tran tr?ng kính m?i Quy khách hàng tham d? Chu?i s? ki?n site tour “Hành trình tr?i nghi?m Grand World”Kết quả xổ số miền bắc hôm qua t?i Phú Qu?c.

Chu?i s? ki?n t?i Phú Qu?c?s? di?n ra vào ngày 12/12/2020 t?i ?ay.

?? ??ng ky tham d? Chu?i s? ki?n “Hành trình tr?i nghi?m Grand World”, Quy khách có th? liên h? v?i Ann Home qua Hotline: 0896 68 66 68 ?? ???c h? tr? ??ng ky tham d? s? ki?n và ???c m?i ?n tr?a t?i KS 5* VinOasis.

Th?ng tin chi ti?t s? ki?n b?c th?m

  • Th?i Gian: ngày 12 tháng 12 n?m 2020.
  • T?i s? ki?n, m?t s? c?n shophouse ‘hot” t?i nh?ng v? trí r?t ??p s? ???c gi?i thi?u t?i quy khách hàng.
grand world an han no goc 4 nam

S? ki?n s?p di?n ra t?i ?ay s? là c? h?i r?t t?t ?? các khách hàng, các nhà ??u t? b?t ??ng s?n có th? tìm hi?u chi ti?t các chính sách bán hàng và tr?c ti?p l?a ch?n các s?n ph?m có v? trí và giá t?t nh?t tr?c ti?p t? C?T.

Ngoài ra, quy khách có th? tham kh?o th?ng tin h?u ích v? các s?n ph?m m? bán t?i d? án Grand World qua các link gi?i thi?u d??i ?ay:

M?t s? hình ?nh sau thành c?ng c?a chu?i s? ki?n tháng 10-11/2020

Chu?i s? ki?n “Hành trình tr?i nghi?m Grand World” ?? thu hút s? tham d? c?a ??ng ??o khách hàng quan tam.

Gi?i thi?u chung v? Grand World

Khách hàng quan tam ??n các d? án c?a Vinpearl t?i Phú Qu?c có th? tìm hi?u và ??ng ky ?? ???c t? v?n qua Hotline: 0896 68 66 68.

Bài vi?t n?i b?t

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *