Th?i gian ??c: 8 phút

Shop Villa (Boutique Villa) – n?m trong phan khu th?p t?ng The Manhattan và The Manhattan Glory là s?n ph?m có giá tr? ??c bi?t trong t? h?p siêu d? án Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9Kết quả xổ số miền bắc hôm qua). ?ay là nh?ng c?n nhà có ch?c n?ng ?? v?a có th? kinh doanh v?a có th? ?? ? v?i di?n tích l?n và thi?t k? v??t tr?i. V?y Shop Villa / Boutique Villa khác gì v?i Shophouse th?p t?ng và có ?u th? gì mà thu hút s? quan tam l?n t? các nhà ??u t? chuyên nghi?p?

N?u quan tam d? án Vinhomes Grand Park, các nhà ??u t? s? d? dàng ch?n l?a ngay l?p t?c b?i Boutique House (Shophouse th?p t?ng) là lo?i hình r?t ph? bi?n hi?n nay ? các d? án c?a Vingroup và h?a h?n s? mang t?i c? h?i sinh l?i cao cho khách hàng. Tuy nhiên, hình th?c Boutique Villa (Shop Villa) h??ng t?i ??i t??ng khách hàng cao c?p h?n do giá tr? ??u t? l?n, di?n tích to h?n shophouse và ??t t?i nh?ng v? trí “??c” v?i s? l??ng v? cùng ít ?i và khan hi?m.

Phan khu The Manhattan Glory Vinhomes Grand Park

Vinhomes c?ng b? m? r?ng phan khu th?p t?ng The Manhattan. Khu v?c ???c m? r?ng có tên The Manhattan Glory v?i t?ng di?n tích 48ha, th? hi?n mong mu?n lan t?a s? th?nh v??ng và phong cách s?ng ??ng c?p t?i trung tam m?i phía ??ng TP.HCM.

Nh?ng ?i?m n?i b?t trong chính sách bán hàng:

– Giá bán d? ki?n t? 12 t? ??ng/c?n => v?n ban ??u ch? t? 3,6 t? (~30%)
– T?ng voucher VinFast lên ??n?200 tri?u???ng.
–???i v?i gi? hàng C?T:?Ngan hàng cho vay lên???n 70%?(bao g?m VAT) và ???c an h?n g?c và h? tr? l?i su?t, phí tr? n? tr??c h?n?0%?trong vòng?18 tháng???n Q1-2/2022.
–???i v?i gi? hàng MA:?Ngan hàng cho vay lên???n 65%?(bao g?m VAT) và ???c an h?n g?c và h? tr? l?i su?t, phí tr? n? tr??c h?n?0%?trong vòng t? 19 tháng???n Q2/2022.
?? D? ki?n bàn giao t? Q2/2021 do v?y khách hàng mua xong nh?n nhà ?? ? và kinh doanh sau g?n c? n?m m?i b?t ??u tr? g?c và l?i cho ngan hàng!
– Ch? ??u t? ??a ra?l? trình t?ng giá?qua m?i ??t m? bán t? 2-3%/??t.

1. T?ng quan Boutique Villa – Phan khu The Manhattan Glory Vinhomes Grand Park

Phát tri?n d? ánT?p ?oàn Vingroup
V? trí:Phan khu The Manhattan Glory – giáp s?ng và b?n du thuy?n
Quy m?Kho?ng <100 c?n Boutique Villa
Th?i gian m? bánChia làm 3 giai ?o?n:
– Giai ?o?n 1: m? bán g?n 150 c?n ngay trong tháng 7/2020
– Giai ?o?n còn l?i: d? ki?n m? bán t? 9/7 – 16/7/2020
Hai lo?i gi? hàng:
– Gi? hàng bán l?: tr?c ti?p ky mua v?i C?T (CTCP Phát tri?n Thành Ph? xanh)
– Gi? hàng sang nh??ng (MA): tr?c ti?p ky mua v?i MA (CT TNHH kinh doanh B?S Mediterranean revival villas)
Th?i gian bàn giaoD? ki?n quy 2/2021
Phong cách??ng D??ng
Ngan hàng tài tr?Các ngan hàng sau:
– Techcombank
– MB
S? h?u?n ??nh lau dài cho NVN
H?p ??ng thuê 50 n?m cho NNN

Các c?n boutique villa t?i The Manhattan Glory th?ng tin ch? y?u sau:

 • 200 – 300m2
 • Layout ?i?n hình c?a m?t c?n boutique villa m?t ti?n ???ng Nguy?n Xi?n:
Layout c?n boutique villa m?t ti?n ???ng Nguy?n Xi?n 18m
 • Layout ?i?n hình c?a m?t c?n boutique villa m?t ti?n ???ng D2a kéo dài:
Layout c?n boutique villa m?t ti?n ???ng D2a kéo dài 17m

2. S?n ph?m m? bán và ph??ng th?c thanh toán

?ang c?p nh?t…

Phan khu The Manhattan Vinhomes Grand Park

Chi?m s? l??ng h?n ch? trong t?ng s?n ph?m t?i phan khu The Manhattan tuy nhiên ?ay c?ng là s?n ph?m thu hút s? quan tam nhi?u nh?t c?a nhà ??u t? ??ng c?p có ti?m l?c và t?m nhìn trung – dài h?n.

C?n góc Boutique Villa / Shop Villa Vinhomes Grand Park Qu?n 9 ??i di?n c?ng viên, thi?t k? theo phong cách ??a Trung H?i

1. T?ng quan Boutique Villa – phan khu The Manhattan Vinhomes Grand Park

Phát tri?n d? ánT?p ?oàn Vingroup
V? trí:Phan khu The Manhattan – sát c?ng viên ánh Sáng 36ha
Quy m?50 c?n Shop Villa
Th?i gian m? bánChia làm 3 giai ?o?n:
– Giai ?o?n 1: bán ch? 8 c?n ngay t? cu?i tháng 5/2020
– Giai ?o?n 2: bán kho?ng 10 c?n d? ki?n t? 6/6/2020
– Giai ?o?n 3: bán gi? hàng còn l?i tr??c 22/6/2020
Th?i gian bàn giaoD? ki?n tháng 3-4/2021
Ngan hàng tài tr?Techcombank
S? h?u?n ??nh lau dài cho NVN
H?p ??ng thuê 50 n?m cho NNN

V? trí phan khu m? bán ??u tiên – The Manhattan

V? trí siêu ??c ??a c?a phan khu The Manhattan Vinhomes qu?n 9

Th?ng tin s?n ph?m Shop Villa The Manhattan

Shop Villa (Boutique Villa) The Manhattan là “hàng ??c” t?i Vinhomes Grand Park Qu?n 9 v?i v? trí ??c ??a trên các tuy?n ???ng huy?t m?ch r?ng 30 m, 52 m, thu?c phan khu Manhattan… v?i d? ki?n chi?u cao 3 t?ng, di?n tích ??t t? 170 – 680 m2, 2 m?t ti?n, giá bán d? ki?n kho?ng t? 20 t?++ /c?n.

V? trí Shop Villa / Boutique Villa The Manhattan Vinhomes Grand Park Qu?n 9

Chi ti?t th?ng tin s?n ph?m Boutique Villa (Shop Villa)

 • Di?n tích ??t: 178,5 – 680m2
 • S? t?ng: 3 t?ng ch?a bao g?m tum
 • Di?n tích sàn xay d?ng: 200 – 880m2
 • M?t b?ng ?i?n hình nh? sau:
M?t b?ng ?i?n hình tham kh?o
 • Thi?t k? m?t b?ng chi ti?t c?n shop villa h?n 300m2:
Thi?t k? chi ti?t c?n shop villa h?n 300m2 phong cách ??a Trung H?i

2. S?n ph?m m? bán và giá bán d? ki?n

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaCác c?n Shop Villa / Boutique Villa The Manhattan Vinhomes Grand Park d? ki?n s? s? h?u phong cách ki?n trúc ??a Trung H?i sang tr?ng, ???c thi?t k? 3 t?ng và 1 tum v?i t?ng di?n tích sàn xay d?ng t? 200-880m2. Thi?t k? linh ho?t này ?áp ?ng hài hòa nhu c?u kinh doanh và sinh ho?t gia ?ình trong cùng m?t kh?ng gian s?ng.

T?ng tr?t c?a các c?n Shop Villa / Boutique Villa là kh?ng gian kinh doanh v?i di?n tích r?ng r?i, hai m?t ti?n r?ng phù h?p ?? phát tri?n nhi?u lo?i hình kinh doanh nh? nhà hàng, m? v?n phòng ??i di?n, th?m m? vi?n, spa… Trong khi ?ó, các t?ng trên là n?i an c? cao c?p cho c? gia ?ình g?m khu v?c sinh ho?t chung và kh?ng gian riêng t? cho t?ng thành viên.

Theo các chuyên gia, giá bán d? ki?n t? 20 t?++/c?n Shop Villa. M?c giá này ???c ?ánh giá c?c h?p d?n v?i giá thành các c?n nhà ph? hi?n t?i quanh khu ??t vàng thành ph?. S?n ph?m ???c c?ng h??ng các y?u t? vàng trong m?t s?n ph?m b?t ??ng s?n c?ng nh? s? ??ng b? ti?n ích ??nh cao c?a ??i ?? th? khi hoàn thi?n. Shop Villa / Boutique Villa ch?c ch?n s? mang t?i c? h?i kinh doanh v??t tr?i mà còn kh?ng ng?ng gia t?ng giá tr? m?t cách b?n v?ng cho ch? s? h?u.

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– là ??i ly VàNG phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vinhomes. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s??t? v?n giúp l?a ch?n?c?n có v? trí và giá t?t nh?t và?s? duy?t h? s? vayKết quả xổ số miền bắc hôm qua?ngan hàng cho khách hàng.

G?i ngay hotline: 0896.68.66.68

3. Ph??ng th?c thanh toán và ch??ng trình h? tr? tài chính Shop Villa / Boutique Villa Vinhomes Qu?n 9

Ph??ng th?c thanh toán th??ng

??tTh?i ?i?m thanh toánT? l? thanh toán (trên giá bán CH sau thu?)Th?i gian d? ki?n
Ky Tho? thu?n ??t c?c (“TT?C”)500 tri?u ??ngT6/2020
1Ky H?p ??ng mua bán (“H?MB“)(Trong vòng 15 ngày k? t? ngày ky TT?C)25% (bg s? ti?n ?? n?p theo TT?C)  + 5% giá bán ch?a VAT (vào TT?C ??m b?o ky H?MB)T6-7/2020
2Trong vòng 02-03 tháng sau ngày ky H?MB10%T9/2020
3Trong vòng 04 tháng sau ngày ky H?MB10%T10/2020
4Trong vòng 06 tháng sau ngày ky H?MB10%Q4/2020
515%
6Th?ng báo Bàn giao25% + 0,5% KPBT + thu? VAT c?a 5% GTSPT3-4/2021
7Th?ng bán nh?n GCNQSH5% GTCH (kh?ng VAT)

*5% thanh toán ??t 1 ?? ??m b?o ky H?MB ???c tính trên GTSP kh?ng g?m VAT và ???c C?T tr? l?i 9,5%/n?m theo quy ??nh.

Ngoài ra, khách hàng mua Shop Villa Vinhomes Grand Park s? ???c  t?ng Voucher VinFast (tr? giá 200 tri?u ??ng cho dòng Lux SA) và d? ki?n có th? ch?n m?t trong hai Ch??ng trình h? tr? tài chính sau:

Ch??ng trình h? tr? tài chính

Ch??ng trình 1: Chi?t kh?u lên t?i 6% khi Khách hàng thanh toán v??t ti?n ?? so v?i quy ??nh trên H?MB

 • Chi?t kh?u trên Giá bán s?n ph?m (tr??c thu?), khi khách hàng thanh toán tr??c h?n b?ng v?n t? có trong th?i h?n 15 ngày k? t? ngày ky H?MB và tr??c ngày 31/12/2020.
 • Kho?n 5% (kh?ng g?m VAT) thanh toán trong L?n 1 nh?m ??m b?o ky H?MB s? ???c áp d?ng m?c l?i su?t d? ki?n 9,5%/n?m theo quy ??nh c?a C?T.

Ch??ng trình 2: Gói ?u ??i kh?ng l?i su?t, kh?ng thanh toán n? g?c ??n 20/01/2022

 • Khi khách hàng l?a ch?n vay ?? mua c?n h? th?ng qua Ngan hàng MB ho?c Techcombank s? nh?n ???c ?u ??i kh?ng l?i su?t và kh?ng thanh toán n? g?c lên ??n 70% giá tr? s?n ph?m (bao g?m VAT) trong vòng 18 tháng k? t? kho?n gi?i ngan ??u tiên nh?ng kh?ng mu?n h?n ngày 20/01/2022.

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– là ??i ly VàNG phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vinhomes. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s??t? v?n giúp l?a ch?n?c?n có v? trí và giá t?t nh?t và?s? duy?t h? s? vay?ngan hàng cho khách hàng.

G?i ngay hotline: 0896.68.66.68

Ngày 03/6/2020, C?T ?? th?ng báo chính th?c v? chính sách h? tr? l?i su?t 18 tháng. Nh? v?y các khách hàng Ann Home khi mua s?n ph?m Shophouse The Manhattan Vinhomes Grand Park qu?n 9 s? ???c h??ng chính sách ?u ??i dài nh?t t? tr??c ??n nay. H? tr? 0% l?i su?t t? khi gi?i ngan ??n d? ki?n tháng 20/01/2022.

4. Các dòng s?n ph?m khác m? bán cùng ??t t?i phan khu The Manhattan

Chi ti?t tìm hi?u thêm t?i ?ay.

3?? Ly do s?n ph?m Shop Villa / Boutique Villa là “hàng ??c” nh?t d? án

Thi?t k? linh ho?t ?áp ?ng nhu c?u “hai trong m?t”

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaShop Villa / Boutique Villa t??ng t? nh? shophouse là m? hình k?t h?p nhà ? kiêm m?t ti?n kinh doanh ?ang ???c ?a chu?ng b?i ?u th? v? hi?u qu? ??u t? và hi?u qu? kinh doanh cao. Tuy nhiên, di?n tích l?n h?n, thi?t k? hi?n ??i b? trí nhi?u kh?ng gian m? ?? phù h?p v?i các lo?i hình kinh doanh cao c?p.

?ay là lo?i hình s?n ph?m ???c gi?i th??ng l?u s?n tìm do yêu c?u v?a t?n h??ng cu?c s?ng cao v?a khi?n tài s?n ???c sinh s?i thu nh?p th? ??ng th??ng xuyên và ??c bi?t giá tr? tài s?n t?ng m?nh theo th?i gian.

Th?p t?ng Vinhomes Grand Park

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaCác t?ng phía trên, ch? nhan v?n có c? h?i h??ng th? m?t kh?ng gian s?ng khép kín, ??ng c?p cho c? gia ?ình, bao g?m khu v?c sinh ho?t chung và kho?ng kh?ng gian riêng t? cho t?ng thành viên.

Các t?ng phía d??i t?n d?ng di?n tích l?n và m?t ti?n kinh doanh ??c ??a ?? kinh doanh các d?ch v? cao c?p nh? spa, th?m m? vi?n, cafe lounge…

S? l??ng c?c h?u h?n trong m?t ??i ?? th? v?i h?n 40,000 c?n h?

Các c?n Shop Villa / Boutique Villa to? l?i t?i v? trí ??c ??a nh?t và ch? chi?m ph?n r?t nh? trong t?ng th? ??i d? án Vinhomes Grand ParkKết quả xổ số miền bắc hôm qua, k?t h?p v?i s? gia t?ng c?a dan s? và nhu c?u càng t?ng trong các khu v?c dan c? càng khi?n các c?n Shop Villa tr? nên c?c k? h?p d?n.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaBên c?nh ?ó, Shop Villa / Boutique Villa v??t tr?i nh? ?u th? khai thác ngu?n khách hàng ?a d?ng và t?p trung c?a toàn b? khu ?? th?, khu tr??ng h?c, b?nh vi?n, c?ng viên 36ha và TTTM Vincom Mega Mall trong ??i ?? th?.

V? trí ??c ??a, h? t?ng ??ng b? trong qu?n th? ?? th?

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaCác c?n Shop Villa / Boutique Villa ???c b? trí t?i nh?ng v? trí ???ng l?n, v? trí ??ng ?úc trên m?t ph? th??ng m?i nh?n nh?p, n?i ti?p giáp m?t ph? t?i các tr?c ???ng chính c?a d? án ho?c tr?c chính c?a khu th??ng m?i. Do v?y, t?p trung và thu hút ??ng dan c? ?? phù h?p v?i ch?c n?ng c?a m? hình này.

V?i khu The Manhattan, các c?n Shop Villa / Boutique Villa ch?c ch?n s? thu hút ???c r?t nhi?u s? quan tam c?a gi?i ??u t? chuyên nghi?p. N?m t?i v? trí trung tam c?a toàn b? d? án Vinhomes Grand Park, trên m?t ???ng l?n và sát ngay C?ng viên ánh Sáng 36ha – l?n nh?t ??ng Nam á là n?i t?p trung ??ng c?a kh?ng ch? c? dan mà c? khách tham quan. V?i khu và The Manhattan Glory, các c?n Boutique Villa ti?p t?c chi?m l?nh nh?ng v? trí ??p nh?t và r?ng r?i nh?t ?? thu?n ti?n kinh doanh th??ng m?i và d?ch v? ?n u?ng.

To? l?c t?i các v? trí trung tam th??ng m?i ??c ??a nh?t, ??ng ?úc và s?m u?t nh?t, m?t khu d?ch v? – th??ng m?i ho?t ??ng t?p n?p 24/7 trong lòng ??i ?? th? Vinhomes Grand Park, qu?n 9.

Hình ?nh tham kh?o

Ti?n ?? tri?n khai

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park Qu?n 9 (tên g?i c? Vincity) là khu ?? th? c?ng viên ven s?ng r?ng h?n 200ha ???c v?n hành và phát tri?n b?i Vinhomes theo m? hình ?? th? th?ng minh ??u tiên t?i Tp.HCM.? V?i 2 m?t giáp s?ng ??ng Nai và s?ng T?c, n?m trên m?t ti?n ???ng Nguy?n Xi?n, Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9) bao g?m nhi?u phan khu ch?c n?ng là các s?n ph?m ??ng c?p trong h? sinh thái c?a T?p ?oàn Vingroup.?

Khu cao t?ng bao g?m c?n h?shophouse chan ?? t?i phan khu The Rainbow (bàn giao t? 6/2020), phan khu The Origami (m? bán 2 ti?u khu cu?i cùng S6 & S10 t? cu?i T10/2020); Khu th?p t?ng bao g?m shophouse th?p t?ng (Boutique house), shop villa (Boutique villa) và bi?t th? t?i phan khu The Manhattan (?? bán h?t) và The Manhattan Glory (?ang m? bán);

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaKhu ti?n ích tr??ng h?c, b?nh vi?n, siêu th? ?ang ???c phê duy?t thi?t k?... ?i?m n?i b?t c?a d? án là m? hình thành ph? c?ng viên v?i 15 c?ng viên ch? ?? và h? sinh thái th?ng minh d?a trên 4 tr?c c?t l?i, g?m v?n hành th?ng minh, an toàn th?ng minh, c?ng ??ng th?ng minh và c?n h? th?ng minh.?


Hotline: 0896 68 66 68

?? Boutique Villa / Shop Villa là gì?

Shop Villa / Boutique Villa: là s?n ph?m nhà ph? t?i các phan khu th?p t?ng nh?ng ???c s? d?ng v?i m?c ?ích ?? kinh doanh và ?? ?.
Shop Villa khác v?i shophouse th?p t?ng là ? v? trí ??c ??a h?n, th??ng là c?n góc và c?n hai m?t ti?n v?i thi?t k? r?ng r?i và cao c?p h?n ?? h??ng t?i phan khúc s?n ph?m cao c?p h?n. Ch?n c?n ??p nh?t liên h? ngay hotline 0869.68.66.68

?? Các lo?i hình shop và shophouse t?i Vinhomes Grand Park?

Có 03 lo?i shop và shophouse nh? sau:
Shop và shophouse chan ??: t?i chan các toà chung c?
Shophouse th?p t?ng (Boutique House)
Shop Villa (Boutique Villa)
Ch?n c?n phù h?p và giá t?t nh?t liên h? hotline 0869.68.66.68

? Shop Villa Vinhomes Grand Park qu?n 9 bao gi? m? bán?

ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua – ??i ly F1 ?y quy?n tr?c ti?p t? Vinhomes, chúng t?i ?ang gi? ch? ?u tiên ?? khách hàng ti?n hành Ch?n c?n. Phan khu này s? ???c m? bán t? 22/5/2020 v?i s? l??ng h?n ch?. ???c bi?t thi?t k? ch? ??o c?a s?n ph?m là phong cách ??a Trung H?i trong phan khu th?p t?ng.

Bài vi?t n?i b?t