Th?i gian ??c: 7 phút

L?n ??u tiên m? bán Shop th??ng m?i ngay c?a ng? b??c vào c?ng viên VinWonder – c?ng viên ch? ?? l?n nh?t Vi?t Nam t?i Phú Qu?c. ?ay là b??c phát tri?n ti?p theo c?a Vingroup trên ??o Ng?c Phú Qu?c.

V?i hàng lo?t các ti?n ích ?? và ?ang ???c hoàn thi?n nh? San Golf, VinPearl Safari, VinWonders (khai tr??ng chính th?c vào tháng 6/2020) và Casino Corona. D? án l?n này v?i quy m? h?n 700 c?n shop bao quanh c?ng viên ch? ?? – là n?i thu hút l??ng l?n khách du l?ch ??n Phú Qu?c. Các c?n shop ???c thi?t k? phong cách th? tr?n c? tích m?u s?c l?ng m?n, trái tim giao th??ng s?m u?t ngay c?a ng? b??c vào x? s? th?n tiên VinWonders Phú Qu?c.

Nh?ng ?i?m n?i b?t trong chính sách bán hàng:

– Giá bán d? ki?n t? 5 t? ??ng/c?n => v?n ban ??u ch? t? 2 t? (~40%)
– Ch? ??u t? có cam k?t thu nh?p t?i thi?u 5%/n?m trong vòng 2 n?m ??u.
– Ngan hàng cho vay lên ??n 60% (bao g?m VAT) và ???c an h?n g?c và h? tr? l?i su?t, phí tr? n? tr??c h?n 0% ??n 12 tháng.
=> D? ki?n bàn giao ngay khi ky H?MB trong tháng 08/2020 do v?y khách hàng mua xong nh?n nhà ?? ? và kinh doanh sau g?n c? n?m m?i b?t ??u tr? g?c và l?i cho ngan hàng!
– T?ng voucher VinFast lên ??n 200 tri?u ??ng.

Các l?u y khi gi? ch? mua Shop VinWonders trong tháng 6/2020:

 • Ti?n c?c thi?n chí vào C?T: 100 tri?u/c?n
 • Th?i gian nh?n c?c thi?n chí: t? 06/06 – 30/06
 • D? ki?n ky th? t?c v?i C?T: d? ki?n t? cu?i tháng 7/2020
 • ??i ly nh?n c?c chính th?c: Ann Home – F1 phan ph?i d? án
 • Khách hàng gi? ch? s?m s? ???c ?u tiên ch?n c?n ??p.
C? h?i ??u t? shophouse t?i Phú Qu?c

Th?ng tin t?ng quan

Phát tri?n d? ánT?p ?oàn Vingroup
V? trí:Khu v?c c?ng vào VinWonders và m?t ngoài VinWonders, n?m d?c t? Vinmec ??n h?t San Golf Vinpearl Phú Qu?c.
Quy m?– 729 c?n shophouse
– Di?n tích c?n ?i?n hình: 45m2 (5x9m) – 60m2 & 90m2
– M?i c?n ???c thi?t k? t? 2-3-4 t?ng
– Phan b? t?i các phan khu:
1. Shop qu?ng tr??ng Grimm
2. Shop th? tr?n Garish
3. Shop làng Colmar
Th?i gian m? bánChia làm 2 giai ?o?n:
– Giai ?o?n 1: m? bán 210 c?n ngay trong tháng 7-8/2020.
– Giai ?o?n 2: ?ang c?p nh?t
S? h?u70 n?m (??n n?m 2084)
Shophouse VinWonders Phú Qu?c

1. M?t b?ng t?ng th?

M?t b?ng t?ng th?, v? trí và di?n tích t?ng c?n
Shop qu?ng tr??ng Grimm
Shop th? tr?n Garish

2. M?t b?ng chi ti?t

Vui lòng liên h? Holine 0896.68.66.68 ?? ???c t? v?n c? th? h?n.

3. Chi ti?t hình ?nh video th?c ??a phan khu Shop VinWonders m? bán ??t 1

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– là ??i ly VàNG phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vinhomes. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s??t? v?n giúp l?a ch?n?c?n có v? trí và giá t?t nh?t và?s? duy?t h? s? vayKết quả xổ số miền bắc hôm qua?ngan hàng cho khách hàng.

G?i ngay hotline: 0896.68.66.68

4. Hình ?nh thi?t k? Shop VinWonders Phú Qu?c

???c thi?t k? theo theo y t??ng t?i x? s? th?n tiên v?i nhi?u m?u s?c và ?a d?ng các c?n nhà c? tích. V?i 3 phong cách ch? ??o:

 • Làng c? t?i ??c nh? trong chuy?n c? Grimm
 • Th? tr?n Garish
 • Làng c? Colmar – ???c m?nh danh là m?t trong nh?ng ng?i làng ??p nh?t n??c Pháp.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaCác c?n Shop s? là n?i kinh doanh và bán các m?t hàng l?u ni?m, ?n u?ng, gi?i khát… ph?c v? hàng tri?u du khách ??n vui ch?i hàng n?m.

5. V? trí Shop VinWonders Phú Qu?c

V? trí Shop VinWonders m? bán tháng 5/2020

3?? Ly do nên ??u t? Shop VinWonders – B?i dài Phú Qu?c

1. V? trí ??c ??a – tam ?i?m giao th??ng s?m u?t c?a ??o Ng?c, sát bên qu?n th? Vinpearl Phú Qu?c s?i ??ng và c?a ng? b??c vào c?ng viên VinWonders

N?m ngay trong qu?n th? VinPearl Phú Qu?c ?? hình thành và ?i vào ho?t ??ng ?n ??nh – ??a ?i?m thu hút du khách nh?t trên ??o Ng?c. Vi?c n?m t?i v? trí chi?n l??c – c?a ng? b??c vào VinWondersKết quả xổ số miền bắc hôm qua là l?i th? r?t l?n trong vi?c thu hút s? quan tam mua s?m c?a l??ng du khách kh?ng l? ??n ?ay.

shophouse vinwonders
L?i vào Vinwonders

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaVinWonders ???c khai tr??ng vào ??u tháng 6/2020. Quy m? r?ng h?n 50ha v?i các trò ch?i kh?ng nh?t – l?n ??u tiên xu?t hi?n t?i Vi?t Nam. V?i nhi?u trò ch?i h?p d?n, m? hình hình vui ch?i ???c c?i ti?n hi?n ??i và m?i m? h?n hình th?c Vinpearl Land t?ng làm m?a làm gió t?i các khu du l?ch n?i ti?ng.

?i?m chek-in lung linh dành cho gi?i tr?

Hàng n?m VinWonders Phú Qu?cKết quả xổ số miền bắc hôm qua s? thu hút hàng tri?u du khách t?i th?m quan và gi?i trí t?i ?ay. Chính vì v?y, các c?n Shop th??ng m?i s? là n?i kinh doanh ly t??ng và sinh l?i h?p d?n cho nhà ??u t?.

2. Th?i gian s? h?u dài – an tam ??u t? dài h?n

Vi?c các c?n Shop VinWonders Phú Qu?c ???c s? h?u lên ??n 70 n?m là m?t l?i th? n?i tr?i giúp khách hàng kinh doanh lau dài. ?i?u này s? giúp ch? s? h?u t?o ra l?i nhu?n tích lu? cao h?n v?i s? v?n ??u t? ban ??u c? ??nh.

Th?nh th?i và an tam ??u t? dài h?n v?i ngu?n khách kh?ng l? s?n có ??n t? “B? t? gi?i trí quy?n l?c th?ng tr? du l?ch ??o Ng?c” – sánh ngang nh?ng ?i?m gi?i trí ??ng c?p hàng ??u th? gi?i nh?: Universal Studios (Singapore), Disneyland (HongKong)…

3. S? l??ng h?u h?n – ti?m n?ng gia t?ng giá tr?

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaCác c?n shophouse này ???c thi?t k? ?? ph?c v? cho toàn b? khách du l?ch t?i th?m quan Vinpearl, Safari, Casino và VinWonders. Vi?c VinWonders ?i vào ho?t ??ng ch?c ch?n s? thu hút l??ng l?n khách du l?ch t?i vui ch?i và mua s?m khi?n các c?n nhà ph? th??ng m?i tr? nên h?p d?n h?n bao gi? h?t. V? trí các c?n shop m? bán ??t này s? ?ón tr?n m?i nhu c?u mua s?m c?a khách du l?ch ??n c?ng viên.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaNh?m ph?c v? cho hàng tri?u du khách vui ch?i m?i n?m, h?n 200 c?n Shop VinWonders Phú Qu?c m? bán ??t ??u ch?c ch?n ch?a ?áp ?ng ?? nhu c?u chi tiêu và mua s?m c?a du khách.

shop vinwonders khu qu?ng tr??ng

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaC? h?i ??u t? ch?c th?ng v?i ngu?n khách ch? ??ng t? h? sinh thái Vinpearl, ??ng hành cùng hành trình chuy?n mình m?nh m? ?? to? sáng x?ng t?m v?i v? th? & ti?m n?ng c?a viên Ng?c Vi?t.

Giá bán và chính sách bán hàng

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?ang c?p nh?t…

Theo th?ng tin m?i c?p nh?t m?i nh?t, m?c giá m?t c?n shop t?i ?ay s? t? 5 t?++/c?n. ??ng th?i, khách hàng mua Shop VinWonders s? ???c nh?n cam k?t ti?n thuê t?i 5% trong 24 tháng (d? ki?n); c?ng nh? h??ng chính sách h? tr? l?i su?t 0% và an h?n g?c trong vòng 12 tháng (d? ki?n) t? C?T.

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua - nh?n ??t c?c gi? ch?, phan ph?i chính th?c v?i giá t?t nh?t tr?c ti?p t? ch? ??u t?. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua t? v?n l?a ch?n c?n ??p s? duy?t h? s? vayKết quả xổ số miền bắc hôm qua ngan hàng giúp khách hàng có gói vay l?i su?t th?p nh?t, th? t?c ??n gi?n.

Hotline d? án: 0896.68.66.68

Ti?n ?? xay d?ng

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua??n cu?i tháng 4/2020, toàn b? các c?n shophouse ?? ???c hoàn thi?n xay th?:

 • Hoàn thi?n xay th? toàn b? 729 c?n
 • ?ang hoàn thi?n các c?ng ?o?n cu?i cùng tr??c khi nghi?m thu n?i b?
 • T? gi?a tháng 6 có th? bàn giao th??ng m?i ?? ?i vào ho?t ??ng
Shop VinWonders Phú Qu?c
Hình ?nh thi c?ng th?c t? Shop VinWonders – B?i Dài Phú Qu?c tháng 4/2020

Ti?n ?? tri?n khai VinWonders Phú Qu?c:

 • ?? hoàn thi?n và ?ang cho v?n hành th? các h?ng m?c trò ch?i
 • Ngày 1/6 s? chính th?c khai tr??ng c?ng viên ch? ?? l?n nh?t Vi?t Nam. Hi?n toàn b? c?ng ?o?n chu?n b? cho l? khai tr??ng ?? s?n sàng.

T?i sao VinWonders là b??c ngo?t khi?n du l?ch Phú Qu?c lên m?t t?m cao m?i

S? thi?u v?ng các qu?n th? vui ch?i gi?i trí t?m vóc qu?c t? chính là nguyên nhan khi?n du l?ch Vi?t Nam m?t th?i gian dài ch?a th? c?t cánh, dù r?t ti?m n?ng.

Chính vì v?y, n?m 2020 chính là b??c ngo?t, ?ánh d?u du l?ch trong n??c ti?n lên m?t ??ng c?p m?i v?i s? xu?t hi?n c?a VinWonders Phú Qu?c. Sau VinWonders Nha TrangKết quả xổ số miền bắc hôm qua, VinWonders Phú Qu?c mang t?m vóc và quy m? v??t tr?i: l?n nh?t Vi?t Nam, hàng ??u Chau á, sánh vai v?i các qu?n th? gi?i trí l?n trong khu v?c và th? gi?i nh? Disneyland, Universal Studios t?i H?ng K?ng, Singapore, Nh?t B?n, M?…

Vinwonders phu quoc
C?ng viên Vinwonders Phú Qu?c

Khai tr??ng chính th?c giai ?o?n 1 vào ??u tháng 6 t?i ?ay, VinWonders Phú Qu?c s? t?o thêm m?t l?c ??y ?áng k? ?? ??o Ng?c tr? thành ?i?m ??n n?i ti?ng, mang tính bi?u t??ng c?a du l?ch Vi?t Nam trong m?t b?n bè qu?c t? nh? thành c?ng c?a Resorts World Sentosa (Singapore); Lotte World Seoul (Hàn Qu?c); Legoland (Malaysia)… (Xem thêm)

? Shop Vinwonders bao gi? m? bán?

ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?(??i ly chính th?c F1 c?a Vinpearl) hi?n ?ang th?c hi?n gi? ch? ?? khách hàng ti?n hành b?c th?m ch?n c?n. Theo th?ng tin chính th?c, 210 c?n Shop Vinwonders s? ???c m? bán t? tháng 6/2020.

? Di?n tích m?i c?n Shop VinWonders là bao nhiêu?

Có 3 lo?i di?n tích ch? y?u c?a các c?n shop: 5x9m – 5x10m – 5x15m
?? nh?n th?ng tin m?t b?ng và thi?t k? t?ng c?n chi ti?t vui lòng liên h? Hotline: 0896.68.66.68.

?? Shop VinWonders có giá g?c là bao nhiêu?

ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua, ??i ly chính th?c F1 c?a Vinpearl Phú Qu?c, hi?n ?ang th?c hi?n gi? ch? ?? khách hàng ti?n hành b?c th?m ch?n c?n. V? m?c giá chính th?c C?T s? ???c th?ng báo t?i th?i ?i?m m? bán và m?c giá d? ki?n s? d? ki?n t? 4,5 t?++ tu? thu?c vào v? trí và di?n tích c?a c?n.
CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm quaKết quả xổ số miền bắc hôm qua h? tr? S? duy?t h? s? vay ngan hàng c?a khách hàng tr??c khi gi? ch? ?? c? c?u ph??ng án tài chính phù h?p nh?t v?i l?i su?t t?t nh?t.

L?n bi?n b?ng tàu ng?m Vinpearl s? ???c Vingroup tri?n khai ? Nha Trang
L?n bi?n b?ng Tàu ng?m du l?ch Vinpearl (Triton Deepview2) c?a Vingroup …
Bi?t th? ven s?ng Vinhomes Grand Park – phiên b?n gi?i h?n
L?y c?m h?ng t? m? hình bi?t th? ven s?ng thành c?ng …
Chu?i s? ki?n “H?nh Phúc An C? – ??u T? Phát L?c” cùng Vinhomes Grand Park hàng tu?n
T? gi?a tháng 10/2020, Ann Home – ??n v? phan ph?i F1 …
Bi?t th? Vinhomes Grand Park – N?i h?i t? tinh hoa t?i Khu ??ng TP. HCM
Bi?t th? là dòng s?n ph?m quan tr?ng trong phan khu th?p …

Bài vi?t n?i b?t