Th?i gian ??c: 9 phút

Phú Qu?c liên ti?p ?ón nh?n tin vui trong th?i gian qua. Phú Qu?c s? là trung tam d?ch v? c?ng c?ng, th??ng m?i – tài chính qu?c t?, c?ng qu?c t?, trung tam ti?p v?n, khu phi thu? quan, th??ng m?i, du l?ch… khi lên thành ph?

Thành ph? Phú Qu?c: các b??c tri?n khai ?? s?n sàng lên thành ph?

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaHàng lo?t các cau h?i ???c ??c gi? quan tam v? vi?c Khi nào Phú Qu?c lên thành ph?? Phú Qu?c ?? lên thành ph? ch?a? Phú Qu?c lên thành ph? khi nào? s? ???c gi?i ?áp trong bài vi?t này. Tr??c h?t, h?y cùng tìm hi?u các m?c th?i gian quan tr?ng liên quan ??n chi?n l??c phát tri?n thành ph? Phú Qu?c:

M?c th?i gian quan tr?ng thành l?p Thành ph? Phú Qu?c
M?c th?i gian quan tr?ng thành l?p Thành ph? Phú Qu?c

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTrong nh?ng ngày ??u tháng 6, Ch? t?ch UBND t?nh Kiên Giang v?a ky c?ng v?n g?i S? N?i v?, S? Th?ng tin và Truy?n th?ng, UBND huy?n Phú Qu?c v? vi?c l?y y ki?n c? tri ??i v?i ?? án thành l?p TP Phú Qu?c.

Tr??c ?ó, trong t? trình g?i B? Xay d?ng, UBND t?nh Kiên Giang cho bi?t sau 5 n?m ???c Th? t??ng Chính ph? c?ng nh?n là ?? th? lo?i 2, ??n nay, huy?n Phú Qu?c c? b?n hoàn thi?n ?? các tiêu chí ?? th?. Theo Quy?t ??nh 633 c?a Th? t??ng, th? tr?n D??ng ??ng hi?n t?i ???c ??nh h??ng thành trung tam hành chính, d?ch v? c?ng c?ng, th??ng m?i – tài chính qu?c t?, v?n hóa du l?ch c?a huy?n ??o Phú Qu?c. Trong khi ?ó, th? tr?n An Th?i ???c ??nh h??ng phát tri?n thành khu ?? th? c?ng qu?c t?, ??u m?i k? thu?t, trung tam ti?p v?n, khu phi thu? quan, th??ng m?i, du l?ch và d?ch v? du l?ch, trung tam v?n hóa, gi? gìn giá tr? l?ch s? v?n hóa ??o Phú Qu?c… (theo Báo Lao ??ng)

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTh?i gian qua, vi?c l?y y ki?n ng??i dan v?a ???c tri?n khai nh?ng theo l?nh ??o huy?n Phú Qu?c, qua th?m dò, ?a s? ng??i dan Phú Qu?c ??u ?ng h? thành l?p thành ph? bi?n ??o càng s?m càng t?t ?? Phú Qu?c hoàn thi?n b? máy, t?ng t?c phát tri?n. UBND Huy?n Phú Qu?c ?? th?ng báo k?t qu? l?y y ki?n c? tri v?i ?a s? phi?u ùng h? t? 89% tr? lên t?i Báo cáo s? 353/BC-UBND ngày 7/7/2020.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaNgày 18/9/2020, t?i bu?i làm vi?c v?i l?nh ??o t?nh Kiên Giang, Th? tr??ng B? N?i v? Tr?n Anh Tu?n cho bi?t ?? án thành l?p TP. Phú Qu?c ?? ?? ?i?u ki?n ?? trình c?p th?m quy?n xem xét.

?? án thành l?p TP. Phú Qu?c ?? ?? ?i?u ki?n ?? trình c?p th?m quy?n xem xét

?oàn c?ng tác c?a B? N?i v? do Th? tr??ng Tr?n Anh Tu?n d?n ??u ?? làm vi?c v?i l?nh ??o t?nh Kiên Giang v? vi?c kh?o sát hi?n tr?ng khu v?c d? ki?n thành l?p TP. Phú Qu?c ngày 18/09/2020

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaBên c?nh ?ó, Th? tr??ng Tr?n Anh Tu?n c?ng ?? ngh? l?nh ??o t?nh Kiên Giang ti?p t?c quan tam ??u t? phát tri?n và hoàn thi?n c? s? h? t?ng, ??c bi?t là v?n ?? c?p thoát n??c, chú y qu?n ly tr?t t? ?? th? và tr?t t? xay d?ng trên ??o, quan tam làm t?t c?ng tác an ninh qu?c phòng… ??ng th?i, ?? ngh? l?nh ??o t?nh n?u có th? thì nên b? sung các chính sách kèm theo, các ??nh h??ng phát tri?n, ph??ng án b? trí cán b? c?ng ch?c khi c?p có th?m quy?n quy?t ??nh thành l?p thành ph? ??o Phú Qu?c.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTi?p ?ó ngày 21/09/2020, B? n?i v? ?? t? ch?c H?i ngh? ?? th?m ??nh h? s?, ?? án thành l?p thành ph? Phú Qu?c và thành l?p các ph??ng thu?c thành ph? Phú Qu?c, t?nh Kiên Giang.

T? trình ?? án thành l?p thành ph? Phú Qu?c

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaT?i phiên h?p toàn th? c?a ?y ban Pháp lu?t c?a Qu?c h?i sáng 14/11/2020 ?y ban ?? xem xét T? trình c?a Chính ph? v? vi?c thành l?p thành ph? Phú Qu?c và thành l?p các ph??ng thu?c thành ph? Phú Qu?c, t?nh Kiên Giang. Th? tr??ng B? N?i v? Tr?n Anh Tu?n cho bi?t: “H? s?, th? t?c thành ph? Phú Qu?c và các ph??ng nêu trên ?? ?áp ?ng ?? quy ??nh. C? tri ??ng thu?n cao. 100% ??i bi?u H?ND t?nh, huy?n và x? tham d? cu?c h?p bi?u quy?t tán thành ch? tr??ng” (theo sggp)

D? ki?n Quy ho?ch Thành ph? Phú Qu?c

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaThành ph? ??o Phú Qu?c s? có 2 ?? th? trung tam là D??ng ??ng và An Th?i. ?? th? D??ng ??ng là trung tam hành chính, th??ng m?i c?a thành ph?. ?? th? An Th?i s? tr? thành ??u m?i giao th?ng, du l?ch sinh thái bi?n v?i c?ng bi?n qu?c t?.

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua???c xác ??nh là ?? th? trung tam c?a ??o Phú Qu?c, ?? th? D??ng ??ng r?ng 2.518,9ha. D? ki?n ??n n?m 2030 ?? th? này s? có dan s? 240.000 ng??i, trong ?ó dan di c? t? ??t li?n ra kho?ng 183.000 ng??i, khách du l?ch l?u trú kho?ng 12.000 ng??i.

?? th? An Th?i r?ng 1.022ha ???c ??nh h??ng tr? thành ?? th? c?ng qu?c t?, là ??u m?i k? thu?t và trung tam ti?p v?n phi thu? quan, ??ng th?i là trung tam th??ng m?i, du l?ch. Ngoài ra còn có các khu c?ng nghi?p nh?, trung tam v?n hóa, di tích l?ch s? g?n v?i truy?n th?ng lau ??i c?a ng??i dan ??a ph??ng. D? báo ??n n?m 2030, ?? th? An Th?i s? có trên 70.000 dan.

Theo ?? án, thành ph? Phú Qu?c sau khi thành l?p có di?n tích t? nhiên là 575,29km2 và quy m? dan s? là 177.540 ng??i (gi?m v? di?n tích t? nhiên và quy m? dan s? c?a x? Th? Chau) v?i 8 ??n v? hành chính c?p x?, g?m: 2 ph??ng (D??ng ??ng, An Th?i) và 6 x? (Hàm Ninh, D??ng T?, Gành D?u, B?i Th?m, C?a D??ng, C?a C?n). Gi?m x? Hòn Th?m do nh?p vào th? tr?n An Th?i ?? thành l?p ph??ng An Th?i.

Tri?n khai d? án khu phi thu? quan 6.800 t? ? Phú Qu?c

UBND t?nh Kiên Giang v?a phê duy?t k?t qu? l?a ch?n nhà ??u t? th?c hi?n d? án ??u t? xay d?ng khu phi thu? quan Phú Qu?c. Theo ?ó, nhà ??u t? trúng th?u là C?ng ty TNHH Xu?t nh?p kh?u Liên Thái Bình D??ng (IPPG) c?a doanh nhan Johnathan H?nh Nguy?n.

Khu phi thu? quan là gì? Là ph?i có th??ng hi?u, là ph?i có Factory Outlet, có khu hàng mi?n thu? ?? h?p d?n khách du l?ch ??n mua hàng.

?ng Johnathan H?nh Nguy?n – Ch? t?ch T?p ?oàn Liên Thái Bình D??ng

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?ay là d? án ??u t? có s? d?ng ??t v?i t?ng di?n tích ??t s? d?ng 101ha t?i ?p B?i Vòng, x? Hàm Ninh, huy?n Phú Qu?c, t?nh Kiên Giang. T?ng chi phí th?c hi?n d? án khu phi thu? quan d? ki?n 6.830 t? ??ng, th?i gian th?c hi?n d? án là 5 n?m.

M?c tiêu c?a d? án là xay d?ng khu phi thu? quan và khu th??ng m?i, d?ch v?… n?m ngoài khu phi thu? quan ? huy?n Phú Qu?c, t?nh Kiên Giang. Sau khi hoàn thành, khu phi thu? quan ???c k? v?ng s? t?ng thêm d?ch v? du l?ch cho Phúc Qu?c, ?? du khách k?t h?p ngh? ng?i, vui ch?i, ?n u?ng và mua s?m hàng hóa giá tr? cao.

D? án khu phi thu? quan có t?ng v?n ??u t? 6.830 t? ??ng, trong ?ó v?n ch? s? h?u t?i thi?u c?a nhà ??u t? là 1.024 t? ??ng, chi?m 15%. Còn l?i là v?n vay mà nhà ??u t? ph?i huy ??ng. (theo Báo ??u th?u)

D? án Factory Outlet c?a doanh nghi?p ?ng H?nh ?? ???c Chính ph? l?ng nghe. Cu?i tháng 8/2020, Ngh? ??nh s? 100/2020/N?-CP v? kinh doanh hàng mi?n thu? ra ??i, quy ??nh c? th? v? chính sách thu?, ??i t??ng mua hàng, ??ng ti?n s? d?ng. Trong ?ó, ??ng ti?n s? d?ng trong giao d?ch hàng mi?n thu? ???c n?i r?ng t? ??ng Vi?t Nam, USD, EUR ??n các ??ng ti?n c?a n??c có chung biên gi?i ??t li?n v?i ??a ?i?m ??t c?a hàng mi?n thu? t?i khu v?c biên gi?i; ??ng ti?n c?a qu?c gia n?i các chuy?n bay qu?c t? c?a các h?ng hàng kh?ng ???c thành l?p và ho?t ??ng theo pháp lu?t Vi?t Nam th?c hi?n nh?p c?nh, quá c?nh t?i qu?c gia ?ó.

Grand World – thành ph? “kh?ng ng?” c?a B?S ngh? d??ng Phú Qu?c

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTrong s? nhi?u d? án n?i b?t t?i Phú Qu?c hi?n nay, Grand World c?a ch? ??u t? NewVision tr? thành cái tên gay chú y nh?t. Siêu t? h?p mua s?m – gi?i trí 85ha này d? ki?n khai tr??ng vào quy IV/2020, giúp s?m mang l?i l?i nhu?n cho các s?n ph?m condotel và shop th??ng m?i.

T?a l?c t?i B?i Dài ??p và hoang s? hi?m có, Grand World v?i s? qu?n ly v?n hành chuyên nghi?p c?a Vinpearl và Vincom Retail, ???c coi là “thành ph? kh?ng ng?” ?ích th?c t?i ??o Ng?c.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTrong khi các thành ph? du l?ch ? Vi?t Nam ??u “?i ng? s?m” ?? r?i th?t thoát ngu?n thu kh?ng l? thì t?i các ?? th? n?i ti?ng nh? Paris, London hay Singapore, Bangkok, nh?ng ho?t ??ng gi?i trí, ?m th?c, l? h?i, s? ki?n… v?n s?i ??ng xuyên ?êm, liên t?c s?n sinh ngu?n l?i hàng t? USD. Do ?ó, s? xu?t hi?n ?úng lúc c?a Grand World ???c k? v?ng s? m? l?i cho n?n kinh t? ?êm chuyên nghi?p ??u tiên c?a du l?ch Phú Qu?c và Vi?t Nam.

 CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua – ???c u? quy?n phan ph?i chính th?c, nh?n ??t c?c gi? ch?. Ngoài ra ?ay c?ng là ??n v? s? t? v?n giúp l?a ch?n c?n t?t và s? duy?t h? s? vay ngan hàng cho khách hàng.

Hotline d? án: 0896.68.66.68

Grand World Phú Qu?cKết quả xổ số miền bắc hôm qua phát tri?n theo hình th?c khu t? h?p “t?t c? trong m?t” v?i 15 ?i?m check in kh?ng th? b? l?, t?o kh?ng khí vui t??i nh?n nh?p t? sáng ??n ?êm, giúp du khách tr?i nghi?m tr?n v?n 5 n?n v?n hóa ??c s?c. T?i ?ay, khách tham quan có th? c?m nh?n v? ??p l?ng m?n c?a kênh ?ào Venice t? n??c Y xinh ??p v?i con thuy?n Gondola truy?n th?ng, hòa mình trong kh?ng khí ti?c tùng s?i ??ng c?a v?n hóa ??a Trung H?i cùng Singapore thu nh? t?i khu Mallorca Shop, khám phá nét ph?n hoa c?a Shanghai Shop, và cu?i cùng là m?t Indochine Shop v?i khu ch? ?êm tr?ng bày các s?n v?t ??c tr?ng c?a Phú Qu?c và Vi?t Nam.

VinWonders là b??c ngo?t khi?n du l?ch Phú Qu?c lên m?t t?m cao m?i

S? thi?u v?ng các qu?n th? vui ch?i gi?i trí t?m vóc qu?c t? chính là nguyên nhan khi?n du l?ch Vi?t Nam m?t th?i gian dài ch?a th? c?t cánh, dù r?t ti?m n?ng.

Chính vì v?y, n?m 2020 chính là b??c ngo?t, ?ánh d?u du l?ch trong n??c ti?n lên m?t ??ng c?p m?i. V?i s? xu?t hi?n c?a VinWonders Phú Qu?c. Sau VinWonders Nha Trang, VinWonders Phú Qu?c mang t?m vóc và quy m? v??t tr?i: l?n nh?t Vi?t Nam, hàng ??u Chau á, sánh vai v?i các qu?n th? gi?i trí l?n trong khu v?c và th? gi?i nh? Disneyland, Universal Studios t?i H?ng K?ng, Singapore, Nh?t B?n, M?… (Xem thêm)

Vinwonders Phu Quoc
VinWonders – C?ng viên ch? ?? l?n nh?t Vi?t Nam

 CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua – ???c u? quy?n phan ph?i chính th?c, nh?n ??t c?c gi? ch?. Ngoài ra ?ay c?ng là ??n v? s? t? v?n giúp l?a ch?n c?n t?t và s? duy?t h? s? vayKết quả xổ số miền bắc hôm qua ngan hàng cho khách hàng.

Hotline d? án: 0896.68.66.68

B? t? quy?n l?c t?i Phú Qu?c

Hàng lo?t ?i?m check-in h?i t? t?i B?c ??o Phú Qu?c: Vinpearl Phú Qu?c, Casino Corona, Safari, VinWondersGrand World … các ?i?m ??n thu hút 99,9% l??ng khách du l?ch c?a Phú Qu?c.

Khách hàng quan tam ??n các d? án c?a Vinpearl t?i Phú Qu?c có th? tìm hi?u và ??ng ky ?? ???c t? v?n qua Hotline: 0896 68 66 68.

Phú Qu?c ?? lên thành ph? ch?a?

Ngày 18/9/2020, t?i bu?i làm vi?c v?i l?nh ??o t?nh Kiên Giang, Th? tr??ng B? N?i v? Tr?n Anh Tu?n cho bi?t ?? án thành l?p TP. Phú Qu?c ?? ?? ?i?u ki?n ?? trình c?p th?m quy?n xem xét.
Kết quả xổ số miền bắc hôm quaSáng 14/112020, d??i s? ch? trì c?a ?ng Hoàng Thanh Tùng, Ch? nhi?m ?y ban Pháp lu?t c?a Qu?c h?i, ?y ban ?? xem xét T? trình c?a Chính ph? v? vi?c thành l?p thành ph? Phú Qu?c và thành l?p các ph??ng thu?c thành ph? Phú Qu?c, t?nh Kiên Giang.

Quy ho?ch Phú Qu?c khi lên thành ph??

TP Phú Qu?c s? có 9 ??n v? hành chính g?m ph??ng D??ng ??ng, ph??ng An Th?i và b?y x? g?m Hàm Ninh, D??ng T?, Gành D?u, B?i Th?m, C?a D??ng, C?a C?n, Th? Chau ..

Ti?n ?? Khu phi thu? quan ??u tiên t?i Vi?t Nam?

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaUBND t?nh Kiên Giang v?a phê duy?t k?t qu? l?a ch?n nhà ??u t? th?c hi?n d? án ??u t? xay d?ng khu phi thu? quan Phú Qu?c. T?ng chi phí th?c hi?n d? án khu phi thu? quan d? ki?n 6.830 t? ??ng, th?i gian th?c hi?n d? án là 5 n?m.

Bài vi?t n?i b?t

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *