Th?i gian ??c: < 1 phút
  • ??a ch?: C?ng viên ánh Sáng, Vinhomes Grand Park, qu?n 9, TP HCM
  • Th?i gian: t? 16h00 – 21h00 ngày 22/05/2020
  • Trang ph?c: ??ng ph?c áo Vinhomes Grand Park
  • ??ng ky tham d?: ??i ly phan ph?i F1 Ann Home tr??c ngày 20/05

L? ra quan m? bán phan khu The Manhattan trong lòng ??i ?? th? Vinhomes Grand Park Qu?n 9Kết quả xổ số miền bắc hôm qua là s? ki?n ???c ch? ?ón nh?t khu ??ng trong n?m 2020.

Khu th?p t?ng lu?n là khu HOT nh?t t?i các ??i ?? th? n?i ?? c?a th??ng hi?u Vinhomes. T?i Vinhomes Grand Park Qu?n 9 c?ng kh?ng ph?i là ngo?i l?.

Các s?n ph?m tr?ng tam t?i phan khu th?p t?ng Vinhomes Grand Park: shophouse th?p t?ngShop Villa và bi?t th? ??n l?pbi?t th? song l?pKết quả xổ số miền bắc hôm qua. ?ay là các lo?i s?n ph?m này ???c nhi?u nhà ??u t? tìm ki?m nh?t do s? l??ng h?u h?n, m?c sinh l?i cao và gia t?ng giá tr? theo th?i gian.

Theo chính sách c?p nh?t m?i nh?t ngày 10/5/2020, khách hàng mua các s?n ph?m shophouseshop villa và bi?t th? t?i phan khu The Manhattan s? ???c:

  • H? tr? l?i su?t 0% trong 18 tháng k? t? th?i ?i?m ngan hàng gi?i ngan (cho vay); d? ki?n ??n tháng 12/2021 m?i b?t ??u ph?i thanh toán.
  • ?n h?n n? g?c (kh?ng thanh toán ti?n g?c) trong th?i gian h? tr? l?i su?t.
  • Ngoài ra, khách hàng còn ???c nh?n r?t nhi?u ?u ??i khác.?Quy khách hàng quan tam ??n các s?n ph?m trên vui lòng liên h??Hotline 0896.68.66.68 ?? ???c h? tr? và t? v?n.

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– là ??i ly VàNG phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vinhomes. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s??t? v?n giúp l?a ch?n?c?n có v? trí và giá t?t nh?t và?s? duy?t h? s? vay?ngan hàng cho khách hàng.

G?i ngay hotline: 0896.68.66.68

Bài vi?t n?i b?t