Th?i gian ??c: < 1 phút

Infographic Vinhomes Grand Park này ?i?m l?i nh?ng d?u ?n và s? ki?n n?i b?t qua nh?ng k? l?c ?n t??ng mà d? án ?? ??t ???c k? t? khi b?t ??u.

Cú “hat-trick” k? l?c ch?a t?ng có c?a th? tr??ng B?S phía Nam t?i Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9) cho th?y s?c hút r?t l?n c?a VinhomesKết quả xổ số miền bắc hôm qua ??i v?i c? khách hàng và nhà ??u t? trong su?t 2 n?m 2019-2020.

Các phan khu Vinhomes Grand Park m? bán thành c?ng ???c th?ng kê d??i ?ay ?? và ?ang ???c tri?n khai xay d?ng, ?óng góp cho th? tr??ng h?n 20.000 c?n h? (The RainbowThe Origami) và h?n 1.000 s?n ph?m th?p t?ng shophouse và bi?t th? (The ManhattanThe Manhattan GloryKết quả xổ số miền bắc hôm qua). Trong ?ó:

Infographic Vinhomes Grand Park – Nh?ng thành c?ng liên ti?p trong 2 n?m 2019 – 2020

Các s?n ph?m ?ang m? bán Q4/2020:

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park Qu?n 9 (tên g?i c? Vincity) là khu ?? th? c?ng viên ven s?ng r?ng h?n 200ha ???c v?n hành và phát tri?n b?i Vinhomes theo m? hình ?? th? th?ng minh ??u tiên t?i Tp.HCM.? V?i 2 m?t giáp s?ng ??ng Nai và s?ng T?c, n?m trên m?t ti?n ???ng Nguy?n Xi?n, Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9) bao g?m nhi?u phan khu ch?c n?ng là các s?n ph?m ??ng c?p trong h? sinh thái c?a T?p ?oàn Vingroup.?

Khu cao t?ng bao g?m c?n h?shophouse chan ?? t?i phan khu The Rainbow (bàn giao t? 6/2020), phan khu The Origami (m? bán 2 ti?u khu cu?i cùng S6 & S10 t? cu?i T10/2020); Khu th?p t?ng bao g?m shophouse th?p t?ng (Boutique house), shop villa (Boutique villa) và bi?t th? t?i phan khu The Manhattan (?? bán h?t) và The Manhattan Glory (?ang m? bán);

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaKhu ti?n ích tr??ng h?c, b?nh vi?n, siêu th? ?ang ???c phê duy?t thi?t k?... ?i?m n?i b?t c?a d? án là m? hình thành ph? c?ng viên v?i 15 c?ng viên ch? ?? và h? sinh thái th?ng minh d?a trên 4 tr?c c?t l?i, g?m v?n hành th?ng minh, an toàn th?ng minh, c?ng ??ng th?ng minh và c?n h? th?ng minh.?


Hotline: 0896 68 66 68

Bài vi?t n?i b?t

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *