Th?i gian ??c: 5 phút

Thành ph? kinh doanh 24/7 tiên phong c?a Vi?t Nam Grand World Phú Qu?c s? h?u hàng lo?t k? l?c ??c bi?t kh?ng ch? ? Vi?t Nam mà th?m chí c? khu v?c. ?ay s? là ?i?m ??n t??ng lai c?a khách du l?ch th? gi?i, thu hút l??ng du khách kh?ng l? c?ng nh? h?a h?n mang t?i ti?m n?ng sinh l?i b?t t?n cho nhà ??u t?.

S? h?u 1.001 ?i?m check-in ??c ?áo h?i t? tinh hoa c? th? gi?i cùng các ho?t ??ng l? h?i, gi?i trí 24/7, Grand World thu hút s? chú y c?a th? tr??ng b?t ??ng s?n (B?S) ngh? d??ng và c?ng ??ng yêu du l?ch khám phá.

Hình ?nh th?c t? t?i Grand World tháng 10.2020

C?ng trình Huy?n tho?i Tre l?n hàng ??u Vi?t Nam

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua32.000 cay tre t?m v?ng Tay Ninh ???c ??a v? Qu?ng tr??ng Huy?n tho?i, d??i bàn tay và kh?i óc c?a ki?n trúc s? V? Tr?ng Ngh?a – chuyên gia v? tre hàng ??u th? gi?i t?o tên c?m c?ng trình bi?u t??ng g?n 700m2 ?? s? ngay khi du khách b??c vào c?ng Grand World.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaL?y y t??ng t? nh?ng bi?u t??ng tinh hoa Vi?t c? nh? cay tre, b?ng sen, tr?ng ??ng và làm m?i theo phong cách hi?n ??i, ch? ??u t? mu?n kh?ng ??nh tinh th?n, b?n s?c ??ng th?i qu?ng bá tinh hoa c?a Vi?t Nam ??n v?i th? gi?i.

Hình ?nh minh h?a C?ng trình Huy?n tho?i Tre, d? án Grand World.

San kh?u trình di?n th?c c?nh b?ng c?ng ngh? siêu hi?n ??i

L?n ??u tiên t?i Vi?t Nam, toàn b? kh?i ki?n trúc l?y y t??ng t? Th?ng Long c? tr?n, V?n Mi?u thái h?c x?a ???c bi?n thành m?t san kh?u th?c c?nh v?i 17 máy chi?u Barco hi?n ??i hàng ??u th? gi?i n?m 2020, h?a h?n m? ra m?t kh?ng gian tr?i nghi?m “xuyên kh?ng” ch?a t?ng có.

Hình ?nh minh h?a ti?t m?c Tinh hoa Vi?t Nam, Grand World.

?ay có l? c?ng là m?t trong nh?ng n?i có l?ch di?n san kh?u dày ??c nh?t Vi?t Nam v?i 365 v? di?n th?c c?nh bu?i t?i ???c mong ch? nh?t, ch?c ch?n s? “??n tim” hàng tri?u du khách t?i ??o ng?c.

Kênh ?ào Venice nh?n nh?p ??u tiên t?i Vi?t Nam

M? ph?ng kênh ?ào n?i danh n??c Y, kênh ?ào Venice t?i Grand World dài 400m, r?ng 25m v?i nh?ng con thuy?n Gondola ??c tr?ng tái hi?n l?i khung c?nh Venice v?i nh?ng chàng trai chèo thuy?n, c? gái hát Opera ?n m?c theo phong cách Y d?n du khách tham quan.

D?c b? kênh là con ???ng ph? r?p cay kèn h?ng và hoa ban Tay B?c, sánh cùng nh?ng d?y shop r?c r? s?c màu, d?n l?i du khách b??c vào nh?p s?ng s?i n?i và l?ng m?n gi?a lòng chau ?u thu nh?. ?i?m nh?n thú v? còn ??n t? ba cay c?u ??m phong cách Y ?? du khách th?a thích check-in, ch?p ?nh sáng ?êm hay các ho?t ??ng ???ng ph? ??m ch?t Venice…

B?o tàng G?u Teddy l?n ??u tiên có m?t t?i Vi?t Nam

Là b?o tàng G?u ??u tiên t?i Vi?t Nam, c?ng trình ???c ??u t? m?nh tay gi?a lòng Grand World Phú Qu?c v?i b?n t?ng n?i, n?i tr?ng bày các chú g?u Teddy ?? m?i kích c? và ?a d?ng kh?ng gian th? gi?n, ho?t ??ng gi?i trí, “s?ng ?o” cho t?t c? thành viên trong gia ?ình hay các c?p ??i…

Hình ?nh minh h?a B?o tàng G?u Teddy, Grand World.

T??ng lai, du khách kh?ng c?n t?i t?n Jeju – n?i n?i ti?ng v?i B?o tàng G?u thu hút hàng tri?u du khách hàng n?m t?i Hàn Qu?c mà ngay t?i Grand World, m?t thiên ???ng hàng tr?m ch?ng lo?i g?u cho du khách th?a s?c chiêm ng??ng.

Qu?ng tr??ng V? ?i?u Nhi?t ??i – h?i hè b?t t?n 365 ngày/n?m

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaHành trình tr?i nghi?m c?m xúc ti?p t?c ???c n?i dài v?i ho?t ??ng l? h?i bùng cháy, r?c r? s?c màu t?i Qu?ng tr??ng V? ?i?u Nhi?t ??i. H?a h?n là ?i?m ??n c?a ngh? thu?t trình di?n ??nh cao, n?i ?ay s? ?em ??n cho du khách chu?i siêu ??i nh?c h?i l?n nh?t Vi?t Nam hàng tháng và ??i h?i Qu?c t? 2 l?n/n?m, m? ra tr?i nghi?m h?i hè b?t t?n cho du khách.

Hình ?nh minh h?a ho?t ??ng l? h?i – gi?i trí t?i Qu?ng tr??ng V? ?i?u Nhi?t ??i, Grand World.

Ch? ?êm Grand World Phú Qu?c

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua???c quy ho?ch bài b?n nh?m mang ??n h??ng v? h?i s?n t??i ngon, ?m th?c b?n ??a và qu?c t? v? cùng phong phú và ??c s?c:

04 ch?c n?ng chính:

  • Ch? h?i s?n, ?? kh?, ?? s?y và ??c s?n vùng mi?n
  • Th?i trang, ph? ki?n và trang s?c
  • ?m th?c – Pub – Cafe – Nhà hàng: trái tim c?a ch? ?êm GW
  • Khu d?ch v? c?ng c?ng thêm: qu?y ??i ti?n, massage, th?ng tin du l?ch

Ho?t ??ng ??c s?c:

  • Bikini show: t?i th? 7 và CN hàng tu?n
  • Ch??ng trình ngh? thu?t ???ng ph? theo mùa
  • L? h?i Chào Xuan – Chào Hè t?ng b?ng

Qu?n th? chu?i shop ?a phong cách ??c nh?t

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaS? h?u hàng ngàn c?n shop th??ng m?i, tr?i ??u ? các phan khu khác nhau, ?ay có l? là qu?n th? kinh doanh ??c ?áo và ?a d?ng sánh t?m các ?i?m ??n qu?c t?, nh? thiên ???ng ngh? d??ng, gi?i trí Sentosa (Singapore).

Mallorca Shop v?i chu?i cafe – bar – pub phong cách ??a Trung H?i, Shanghai Shop r?c r? ?èn hoa hay ph? Indochine Shop ng?p tràn s?n v?t ??a ph??ng ??c l?. M?i phan khu shop h?i t? nh?ng ?i?m nh?n ??c s?c, h? ti?n ích ??c ?áo riêng l?i kéo ngu?n khách kh?ng l? tìm ??n ?n ch?i, mua s?m ngày l?n ?êm.

Gi?i pháp ??u t? shop “tam an” có m?t kh?ng hai

Shop th??ng m?i Grand World – m?t kênh ??u t? “gà ?? tr?ng vàng” – khi h?i t? ?? các y?u t? hút khách kh?ng l?, sinh l?i 24/7, 365 ngày/n?m.

  • An tam s? h?u ch? t? 4 t? v?i 2 n?m kh?ng lo tr? l?i, 4 n?m kh?ng lo tr? g?c, ??ng th?i cam k?t l?i nhu?n 10% trong 2 n?m ??u.
  • Ch? c?n 15% ky ngay H?MB, ??u t? tr? góp siêu vi?t v?i 16 l?n thanh toán, m?i l?n ch? t? 5% ?em t?i s? an toàn cho ch? s? h?u. Ngoài ra, t?t c? khách hàng khi ky H?MB s? ???c t?ng voucher VinFast 200 tri?u & 1 cay vàng.
  • Cam k?t doanh thu lên t?i 100 tri?u/tháng/c?a hàng, mi?n ti?n thuê lên t?i 2 n?m và h? tr? hoàn thi?n gian hàng lên ??n 6% h?p ??ng mua bán. ??c bi?t, nhà ??u t? an tam trao g?i tài s?n cho ??n v? qu?n ly v?n hành uy tín Vincom Retail.

GRAND WORLD PHú QU?C

Grand World Phú Qu?c là t? h?p Khách s?n, Condotel 5 sao và Khu ph? mua s?m ??ng c?p ho?t ??ng 24/7 và 365 ngày/n?m. Phan khu duy nh?t n?m trong t? h?p Corona Resort và Casino Phú Qu?c, ???c v?n hành b?i th??ng hi?u Vinpearl Luxury.

V?i v?n ??u t? 4.600 t? ??ng v?i quy m? r?ng 85 ha, n?m trong h? sinh thái du l?ch và ngh? d??ng c?a T?p ?oàn Vingroup, Grand Wolrd Phú Qu?c th?a h??ng toàn b? nh?ng ti?n ích mà các d?ch v? ??ng c?p này mang l?i: Corona Casino,?Vinpearl Safari,?Vinwonders, Vinpearl Golf? Phú Qu?c 27 l?…


Hotline: 0896 68 66 68

Bài vi?t n?i b?t