Th?i gian ??c: 4 phút

??o ng?c Phú Qu?c ?ang d?n ??nh hình dáng d?p c?a m?t ?? th? s?m u?t và h?a h?n tr? thành “Singapore th? hai” khi h? t?ng ngày càng hoàn thi?n hi?n ??i và ??ng b?.

H? t?ng b?t phá m?nh m?

Tháng 9/2019, Th? t??ng Chính ph? yêu c?u UBND t?nh Kiên Giang l?p m?i quy ho?ch chung xay d?ng huy?n ??o Phú Qu?c thành ??n v? hành chính – kinh t? ??c bi?t (??c khu kinh t?). Quy ho?ch ??m b?o ??ng b?, th?ng nh?t v?i các quy ho?ch có liên quan và quy ??nh c?a pháp lu?t.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTheo ?ó, 5.800 t? ??ng ?? ???c ??u t? xay d?ng h? th?ng ???ng giao th?ng, 2.400 t? ??ng cho h? th?ng cáp ?i?n ng?m t? ??t li?n ra ??o, h?n 1.600 t? ??ng xay d?ng c?ng hành khách qu?c t?, h?n 3.000 t? ??ng m? r?ng san bay Phú Qu?c – t?ng c?ng hàng ch?c nghìn t? ??ng ?? ???c rót v?n ??u t? vào nhi?u h?ng m?c h? t?ng tr?ng ?i?m ?? ??a Phú Qu?c tr? thành ??c khu kinh t? m?i. Cùng v?i ?ó, c?ng bi?n qu?c t? An Th?i, c?ng hành khách qu?c t? Phú Qu?c và các tr?c ???ng chính trên ??o ??u ???c ??u t? hoàn thi?n theo tiêu chu?n cao.

M?i ?ay nh?t, Phú Qu?c ?? chính th?c ??ng th? d? án xay d?ng c?ng trình nang c?p, m? r?ng tuy?n ???ng D??ng ??ng – C?a C?n – Gành D?u v?i t?ng m?c ??u t? g?n 1.500 t? ??ng. Tuy?n ???ng huy?t m?ch này ???c nang c?p t? 2 làn xe lên thành 6 làn. D? án ???ng Tuy?n Tránh k?t n?i tr?c ti?p ra san bay và n?i li?n Nam – B?c ??o c?ng ???c tri?n khai m? r?ng v?i 6 làn xe, dài 37 km và b? m?t ???ng r?ng 32m.

V?i th? m?nh v? h? t?ng cùng m?c t?ng tr??ng du l?ch t? n?m 2015 ??n n?m 2018 lên t?i 141%, hòn ??o s? h?u nh?ng b?i bi?n ??p nh?t th? gi?i này ?? thu hút 265 d? án v?i t?ng v?n ??u t? 377.000 t? ??ng, t??ng ???ng 16,7 t? USD. Trong ?ó có 200 d? án du l?ch, d?ch v? vui ch?i gi?i trí ???c tri?n khai v?i t?ng v?n ??u t? 220.000 t? ??ng.

grand world phú qu?c
Phú Qu?c ?ang thu hút hàng tr?m d? án quy m? l?n t?o nên dáng d?p c?a m?t ?i?m ??n ??ng c?p qu?c t?, trong ?ó có siêu t? h?p Grand World 85ha, d? ki?n ?i vào v?n hành trong quy IV/2020

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTrong t??ng lai, Phú Qu?c kh?ng ch? tr? thành trung tam tài chính kinh t? mà còn là ?i?m ??n du l?ch sinh thái, ngh? d??ng, gi?i trí v??n t?m qu?c t? v?i nh?ng siêu t? h?p “all-in-one” ??c ?áo, quy m? l?n ?ang ???c các doanh nghi?p t?m c? tri?n khai. ??c bi?t, Phú Qu?c còn ???c kì v?ng s? là n?i tiên phong ki?n t?o n?n kinh t? ?êm chuyên nghi?p ??u tiên, góp ph?n vào t?ng tr??ng kinh t? và làm thay ??i di?n m?o c?a du l?ch Vi?t Nam.

“??c s?n” Grand World – Thành ph? gi?i trí và mua s?m kh?ng ng?

Nh?c t?i tri?n v?ng kinh t? ?êm t?i Phú Qu?c, kh?ng th? kh?ng nh?c t?i “thành ph?” gi?i trí, mua s?m “kh?ng ng?” Grand World – ?i?m “must-go” c?a hàng tri?u du khách khi ??n ??o Ng?c. Dan “sành” du l?ch có l? kh?ng còn xa l? v?i nh?ng qu?n th? n?i ti?ng th? gi?i v? s? hòa tr?n nh?ng y?u t? v?n hóa b?n ??a v?i nét hi?n ??i h?p d?n nh? Positano (Italy), MarrakeshKết quả xổ số miền bắc hôm qua (Marocco)… Cùng chung y t??ng phát tri?n, Grand World h?i t? c? 5 n?n v?n hóa trong m?t ?i?m ??n v?i hàng tr?m l? h?i s?i ??ng và ti?n ích hoàn h?o.

??n ?ay, du khách s? b?t g?p kh?ng gian c? kính bên dòng kênh ?ào Venice c?a n??c Y, ??m mình trong d?u ?n ??a Trung H?i và Singapore hi?n ??i c?a khu Mallorca Shop, l?c b??c gi?a m?t China Town ? khu Shanghai Shop ph?n hoa và khám phá ch? ?êm ??m ?à b?n s?c Vi?t gi?a khu Indochine Shop.

“Kênh ?ào” Venice l?ng m?n, m?t trong nh?ng ?i?m hút khách nh?t c?a Grand World

Cùng v?i ?ó là 15 ?i?m check-in kh?ng th? b? qua nh? c?ng viên tình yêu ng?p s?c hoa, c?ng lau ?ài tráng l?, khu food court n?i ? 2 bên m?t h? trung tam hay ch??ng trình ngh? thu?t và ánh sáng “Water show” tuy?t ??nh. Bên c?nh ?ó là b?o tàng g?u Teddy n?i ti?ng th? gi?i và show th?c c?nh “Tinh hoa Vi?t Nam” hoành tráng, l? h?i carnival ???ng ph? và b?a ti?c am nh?c th?ng hoa xúc c?m t?i qu?ng tr??ng bi?n.

Shophouse Indochine grand world phú qu?c
Chu?i shop th??ng m?i c?a Grand World k? v?ng s?n sinh l?i nhu?n t?i ?a 24/7

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaV?n hành theo m? hình kinh t? ?êm ??u tiên t?i Vi?t Nam, “thành ph?” này s? s?n sinh ngu?n thu tr?n v?n 24 gi? m?i ngày v?i hàng lo?t ho?t ??ng gi?i trí – mua s?m m? c?a 24/7 kh?ng ng?ng ngh?.

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?i?u ??c bi?t là du khách có th? tho?i mái l?u trú ngay t?i chu?i mini hotel hay h? th?ng condotel v?i giá phòng ?a d?ng bên trong Grand World Phú Qu?c, do th??ng hi?u uy tín Vinpearl qu?n ly – v?n hành, ??m b?o ch?t l??ng d?ch v? theo tiêu chu?n qu?c t?.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaT? Grand World, th?ng qua h? th?ng Vinbus t?n su?t 5 phút/chuy?n, ph?c v? liên t?c và mi?n phí, du khách d? dàng k?t n?i ??n m?i ?i?m vui ch?i h?p d?n nh?t trên ??o, bao g?m c? nh?ng khu gi?i trí cao c?p k? c?n Grand World nh? Corona casino – casino ??u tiên cho ng??i Vi?t vào tr?i nghi?m, san golf 18 l?, v??n thú m? bán hoang d? Safari, thiên ???ng gi?i trí VinWonders…

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaCùng v?i các ?i?m ??n h?p d?n t?p trung ? B?c ??o, Grand World là m?nh ghép hoàn h?o t?o nên m?t qu?n th? gi?i trí mua s?m ??ng c?p, góp ph?n thay ??i di?n m?o c?a m?t ??c khu kinh t? ??y tri?n v?ng trong t??ng lai g?n.

S? h?u siêu ph?m condotel c?a Grand World, khách hàng ???c cam k?t l?i nhu?n t?i thi?u 10%/n?m trong 3 n?m ??u. Trong b?i c?nh ??i d?ch Covid 19 v?n di?n ra c?ng th?ng, các doanh nghi?p ??u g?p nhi?u khó kh?n, trên th? tr??ng ?? có 1 s? ch? ??u t? t?m ng?ng chi tr? cam k?t l?i nhu?n ho?c chuy?n sang hình th?c quy ??i thành s?n ph?m. V?i t?m vóc và v? th? c?a m?t “ng??i kh?ng l?” gi? ch? tín, Vingroup v?n ??m b?o cam k?t l?i nhu?n 10%/n?m và chi tr? cho các nhà ??u t? ?úng h?n và ??y ??.

GRAND WORLD PHú QU?C

Grand World Phú Qu?c là t? h?p Khách s?n, Condotel 5 sao và Khu ph? mua s?m ??ng c?p ho?t ??ng 24/7 và 365 ngày/n?m. Phan khu duy nh?t n?m trong t? h?p Corona Resort và Casino Phú Qu?c, ???c v?n hành b?i th??ng hi?u Vinpearl Luxury.

V?i v?n ??u t? 4.600 t? ??ng v?i quy m? r?ng 85 ha, n?m trong h? sinh thái du l?ch và ngh? d??ng c?a T?p ?oàn Vingroup, Grand Wolrd Phú Qu?c th?a h??ng toàn b? nh?ng ti?n ích mà các d?ch v? ??ng c?p này mang l?i: Corona Casino,?Vinpearl Safari,?Vinwonders, Vinpearl Golf? Phú Qu?c 27 l?…


Hotline: 0896 68 66 68

Bài vi?t n?i b?t