Th?i gian ??c: 4 phút

Trong b?i c?nh d?ch Covid-19 ?ang di?n bi?n ph?c t?p khi?n nhi?u kênh ??u t? b? ?nh h??ng thì b?t ??ng s?n v?n cho th?y ti?m n?ng kh?ng th? ph? nh?n.

??c bi?t, vi?c condotel ???c c?p “gi?y khai sinh” m?i ?ay h?a h?n ??a phan khúc này ti?p t?c kh?i s?c và s?m t?ng t?c tr? l?i. V?n ?? quan tr?ng h?n h?t là nhà ??u t? “ch?n m?t” nh? th? nào ?? “g?i vàng”.

H?t th?i nh?ng cam k?t l?i nhu?n vi?n v?ng

Theo Hi?p h?i b?t ??ng s?n Vi?t Nam, c? n??c hi?n ?ang thi?u kho?ng 50.000 – 70.000 phòng l?u trú, ??c bi?t là ? phan khúc cao c?p. Do ?ó, h?u h?t các nhà ??u t? trong và ngoài n??c ??u ?ánh giá ti?m n?ng phát tri?n c?n h? khách s?n (condotelKết quả xổ số miền bắc hôm qua) t?i Vi?t Nam còn r?t l?n và là h??ng ??u t? h?p d?n trong th?i gian t?i.

?à t?ng t?c tr? l?i c?a condotel càng kh? quan h?n khi dòng s?n ph?m này ?? ???c c?ng nh?n quy?n s? h?u b?ng “s? ??”, giúp th? tr??ng minh b?ch h?n, m? ra m?i tr??ng c?nh tranh b?ng n?ng l?c th?t c?a các doanh nghi?p. Theo ?ó, nh?ng ch? ??u t? uy tín và ti?m l?c tài chính v?ng m?nh s? có c? h?i phát tri?n lau dài, b?n v?ng. Gi?i ??u t? c?ng ???c h??ng l?i vì s? d? dàng ch?n m?t g?i vàng h?n. Trên th?c t?, nhà ??u t? chuyên nghi?p kh?ng ch?y theo nh?ng cam k?t “1 v?n 10 l?i” vi?n v?ng, mà lu?n can ?o ?ong ??m k? l??ng nhi?u y?u t? tr??c khi quy?t ??nh xu?ng ti?n.

“V?i vi?c ???c c?p s? ??, minh b?ch v? khung pháp ly, t?i ngh? condotel s? kh?i s?c tr? l?i”, anh Lê Minh, m?t nhà ??u t? t?i Hà N?i, tin t??ng. “Condotel v?n là kênh ??u t? sinh l?i h?p d?n n?u bi?t l?a ch?n ch? ??u t? uy tín và có chi?n l??c phát tri?n ??t phá, t?o l?i th? c?nh tranh trên th? tr??ng.”

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaCòn theo kinh nghi?m ??u t? lau n?m c?a ch? Thu Hoài (qu?n 3, TP. HCM), khách mua condotel c?n xem xét tính kh? thi c?a cam k?t l?i nhu?n. “N?u ch? ??u t? ph?i thuê ??n v? v?n hành qu?c t? thì cam k?t ? m?c 4- 6%/n?m là h?p ly, còn ch? ??u t? t? v?n hành t?t thì có th? tr? m?c l?i nhu?n 10%/n?m. C?n quan sát, th?m dò th? tr??ng ?? l?a ch?n các ch? ??u t? gi? ?úng cam k?t l?i nhu?n tr??c khi quy?t ??nh mua”, ch? Thu Hoài chia s? kinh nghi?m.

Nh?ng d? án v?c d?y ni?m tin cho th? tr??ng

Các chuyên gia nh?n ??nh, uy tín ch? ??u t? là y?u t? hàng ??u tác ??ng ??n quy?t ??nh ??t mua c?a nhà ??u t? condotel. Ch?ng h?n, các d? án condotel c?a th??ng hi?u Vinpearl lu?n ???c th? tr??ng ?ng h? m?nh m? nh?t. Ly do là Vinpearl v?n ??u ??n chi tr? l?i nhu?n 10% cho 3.000 khách hàng trong 3 n?m qua theo ?úng cam k?t v?i s? ti?n lên t?i g?n 3.000 t? ??ng. Nh? uy tín ?ó, m?i ?ay, m?t dòng s?n ph?m c?a th??ng hi?u này là Vinpearl Grand World Condotel ?? ??t doanh s? bán hàng ?n t??ng v?i 1.000 c?n ???c tiêu th? nhanh chóng ngay sau s? ki?n m? bán.

S? ?? các phan khu Grand World Phú Qu?c

Thành ph? mua s?m, gi?i trí “kh?ng ng?”Grand World Phú Qu?cKết quả xổ số miền bắc hôm qua – ?i?m ??n ??ng c?p qu?c t? – r?ng 85ha, t?a l?c t?i B?i Dài, m?t trong nh?ng b?i bi?n ??p và hoang s? nh?t hành tinh

Trong m?t các nhà ??u t? chuyên nghi?p, Vinpearl Grand World Condotel là “gà ?? tr?ng vàng” khi n?m trong qu?n th? Grand World, ???c phát tri?n theo m? hình kinh t? ?êm ??u tiên c?a Vi?t Nam, m?t ?i?m ??n vui ch?i – gi?i trí và mua s?m 24/7 ??ng c?p qu?c t?.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaM? hình khai thác kinh doanh ??t phá này s? gi? chan du khách l?u trú lau h?n ?? tr?i nghi?m hàng tr?m ti?n ích ??ng c?p và l? h?i t?ng b?ng, ?a d?ng s?c màu v?n hóa, ??c bi?t là các ho?t ??ng nh?n nh?p v? ?êm. Qua ?ó, doanh thu và l?i nhu?n ???c s?n sinh liên t?c 24/7, tr?n v?n 365 ngày/n?m cho dòng s?n ph?m condotel và shop th??ng m?i. Ngoài ra, condotel t?i Grand World có ?a d?ng lo?i hình v?i nhi?u m?c giá khác nhau, có th? ?áp ?ng nhu c?u c?a nhi?u ??i t??ng khách hàng, d? khai thác cho thuê.

C?ng tr??ng xay d?ng Grand World Phú Qu?c 3/2020

Hình ?nh th?c t? tháng 3/2020 cho th?y siêu qu?n th? 85ha ?ang trong nh?ng khau hoàn thi?n cu?i cùng, chu?n b? bàn giao và ?i vào v?n hành theo ?úng ti?n ??

Nhà ??u t? càng an tam h?n v?i cam k?t l?i nhu?n 10% c?a Vinpearl Grand World Condotel khi c?n k? d? án là Casino ??u tiên m? c?a cho ng??i Vi?t tr?i nghi?m, san golf 18 h?, thiên ???ng vui ch?i gi?i trí VinWonders và v??n thú m? bán hoang d? l?n nh?t Vi?t Nam Vinpearl Safari. C?m ?i?m ??n h?p d?n này h?a h?n s? mang l?i ngu?n khách d?i dào th??ng xuyên cho h? th?ng condotel c?a Grand World, ??m b?o t? l? l?p ??y cao.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaH?n th? n?a, ?ay là c? h?i s? h?u b?t ??ng s?n ??u t? th?i th??ng t?i ??c khu kinh t? ??u tiên c?a Vi?t Nam trong t??ng lai, v?i s? v?n ??u t? trong t?m tay, ch? t? 550 tri?u ??ng trong 3 n?m. Ch? ??u t? còn tri?n khai ch??ng trình ?u ??i ??c bi?t “Nhà sang, xe x?n – ??ng c?p tinh hoa” mang l?i c? h?i s? h?u song ph?m sang, x?n cho khách hàng. C? th?, khách hàng s? ???c t?ng voucher mua xe VinFast tr? giá 150 tri?u ho?c 200 tri?u ??ng khi mua condotel và voucher 200 tri?u ??ng khi mua shop th??ng m?i.

V?i nhi?u l?i th? c?nh tranh khác bi?t và s? h?u chi?n l??c phát tri?n ?u vi?t, ???c qu?n ly b?i ??n v? v?n hành uy tín hàng ??u, Vinpearl Grand World Condotel ch?c ch?n s? tr? thành cú hích giúp th? tr??ng b?t ??ng s?n ngh? d??ng b?ng sáng tr? l?i trong th?i gian ng?n s?p t?i, sau khi ??i d?ch Covid-19 ?i qua.

N?i thu hút 90% l??ng du khách c?a Phú Qu?c

“Thành ph? kh?ng ng?” Grand World d? ki?n khánh thành toàn khu vào quy IV/2020, h?a h?n thu hút 90% l??ng du khách c?a Phú Qu?c v?i 15 ?i?m ??n kh?ng th? b? l? nh?: Kênh ?ào Venice, C?ng viên Tình yêu, B?o tàng G?u Teddy, Show di?n “Tinh hoa Vi?t Nam”, Food court n?i ??c ?áo… Bên c?nh ?ó là các khu shop th??ng m?i do Vincom Retail v?n hành, g?m: Shanghai Shop, Indochine Shop và Mallorca Shop, tái hi?n phong cách ??c tr?ng c?a 5 n?n v?n hóa trên th? gi?i.

?? tìm hi?u thêm th?ng tin v? d? án c?ng nh? các chính sách ?u ??i v??t tr?i trong th?i gian này, Quy khách vui lòng liên h? Hotline 0896.68.66.68 ?? ???c h? tr?.

GRAND WORLD PHú QU?C

Grand World Phú Qu?c là t? h?p Khách s?n, Condotel 5 sao và Khu ph? mua s?m ??ng c?p ho?t ??ng 24/7 và 365 ngày/n?m. Phan khu duy nh?t n?m trong t? h?p Corona Resort và Casino Phú Qu?c, ???c v?n hành b?i th??ng hi?u Vinpearl Luxury.

V?i v?n ??u t? 4.600 t? ??ng v?i quy m? r?ng 85 ha, n?m trong h? sinh thái du l?ch và ngh? d??ng c?a T?p ?oàn Vingroup, Grand Wolrd Phú Qu?c th?a h??ng toàn b? nh?ng ti?n ích mà các d?ch v? ??ng c?p này mang l?i: Corona Casino,?Vinpearl Safari,?Vinwonders, Vinpearl Golf? Phú Qu?c 27 l?…


Hotline: 0896 68 66 68

Bài vi?t n?i b?t