. Ng?i làng này n?m cách Strasbourg – th? ph? vùng Alsace kho?ng 64 km v? phía tay nam. ?ay là m?t ng?i làng Pháp có t? th?i trung c?. Colmar có g?n 70.000 c? dan.

Ai c?ng b?o Paris ??p, nh?ng cái ??p c?a nó là cái ??p c?a m?t c? gái ??ng ??nh tan th?i. Ng??i ta yêu “kinh ?? ánh sáng” vì s? hào nhoáng, vì s? h? h?ng c?a nó khi?n ng??i ta mê m?t. Nh?ng vì th?, th? ?? Pháp ??ng khách du l?ch quá, mu?n tìm m?t “Parisiene” (làng) ?úng ngh?a ??i khi khó h?n c? lên tr?i. Và n?u b?n mu?n tìm m?t ?i?u gì ?ó thanh bình yên ? h?n, ??m nét Pháp thanh l?ch d?u dàng kh?ng l?n ?au ???c, thì xin m?i b?n tìm ??n làng c? Colmar.

Nh?ng ng?i nhà nh? nh?n, xinh x?n tr?i dài hai bên b? s?ng xen l?n gi?a s?c hoa mu?n màu t?o nên m?t b?c tranh hài hòa, l?ng m?n, làng c? Colmar PhápKết quả xổ số miền bắc hôm qua ???c ví nh? ch?n th?n tiên trong truy?n c? tích.

Làng c? Colmar
M?t góc ng?i làng Colmar c?

Nét ??p c? tích làng Colmar

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaNép mình bên dòng s?ng Lauch, cách Strasbourg – th? ph? vùng Alsace kho?ng 64 km v? phía Tay Nam. Colmar có di?n tích nh? bé ch? h?n 66 km vu?ng, tuy nhiên v?n là ng?i làng l?n th? ba thu?c mi?n ??ng B?c n??c Pháp. N?m trong vùng Alsace biên gi?i gi?a Pháp và ??c, nên v?n hóa l?ch s? c?ng nh? phong cách ki?n trúc t?i ?ay ch?u ?nh h??ng m?nh m? c?a ng??i b?n láng gi?ng ??c.

V? ??p làng c? ColmarKết quả xổ số miền bắc hôm qua n?i b?t v?i nh?ng c?n nhà g? ???c s?n r?c r? ??y màu s?c nh? nh?ng c?n nhà làm b?ng bánh b?t g?ng trong truy?n c? tích Grimme c?a Hansel & Greitel. ?á hoa c??ng ch? thành t?ng ? vu?ng xinh x?n dùng lót ???ng, d?n l?i qua cay c?u chính vào ng?i làng, ??ng ? ?ay ?? th?y kh?ng gian ki?n trúc th?i k? Ph?c h?ng làm ch? ??o cho h?u h?t các toà nhà c?a ng?i làng, m?t s? m? ph?ng ki?n trúc r?t r? nét th?ng qua các ng?i nhà mái d?c, ngói l?p ???c ph?i màu t?o thành nh?ng hoa v?n tinh t?.

Colmar nh? m?t thiên ???ng c? tích khi s? h?u nh?ng c?n nhà ch? y?u ???c làm t? g? và lu?n ???c b?o qu?n r?t t?t, v?i mái ngói nau ?? cùng các khung c?a s? ???c cách ?i?u, n?m th?ng t?m t?p, vu?ng v?c. ??c bi?t, trên m?i ban c?ng ??u tr?ng nh?ng khóm hoa màu s?c r?c r?, ?i?u này t?o cho ng?i làng nét th? m?ng, quy?n r? và l?ng m?n.

Các tòa nhà này ???c xay theo ki?u ??c, nh?ng chúng có c?a ch?p ki?u Pháp thanh l?ch. Có th? khó nh? b?n ?ang ? Pháp, nh?ng ng??i dan ??a ph??ng nói ti?ng Pháp và các ti?m bánh, socola ??u c?a ng??i Pháp. Ch? là kh?ng gian ? ?ay kh?ng gi?ng Pháp m?t chút nào.

Lang thang trên ???ng ph?, b?n s? c?m th?y nh? mình b??c vào nh?ng trang c?a m?t cau chuy?n c? tích. Ng??i dan ??a ph??ng r?t t? hào v? nh?ng ng?i nhà h?p d?n c?a h?. H? trang trí chúng b?ng nh?ng ch?u hoa phong l?, c?a ch?p, ?èn s?t và b?ng hi?u. Có c? nh?ng v?t trang trí l? lùng ngay tr??c c?a nhà, r?t ??c ?áo.

Có gì hay ? Colmar – Ti?u Venice c?a Pháp?

???c m?nh danh là “ti?u Venice” c?a n??c Pháp, làng c? ColmarKết quả xổ số miền bắc hôm qua làm say ??m b?t kì ai yêu v? ??p thiên nhiên, khi ??t chan t?i ?ay ??u chùn b??c kh?ng mu?n r?i xa. M?i l?i ?i hay cay c?u ??u ???c trang trí b?i v? vàn b?i hoa b?c ngang qua con kênh nh? l?ng l?, êm ??m. Ng?i trên thuy?n d?o ch?i, ng?m nhìn c?nh s?c hai bên ng?i làng s? th?y ???c t?i sao l?i nó l?i ???c ví nh? v?y.

Xen l?n gi?a ki?n trúc hi?n ??i và c? ?i?n, m?i c?ng trình ki?n trúc b?ng g? v?n v?n nguyên sau hàng tr?m n?m. T??ng truy?n, trong th? chi?n th? hai, Colmar b? chi?m ?óng qua nh?ng cu?c chi?n tranh, binh lính hai bên ??u kh?ng n? d?i bom vào ng?i làng này c?ng b?i vì v? ??p cu?n hút, l?ng m?n nh? trong truy?n c? tích.

Colmar
Ng?i làng nh? khi?n du khách b??c vào th? gi?i c? tích

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?i?m ??c bi?t n?a c?a Colmar chính là nguyên quán c?a Frédéric Auguste Bartholdi (1834-1904), cha ?? c?a b?c t??ng N? th?n T? do ? M?. T?i ?ay có h?n m?t b?o tàng tr?ng bày m?i th? liên quan ??n ?ng. M?t t??ng nh? n? th?n t? do ???c m? ph?ng l?i và ??t trên ng? xa l? d?n vào làng. Ngay trong th? tr?n, nhi?u c?ng tr??ng có d?ng t??ng và có m?t con ???ng mang tên ?ng.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaGiáng sinh là th?i ?i?m ??p nh?t ?? ??n Colmar, nh?ng b?ng tuy?t tr?ng ph? lên mái nhà c? kính, kh?p m?i n?i chìm ??m trong ánh sáng lung linh c?a ?èn và hoa. B?n s? khó mà bi?t ???c mình ?ang ? ??i th?c hay l?c vào x? s? th?n tiên trong nh?ng cau truy?n c? tích.

Bài vi?t n?i b?t