tran tr?ng kính m?i Quy khách hàng tham d? Chu?i s? ki?n “H?nh Phúc An C? – ??u T? Phát L?c” cùng s?n ph?m c?n h? Origami th?p t?ng The Manhattan Glory t?i Vinhomes Grand Park, Qu?n 9.

Chu?i s? ki?n s? di?n ra vào sáng th? b?y hàng tu?n t? ngày 31/10/2020 t?i ?ay.

?? ??ng ky tham d? Chu?i s? ki?n “H?nh Phúc An C? – ??u T? Phát L?c”, Quy khách có th? liên h? v?i Ann Home qua Hotline: 0896 68 66 68 ?? ???c h? tr?.

Theo ?ó, vào sáng ngày 31/10/2020, Ann Home s? t? ch?c s? ki?n “H?nh Phúc An C? – ??u T? Phát L?c”Kết quả xổ số miền bắc hôm qua cho khách hàng quan tam s?n ph?m Vinhomes qu?n 9 v?i nhi?u ch??ng trình v? cùng h?p d?n. 

Th?ng tin chi ti?t s? ki?n b?c th?m

  • Th?i Gian: 08:00 – 12:00, Th? 7, ngày 31 tháng 10 n?m 2020.
  • ??a ?i?m: Khách s?n Kinh ?? (Royal Hotel Sài Gòn), 133 Nguy?n Hu?, Qu?n 1, HCMC.
  • N?i dung: B?c th?m mua giá g?c các c?n h? ??p nh?t t?i The Origami
  • T?i s? ki?n, các s?n ph?m c?n h? phù h?p nh?t v?i chính sách h?p d?n nh?t c?ng s? ???c chúng t?i gi?i thi?u t?i quy khách hàng.
Chính sách ?u ??i nh?t dành c?n h? The Origami

S? ki?n “H?nh phúc An c? – ??u t? Phát l?c” s?p di?n ra t?i ?ay s? là c? h?i r?t t?t ?? các khách hàng, các nhà ??u t? b?t ??ng s?n có th? tìm hi?u chi ti?t các chính sách bán hàng và tr?c ti?p l?a ch?n các s?n ph?m có v? trí và giá t?t nh?t tr?c ti?p t? C?T.

Ngoài ra, quy khách có th? tham kh?o th?ng tin h?u ích v? các s?n ph?m m? bán t?i d? án Vinhomes Grand Park qua các link gi?i thi?u d??i ?ay:

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park Qu?n 9 (tên g?i c? Vincity) là khu ?? th? c?ng viên ven s?ng r?ng h?n 200ha ???c v?n hành và phát tri?n b?i Vinhomes theo m? hình ?? th? th?ng minh ??u tiên t?i Tp.HCM.? V?i 2 m?t giáp s?ng ??ng Nai và s?ng T?c, n?m trên m?t ti?n ???ng Nguy?n Xi?n, Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9) bao g?m nhi?u phan khu ch?c n?ng là các s?n ph?m ??ng c?p trong h? sinh thái c?a T?p ?oàn Vingroup.?

Khu cao t?ng bao g?m c?n h?shophouse chan ?? t?i phan khu The Rainbow (bàn giao t? 6/2020), phan khu The Origami (m? bán 2 ti?u khu cu?i cùng S6 & S10 t? cu?i T10/2020); Khu th?p t?ng bao g?m shophouse th?p t?ng (Boutique house), shop villa (Boutique villa) và bi?t th? t?i phan khu The Manhattan (?? bán h?t) và The Manhattan Glory (?ang m? bán);

Khu ti?n ích tr??ng h?c, b?nh vi?n, siêu th? ?ang ???c phê duy?t thi?t k?... ?i?m n?i b?t c?a d? án là m? hình thành ph? c?ng viên v?i 15 c?ng viên ch? ?? và h? sinh thái th?ng minh d?a trên 4 tr?c c?t l?i, g?m v?n hành th?ng minh, an toàn th?ng minh, c?ng ??ng th?ng minh và c?n h? th?ng minh.?


Hotline: 0896 68 66 68

Bài vi?t n?i b?t