Th?i gian ??c: 7 phút

Sau khi m? bán c?n h? phan khu ??u tiên là phan khu The Rainbow, v?i 10.007 c?n h? ???c m? bán thành c?ng trong ch? 17 ngày t? 18/7 ??n ngày 3/8/2019. ??u tháng 11/2019, ch? ??u t? ?? m? bán g?n 100 c?n Shop và Shophouse chan ?? Vinhomes Grand Park.

??t m? bán này c?ng thu hút s? quan tam l?n c?a các nhà ??u t?. Các s?n ph?m ?? “cháy hàng” trong vòng m?t tu?n l?. Nh? v?y có th? th?y s?c hút c?a các s?n ph?m d? án là v? cùng l?n, t? c?n h?Kết quả xổ số miền bắc hôm qua ??n Shop và Shophouse chan ?? ??u ???c th? tr??ng ?ánh giá cao.

??c ?i?m c?a các c?n Shop và Shophouse chan ?? là ??u n?m ? v? trí ??c ??a trong các toà chung c? c?a d? án, ngay t?ng 1 & 2 t?i kh?i ?? toà nhà. Các c?n Shop th??ng có di?n tích nh? h?n 100m2 và ch? có 1 t?ng tr?t, trong khi các c?n Shophouse s? có di?n tích l?n h?n t? 90 – 200m2 và có 2 t?ng th?ng nhau (t?ng tr?t và t?ng 2) b?ng thang b? ngay trong nhà.

H?n 100 s?n ph?m Shop và Shophouse chan ?? ?? ???c m? bán trong n?m 2019. Tháng 4/2020, ch? ??u t? m? bán 15 c?n shop và shophouse chan ?? trong gi? hàng cu?i cùng t?i phan khu The Rainbow Vinhomes Grand Park.

?? Phan khu The Rainbow Vinhomes Grand Park

1. Th?ng tin khái quát v? Shophouse chan ?? Phan khu The Rainbow

S? c?n Shop & Shophouse kh?i ??: h?n 300 c?nDi?n tích Shop: t? 25,6 – 100,4m2
Ch?t l??ng bàn giao: giao th?Di?n tích Shophouse: t? 92,4 – 179,3m2
Th?i gian bàn giao: d? ki?n tháng 4-7/2020Giá bán: trung bình t? 90 – 120 tri?u/m2.
H?n ch? chuy?n nh??ng: kh?ng quy ??nh??i t??ng mua: Ng??i Vi?t Nam

M?t b?ng ?i?n hình

Shophouse chan ?? Vinhomes Grand Park
M?t b?ng shop và shophouse chan ?? t?i phan khu The Rainbow

2. Giá bán c?n Shop và Shophouse chan ??

?? Giá bán n?m 2020

Lo?i c?nDi?n tích tim t??ng 
(Min – Max)
Giá trung bình 2019
(/m2)
Giá trung bình 2020
(/m2)
Shop nh?25,6 – 58,5m2122 tri?u ??ng?ang c?p nh?t
Shop l?n65,6 – 100,4m2123 tri?u ??ng?ang c?p nh?t
Shophouse nh?92,4 – 140,6m294 tri?u ??ng112 tri?u ??ng
Shophouse l?n142,7 – 179,3m288 tri?u ??ng?ang c?p nh?t
Giá bán shophouse chan ?? qua các ??t m? bán

M?c giá chào bán thành c?ng c?a s?n ph?m shophouse chan ?? t?i các toà nhà c?n h? t?i Vinhomes Grand Park qu?n 9 v?n có xu h??ng t?ng.

M?c t?ng ch? y?u ? các c?n shophouse 2 t?ng có ti?n tích d??i 140m2 và phù h?p cho các nhu c?u kinh doanh linh ho?t nh? nhà hàng, cafe, shop ti?n ích…

M?c dù các c?n h? m? bán 2020 là khá ít tuy nhiên s? quan tam c?a khách hàng v?n có ch?ng t? s?c hút c?a s?n ph?m này và ti?m n?ng c?a th? tr??ng h?n 10,000 c?n h? t?i t?ng phan khu là c?c l?n.

??ng th?i, m?c giá này h?p d?n h?n r?t nhi?u các s?n ph?m t??ng t? t?i Vinhomes Central Park – m?t d? án có quy m? ~10,000 c?n t?i qu?n Bình Th?nh. M?c giá bán c?a các shophouse chan ?? t?i ?ay duy trì m?c 135-150tr/m2 su?t n?m 2019.

Shophouse Vinhomes Grand Park qu?n 9

Chúng t?i s? ti?p t?c c?p nh?t th?ng tin giá liên t?c. ??t m? bán này khách hàng s? ???c h??ng thêm các ?u ??i c?c kh?ng nh? sau:

  • Chi?t kh?u 1,5% trên giá g?c C?T;
  • Nh?n Voucher VinFast t? 70tr – 200tr tu? theo giá tr? c?n shophouse;
  • H? tr? l?i su?t 18 tháng k? t? khi ky h?p ??ng vay. D? ki?n t? tháng 10/2021 khách hàng m?i ph?i b?t ??u thanh toán g?c và l?i cho nh?ng kho?n vay này.

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– là ??i ly VàNG phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vinhomes. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s??t? v?n giúp l?a ch?n?c?n có v? trí và giá t?t nh?t và?s? duy?t h? s? vay?ngan hàng cho khách hàng.

G?i ngay hotline: 0896.68.66.68

Giá bán n?m 2019

Khác v?i giá c?n h?, Giá bán các s?n ph?m Shop và Shophouse chan ?? giao ??ng theo các y?u t? nh? v? trí, h??ng view và di?n tích ?áp ?ng các nhu c?u kinh doanh khác nhau, c? th?:

Lo?i c?nDi?n tích tim t??ng 
(Min – Max)
Giá bán
(ch?a VAT)
Giá trung bình
(/m2)
Shop nh?25,6 – 58,5m2T? 3,2 t? ??ng122 tri?u ??ng
Shop l?n65,6 – 100,4m2T? 7,7 t? ??ng123 tri?u ??ng
Shophouse nh?92,4 – 140,6m2T? 8,1 t? ??ng94 tri?u ??ng
Shophouse l?n142,7 – 179,3m2T? 13,1 t? ??ng93 tri?u ??ng

V?i m?c giá bán thành c?ng c?a kho?ng 100 s?n ph?m ??u tiên, m?c giá trung bình c?a c?n Shop là 122 tri?u ??ng /m2, t??ng ?ng v?i ~3 l?n giá c?n h? cùng toà. M?c giá trung bình c?a c?n Shophouse là t? 93 tri?u ??ng/m2, t??ng ?ng v?i 75% giá c?n Shop và ~2,5 l?n giá c?n h? cùng toà. 

G?n 200 s?n ph?m Shop và Shophouse chan ?? s? ti?p t?c ???c m? bán và d? ki?n c?ng s? ???c th? tr??ng h?p th? r?t nhanh, nhà ??u t? nên tham kh?o ph??ng th?c thanh toán và các gói tài tr? ?u ??i ?? có l?a ch?n t?t nh?t cho mình d??i ?ay.

3. Ph??ng th?c thanh toán và h? tr? tài chính

?? Ph??ng th?c thanh toán và h? tr? tài chính t? tháng 4/2020

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaPh??ng th?c thanh toán th??ng khi khách hàng mua s?n ph?m Shop và Shophouse chan ?? Vinhomes Grand Park tháng 4/2020:

??tTh?i ?i?m thanh toánT? l? thanh toán
(trên giá bán CH sau thu?)
Ky Tho? thu?n ??t c?c (“TT?C”)500 tri?u ??ng
1Ky H?p ??ng mua bán (“H?MB”) (Trong vòng 07 ngày k? t? ngày ky VBTT)30% (bg 500 tri?u ??ng)  + 5% tho? thu?n ??m b?o ky H?MB
2Vào ngày 20/5/202040%
3Th?ng báo Bàn giao c?n h? vào ngày 20/6 – 20/7/202025% + 2% KPBT + thu? VAT c?a 5% GTCH
4Th?ng bán nh?n GCNQSHN?

*5% thanh toán ??t 1 ?? ??m b?o ky H?MB ???c tính trên GTCH kh?ng g?m VAT và ???c C?T tr? l?i 12%/n?m theo quy ??nh.

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– là ??i ly VàNG phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vinhomes. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s??t? v?n giúp l?a ch?n?c?n có v? trí và giá t?t nh?t và?s? duy?t h? s? vay?ngan hàng cho khách hàng.

G?i ngay hotline: 0896.68.66.68

Ngoài ra, khách hàng có th? ch?n m?t trong hai Ch??ng trình h? tr? tài chính sau:

Ch??ng trình 1:Kết quả xổ số miền bắc hôm qua Chi?t kh?u lên t?i 7% khi Khách hàng thanh toán v??t ti?n ?? so v?i quy ??nh trên H?MB

  • Chi?t kh?u 7% trên Giá bán s?n ph?m (tr??c thu?) khi khách hàng thanh toán tr??c h?n b?ng v?n t? có trong th?i h?n 15 ngày k? t? ngày ky TT?C/H?MB (tu? th?i ?i?m nào ??n tr??c).
  • Kho?n 5% (kh?ng g?m VAT) thanh toán trong L?n 1 nh?m ??m b?o ky H?MB s? ???c áp d?ng m?c l?i su?t 12%/n?m theo quy ??nh c?a C?T.

Ch??ng trình 2:Kết quả xổ số miền bắc hôm qua Gói ?u ??i kh?ng l?i su?t, kh?ng thanh toán n? g?c ??n khi nh?n nhà

  • Khi khách hàng l?a ch?n vay ?? mua c?n h? th?ng qua Ngan hàng TMCP K? Th??ng Vi?t Nam (“Techcombank”) s? nh?n ???c ?u ??i kh?ng l?i su?t và kh?ng thanh toán n? g?c lên ??n 70% giá tr? s?n ph?m (bao g?m VAT) trong vòng 18 tháng k? t? kho?n gi?i ngan ??u tiên.

Ph??ng th?c thanh toán và h? tr? tài chính n?m 2019

Ph??ng th?c thanh toán th??ng khi khách hàng mua s?n ph?m Shop và Shophouse chan ?? t? nay ??n h?t 31/12/2019:

??tTh?i ?i?m thanh toánT? l? thanh toán
(trên giá bán CH sau thu?)
Th?i gian d? ki?n
Ky V?n b?n tho? thu?n (“VBTT”)500 tri?u ??ng11-12/2019
1Ky H?p ??ng mua bán (“H?MB”) (Trong vòng 07 ngày k? t? ngày ky VBTT)25% (bg 500 tri?u ??ng)  + 5% tho? thu?n ??m b?o ky H?MB11-12/2019
2Trong vòng 01 tháng sau ngày ky H?MB15%12/2019
3Trong vòng 03 tháng sau ngày ky H?MB15%02/2020
4Trong vòng 04 tháng sau ngày ky H?MB15%03/2020
5Th?ng báo Bàn giao c?n h?25% + 2% KPBT + thu? VAT c?a 5% GTCH04-07/2020
6Th?ng bán nh?n GCNQSHN?5% GTCH (kh?ng VAT)

*5% thanh toán ??t 1 ?? ??m b?o ky H?MB ???c tính trên GTCH kh?ng g?m VAT và ???c C?T tr? l?i 12%/n?m theo quy ??nh.

Ngoài ra, khách hàng có th? ch?n m?t trong hai Ch??ng trình h? tr? tài chính sau:

Ch??ng trình 1:Kết quả xổ số miền bắc hôm qua Chi?t kh?u lên t?i 6% khi Khách hàng thanh toán v??t ti?n ?? so v?i quy ??nh trên H?MB

  • Chi?t kh?u 6% trên Giá bán s?n ph?m (tr??c thu?) khi khách hàng thanh toán tr??c h?n b?ng v?n t? có trong th?i h?n 15 ngày k? t? ngày ky TT?C/H?MB (tu? th?i ?i?m nào ??n tr??c) và tr??c ngày 31/12/2019.
  • Kho?n 5% (kh?ng g?m VAT) thanh toán trong L?n 1 nh?m ??m b?o ky H?MB s? ???c áp d?ng m?c l?i su?t 12%/n?m theo quy ??nh c?a C?T.

Ch??ng trình 2: Gói ?u ??i kh?ng l?i su?t, kh?ng thanh toán n? g?c ??n khi nh?n nhà

  • Khi khách hàng l?a ch?n vay ?? mua c?n h? th?ng qua Ngan hàng TMCP K? Th??ng Vi?t Nam (“Techcombank”) s? nh?n ???c ?u ??i kh?ng l?i su?t và kh?ng thanh toán n? g?c lên ??n 70% giá tr? s?n ph?m (bao g?m VAT) trong vòng 15 tháng k? t? kho?n gi?i ngan ??u tiên nh?ng kh?ng quá 6 tháng k? t? ngày d? ki?n bàn giao s?n ph?m theo th?ng báo c?a C?T.

4. Layout ?i?n hình

?? Phan khu The Origami Vinhomes Grand Park

1. Th?ng tin khái quát v? Shophouse chan ?? Phan khu The Origami

Theo d? ki?n, thi?t k? và layout c?a các c?n Shphouse chan ?? Phan khu The origami s? kh?ng quá khác bi?t so v?i phan khu The RainbowKết quả xổ số miền bắc hôm qua ra m?t trong ??t 1.

S? c?n Shop & Shophouse kh?i ??: h?n 300 c?nDi?n tích Shop: t? 25,6 – 100,4m2
Ch?t l??ng bàn giao: giao th?Di?n tích Shophouse: t? 92,4 – 179,3m2
Th?i gian bàn giao: d? ki?n Quy 2/2020Giá bán: ?ang c?p nh?t
H?n ch? chuy?n nh??ng: kh?ng quy ??nh??i t??ng mua: Ng??i Vi?t Nam

M?t b?ng ?i?n hình

?ang c?p nh?t…

2. Giá bán shop và shophouse chan ?? phan khu The Origami Vinhomes Grand Park

?ang c?p nh?t…

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– là ??i ly VàNG phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vinhomes. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s??t? v?n giúp l?a ch?n?c?n có v? trí và giá t?t nh?t và?s? duy?t h? s? vay?ngan hàng cho khách hàng.

G?i ngay hotline: 0896.68.66.68

Ti?n ?? xay d?ng các phan khu d? án Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park Qu?n 9 (tên g?i c? Vincity) là khu ?? th? c?ng viên ven s?ng r?ng h?n 200ha ???c v?n hành và phát tri?n b?i Vinhomes theo m? hình ?? th? th?ng minh ??u tiên t?i Tp.HCM.? V?i 2 m?t giáp s?ng ??ng Nai và s?ng T?c, n?m trên m?t ti?n ???ng Nguy?n Xi?n, Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9) bao g?m nhi?u phan khu ch?c n?ng là các s?n ph?m ??ng c?p trong h? sinh thái c?a T?p ?oàn Vingroup.?

Khu cao t?ng bao g?m c?n h?shophouse chan ?? t?i phan khu The Rainbow (bàn giao t? 6/2020), phan khu The Origami (m? bán 2 ti?u khu cu?i cùng S6 & S10 t? cu?i T10/2020); Khu th?p t?ng bao g?m shophouse th?p t?ng (Boutique house), shop villa (Boutique villa) và bi?t th? t?i phan khu The Manhattan (?? bán h?t) và The Manhattan Glory (?ang m? bán);

Khu ti?n ích tr??ng h?c, b?nh vi?n, siêu th? ?ang ???c phê duy?t thi?t k?... ?i?m n?i b?t c?a d? án là m? hình thành ph? c?ng viên v?i 15 c?ng viên ch? ?? và h? sinh thái th?ng minh d?a trên 4 tr?c c?t l?i, g?m v?n hành th?ng minh, an toàn th?ng minh, c?ng ??ng th?ng minh và c?n h? th?ng minh.?


Hotline: 0896 68 66 68

Shophouse chan ?? Vinhomes Grand Park bao gi? m? bán?

– T?i phan khu The Rainbow: shophouse chan ?? ???c m? bán sau ph?n c?n h?. V?i h?n 300 c?n m? bán làm nhi?u ??t. ??t g?n nh?t là 15 c?n vào tháng 4/2020 v?a qua.
– T?i phan khu The Origami: shophouse chan ?? d? ki?n s? ???c gi? nguyên thi?t k? và hình th?c bàn giao. Tuy nhiên chính sách bán hàng s? linh ho?t h?n nh?m h? tr? nhà ??u t? sau ??i d?ch Covid 19.
Hi?n nay t?i Ann Home – ??i ly F1 Vinhomes, chúng t?i ?ang nh?n gi? ch? ?? khách hàng ???c quy?n l?a ch?n c?n ??p và giá t?t nh?t. Liên h? ngay Hotline 0896.68.66.68 Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?? ???c h? tr?.

Giá bán shophouse chan ?? Vinhomes Qu?n 9 nh? th? nào?

Giá bán các s?n ph?m Shop và Shophouse chan ?? giao ??ng theo các y?u t? nh? v? trí, h??ng view và di?n tích ?áp ?ng các nhu c?u kinh doanh khác nhau. C? th? giá bán t?ng phan khu khách hàng có th? tìm hi?u b?ng cách click t?i ?ay ho?c liên h? ngay Hotline 0896.68.66.68 ?? ???c h? tr?.

Shophouse chan ?? khác shophouse th?p t?ng nh? th? nào?

Shophouse chan ?? là ph?n di?n tích kinh doanh d??i chan chung c? và còn ???c g?i là?shophouse chung c?.
–?Shophouse th?p t?ng?là ph?n di?n tích trong khu th?p t?ng, có th? v?a kinh doanh v?a ? v?i tên g?i khác là?nhà ph? th??ng m?i?hay?shophouse th??ng m?i d?ch v?.

Bài vi?t n?i b?t