?i?u kho?n s? d?ng

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaVui lòng ??c ?i?u kho?n s? d?ng này n?u b?n ?ang xem xét s? d?ng b?t c? tài li?u, d?ch v? ho?c th?ng tin nào hi?n th? trên trang c?a ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua. L?u y r?ng b?ng vi?c truy c?p và/ho?c s? d?ng trang c?a chúng t?i, b?n ??ng y v?i nh?ng ?i?u kho?n s? d?ng này. N?u b?n kh?ng ??ng y v?i ?i?u kho?n s? d?ng c?a chúng t?i, h?y ng?ng k?t n?i và kh?ng s? d?ng Trang này.

T?ng quan

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaWebsite này và m?i trang ph? liên quan (g?i chung là Trang) ???c xu?t b?n và duy trì b?i ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua. ho?c các c?ng ty con hay v?n phòng chi nhánh c?a c?ng ty (g?i chung là “ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua”). Khi s? d?ng Trang, b?n ??ng y v?i các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n ???c nêu r? trong th?ng báo pháp ly này, trong Chính sách b?o m?t và m?i lu?t và quy ??nh hi?n hành, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n ? các quy ??nh ki?m soát xu?t kh?u (g?i chung là?i?u kho?n s? d?ng). B?n tuyên b? mình có quy?n h?p pháp ?? ch?p nh?n ?i?u kho?n s? d?ng này thay m?t cho chính b?n c?ng nh? cho b?t c? bên nào mà b?n ??i di?n. N?u b?n kh?ng ??ng y v?i ?i?u kho?n s? d?ng c?a chúng t?i, vui lòng kh?ng s? d?ng Trang.

Thay ??i ho?c ch?nh s?a

??i khi, chúng t?i có th? thay ??i ho?c ch?nh s?a nh?ng ?i?u kho?n s? d?ng này. Do v?y, b?n nên vào các trang này m?i khi truy c?p Trang. N?u b?n ti?p t?c s? d?ng Trang sau khi chúng t?i ?? thay ??i ho?c ch?nh s?a nh?ng ?i?u kho?n s? d?ng này, ?i?u này có ngh?a là b?n ??ng y v?i các ?i?u kho?n s? d?ng m?i

Quy?n s? h?u

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaM?i tài li?u, bao g?m m?i hình ?nh, ph?n m?m, v?n b?n và ?? h?a, các nút, t? khóa, siêu m? và giao di?n chung, (N?i dung), có trên Trang ???c b?o v? b?i b?n quy?n theo các lu?t l? qu?c gia và hi?p ??c qu?c t?. Các nh?n hi?u, logo và bi?u t??ng c?ng ty hi?n th? trên Trang ??u ph?i tuan th? nh?n hi?u và các quy?n h?n khác c?a ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua ho?c c?a các nhà cung c?p n?i dung liên quan.

B?n kh?ng ???c s? d?ng N?i dung ngo?i tr? ???c nêu r? ? ?ay. Vi ph?m nh?ng ?i?u kho?n s? d?ng này có th? ??ng ngh?a v?i vi?c vi ph?m các quy?n s? h?u trí tu? c?a chúng t?i c?ng nh? c?a các nhà cung c?p n?i dung liên quan, và ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua ho?c các nhà cung c?p n?i dung liên quan có th? c?n kh?i ki?n ?? b?o v? các quy?n này. B?n có th? xem và in N?i dung c?ng nh? các tài li?u ???c phan phát liên quan, mi?n là các tài li?u này ch? ???c dùng cho m?c ?ích th?ng tin và m?c ?ích cá nhan phi th??ng m?i, và b?n ph?i ghi r? ngu?n tham kh?o là t? ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua m?i khi s? d?ng tài li?u. B?n kh?ng ???c phép trao ??i, ch?nh s?a, bán, thi?t k? ??i chi?u ho?c truy?n t?i b?t k? n?i dung nào trên Trang. Th?ng cáo báo chí và các tài li?u khác ???c phan lo?i là chung có th? dùng ?? c?ng b? c?ng khai v?i ?i?u ki?n là ph?i nêu r? ngu?n g?c c?a th?ng tin.

N?u b?n g?i b?t k? th?ng tin ho?c tài li?u nào ??n Trang b?ng email ho?c ph??ng ti?n khác, m?i th?ng tin ?ó s? kh?ng ???c xem là bí m?t c?ng nh? kh?ng thu?c s? h?u riêng. ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua có toàn quy?n s? d?ng mà kh?ng ph?i ??n bù cho b?n v? m?i khái ni?m, y t??ng, bí quy?t ho?c k? x?o có trong m?i th?ng tin mà b?n g?i lên Trang cho b?t k? m?c ?ích nào. Tuy nhiên, b?n ??ng y và hi?u r? r?ng ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua kh?ng b?t bu?c ph?i dùng m?i y t??ng ho?c tài li?u ?ó và b?n c?ng kh?ng có quy?n b?t bu?c chúng t?i ph?i s? d?ng.

Th?ng tin cá nhan n?p ?? ??ng ky, S? d?ng và ch?m d?t d?ch v?

Ng??i dùng các d?ch v? ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua ???c cung c?p qua Trang này ??ng y: (a) cung c?p th?ng tin ?úng, chính xác, c?p nh?t và ??y ?? v? b?n than nh? ???c th?ng báo qua m?u ??ng ky ng??i dùng (th?ng tin này là D? li?u ??ng ky) và (b) duy trì và c?p nh?t k?p th?i D? li?u ??ng ky ?? th?ng tin lu?n ?úng, chính xác, c?p nh?t và ??y ??. N?u b?n cung c?p b?t k? th?ng tin nào kh?ng ?úng, kh?ng chính xác, ch?a c?p nh?t ho?c ch?a ??y ??, ho?c n?u ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua có ly do chính ?áng ?? nghi ng? r?ng th?ng tin ?ó là kh?ng ?úng, kh?ng chính xác, ch?a c?p nh?t ho?c ch?a ??y ??, thì ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua có quy?n t?m d?ng ho?c ch?m d?t quy?n truy c?p và s? d?ng d?ch v? c?a b?n.

B?n có th? ???c yêu c?u cung c?p ho?c b?n có th? nh?n th?ng tin xác nh?n m?t kh?u và tên ??ng nh?p sau khi hoàn t?t quy trình ??ng ky d?ch v? c? th?. Các m?t kh?u ho?c tên ??ng nh?p ?ó s? ch? dành riêng cho b?n và b?n kh?ng ???c phép chuy?n nh??ng. B?n có trách nhi?m duy trì tính b?o m?t c?a m?t kh?u v? hoàn toàn ch?u trách nhi?m v? m?i ho?t ??ng di?n ra liên quan ??n m?t kh?u ho?c tài kho?n c?a b?n. B?n ??ng y th?ng báo ngay cho ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua v? m?i hành vi s? d?ng trái phép m?t kh?u ho?c tài kho?n c?a b?n ho?c m?i vi ph?m khác v? b?o m?t. ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua kh?ng th? và s? kh?ng ch?u trách nhi?m v? m?i m?t mát ho?c thi?t h?i phát sinh t? vi?c b?n kh?ng tuan th? nh?ng ?i?u kho?n s? d?ng này.

N?u kh?ng còn mu?n s? d?ng b?t k? d?ch v? nào, b?n có th? ch?m d?t tài kho?n c?a mình liên quan ??n d?ch v? ?ó và b?n s? kh?ng th? truy c?p vào tài kho?n c?a mình ???c n?a. N?u có d?u hi?u cho th?y b?n ?ang vi ph?m nh?ng ?i?u kho?n s? d?ng này, ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua có th? h?y ngay quy?n truy c?p c?a b?n vào b?t k? d?ch v? nào mà kh?ng c?n th?ng báo tr??c. Ngoài ra, ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua có th? xóa tài kho?n ho?c gi?i h?n quy?n truy c?p c?a b?n vào m?t s? ph?n nh?t ??nh trong các d?ch v? n?u b?n ch?a truy c?p ho?c s? d?ng d?ch v? c? th? trong vòng sáu (6) tháng qua.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaB?n hi?u r? và xác nh?n r?ng, ngay sau khi xóa b?, m?t s? tài li?u mà b?n ?? ??ng t?i v?n có th? ???c gi? l?i làm tài li?u c?t gi? và/ho?c l?u tr?.

B?i th??ng thi?t h?i

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua ho?c nh?ng ??n v? ?? giúp chúng t?i sáng t?o, thi?t k?, phan ph?i và/ho?c duy trì Trang s? kh?ng ch?u trách nhi?m v? m?i thi?t h?i có th? xu?t phát t? hành vi s? d?ng Trang c?a b?n. ?i?u này bao g?m các thi?t h?i tr?c ti?p, thi?t h?i ng?u nhiên, nghiêm tr?ng, gián ti?p ho?c nh?m tr?ng ph?t và chi phí thuê lu?t s? phát sinh t? vi?c truy c?p và s? d?ng Trang c?a b?n. Do ?ó, b?n hoàn toàn ch?u trách nhi?m v? các h?u qu? gay ra do vi?c b?n s? d?ng Trang. B?n ??ng y ??m b?o, b?o v? và gi? cho ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua, các giám ??c, c?ng ty con và c?ng ty m? c?ng nh? nhà cung c?p d?ch v?, nhà cung c?p n?i dung và ??n v? c?p phép liên quan (g?i chung là Bên ???c ??m b?o) v? h?i kh?i và ??i v?i b?t k? và m?i trách nhi?m, khi?u ki?n và chi phí, k? c? m?i chi phí thuê lu?t s? ???c chi tr? b?i Bên ???c ??m b?o liên quan ??n m?i khi?u ki?n phát sinh t? b?t k? vi ph?m nào c?a b?n ??i v?i các ?i?u kho?n s? d?ng này, các tuyên b?, ?i?u ki?n b?o hành và ?i?u kho?n ?? ?? c?p ? trên.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua ?? th?c hi?n m?i n? l?c nh?m ??m b?o tính chính xác cho các th?ng tin ???c cung c?p trên Trang. Tuy nhiên, do b?n ch?t c?a ph??ng ti?n c?ng nh? các nguy c? gián ?o?n và r?t m?ng, chúng t?i kh?ng ch?u trách nhi?m nh? ?? nói ? trên.

Kh??c t? trách nhi?m b?o hành và b?i th??ng thi?t h?i

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaB?N HOàN TOàN CH?U TRáCH NHI?M V? VI?C S? D?NG TRANG C?A B?N TH?N. TRANG (K? C? M?I N?I DUNG Và TíNH N?NG ???C CUNG C?P TRêN TRANG HO?C TRUY C?P ???C QUA TRANG) ???C CUNG C?P “NH? HI?N TR?NG” Và “NH? S?N Có”. ??N M?T M?C ?? CHO PHéP ??Y ?? C?A LU?T PHáP, LIêN QUAN ??N N?I DUNG TRêN TRANG, ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua KH?NG ??A RA CáC TUYêN B? HO?C ?I?U KI?N B?O HàNH D??I B?T K? HìNH TH?C NàO (1) V? ?? CHíNH XáC, TíNH TH??NG M?I C?A S?N PH?M, KH? N?NG T??NG THíCH CHO M?T M?C ?íCH S? D?NG C? TH? HO?C KH? N?NG CH?NG M?T C?P ??I V?I B?T K? N?I DUNG NàO ???C C?NG B? TRêN HAY Có S?N TH?NG QUA TRANG; (2) R?NG MáY CH? T?O TRANG Có S?N KH?NG B? NHI?M VI RúT HO?C CáC Y?U T? KHáC Có TH? L?Y NHI?M, LàM H?I HO?C G?Y THI?T H?I CHO THI?T B? MáY TíNH C?A B?N HO?C B?T K? TàI S?N NàO KHáC KHI B?N TRUY C?P, DUY?T, T?I V?, HO?C DùNG TRANG QUA PH??NG TI?N KHáC; HO?C (3) R?NG VI?C S? D?NG Và T?N H??NG CáC D?CH V? C?A B?N S? KH?NG B? GIáN ?O?N HO?C B? L?I.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTRONG M?I TR??NG H?P, BAO G?M NH?NG KH?NG GI?I H?N ? S? SU?T C?A ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua, ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua S? KH?NG CH?U TRáCH NHI?M PHáP LY V? M?I THI?T H?I DO H?U QU?, TR?C TI?P, B?T NG?, THI?T H?I GIáN TI?P, THI?T H?I DO B? PH?T HO?C CáC THI?T H?I ??C BI?T LIêN QUAN ??N (A) VI?C S? D?NG, (B) KH?NG TH? S? D?NG HO?C (C) CáC L?I HO?C THI?U SóT TRONG N?I DUNG Và CáC TíNH N?NG Có S?N TRêN TRANG, NGAY C? KHI ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua HO?C ??I LY ?Y QUY?N C?A CHúNG T?I ?? ???C TH?NG BáO V? KH? N?NG X?Y RA CáC THI?T H?I NàY. M?T S? QUY?N H?N KH?NG CHO PHéP LO?I TR? HO?C GI?I H?N CáC THI?T H?I B?T NG? HO?C DO H?U QU?, Vì V?Y CáC GI?I H?N Và LO?I TR? TRêN Có TH? KH?NG áP D?NG CHO B?N. TRONG M?I TR??NG H?P, T?NG M?C B?I TH??NG C?A ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua ??I V?I B?N V? M?I THI?T H?I, M?T MáT Và NH?NG ?I?U KHO?N TH?C HI?N (Dù NêU R? TRONG H?P ??NG HAY DO S? SU?T Cá NH?N, BAO G?M NH?NG KH?NG GI?I H?N ? S? SU?T HO?C Y?U T? KHáC) C?NG KH?NG V??T QUá 2000 EURO.

?i?u kho?n chung

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaCác ?i?u kho?n s? d?ng này và m?i ?i?u kho?n b? sung ???c ??ng t?i trên Trang c?ng thay th? toàn b? th?a thu?n gi?a ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua và b?n liên quan ??n hành vi s? d?ng Trang c?a b?n. Vi?c ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua kh?ng th?c hi?n b?t c? ?i?u kho?n nào liên quan c?ng kh?ng ?nh h??ng ??n toàn b? quy?n yêu c?u th?c hi?n ?i?u kho?n này c?a ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua vào b?t c? lúc nào sau ?ó c?ng nh? s? kh??c t? c?a ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua v? vi?c vi ph?m b?t c? ?i?u kho?n nào liên quan c?ng s? kh?ng ???c xem ho?c hi?u là s? kh??c t? chính ?i?u kho?n ?ó. ?? có hi?u l?c, m?i s? kh??c t? c?a ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua ph?i ???c th? hi?n b?ng v?n b?n. M?i th? t?c t? t?ng mà b?n có th? th?c hi?n liên quan ??n vi?c b?n s? d?ng Trang ph?i ???c ti?n hành trong vòng m?t (1) n?m sau khi phát sinh ??n khi?u n?i ho?c v? ki?n. N?u vì b?t c? ly do nào ?ó mà tòa án xét x? có th?m quy?n nh?n th?y có b?t c? ?i?u kho?n nào trong nh?ng ?i?u kho?n s? d?ng này kh?ng h?p l? thì ?i?u kho?n ?ó s? ???c th?c hi?n ? m?c cho phép t?i ?a ?? th?c hi?n m?c ?ích c?a th?a thu?n này, và ph?n còn l?i c?a các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n này s? ti?p t?c ???c th?c hi?n và có hi?u l?c ??y ??. Nh?ng ?i?u kho?n s? d?ng này s? ???c ki?m soát và c?n c? theo lu?t pháp c?a Vi?t Nam mà kh?ng quan tam ??n nh?ng mau thu?n trong các quy ??nh lu?t pháp liên quan.