Th?i gian ??c: 5 phút

Phú Qu?c gi? ??nh h??ng thành ??c khu, condotel có h??ng d?n c?p “gi?y khai sinh” là 2 l?i th? quan tr?ng khi?n b?t ??ng s?n ngh? d??ng Phú Qu?c, bi?n ??o Ng?c tr? thành tam ?i?m c?a gi?i ??u t? chuyên nghi?p.

Th? tr??ng b?t ??ng s?n ngh? d??ng ??o Ng?c tr? l?i ???ng ?ua

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaV?i ??nh h??ng tr? thành ??c khu kinh t? ??u tiên Vi?t Nam, hàng ch?c nghìn t? ??ng ?? ???c rót v?n ??u t? vào Phú Qu?c ?? xay d?ng c? s? h? t?ng và m?ng l??i giao th?ng k?t n?i, ?áp ?ng nhu c?u phát tri?n kinh t? – du l?ch và d?ch v? th??ng m?i.

cang-bien-phu-quoc
cang-bien-phu-quoc

M?i ?ay nh?t, d? án nang c?p tuy?n ???ng D??ng ??ng – C?a C?n – Gành D?u v?i t?ng m?c ??u t? g?n 1.500 t? ??ng ?? ???c kh?i c?ng. Tuy?n ???ng huy?t m?ch này ???c nang c?p t? 2 làn lên thành 6 làn xe, giúp rút ng?n th?i gian di chuy?n t? trung tam D??ng ??ng ??n c?m du l?ch ngh? d??ng s?m u?t ? B?c ??o.

Bên c?nh ?ó, d? án ???ng tránh k?t n?i tr?c ti?p ra san bay và n?i li?n Nam – B?c ??o c?ng ???c tri?n khai m? r?ng. ??c bi?t, t?i ?ay có c?ng bi?n qu?c t? An Th?i có kh? n?ng ?ón nh?ng con tàu du l?ch 5 sao lên ??n 5.000 khách; c?ng hàng kh?ng qu?c t? Phú Qu?c v?i hàng ch?c chuy?n bay ???c khai thác m?i ngày. Theo quy ho?ch ??n 2030, san bay Phú Qu?c ???c nang c?p ?? có th? ti?p nh?n 20 máy bay trong gi? cao ?i?m, c?ng su?t 7 tri?u hành khách m?i n?m.

cang-hang-khong-quoc-te-phu-quoc
cang-hang-khong-quoc-te-phu-quoc

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaNh?ng n?m qua, ngu?n v?n ngan sách nhà n??c ?? dành trên 5.000 t? ??ng nang c?p tr?c giao th?ng B?c – Nam và ???ng quanh ??o, k?t n?i ??n các ?i?m tham quan, vui ch?i, ngh? d??ng.

H? t?ng phát tri?n b?t phá cùng v?i th?ng tin B? TN&MT có v?n b?n h??ng d?n v? vi?c s? d?ng ??t và vi?c ch?ng nh?n quy?n s? h?u c?ng trình xay d?ng kh?ng ph?i nhà ?, trong ?ó c?n h? du l?ch (condotel) ?? t?o nên “l?i th? kép” cho B?S ngh? d??ng Phú Qu?c thêm s?i ??ng.

T? h?p Grand World Phú Qu?c d? ki?n khai tr??ng trong quy IV/2020 ?ang là tam ?i?m B?S ngh? d??ng ??o Ng?c

???c s? “h?u thu?n” v? chính sách, hàng lo?t doanh nghi?p B?S l?n ?? ?? vào huy?n ??o này ngu?n v?n kh?ng l? ?? hình thành h? th?ng h? t?ng du l?ch bài b?n, v??n t?m qu?c t?. Tính ??n nay, Phú Qu?c ?? thu hút 265 d? án v?i t?ng v?n ??u t? 377.000 t? ??ng, t??ng ???ng 16,7 t? USD. Ph?n l?n trong s? ?ó là d? án du l?ch, d?ch v? gi?i trí, góp ph?n ??a Phú Qu?c tr? thành trung tam ngh? d??ng và gi?i trí ??c ?áo mang ??ng c?p th? gi?i.

?i?u này khi?n gi?i ??u t? càng yên tam h?n và ti?p t?c s?n ?ón nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng cao ? ??o Ng?c ?? n?m b?t c? h?i sinh l?i ??y ti?m n?ng.

Grand World – thành ph? “kh?ng ng?” c?a B?S ngh? d??ng Phú Qu?c

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTrong s? nhi?u d? án n?i b?t t?i Phú Qu?c hi?n nay, Grand World c?a ch? ??u t? NewVision tr? thành cái tên gay chú y nh?t. Siêu t? h?p mua s?m – gi?i trí 85ha này d? ki?n khai tr??ng vào quy IV/2020, giúp s?m mang l?i l?i nhu?n cho các s?n ph?m condotel và shop th??ng m?i.

 Vinpearl Grand World Condotel lan t?a s?c nóng trên th? tr??ng v?i 1.000 c?n có ch? ngay trong ??t m? bán cu?i n?m 2019 và ?ang ti?p t?c ???c s?n ?ón

T?a l?c t?i B?i Dài ??p và hoang s? hi?m có, Grand World v?i s? qu?n ly v?n hành chuyên nghi?p c?a Vinpearl và Vincom Retail, ???c coi là “thành ph? kh?ng ng?” ?ích th?c t?i ??o Ng?c.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTrong khi các thành ph? du l?ch ? Vi?t Nam ??u “?i ng? s?m” ?? r?i th?t thoát ngu?n thu kh?ng l? thì t?i các ?? th? n?i ti?ng nh? Paris, London hay Singapore, Bangkok, nh?ng ho?t ??ng gi?i trí, ?m th?c, l? h?i, s? ki?n… v?n s?i ??ng xuyên ?êm, liên t?c s?n sinh ngu?n l?i hàng t? USD. Do ?ó, s? xu?t hi?n ?úng lúc c?a Grand World ???c k? v?ng s? m? l?i cho n?n kinh t? ?êm chuyên nghi?p ??u tiên c?a du l?ch Phú Qu?c và Vi?t Nam.

Grand World Phú Qu?c phát tri?n theo hình th?c khu t? h?p “t?t c? trong m?t” v?i 15 ?i?m check in kh?ng th? b? l?, t?o kh?ng khí vui t??i nh?n nh?p t? sáng ??n ?êm, giúp du khách tr?i nghi?m tr?n v?n 5 n?n v?n hóa ??c s?c. T?i ?ay, khách tham quan có th? c?m nh?n v? ??p l?ng m?n c?a kênh ?ào Venice t? n??c Y xinh ??p v?i con thuy?n Gondola truy?n th?ng, hòa mình trong kh?ng khí ti?c tùng s?i ??ng c?a v?n hóa ??a Trung H?i cùng Singapore thu nh? t?i khu Mallorca Shop, khám phá nét ph?n hoa c?a Shanghai Shop, và cu?i cùng là m?t Indochine Shop v?i khu ch? ?êm tr?ng bày các s?n v?t ??c tr?ng c?a Phú Qu?c và Vi?t Nam.

M? hình thành ph? “kh?ng ng?” Grand World s? d?n l?i n?n kinh t? ?êm c?a du l?ch Vi?t Nam

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?áng chú y, Grand World h??ng l?i l?n t? ngu?n khách du l?ch d?i dào t?i các ??a ?i?m du l?ch n?i ti?ng k? c?n. Tiêu bi?u ph?i k? ??n khu casino ??u tiên cho phép ng??i Vi?t vào ch?i, thiên ???ng gi?i trí VinWonders, v??n thú m? bán hoang d? Safari và nh?ng ??a ?i?m thu hút khách du l?ch khác c?a Phú Qu?c.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaCó th? nói ??nh h??ng tr? thành ??c khu kinh t? cùng s? hình thành nh?ng t? h?p ngh? d??ng gi?i trí – mua s?m t?m c? nh? Grand World s? t?o ?à b?t phá cho B?S ngh? d??ng Phú Qu?c, ??ng th?i giúp ??o Ng?c c?nh tranh sòng ph?ng v?i nh?ng “thiên ???ng du l?ch bi?n ??o” hàng ??u nh? Phuket, Bali…

?i?u ??c bi?t ph?i nói t?i là, trong b?i c?nh ??i d?ch Covid-19 v?n di?n ra c?ng th?ng, các doanh nghi?p ??u g?p nhi?u khó kh?n, trên th? tr??ng ?? có 1 s? ch? ??u t? t?m ng?ng chi tr? cam k?t l?i nhu?n ho?c chuy?n sang hình th?c quy ??i thành s?n ph?m. V?i t?m vóc và v? th? c?a m?t “ng??i kh?ng l?” gi? ch? tín, Vingroup v?n ??m b?o cam k?t l?i nhu?n 10%/n?m và chi tr? cho các nhà ??u t? ?úng h?n và ??y ??.

H?n th?, ?ánh giá c?a các chuyên gia v? th? tr??ng B?S gi?a “mùa Covid” cho th?y, t?i ?ay, hàng t? ?? la t? n??c ngoài có th? s? ch?y vào B?S Vi?t Nam khi th? tr??ng ?ang có giá t?t và an toàn, giá B?S hi?n t?i ?? ???c coi là ch?m ?áy và s? ch? t?ng d?n ch? kh?ng th? có kh? n?ng gi?m n?a, nh?ng ai có ti?n ??u t? vào B?S lúc này s? có nhi?u l?i th?.

GRAND WORLD PHú QU?C

Grand World Phú Qu?c là t? h?p Khách s?n, Condotel 5 sao và Khu ph? mua s?m ??ng c?p ho?t ??ng 24/7 và 365 ngày/n?m. Phan khu duy nh?t n?m trong t? h?p Corona Resort và Casino Phú Qu?c, ???c v?n hành b?i th??ng hi?u Vinpearl Luxury.

V?i v?n ??u t? 4.600 t? ??ng v?i quy m? r?ng 85 ha, n?m trong h? sinh thái du l?ch và ngh? d??ng c?a T?p ?oàn Vingroup, Grand Wolrd Phú Qu?c th?a h??ng toàn b? nh?ng ti?n ích mà các d?ch v? ??ng c?p này mang l?i: Corona Casino,?Vinpearl Safari,?Vinwonders, Vinpearl Golf? Phú Qu?c 27 l?…


Hotline: 0896 68 66 68

Bài vi?t n?i b?t