Ann Home ???c hình thành và phát tri?n t? các nhan s? có nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c ??u t?, kinh doanh b?t ??ng s?n và ngan hàng, cùng b?t tay ?? xay d?ng m?t c?ng ty cung c?p d?ch v? m?i gi?i, t? v?n và kinh doanh b?t ??ng s?n uy tín hàng ??u Vi?t Nam.

Ann Home cung c?p các s?n ph?m d?ch v? ?a d?ng ?áp ?ng ??y ?? các nhu c?u c?a khách hàng t? ch?c và cá nhan. V?i kh?u hi?u “An tam ch?n, s?ng An nhiên”, Ann Home h??ng t?i vi?c xay d?ng hình ?nh m?t C?ng ty B?t ??ng s?n g?n g?i, than thi?n, t?n t?y, vì s? thành c?ng c?a khách hàng. Chúng t?i cam k?t l?y l?i ích c?a khách hàng – ??i tác làm m?c tiêu hành ??ng, ??ng th?i th?c hi?n t?t trách nhi?m x? h?i c?a doanh nghi?p, mang l?i l?i ích cho c?ng ??ng và gia t?ng giá tr? cho c? ??ng.

Ngày 27/02/2017, Ann Home chính th?c ho?t ??ng trên c? s? Gi?y ch?ng nh?n ??ng ky doanh nghi?p c?ng ty c? ph?n, m? s? doanh nghi?p 0314251205 do S? K? ho?ch và ??u t? Tp. H? Chí Minh c?p v?i tên g?i ??y ?? là C?NG TY C? PH?N NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua.

T?m Nhìn - s? m?nh - giá tr? c?t l?i

t?m nhìn

Ann Home ???c xay d?ng và phát tri?n ?? tr? thành s? ch?n l?a hàng ??u và an tam cho khách hàng và nhan viên kinh doanh.

S? m?nh

  • ?em l?i cho khách hàng s? an tam, an toàn và hài lòng trong các giao d?ch.
  • áp d?ng c?ng ngh? tiên ti?n ?? khách hàng d? dàng và nhanh chóng l?a ch?n s?n ph?m phù h?p nh?t v?i các gi?i pháp tài chính linh ho?t và t?i ?u nh?t.
  • Giúp nhan viên kinh doanh tìm ???c m?i tr??ng phát tri?n b?n than liên t?c và kh?ng ng?ng h?c h?i.

Thi?t k? th??ng hi?u

Logo th??ng hi?u g?i nên hình ?nh c?n nhà th? hi?n s? b?o v? tr?n v?n c?a “C?ng ty B?t ??ng s?n tr?n ??i”. ??ng th?i Logo còn hàm ch?a y?u t? phong th?y t?t ??p. Hình tam giác ??i di?n cho y?u t? “Kim”, hình vu?ng mang y?u t? “Th?”. “Th? sinh Kim” mà y?u t? “Kim” sinh ra l?i có di?n tích l?n h?n, bao trùm kh?ng gian thi?t k?, th? hi?n s? phát tri?n m?nh m?.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaB? c?c gi?a tên Th??ng hi?u và Bi?u t??ng theo 3 hàng, kh?ng ch? v?ng v? b? c?c ?? h?a mà còn g?i g?m nh?ng y ni?m t?t ??p v? s? hài hòa trong th? gi?i Tam Tài (Thiên – ??a – Nhan). 

S? d?ng màu Xanh Ng?c th? hi?n nét tính cách tin c?y, b?n l?nh, ch? ??ng và màu c?a trí tu? t?a sáng. Màu Xanh Ng?c n?i b?t và th? hi?n mong mu?n k? v?ng c?a Ann Home tr? thành m?t C?ng ty B?t ??ng s?n phát tri?n v?ng ch?c, tr??ng t?n.

B?ng khen và gi?y ch?ng nh?n

Giay chung nhan The Origami

??I LY CHI?N L??C

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaThe Origami – Vinhomes Grand Park

??I LY XU?T S?C

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaThe Rainbow – Vinhomes Grand Park

??i ly vinhomes

??I LY CHíNH TH?C

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaVinhomes Grand Park