Grand World

Trái tim s?i ??ng
Th?p sáng b?u tr?i Phú Qu?c

Grand World Phú Qu?c là t? h?p Khách s?n, Condotel 5 sao và Khu ph? mua s?m ??ng c?p và duy nh?t n?m li?n k? Corona Resort và Casino Phú Qu?c, ???c v?n hành b?i th??ng hi?u Vinpearl Luxury. V?i ?u th? n?m trong h? sinh thái du l?ch và ngh? d??ng c?a T?p ?oàn Vingroup, Grand Wolrd Phú Qu?c th?a h??ng toàn b? nh?ng ti?n ích mà các d?ch v? ??ng c?p này mang l?i nh?: Corona Casino, Vinpearl Safari, Vinwonders, Vinpearl Golf? Phú Qu?c 27 l?, có di?n tích trên 100ha …

H?n c? m?t tài s?n sinh l?i c? ngày l?n ?êm ?áng giá, Grand World mang ??n cho nhà ??u t? tinh t??ng m?t s?n ph?m ??u t? khai thác du l?ch sinh s?n t?ng giay, t?ng phút ?? ??t doanh thu & l?i nhu?n 24/7, 365 ngày/n?m v?i m? hình kinh t? ?êm ??u tiên và chuyên nghi?p nh?t hi?n nay.

?? TI?T KI?M TH?I GIAN TìM HI?U D? áN

Anh ch? vui lòng ?i?n ??y ?? th?ng tin chúng t?i cung c?p t?i quy anh ch? tr?n b? tài li?u d? án m?i nh?t c?ng nh? th?ng tin v? giá bán và chính sách ?u ??i c?p nh?t tháng 11/2020.
  khach hang huong uu dai mua grand world

  quy m? grand world phú qu?c

  Grand World Phú Qu?c

  ?

  • Ch? ??u t?: C?ng ty B?t ??ng S?n New Vision (Vinpearl là c? ??ng chính)
  • V? trí: B?i Dài, Gành D?u, Phú Qu?c, t?nh Kiên Giang
  • Thi?t k? c?nh quan: C?nh quan – PLA, Shop TMDV – Contechs, Khách s?n (condotel) – Design ArchEpress, Archivina
  • Ngan hàng h? tr?: Teckcombank

  SHOPHOUSE

  ?

  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaS? l??ng 979 c?n shop th??ng m?i, di?n tích ?a d?ng (70m2, 80m2, 90m2, 100m2)

  • Mallorca: ??a Trung H?i
  • Indochine: ??ng D??ng
  • Shanghai: Th??ng H?i

  Qu?n ly v?n hành: Vincom & Vinretail

  CONDOTEL

  ?

  T?ng s? 12 toà condotel. Ch?t l??ng 5*. T?i ?a 8 t?ng. 921 c?n. Di?n tích ?a d?ng (25m2, 54m2)

  • Suite 39,6 – 40,5m2
  • Studio 24,9 – 28,9m2
  • Toà T2 và T4

  Qu?n ly v?n hành: Vinpearl Luxury

  H? sinh thái VINGROUP

  Shophouse Grand World Phú Qu?c

  S?n ph?m “3 trong 1” kinh doanh và ??u t? sinh l?i v??t tr?i, tích l?y & gia t?ng tài s?n. V?i s? l??ng h?u h?n, Shop Grand World ch?c ch?n s? tr? thành “gà ?? tr?ng vàng” ??t giá nh?t t?i ??o Ng?c Phú Qu?c khi hoàn thành.

  M? hình t? h?p ngh? d??ng – gi?i trí – th??ng m?i ho?t ??ng 24/7 s? giúp sinh l?i ngay c? khi nhà ??u t? ?ang ng?. Cùng v?i Corona Casino Phú Qu?c s? là “th?i nam cham hút” khách trong n??c và qu?c t? 365 ngày trong n?m.

  • Cam k?t t?i thi?u 10% cho 2 n?m ??u tiên (Ngan hàng Techcombank h? tr? cho vay 60% trong 15 n?m, h? tr? l?i su?t 24 tháng, an h?n n? g?c 48 tháng)
  • Kh?ng lo l?ng tìm ??n v? thuê (Vincom Retail s? tìm ki?m ??n v? thuê cho ch? Shop và h? tr? bên thuê thi?t k?, xay d?ng & h? tr? gói hoàn thi?n n?i th?t b?ng 6% giá tr? Shop)
  • T?ng cho khách hàng thanh toán nhanh lên ??n 8% trên s? ti?n & th?i gian thanh toán tr??c h?n. Nh?n thêm 1% giá tr? Shop n?u t? kinh doanh ho?c t? tìm khách thuê
  • L?i su?t 0% ??n 30/04/2021 –?Mi?n tr? g?c ??n 30/04/2023
  • T?ng 1 cay vàng SJC có th? nh?n vàng ho?c tr? tr?c ti?p nh?n 55 tri?u ??ng vào giá bán. T?ng Voucher VinFast 200 tri?u.
  Chính sách ?u ??i và b?ng giá

  Ch?n c?n ??p. Giá t?t nh?t. G?i ngay hotline!

  Condotel Grand World Phú Qu?c

  Kênh ??u t? An nhàn – L?i su?t cao – B?n v?ng. T?i Grand World Phú Qu?c, nhà ??u t? ???c h??ng 85% l?i nhu?n tr?n ??i s?n ph?m v?i cam k?t t?i thi?u 10% cho 3 n?m ??u tiên. L?i su?t b?n v?ng tr?n ??i. Kh?ng m?t th?i gian qu?n ly, v?n hành. R?i ro c?c th?p khi ???c ??u t?, phát tri?n và v?n hành b?i t?p ?oàn Vingroup. L?i nhu?n tr?n ??i nh? cu?n s? ti?t ki?m nh?ng có ti?m n?ng t?ng giá theo th?i gian nh? b?t ??ng s?n

  • Khách hàng ???c h??ng 85% l?i nhu?n tr?n ??i s?n ph?m
  • Cam k?t t?i thi?u 10% trong 3 n?m ??u tiên
  • L?i nhu?n t? n?m 4 d? ki?n 9,5%/n?m ++
  • Vay t?i ?a 15 n?m
  • L?i su?t 0% ??n 31/12/2020
  • Mi?n tr? g?c ??n 31/12/2023
  • Mi?n phí ph?t tr? n? tr??c h?n ??n 31/12
  • T?ng 1 cay vàng SJC
  • Voucher VinFast 200 tri?u
  Chính sách ?u ??i và b?ng giá

  Mini hotel Grand World Phú Qu?c

  Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?ay chính là m? hình tích h?p l?i ích “3 in 1”, k?t h?p gi?a ngh? d??ng, ??u t? và kinh doanh. ??ng th?i, Mini Hotel Phú Qu?c ???c th?a h??ng toàn b? hàng tr?m ti?n ích cao c?p chung c?a qu?n th? Grand World – nh? v?y, khách hàng l?u trú t?i ?ay hoàn toàn có th? th? h??ng nh?ng d?ch v? tiêu chu?n 5 sao v?i chi phí thuê phòng h?p ly.

  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaGrand World Phú Qu?c mang ??n m? hình mini hotel ??u tiên t?i B?i Dài v?i s? l??ng gi?i h?n – ch? 86 l?, th? h??ng toàn b? h? th?ng ti?n ích ??ng c?p t?i m?t siêu qu?n th? ngh? d??ng ??ng c?p hàng ??u ??o Ng?c.

  • H? tr? tài chính h?p d?n s? ti?n tài tr? vay lên t?i 60%
  • Mini Hotel n?m trong T? h?p Grand World.
  • Ch? ??u t? uy tín nh?t Vi?t Nam – T?p ?oàn Vingroup
  • Ph??ng án tài chính ???c ch?ng minh tính hi?u qu? th?c t?
  • L?i nhu?n ch?ng minh b?n v?ng và lau dài.

  Hi?u qu? ??u t? Mini Hotel Grand World Phú Qu?c

  Chính sách ?u ??i và b?ng giá

  Thuê m?t b?ng kinh doanh, liên h? ngay ?? ???c h??ng ?u ??i mi?n ti?n thuê 2 n?m và h? tr? 1 t? ??ng ti?n thi c?ng.

  M?t ?i?m ??n tr?n ni?m vui

  M?t th? gi?i “kh?ng ng?” – M?t ?i?m ??n ??ng c?p t?i ??c khu kinh t? ??u tiên c?a qu?c gia ?ang phát tri?n du l?ch m?nh m?. ??n v?i Grand World là ??n v?i th? gi?i ki?n trúc ??c ?áo t? phong cách Indochine ??n ??a trung h?i ?n t??ng và ??c ?áo.

  Dù b?n ?i du l?ch b?t c? n?i nào, ch? duy nh?t Grand World Phú Qu?c là n?i chào ?ón b?n v?i các ho?t ??ng vui ch?i gi?i trí ?a s?c m?u và nh?ng ho?t ??ng “thau ?êm su?t sáng”, cho ni?m vui b?t t?n.M?t Venice? thu nh? gi?a lòng Grand Wold v?i khung c?nh l?nhg m?n t? nh?ng góc ph? xinh ??p, t? kênh ?ào Venice th? m?ng hay nh?ng c?u vòng mang nét ??t tr?ng c?a thiên ???ng tình yêu Italy…

  • Mua s?m v?i khu ph? th??ng m?i náo nhi?t c? ngày l?n ?êm v?i g?n 1000 c?n shop ?a d?ng ngành hàng t? ?m th?c, th?i trang, làm ??p cho ??n các ?? l?u ni?m, s?n v?t ??a ph??ng…
  • Th??ng th?c ?m th?c h?p d?n v?i v? s? c?a hàng t?p n?p “thau ?êm su?t sáng” v?i nh?ng s?n v?t ??a ph??ng cùng ??c s?n t? kh?p m?i mi?n ??t n??c và các n?i trên th? gi?i.
  • Tr?i nghi?m v?n hoá ??c s?c v?i nh?ng l? h?i r?c r? s?c màu nh? l? h?i bia, l? h?i am nh?c, v? h?i hoá trang… và các show di?n ngh? thu?t tái hi?n tr?n v?n tinh hoa v?n hóa Vi?t Nam.
  • Vui ch?i gi?i trí b?t t?n c? ngày l?n ?êm v?i nh?ng con ph? “sáng ?èn” 24/7, casino ??ng c?p th? gi?i ??u tiên dành cho ng??i Vi?t Nam và v? s? các ?i?m bar, club, sàn nh?y s?i ??ng.
  • Th?a s?c khám phá t?i khu VAP quy m? hàng ??u ??ng Nam á nh? Vinpearl Safari v?i 4000 ??ng v?t hoang d?, r?ng nguyên sinh h?n 500 ha, các c?ng viên ch? ?? ?a s?c màu, dòng s?ng Venice th? m?ng tái hi?n l?i thành ph? tình yêu tr? danh c?a n??c Y.
  • Du l?ch ngh? d??ng t?i m?t trong nh?ng b?i bi?n ??p nh?t hành tinh v?i quy m? 4,2 ha (m? c?a cho t?t c? các du khách c?a Grand World Phú Qu?c) và h? th?ng ti?n ích chu?n resort 5 sao v?i h? b?i, spa…

  5 LY DO ??U T?

  S? l?a ch?n ??u t? b?n v?ng, lau dài ??ng hành cùng l? tình chuy?n mình 5 n?m ti?p theo c?a Phú Qu?c ?? tr? thành ??c khu kinh t? v?i giá tr? tài s?n gia t?ng phi m?.

  Casino – ?òn b?y t?ng tr??ng c?a B?S ngh? d??ng

  Chính ph? ?? chính th?c phê duy?t ch? tr??ng cho phép ng??i Vi?t Nam ???c ch?i casino t?i Corona Casino & Resort Phú Qu?c t? ngày 21/11/2018. ?ay là n?i DUY NH?T ???c phép thí ?i?m cho ng??i Vi?t vào ch?i.

  Casino Phú Qu?c ?i vào ho?t ??ng s? kéo theo “ngành kinh t? kh?ng khói” Vi?t Nam phát tri?n. Cùng v?i ?ó là B?S li?n k? Casino s? t?ng tr??ng m?nh tr? thành s?n ph?m có giá tr? th??ng m?i & kinh t? r?t cao.

  Tìm hi?u thêm

  Ti?n ?? Grand World Phú Qu?c

  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTH?N T?C, TH?N T?C H?N N?A! ?ay là kh?u hi?u quy?t tam c?a các ??i thi c?ng và qu?n ly d? án. Hình ?nh nh?ng c?ng tr??ng sáng ánh ?èn c? ngày l?n ?êm ?? kh?ng còn l? l?m t?i B?c ??o.

  Nh?ng hàng xe ch? v?t li?u n?i ?u?i nhau, nh?ng b??c chan v?i v? c?a các k? s?, cùng nh?p ?? làm vi?c ?ang ???c ??y cao h?n bao gi? h?t vì m?t m?c tiêu chung: ??a “thành ph? kh?ng ng?”?Grand World Phú Qu?c??i vào v?n hành trong Quy IV n?m nay 2020.

  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaV?i s? ??u t? bài b?n và kh?n tr??ng, thành ph? gi?i trí & mua s?m “kh?ng ng?” Grand World Phú Qu?c ?ang d?n thành hình và s? chính th?c ??a vào ho?t ??ng trong Quy 4 n?m nay.

  C?p nh?t ti?n ?? d? án Grand World Phú Qu?c 11/2020

  Tin t?c c?p nh?t

  Grand World Phú Qu?c

  Grand World Phú Qu?c là t? h?p Khách s?n, Condotel 5 sao và Khu ph? mua s?m ??ng c?p và duy nh?t n?m trong t? h?p Corona Resort và Casino Phú Qu?c, ???c v?n hành b?i th??ng hi?u Vinpearl Luxury.?

  Hotline: (028) 73014 6660896.68.66.68
  ??a ch?: B?i Dài, Gành D?u, Phú Qu?c, Kiên Giang

  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTh?ng tin, các ti?n ích trong tài li?u bán hàng ch? mang tính ch?t t??ng ??i và có th? ???c ?i?u ch?nh theo quy?t ??nh c?a ch? ??u t? t?i t?ng th?i ?i?m ??m b?o phù h?p quy ho?ch và th?c t? thi c?ng d? án. Hình ?nh mang tính minh h?a ??nh h??ng. Các hình ?nh chi ti?t s? ???c Ch? ??u t? c?p nh?t c?ng khai trong quá trình tri?n khai. Các th?ng tin cam k?t chính th?c s? ???c quy ??nh c? th? t?i H?p ??ng mua bán. Vi?c qu?n ly, v?n hành và kinh doanh c?a Khu ?? th? s? theo quy ??nh c?a Ban qu?n ly.