai t?i s? ki?n ?? ch?n l??t s? t? 001 – 800;
  • MC s? g?i t?ng khách lên theo nhóm th? t? t? th?p ??n cao – Khách ???c g?i tên s? ???c quy?n ch?n c?n ngay t?i s? ki?n;
  • Khách hàng ch?n ???c c?n phù h?p xong s? ph?i làm th? t?c chuy?n ti?n trong vòng 5-10′.
Phi?u ch?n c?n The Manhattan Glory
Phi?u ch?n c?n t?i d? ki?n

Gi?i thi?u chung v? Vinhomes Grand Park dành riêng cho nhà ??u t? th?ng minh

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park Qu?n 9 (tên g?i c? Vincity) là khu ?? th? c?ng viên ven s?ng r?ng h?n 200ha ???c v?n hành và phát tri?n b?i Vinhomes theo m? hình ?? th? th?ng minh ??u tiên t?i Tp.HCM.? V?i 2 m?t giáp s?ng ??ng Nai và s?ng T?c, n?m trên m?t ti?n ???ng Nguy?n Xi?n, Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9) bao g?m nhi?u phan khu ch?c n?ng là các s?n ph?m ??ng c?p trong h? sinh thái c?a T?p ?oàn Vingroup.?

Khu cao t?ng bao g?m c?n h?shophouse chan ?? t?i phan khu The Rainbow (bàn giao t? 6/2020), phan khu The Origami (m? bán 2 ti?u khu cu?i cùng S6 & S10 t? cu?i T10/2020); Khu th?p t?ng bao g?m shophouse th?p t?ng (Boutique house), shop villa (Boutique villa) và bi?t th? t?i phan khu The Manhattan (?? bán h?t) và The Manhattan Glory (?ang m? bán);

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaKhu ti?n ích tr??ng h?c, b?nh vi?n, siêu th? ?ang ???c phê duy?t thi?t k?... ?i?m n?i b?t c?a d? án là m? hình thành ph? c?ng viên v?i 15 c?ng viên ch? ?? và h? sinh thái th?ng minh d?a trên 4 tr?c c?t l?i, g?m v?n hành th?ng minh, an toàn th?ng minh, c?ng ??ng th?ng minh và c?n h? th?ng minh.?


Hotline: 0896 68 66 68

Bài vi?t n?i b?t

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *