Th?i gian ??c: 6 phút

M?t vài con s? ?n t??ng

Kinh t? ban ?êm chi?m t? tr?ng ngày càng l?n trong n?n kinh t?:

 • N?n kinh t? ?êm c?a Anh t?o ra trung bình 66 t? b?ng (~ t? USD) doanh thu hàng n?m và là n?n c?ng nghi?p ??ng th? 5 c?a toàn n?n kinh t?;
 • T?i New York – m?nh danh là thành ph? kh?ng ng?, ?óng góp 10 t? USD vào n?n kinh t? c?a toàn thành ph?;
 • T?i úc, n?n kinh t? ?êm tr? giá 102 t? ?? la úc (~ t? USD) và t?ng ~5% m?i n?m. Riêgn Sydney hi?n ??c ??t 27,2 t? USD m?i n?m
 • T?i Nh?t B?n, ??c tính quy m? th? tr??ng lên ??n 400 t? yên (~3,7 t? USD) vào 2020.

Giá tr? c?a n?n kinh t? d??i ánh ?èn ?i?n ?? kh?ng ng?ng t?ng tr??ng các n?m qua khi nhi?u qu?c gia áp d?ng chính sách m? c?a m?nh m?.

?ay là h??ng phát tri?n nh?m thu hút và phát tri?n du l?ch và v?n hoá:

Hi?n t?i, các thành ph? du l?ch n?i ti?ng nh?t th? gi?i hi?n ??u là cách thành ph? phát tri?n kinh t? ban ?êm r?t m?nh nh? Pattaya (Thái Lan), New York (M?), Macau (Trung Qu?c), London (Anh)… Các thành ph? này ??u n?m trong top 10 thành ph? thu hút nhi?u khách du l?ch l?n nh?t th? gi?i. Và ??c bi?t n?i ti?ng v?i nh?ng con ph? ?m th?c, ti?c tùng, shopping, gi?i trí ho?t ??ng thau ?êm.

 • 20% du khách du l?ch t?i Anh trong 2014 ??u có ho?t ??ng gi?i trí v? ?êm
 • 35% dan du l?ch t?i Berlin ??c ?? tìm ki?m các ho?t ??ng gi?i trí v? ?êm
 • T?i New York h?n 26,000 c?a hàng ?n và u?ng ?? ph?c v? n?n kinh t? ?êm
 • T?i Machester h?n 150,000 ng??i tham gia vào ho?t ??ng gi?i trí ?êm vào cu?i tu?n

Kinh t? ban ?êm là gì?

Th?ng th??ng th?i gian làm vi?c ban ngày (Day time economy) s? k?t thúc vào 6h chi?u và ?ay s? là lúc b?t ??u c?a n?n kinh t? ?êm (Night time economy), t? 6h chi?u c?a ngày h?m nay ??n 6h sáng ngày mai. Tuy nhiên, có th? chia nh? h?n làm hai giai ?o?n:

 • ?êm – Evening Economy t? 6h chi?u ??n 12h ?êm
 • ?êm mu?n – Late night Economy t? 12h ?êm ??n 6h sáng h?m sau

M?t vài thành ph? ???c g?i là thành ph? kh?ng ng? (24-hour city) nh? New York, Amsterdam và m?t vài thành ph? khác. M?t s? thành ph? ???c g?i là thành ph? v? ?êm (18-hour city) khi ho?t ??ng 18h m?t ngày t? 6h sáng ??n 12h ?êm.

Ho?t ??ng v? ?êm t?i London – UK

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTh?ng th??ng các thành ph? truy?n th?ng ???c thi?t k? ?? ho?t ??ng ban ngày, chúng kh?ng ???c xay d?ng cho m?c ?ích ho?t ??ng v? ?êm. Tuy nhiên, v?i xu h??ng phát tri?n hi?n nay, ??c bi?t t?i nh?ng ?i?m, thành ph? có chi?n l??ng phát tri?n du l?ch thì kinh t? v? ?êm ?óng góp giá tr? v? cùng quan tr?ng cho doanh thu c?a toàn ngành.

Theo kh?o sát, doanh thu d?ch v?, s?n ph?m du l?ch ban ngày chi?m ch? 30% trong khi 70% còn l?i n?m trong khung gi? ?êm.

T?i sao Kinh t? ?êm l?i quan tr?ng?

Theo báo cáo c?a LHQ, tr??c 2050 trên 80% dan s? th? gi?i sinh s?ng t?i thành th?. ?i?u này t?o ra áp l?c l?n c?ng nh? c? h?i cho m?i qu?c gia. ?? nu?i s?ng và ??m b?o ch? s?ng cho ngày càng nhi?u ng??i h?n, các qu?c gia c?n ph?i có chi?n l??c phát tri?n kh?ng ch? là m? r?ng cao h?n ho?c sau h?n d??i lòng ??t mà còn l?i có chi?n l??c s? d?ng th?i gian th?ng minh h?n.

Vi?c xay d?ng các chính sách phát tri?n kinh t? ban ?êm ?? m? r?ng và phát tri?n các ho?t ??ng kinh t? ?êm s? giúp t?o ra thêm nhi?u vi?c làm và gi?m các v?n ?? gánh n?ng x? h?i. Các thành ph? c?n nghiên c?u và xay d?ng các chi?n l??c phát tri?n phù h?p th?ng qua vi?c t?n d?ng th?i gian ho?t ??ng m?t cách h?p ly và th?ng minh h?n.

C? h?i cho các qu?c gia du l?ch

L?i ích kh?ng l? là ly do vì sao các qu?c gia du l?ch ?? tìm cách thúc ??y kinh t? ban ?êm phát tri?n. T?i Vi?t Nam, th?c tr?ng doanh thu du l?ch và m?c chi tiêu c?a du khách th?p có nguyên nhan kh?ng nh? t? kho?ng tr?ng trong vi?c khai thác các d?ch v? sau 12h ?êm.

T?i Di?n ?àn c?p cao du l?ch Vi?t Nam 2018, ?ng John Lindquist, c? v?n c?p cao BCG, thành viên H?i ??ng c? quan du l?ch V??ng qu?c Anh cho bi?t: “N?m 2017, Vi?t Nam thu v? 8,3 t? USD t? khách qu?c t?, nh?ng s? này ? Indonesia là 12,6 t? USD; Singapore là 18,4 t? USD, Thái Lan là 52,5 t? USD”.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaV? c? v?n c?p cao BCG c?ng so sánh, khách qu?c t? l?u l?i Vi?t Nam và Thái Lan cùng kho?ng th?i gian h?n 9 ngày nh?ng ch? tiêu 96 USD m?i ngày ? Vi?t Nam, còn ? Thái Lan là 163 USD. Kho?ng cách v? m?c ?? chi tiêu c?a du khách t?i Vi?t Nam so v?i Thái Lan là kh?ng d? ?? san l?p, dù du l?ch Vi?t Nam hi?n có t?c ?? t?ng tr??ng hàng ??u khu v?c.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaLy gi?i ?i?u này, theo các chuyên gia, m?t trong nh?ng nguyên nhan quan tr?ng là n?n kinh t? ?êm c?a Thái Lan ?ang b? cách khá xa Vi?t Nam. Ng??i ph??ng Tay ví Bangkok là thành ph? kh?ng bao gi? ng?i ngh? vì các ho?t ??ng vui ch?i gi?i trí di?n ra su?t ngày ?êm ? ?ay.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTheo s? li?u th?ng kê n?m 2018 c?a Master Card, Bangkok ti?p t?c d?n ??u danh sách nh?ng thành ph? có l??ng khách du l?ch h?ng n?m l?n nh?t th? gi?i. Trung bình, du khách t?i Bangkok có th?i gian l?u trú là 4,7 ?êm và chi tiêu m?i ngày kho?ng 173USD. 

B?t ch?p các y?u t? v? v?n hóa, cu?c ch?i c?a kinh t? ban ?êm ?? lan t?a m?nh m? t?i nhi?u qu?c gia có ngành du l?ch phát tri?n và Vi?t Nam kh?ng th? ??ng ngoài cu?c.

Trung Qu?c, qu?c gia m?i nh?t lên k? ho?ch “th?p sáng” kinh t? ban ?êm:

 • ??u n?m 2019, kinh t? ban ?êm ?? tr? thành m?t ch? ?? nóng t?i phiên h?p c?a các c? quan l?p pháp và t? v?n chính tr? B?c Kinh sau khi Th? tr??ng Tr?n Cát Ninh th?ng báo, thành ph? này s? khuy?n khích các trung tam th??ng m?i, siêu th?, c?a hàng ti?n l?i m? c?a mu?n h?n vào ban ?êm.
 • B?c Kinh ?? nh?n th?y m?t th? tr??ng ti?m n?ng l?n cho chi tiêu ban ?êm, khi các th?ng kê cho th?y l??ng hành khách t?i B?c Kinh di chuy?n nhi?u nh?t vào khung gi? 22h ??n 6h sáng h?m sau và B?c Kinh ??ng th? 6 trong danh sách 10 thành ph? ??t ?? ?n ?êm nhi?u nh?t th? gi?i.

T? h?p gi?i trí “kh?ng ng? 24/7” tiên phong t?i Vi?t Nam

Hi?n nay Grand World là d? án tiên phong phát tri?n theo ??nh h??ng du l?ch v? ?êm t?i Phú Qu?c. V? lau dài ?ay s? là h??ng ?i c?n phát tri?n m?nh và c?n ???c ??u t? l?n, chuyên nghi?p c?ng nh? chính sách h? tr? r?t nhi?u c?a chính quy?n ??a ph??ng ?? thúc ??y ngành du l?ch Vi?t Nam v??n t?m khu v?c.

Du l?ch kh?ng ch? m?i khai thác th? m?i th? m?nh v? phong c?nh thiên nhiên mà còn c?n phát tri?n sau h?n v? ch?t ?? kh?ng ch? thu hút, gi? chan khác du l?ch mà ph?i khi?n khách du l?ch s?n sàng chi tr? nhi?u h?n ?? t?n h??ng nh?ng k? ngh? tuy?t v?i t?i Vi?t Nam.

???c Vinpearl ??nh h??ng ho?t ??ng theo m? hình kinh t? ?êm chuyên nghi?p, “thành ph? mua s?m kh?ng ng?” Grand World Phú Qu?c – ?i?m ??n ??ng c?p th? gi?i ???c v?n hành theo m? hình kinh t? ?êm ??u tiên và chuyên nghi?p nh?t Vi?t NamKết quả xổ số miền bắc hôm qua, du khách s? ???c hoà mình vào nh?ng l? h?i ??y màu s?c và các ho?t ??ng vui ch?i gi?i trí ??nh cao 24/7.

D? ki?n khánh thành toàn khu vào ngày 24/12/2020, v?i quy m? 83ha v?i 979 c?n shop th??ng m?i, 12 toà condotel (t? 3* – 4* & 5*) và kho?ng 86 l? mini hotel n?ng ??ng (2*) ?? và ?ang cung ?ng ra th? tr??ng.

Thành ph? gi?i trí – mua s?m kh?ng ng? Grand World h?a h?n thu hút 90% du khách t?i Phú Qu?c s?n sàng khám phá. D? án mang ??n tr?m ti?n ích cùng 15 ?i?m ??n kh?ng th? b? l? nh? kênh ?ào Venice, c?ng viên Tình yêu, b?o tàng G?u Teddy, show di?n “Tinh hoa Vi?t Nam”, qu?ng tr??ng bi?n… cùng v?i h? sinh thái Vinpearl Land, Vinpearl Safari, Corona CasinoKết quả xổ số miền bắc hôm qua ??u tiên cho phép ng??i Vi?t vào ch?i…

Khi màn ?êm bu?ng xu?ng, con ph? ?m th?c s? nh?n nh?p khách du l?ch mua s?m và th??ng th?c các món ?n ??c s?n ??a ph??ng theo phong cách ch? ?êm “D??ng ??ng” hay phong cách ?m th?c nhà hàng v?i ?a d?ng các l?a ch?n cho m?i ??i t??ng khách hàng.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaGrand World h?a h?n mang l?i l?i nhu?n 24/7 và 365 ngày trong n?m trong qu?n th? ngh? d??ng gi?i trí, mua s?m 85 ha t?i Phú Qu?c.

GRAND WORLD PHú QU?C

Grand World Phú Qu?c là t? h?p Khách s?n, Condotel 5 sao và Khu ph? mua s?m ??ng c?p ho?t ??ng 24/7 và 365 ngày/n?m. Phan khu duy nh?t n?m trong t? h?p Corona Resort và Casino Phú Qu?c, ???c v?n hành b?i th??ng hi?u Vinpearl Luxury.

V?i v?n ??u t? 4.600 t? ??ng v?i quy m? r?ng 85 ha, n?m trong h? sinh thái du l?ch và ngh? d??ng c?a T?p ?oàn Vingroup, Grand Wolrd Phú Qu?c th?a h??ng toàn b? nh?ng ti?n ích mà các d?ch v? ??ng c?p này mang l?i: Corona Casino,?Vinpearl Safari,?Vinwonders, Vinpearl Golf? Phú Qu?c 27 l?…


Hotline: 0896 68 66 68

Bài vi?t n?i b?t