annhome

1. Quy trình ??t c?c gi? ch?

Th?i gian c?n thi?t:? 1 ngày.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaN?i dung d??i ?ay h??ng d?n vi?c th?c hi?n gi? ch?, ??t c?c t?i các d? án mà C?ng ty ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua tr?c ti?p phan ph?i.

 1. H? s? ??t c?c

  a. Th?i gian hoàn thành: trong ngày ho?c +24 gi?.
  b. H? s? bao g?m:
  – Phi?u gi? ch? (1 b?/2 t? – Liên h? admin D? án).
  – Photo CMND/CC/HC c?a KH và hình ?nh.
  Kết quả xổ số miền bắc hôm qua– Phi?u thu ho?c hình ?nh sau khi KH thanh toán.

 2. Th?c hi?n thanh toán:

  KH có th? thanh toán b?ng hình th?c ti?n m?t ho?c chuy?n kho?n:

  a. Ti?n m?t (nh?n phi?u thu): Phòng k? toán – CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua
  ??a ch?: 311/K25 ???ng s? 8, KP.1, Ph??ng An Phú, Qu?n 2, Tp. H? Chí Minh.

  b. Chuy?n kho?n:
  Khách hàng dùng ?úng tài kho?n c?a mình ?? chuy?n tr?c ti?p vào tài kho?n c?a c?ng ty, vui lòng kh?ng chuy?n kho?n thay. S? tài kho?n c?ng ty nh? sau:
  CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua
  – Tên Ngan hàng: TMCP K? Th??ng Vi?t Nam (Techcombank) – CN Sài Gòn
  – S? tài kho?n: 19134476313012
  – S? ti?n booking:
  + 50.000.000 ?/1 c?n h? ho?c Condotel
  + 100.000.000 ?/1 c?n shophouse/ bi?t th?
  – N?i dung: [Tên KH] [CMND/CC/HC] gi? ch? [S?n ph?m] [Tên d? án]
  KH thanh toán ?? s? ti?n gi? ch?, ph?n phí chuy?n ti?n ng??i chuy?n ti?n s? ch?u. Tr??ng h?p chuy?n ti?n kh?ng ghi r? n?i dung ho?c ghi sai th?ng tin, KH s? kh?ng ???c xác nh?n gi? ch? thành c?ng.

??i ly h?ng VàNG Vinhomes
Gi?y ch?ng nh?n ??i ly h?ng VàNG Vinhomes

2. Quy trình hoàn ti?n gi? ch?

C?ng ty ch? hoàn ti?n gi? ch? cho các tr??ng h?p KH ?ang ky Th?a Thu?n Gi? Ch? và ch?a kí k?t Th?a Thu?n ??t C?c/ H?p ??ng ??t C?c. N?u KH có nhu c?u hoàn ti?n, C?ng ty cam k?t hoàn tr? ti?n ?? thu gi? ch? c?a KH trong th?i gian 07 (b?y) ngày làm vi?c, ???c tính t? ngày nh?n ?? h? s? c?a KH và hoàn vào ngày Th? Ba và Th? Sáu hàng tu?n.

H? S? c?n chu?n b? hoàn tr?:

 1. Phi?u gi? ch?: Phi?u ??ng ky gi? ch? KHáCH HàNG ?ANG GI?.
 2. Phi?u thu: trong tr??ng h?p KH ?? thanh toán ti?n m?t.
 3. ??n ?? ngh? hoàn ti?n: m?u nh?n t?i Admin, n?i dung ph?i ghi r? ly do, s? ti?n hoàn, hình th?c KH ?? thanh toán là Ti?n m?t hay Chuy?n kho?n. ??n ?? ngh? ph?i do KH ky tên, kh?ng nh?n b?n ky thay/?y quy?n.

Ti?p Nh?n H? S?:

 1. Sau khi ?? chu?n b? ?? h? s?, KH có th? chuy?n Nhan Viên Kinh Doanh ?? g?i v? Ann Home ho?c qua b?u ?i?n ?? giao h? s? t?i Admin và nh?n l?i biên nh?n, có ghi ngày chuy?n ti?n d? ki?n.
 2. Admin sau khi nh?n ?? h? s? s? chuy?n ??n K? Toán x? ly và ghi nh?n. Th?ng báo ??n Admin T?ng ngay trong ngày nh?n h? s?.
 3. ??i v?i các tr??ng h?p c?n b? sung h? s? ho?c ch? ky.., Admin s? ch? ??ng trao ??i v?i Nhan Viên Kinh Doanh ho?c khách hàng. Nhan Viên Kinh Doanh có nhi?m v? ph?i h? tr? th?ng báo ??n KH và b? sung ?? gi?y t?, h? s?, ch?ng t? còn thi?u trong th?i gian 03 (ba) ngày.

Ph??ng th?c hoàn tr? ti?n gi? ch?:

 1. Tr??ng h?p thi?u h? s?: Admin s? kh?ng ti?p nh?n ??n khi ?? H? S?.
 2. Tr??ng h?p th?t l?c h? s?: KH ph?i ky Biên b?n m?t h? s?, kh?ng ky thay (m?u t?i Admin).
 3. ??i v?i tr??ng h?p ?? H? S?:
  • KH thanh toán ti?n m?t khi ky Phi?u gi? ch?: 
   • Sau khi KH ?? g?i ?? h? s?, c?ng ty s? g?i biên nh?n và có nêu r? ngày hoàn ti?n.
   • KH nh?n hoàn ti?n và ky phi?u chi t?i Phòng k? toán Ann Home t?i 311 K25 ???ng s? 8, KP.1, Ph??ng An Phú, Qu?n 2, TP. H? Chí Minh.
   • Kh?ng nh?n thay.
  • KH thanh toán chuy?n kho?n khi ky Phi?u gi? ch?: 
   • Sau khi KH ?? g?i ?? h? s?, c?ng ty s? g?i biên nh?n và có nêu r? ngày hoàn ti?n.
   • Vào ngày hoàn ti?n, c?ng ty s? hoàn ti?n vào tài kho?n c?a KH ?? làm l?nh chuy?n ti?n khi gi? ch?.
   • Các tr??ng h?p chuy?n khác tài kho?n, h?… ?? ngh? liên h? Admin ?? ???c h??ng d?n.
  • KH thanh toán b?ng MPOS khi ky Phi?u gi? ch?:
   • B? sung thêm b?n c?ng Phi?u xác nh?n STK có ?óng m?c Ngan hàng c?a KH.
   • Ngay khi KH ?? g?i ?? h? s?, c?ng ty s? g?i biên nh?n và nêu r? ngày hoàn ti?n.
   • Vào ngày hoàn ti?n, sau khi ?? kh?u tr? chi phí qu?t th?, c?ng ty s? hoàn ti?n vào tài kho?n c?a KH ?? làm l?nh chuy?n khi gi? ch?.
 4. Các tr??ng h?p chuy?n khác tài kho?n, chuy?n h? ho?c tr??ng h?p khác… ?? ngh? liên h? Admin ?? ???c h??ng d?n.
??i ly vinhomes
??ng hành v?i d? án Vinhomes t? ngày ??u tiên

H? tr? hoàn tr? ti?n gi? ch? ??i v?i sàn liên k?t

 • Admin sàn báo l?i th?ng tin KH mu?n hoàn l?i ti?n cho Admin Ann Home và n?p:
  • B? H? S? Hoàn Ti?n
  • M?u ??n ?? ngh? hoàn ti?n gi? ch? có ch? ky c?a KH và ??n v? ?L liên k?t.
 • Khi th? t?c hoàn t?t, Admin Ann Home s? báo l?i th?i gian c? th? th?i gian chuy?n tr? ti?n qua TK cho Admin sàn báo KH.