Th?i gian ??c: 10 phút

Mini Hotel và nh?ng l?i th? n?i tr?i nh?t khách hàng có th? tìm th?y khi ??u t? Mini Hotel Grand World. B?n ?ang tìm hi?u v? Mini hotel hay b?n kho?n v? hi?u qu? ??u t? Mini hotel? N?i dung d??i ?ay s? gi?i ?áp và ??a ra nh?ng phan tích chi ti?t v? ?i?u b?n ?ang quan tam. H?n th? n?a, m?t b?n k? ho?ch dòng ti?n và các lo?i hình ki?n trúc Mini hotel ? d? án Grand World Phú Qu?c c?a t?p ?oàn VinGroupKết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng s? ???c trình bày ??y ?? nh?t.

?i?m n?i b?t nh?t trong chính sách bán hàng ??t 1 Grand World tháng 12/2020:

– Giá bán t? 22 – 55 t? ??ng và m?c trung bình trong kho?ng 30 t? ??ng/c?n => v?n ban ??u ch? t? 10 t? ??ng (40%);
– Ngan hàng cho vay ??n 60% (bao g?m VAT) và h? tr? tài chính lên ??n 48 tháng: h? tr? l?i su?t (HTLS), phí tr? n? tr??c h?n 0% trong vòng 24 tháng và ???c an h?n g?c thêm 24 tháng sau HTLS.
? D? ki?n bàn giao t? Q2/2021 do v?y khách hàng mua nhà xong, nh?n bàn giao nhà sau g?n 1,5 n?m m?i b?t ??u tr? g?c và l?i cho ngan hàng!
– Ti?n ?? thanh toán 24 tháng chia làm 17 l?n thanh toán.
– T?ng voucher VinFast lên ??n 200 tri?u ??ng.
– Chi?t kh?u lên ??n 9,5%
Hotline d? án: 0896.68.66.68

1. Mini Hotel là gì?

Khách s?n mini (mini hotel) là m?t c?ng trình ki?n trúc kiên c? có nhi?u t?ng. ???c xay d?ng trên qu? ??t v?a ph?i, kh?ng quá l?n. Di?n tích trung bình kho?ng t? 150 – 300m2. Có s? phòng khai thác kinh doanh t? 20 t?i 45 phòng. Mini Hotel th??ng n?m g?n các khu ngh? mát hay các trung tam thành ph?. Ph?c v? khách l?u trú, ngh? d??ng, tham quan, cung c?p v?i nh?ng d?ch v? ti?n ích v? cùng hi?n ??i khác h?n v?i m? hình khách s?n truy?n th?ng.

Mini Hotel ???c trang b? các thi?t b? ti?n nghi, ?? ??c chuyên dùng v?i m?c ?ích kinh doanh d?ch v? l?u trú, ph?c v? ?n u?ng và các d?ch v? b? sung khác. Mini Hotel có th?i gian thi?t k?, thi c?ng hoàn thi?n nhanh. Chính vì th?, dòng s?n ph?m này th??ng ???c ??nh v? ? phan khúc t?m trung.

2. Khách s?n Mini Hotel Grand World Phú Qu?c – th?ng tin d? ki?n

Th?ng tin chung

Khách s?n Mini Hotel Grand World Phú Qu?c ra ??i nh?m vào phan khúc 2 – 3 sao dành cho các khách hàng tr? và các gia ?ình trung l?u.

 • Tên d? án: Mini Hotel Vinpearl Phú Qu?c
 • Ch? ??u t? d? án: T?p ?oàn Vingroup
 • V? trí d? án: n?m trong thành ph? ?êm kh?ng ng? Grand World
 • Chi?u cao: t?i ?a 8 t?ng
 • Di?n tích ??t: t? 162 – 482 m2 tuy nhiên ?a s? là 8x25m t??ng ???ng 200m2
 • Di?n tích xay d?ng: trung bình 864m2
 • 4 ti?u khu v?i style ki?n trúc khác nhau
 • Thi?t k?: d? ki?n theo 4 ki?u ki?n trúc c?a Nga, Y, Pháp và Anh
 • Tiêu chu?n bàn giao: giao th? và hoàn thi?n m?t ngoài

?ay chính là m? hình tích h?p l?i ích “3 in 1”, k?t h?p gi?a ngh? d??ng, ??u t? và kinh doanh. ??ng th?i, Mini Hotel Phú Qu?c ???c th?a h??ng toàn b? hàng tr?m ti?n ích cao c?p chung c?a qu?n th? Grand WorldKết quả xổ số miền bắc hôm qua – nh? v?y, khách hàng l?u trú t?i ?ay hoàn toàn có th? th? h??ng nh?ng d?ch v? tiêu chu?n 5 sao v?i chi phí thuê phòng h?p ly.

V? trí khu v?c Mini Hotel Grand World Phú Qu?c

Khách s?n Mini Hotel Grand World Phú Qu?c ch?c ch?n s? t?o ra có th? m?nh h?n so v?i h? th?ng các khách s?n truy?n th?ng khác trong khu v?c. Du khách s? ???c h??ng tr?n v?n kh?ng gian s?ng ly t??ng cùng thi?t k? cao c?p và d?ch v? tiêu chu?n, nh?ng m?c giá có th? r?t “v?a túi ti?n”.

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua“Hi?n nay, n?u khách hàng có trong tay vài ch?c t? ??ng, thay vì ??u t? vào các kênh tài chính khác, thì nên ??u t? vào mini hotel ?? có th? v?a t?i ?u hóa l?i nhu?n v?a ??m b?o tính b?n v?ng, lau dài” – nguyên Th? tr??ng B? Xay d?ng Ph?m S? Liêm nh?n ??nh.

Chính b?i nh?ng l?i th? quá l?n nên s?n ph?m này ?ang thu hút s? quan tam nhi?u ng??i ??u t?. M?c ?? c?nh tranh l?nh v?c này c?ng kh?ng h? nh?. ?? giành ???c thành c?ng khi ??u t? và c? h?i s? h?u s?m các s?n ph?m ??c s?c này, nhà ??u t? có th? liên h? Hotline 0896.68.66.68 ?? ???c t? v?n các ph??ng án tài chính hi?u qu? nh?t.

M?u thi?t k? ki?n trúc d? ki?n

?? xu?t ki?n trúc c? th? theo phan khu

Mini hotel Grand World Phú Qu?c
Ki?n trúc Mini hotel Grand World Phú Qu?c

Phong cách Pháp – France style

 • Di?n tích l? ??t: 9.068m2
 • M?t ?? xay d?ng: 50%
 • T?ng di?n tích xay d?ng t?m tính: 3.894m2
 • 9 m?u l? ??t ?i?n hình
 • Di?n tích t? 160 – 572m2 (~80% là di?n tích 200m2)
Mini hotel Grand World Phú Qu?c
Mini hotel Phong cách Pháp – France style

Phong cách London Anh – London style

 • Di?n tích l? ??t: 8.977,4m2
 • M?t ?? xay d?ng: 50%
 • T?ng di?n tích xay d?ng t?m tính: 4.501m2
 • 6 m?u l? ??t ?i?n hình
 • Di?n tích t? 200 – 400m2 (~80% là di?n tích 200m2)
Mini hotel Grand World Phú Qu?c
Mini hotel Phong cách London Anh – London style

Phong cách Milano Y – Milano style

 • Di?n tích l? ??t: 16.968m2
 • M?t ?? xay d?ng: 50%
 • T?ng di?n tích xay d?ng t?m tính: 8.368m2
 • 6 m?u l? ??t ?i?n hình
 • Di?n tích t? 200 – 482,5m2 (~80% là di?n tích 200m2)
Mini hotel Phong cách Milano Y – Milano style

Phong cách Moscow Nga – Moscow style

 • Di?n tích l? ??t: 11.9838m2
 • M?t ?? xay d?ng: 50%
 • T?ng di?n tích xay d?ng t?m tính: 5,727m2
 • 6 m?u l? ??t ?i?n hình
 • Di?n tích t? 200 – 478,5m2 (~80% là di?n tích 200m2)
Mini hotel Phong cách Moscow Nga – Moscow style

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua - nh?n ??t c?c gi? ch?, phan ph?i chính th?c v?i giá t?t nh?t tr?c ti?p t? ch? ??u t?. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua t? v?n l?a ch?n c?n ??p s? duy?t h? s? vay ngan hàng giúp khách hàng có gói vay l?i su?t th?p nh?t, th? t?c ??n gi?n.

Hotline d? án: 0896.68.66.68

M?u thi?t k? ?i?n hình c?a m?t toà Mini Hotel 200m2

 • Di?n tích ??t: 200m2
 • Di?n tích xay d?ng: 108m2
 • T?ng s?n 838,4m2
 • Chi?u sao 32,35m
 • S? phòng t?i ?a/1 t?ng ?i?n hình: 4
 • T?ng s? phòng kinh doanh: 21 phòng
Mini hotel Grand World Phú Qu?c
M?u thi?t k? ?i?n hình toà Mini hotel Grand World Phú Qu?c 200m2

H?y cùng Ann Home tìm hi?u r? h?n v? nh?ng l?i th? n?i tr?i nh?t khách hàng có th? tìm th?y khi ??u t? Mini Hotel Grand World.

3. Có nên ??u t? Mini Hotel Grand World Phú Qu?c?

V?i ti?m n?ng phát tri?n c?a ngành du l?ch ?? m? ra c? h?i kinh doanh h?p d?n ??i v?i l?nh v?c khách s?n. Th? nh?ng, kh?ng ph?i ai c?ng ?? kh? n?ng tài chính ?? xay d?ng khách s?n quy m? l?n. Các chuyên gia nh?n ??nh Mini Hotel s? là kênh ??u t? v? cùng ti?m n?ng. T?i các t?nh thành ph? nh?: Hà N?i, H? Long, Phú Qu?c, Quy Nh?n… các s?n ph?m khách s?n mini ?ang ???c r?t nhi?u ch? ??u t? quan tam. V?y vì sao nên ??u t? kinh doanh Khách s?n mini Grand World?

V?n ??u t? th?p h?n

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTrong ??u t? kinh doanh thì y?u t? v?n lu?n quan tr?ng hàng ??u. Quy m? c?a khách s?n Hotel Mini s? giúp ch? ??u t? gi?m nh? h?n áp l?c v? các kho?n chi phí và t?ng m?c ??u t? ban ??u.

B?i quy m?, di?n tích nh? nên Mini Hotel kh?ng c?n quá nhi?u v?n cho vi?c thuê hay mua m?t b?ng c?ng nh? chi phí thi?t k?, xay d?ng.

Phù h?p ?a d?ng ??i t??ng khách hàng

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaB?i chi phí ??u t? th?p nên giá thuê phòng, s? d?ng d?ch v? t?i các Mini Hotel kh?ng quá cao. M?t b?ng chung hi?n nay dao ??ng t? 500.000 t?i 700.000 ??ng cho m?t ?êm. ?ay là m?c giá t??ng ??i phù h?p v?i túi ti?n c?a h?u h?t khách hàng.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaV?i ch?t l??ng ??ng c?p th?i th??ng v?i m?c giá khá m?m – ?ay c?ng là s? l?a ch?n c?a nhi?u khách ??n ngh? d??ng. H?n n?a v?i phong cách thi?t k? hi?n ??i, d?ch v? ch?t l??ng s? càng h?p d?n và thu hút nhi?u khách du l?ch trong n??c và qu?c t?.

Thu h?i v?n ??u t? nhanh chóng

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaThu h?i v?n nhanh chính là v?n ?? các nhà ??u t? quan tam nh?t khi kinh doanh lo?i hình l?u trú này. Theo nh? tính toán và th?ng kê c?a các chuyên gia trong ngành, l?i nhu?n ??u t? b?t ??ng s?n du l?ch là phan khúc th? tr??ng ??m b?o l?i nhu?n t?t nh?t, t?i thi?u 8-12%/n?m. ??i v?i khách s?n mini hi?u su?t này th?m chí cao h?n n?u ng??i kinh doanh có kinh nghi?m v?n hành khách s?n.

Dòng ti?n ??u t? Mini Hotel mang l?i c?ng cao h?n hi?u su?t cho thuê c?a các lo?i hình b?t ??ng s?n khác nh? c?n h? chung c? hay g?i ti?n ti?t ki?m và so v?i vàng, ch?ng khoán c?ng ít r?i ro h?n.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaS? h?u m?c l?i nhu?n h?p d?n nên s? l??ng nhà ??u t? quan tam ??n dòng khách s?n mini t?ng nhanh ??t bi?n trong th?i gian qua. Ch?c ch?n trong vài ba n?m tr? l?i ?ay, m? hình kinh doanh này s? n? r? t?i Vi?t Nam. ??c bi?t ? nh?ng khu du l?ch n?i ti?ng và nhi?u ti?m n?ng có s?n h? t?ng vui ch?i – gi?i trí thu hút nhi?u khách du l?ch…

Grand World Phú Qu?c v?i l?i th? là m?t t? h?p Khách s?n và Khu ph? mua s?m ??ng c?p và duy nh?t n?m trong khu Corona Resort và Casino Phú Qu?c. ???c v?n hành b?i th??ng hi?u Vinpearl Luxury theo m? hình kinh t? ?êm ??u tiên và chuyên nghi?p nh?t. V?i ?u th? n?m trong h? sinh thái du l?ch và ngh? d??ng c?a T?p ?oàn Vingroup, Grand Wolrd Phú Qu?c th?a h??ng toàn b? nh?ng ti?n ích mà các d?ch v? ??ng c?p này mang l?i nh?: Corona CasinoVinpearl SafariVinwondersVinpearl Golf  Phú Qu?c 27 l?, có di?n tích trên 100ha …

H?n c? m?t tài s?n sinh l?i c? ngày l?n ?êm ?áng giá, Grand WorldKết quả xổ số miền bắc hôm qua mang ??n cho nhà ??u t? tinh t??ng m?t s?n ph?m ??u t? khai thác du l?ch sinh s?n l?i nhu?n 365 ngày/n?m.

Bên c?nh ?ó, ch? ??u t? Grand World Phú Qu?c d? ki?n s? ??a ra các chính sách bán hàng và h? tr? tài chính h?p d?n ?? giúp nhà ??u t? Mini Hotel Phú Qu?c d? dàng s? h?u s?n ph?m này. H?y theo d?i trang th?ng tin c?a Ann Home ??i ly F1 c?a d? án ?? ???c c?p nh?t th?ng tin m?t cách nhanh chóng và chính xác nh?t.

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua - nh?n ??t c?c gi? ch?, phan ph?i chính th?c v?i giá t?t nh?t tr?c ti?p t? ch? ??u t?. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua t? v?n l?a ch?n c?n ??p s? duy?t h? s? vay ngan hàng giúp khách hàng có gói vay l?i su?t th?p nh?t, th? t?c ??n gi?n.

Hotline d? án: 0896.68.66.68

T?i Ann Home, khách hàng s? ???c mua v?i giá g?c Mini Hotel Grand World tr?c ti?p t? ch? ??u t? Vingroup, ???c t? v?n ph??ng án vay t?t nh?t ??m b?o s? ti?n ??u t? b? ra ít nh?t, l?i su?t t?t nh?t, phí ph?t ít nh?t và dòng ti?n thanh toán trong th?i gian ??u t? th?p nh?t…

Th?i gian ??u t? ng?n

Thi?t k? khách s?n mini th??ng kh?ng quá c?u k?. N?i th?t kh?ng trang b? nhi?u ti?n nghi nh? các khách s?n cao c?p. Chính vì th?, toàn b? th?i gian thi?t k? t?i thi c?ng hoàn thi?n ???c rút ng?n r?t nhi?u. Vì qu? th?i gian tri?n khai ng?n h?n nên các ch? ??u t? có th? chú tam vào vi?c thi?t k?. Có th? trang trí thêm cho c?ng trình thêm thu hút h?n v?i nh?ng y t??ng ??c ?áo, m?i l?.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaQuan tr?ng h?n n?a, vi?c ch? ??u t? ?? xay d?ng th? ph?n ngoài c?a Mini Hotel Grand World Phú Qu?c nên t? khi mua, nhà ??u t? s? ch? ph?i dành th?i gian và ti?n b?c cho vi?c thi?t k? giúp ??y nhanh vi?c ??a c?ng trình vào v?n hành và thu h?i v?n nhanh h?n.

M?c ?? r?i ro th?p

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?u ?i?m c?a ??u t? kinh doanh Mini Hotel là th?i gian ??u t? ng?n h?n, l?i nhu?n lau dài. Khách s?n mini ???c xay d?ng ? các khu v?c t?p trung ??ng du khách, là n?i di?n ra các ho?t ??ng vui ch?i – mua s?m v? ?êm náo nhi?t nh?t t?i Phú Qu?c. Do v?y, lu?n ??m b?o m?t l??ng khách du l?ch l?n cái mà lu?n ??m b?o cho ch? ??u t? m?t kho?n l?i nhu?n nh?t ??nh.

Ly do ti?p theo, Mini Hotel n?m trong t? h?p b?t ??ng s?n gi?i trí Grand World Phú Qu?cKết quả xổ số miền bắc hôm qua – Trái tim s?i ??ng c?a ??o ng?c – nên có th? m?nh h?n so v?i khách s?n truy?n th?ng trong khu v?c. Khách hàng ???c h??ng tr?n v?n kh?ng gian s?ng ly t??ng cùng thi?t k? cao c?p và d?ch v? tiêu chu?n, nh?ng m?c giá có th? r?t “v?a túi ti?n”.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaV?i nh?ng l?i th? tuy?t v?i nh? th? này, Mini Hotel ?ang là hình th?c ti?m n?ng và thu hút các nhà ??u t? trong ngành b?t ??ng s?n. Do ?ó, kh?ng có lí do gì mà các nhà ??u t? th?ng thái b? qua m?t l?nh v?c kinh doanh t?i khu du l?ch ti?m n?ng nh? v?y c?.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaV?i v? trí ??c ??a ? sát bên các ho?t ??ng mua s?m – vui ch?i s?m u?t, khách s?n Mini Hotel Grand World Phú Qu?c ch? s? h?u s? l??ng h?n ch?. M?i c?n ???c thi?t k? t? 8 t?ng và di?n tích linh ho?t t? 200m2 tr? lên. S?n ph?m ???c thi?t k? “?o ni ?óng giày” cho nhu c?u kinh doanh k?t h?p ngh? d??ng nh?: homestay, khách s?n k?t h?p bu?n bán, khách s?n k?t h?p kinh doanh quán café, kinh doanh t?ng th?p k?t h?p nhà ? t?ng trên…).

grand world phú qu?c
Ph?i c?nh Grand World Phú Qu?c

?? B?ng tính hi?u qu? ??u t? Mini Hotel Grand World Phú Qu?c

?ay là b?ng tính chi ti?t trong th?i gian 15 n?mKết quả xổ số miền bắc hôm qua ?? giúp nhà ??u t? xác ??nh chính xác:

 • T?ng m?c ??u t? ban ??u
 • Doanh thu thu v? t? kinh doanh phòng khách s?n
 • Tính toán chi ti?t các lo?i chi phí ?? kinh doanh hi?u qu?
 • Xác ??nh th?i gian hoàn v?n
 • Các ??nh ph??ng án vay ?? ??t ???c hi?u qu? ??u t? t?i ?u
B?ng phan tích hi?u qu? ??u t? chi ti?t do chuyên gia Ann Home xay d?ng

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua - nh?n ??t c?c gi? ch?, phan ph?i chính th?c v?i giá t?t nh?t tr?c ti?p t? ch? ??u t?. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua t? v?n l?a ch?n c?n ??p s? duy?t h? s? vayKết quả xổ số miền bắc hôm qua ngan hàng giúp khách hàng có gói vay l?i su?t th?p nh?t, th? t?c ??n gi?n.

Hotline d? án: 0896.68.66.68

4. 5 ?i?m chính c?n quan tam khi ??u t? Mini Hotel Grand World

 1. Mini Hotel n?m trong T? h?p vui ch?i – gi?i trí – ngh? d??ng – mua s?m “kh?ng ng?” Grand World Phú Qu?c v?i các phan khu ?? hình thành và ?i vào ho?t ??ng nh?p nh?p nh?ng n?m qua: VinWonders Phú Qu?c, Vinpearl Safari, San Golf qu?c t?, Casino Corona, trung tam mua s?m – ?n u?ng c?a Phú Qu?c t?i qu?ng tr??ng và shophouse Grand World
 2. Ch? ??u t? uy tín nh?t Vi?t Nam – t?p ?oàn Vingroup. Th??ng hi?u Vinpearl – ??n v? ?ang s? h?u, v?n hành và phát tri?n r?t nhi?u qu?n th? du l?ch – ngh? d??ng 5 sao chi?m 50-60% s? phòng ngh? d??ng cao c?p trên toàn l?nh th? Vi?t Nam.
 3. Ph??ng án tài chính ???c ch?ng minh tính hi?u qu? th?c t?, b?n v?ng và lau dài. Bên c?nh ?ó, th?i gian hoàn v?n nhanh h?n các hình th?c ??u t? ngh? d??ng khác.
 4. Chính sách h? tr? tài chính h?p d?n v?i s? ti?n tài tr? vay lên t?i 60%
 5. Ngoài ra, còn hàng lo?t các ?u ??i h?p d?n nh? t?ng voucher VinFast t?i 200 tri?u ??ng, vàng SJC… vào th?i ?i?m m? bán.
Mini Hotel là gì?

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaKhách s?n mini (mini hotel) là m?t c?ng trình ki?n trúc kiên c? có nhi?u t?ng. ???c xay d?ng trên qu? ??t v?a ph?i, kh?ng quá l?n. Di?n tích trung bình kho?ng t? 150 – 300m2. Có s? phòng khai thác kinh doanh t? 20 t?i 45 phòng. Mini Hotel th??ng n?m g?n các khu ngh? mát hay các trung tam thành ph?. Ph?c v? khách l?u trú, ngh? d??ng, tham quan, cung c?p v?i nh?ng d?ch v? ti?n ích v? cùng hi?n ??i khác h?n v?i m? hình khách s?n truy?n th?ng.

V? trí và quy m? Grand World Phú Qu?c

Grand World Phú Qu?c là t? h?p Khách s?n, Condotel 5 sao và Khu ph? mua s?m ??ng c?p và duy nh?t n?m trong t? h?p Corona Resort và Casino Phú Qu?c, ???c v?n hành b?i th??ng hi?u Vinpearl Luxury.?Grand World Phú Qu?c.
N?m bên b?i bi?n ???c BBC News vinh danh là 1 trong 10 b?i bi?n hoang s? ??p nh?t th? gi?i. Li?n k? t? h?p vui ch?i ngh? d??ng?VinWonders,?Corona Casino Phú Qu?c, Khách s?n 5 sao Vinpearl & san Golf 18 l? chu?n qu?c t?.

Bao gi? m? bán Mini Hotel Grand World Phú Qu?c

Phan khu này s? ???c d? ki?n m? bán trong tháng 8/2020. Hình th?c bàn giao bao g?m nhà th? và ??t (hình th?c c? là ch? ??t). Quy ho?ch 1 l? d? ki?n: 8×25 di?n tích kho?ng 200m2, 8 t?ng. G?i ngay hotline ?? có chính sách t?t nh?t 0896.68.66.68

GRAND WORLD PHú QU?C

Grand World Phú Qu?c là t? h?p Khách s?n, Condotel 5 sao và Khu ph? mua s?m ??ng c?p ho?t ??ng 24/7 và 365 ngày/n?m. Phan khu duy nh?t n?m trong t? h?p Corona Resort và Casino Phú Qu?c, ???c v?n hành b?i th??ng hi?u Vinpearl Luxury.

V?i v?n ??u t? 4.600 t? ??ng v?i quy m? r?ng 85 ha, n?m trong h? sinh thái du l?ch và ngh? d??ng c?a T?p ?oàn Vingroup, Grand Wolrd Phú Qu?c th?a h??ng toàn b? nh?ng ti?n ích mà các d?ch v? ??ng c?p này mang l?i: Corona Casino,?Vinpearl Safari,?Vinwonders, Vinpearl Golf? Phú Qu?c 27 l?…


Hotline: 0896 68 66 68

Bài vi?t n?i b?t

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *