Th?i gian ??c: 12 phút

Sau khi m? bán thành c?ng toàn b? s?n ph?m c?n h?shophouse chan ?? t?i phan khu The Rainbow Vinhomes Grand Park, t? tháng 6/2020 s?n ph?m “hot” nh?t d? án Shophouse th?p t?ng (Boutique House) t?i phan khu The Manhattan (??u tháng 6) và The Manhattan Glory (t? tháng 7) Vinhomes Grand Park ?? ???c Ch? ??u t? Vingroup ti?n hành m? bán chính th?c.

Shophouse th?p t?ng (Boutique House) – n?m trong phan khu th?p t?ng là m?t trong nh?ng s?n ph?m quan tr?ng nh?t trong t? h?p siêu d? án Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9). ?ay là nh?ng c?n nhà ???c thi?t k? ?? v?a có th? kinh doanh v?a có th? ?? ?. N?u t?ng ??u t? t?i các d? án c?a Vingroup, các nhà ??u t? s? d? dàng ch?n l?a ngay l?p t?c b?i Shophouse th?p t?ng (Boutique House) là lo?i hình r?t ph? bi?n hi?n nay ? các d? án c?a VingroupKết quả xổ số miền bắc hôm qua và h?a h?n s? mang t?i c? h?i sinh l?i cao cho khách hàng.

Phan khu The Manhattan Glory Vinhomes Grand Park

Vinhomes c?ng b? m? r?ng phan khu th?p t?ng The Manhattan. Khu v?c ???c m? r?ng có tên The Manhattan GloryKết quả xổ số miền bắc hôm qua v?i t?ng di?n tích 48ha, th? hi?n mong mu?n lan t?a s? th?nh v??ng và phong cách s?ng ??ng c?p t?i trung tam m?i phía ??ng TP.HCM.

Nh?ng ?i?m n?i b?t trong chính sách bán hàng:

– Giá bán d? ki?n t? 12 t? ??ng/c?n => v?n ban ??u ch? t? 3,6 t? (~30%)
– T?ng voucher VinFast lên ??n 200 tri?u ??ng.
– ??i v?i gi? hàng C?T: Ngan hàng cho vay lên ??n 70% (bao g?m VAT) và ???c an h?n g?c và h? tr? l?i su?t, phí tr? n? tr??c h?n 0% trong vòng 18 tháng ??n 20/02/2022.
– ??i v?i gi? hàng PPL: Ngan hàng cho vay lên ??n 65% (bao g?m VAT) và ???c an h?n g?c và h? tr? l?i su?t, phí tr? n? tr??c h?n 0% trong vòng t? 19 tháng ??n 20/03/2022.
?? D? ki?n bàn giao t? T5/2021 do v?y khách hàng mua xong nh?n nhà ?? ? và kinh doanh sau g?n c? n?m m?i b?t ??u tr? g?c và l?i cho ngan hàng!
– Ch? ??u t? ??a ra l? trình t?ng giá qua m?i ??t m? bán t? 2-3%/??t.

1. T?ng quan Shophouse th?p t?ng (Boutique House) – Phan khu The Manhattan Glory Vinhomes Grand Park

Phát tri?n d? ánT?p ?oàn Vingroup
V? trí:Phan khu The Manhattan Glory – giáp s?ng và b?n du thuy?n
Quy m?>500 c?n shophouse th?p t?ng (Boutique House)
Th?i gian m? bánChia làm 3 giai ?o?n:
– Giai ?o?n 1: m? bán kho?ng 100 c?n ngay t? ??u tháng 7/2020
– Giai ?o?n còn l?i: ti?p t?c m? bán t? 16/7/2020
Hai lo?i gi? hàng:
– Gi? hàng bán l?: tr?c ti?p ky mua v?i C?T (CTCP Phát tri?n Thành Ph? xanh)
– Gi? hàng bán s? phan ph?i l?i (MA ho?c PPL): tr?c ti?p ky mua v?i MA (CT TNHH kinh doanh B?S Mediterranean revival villas)
Th?i gian bàn giaoD? ki?n t? tháng 5/2021
Phong cáchPhong cách thi?t k? ch? ??o ??ng D??ng
Ngan hàng tài tr?Các ngan hàng sau:
– Techcombank
– Vietcombank
– MB
S? h?u?n ??nh lau dài cho NVN
H?p ??ng thuê 50 n?m cho NNN

Các c?n shophouse t?i The Manhattan Glory ch? y?u có các di?n tích sau:

 • 84m2 / 96m2
 • 126m2 / 144m2
 • Ngoài ra, có m?t s? c?n m?t ti?n ???ng l?n 18m Nguy?n Xi?n-Long Ph??c s? có di?n tích kho?ng 176m2
Hình ?nh minh ho? d?y shophouse t?i Vinhomes Qu?n 9

V? trí phan khu – The Manhattan Glory

The Manhattan Glory là ti?u khu m? r?ng c?a phan khu The ManhattanKết quả xổ số miền bắc hôm qua, thu?c Vinhomes Grand Park – d? án ???c phát tri?n theo m? hình ??i ?? th? ??ng c?p qu?c t? t?i Qu?n 9, TP.HCM. Sau khi ???c m? r?ng, phan khu th?p t?ng liên hoàn The Manhattan và The Manhattan Glory s? có t?ng di?n tích lên ??n 84ha, ?m tr?n c?ng viên trung tam c?a d? án, t?o nên qu?n th? sinh thái ven s?ng quy m? t?m c? và ?áng s?ng b?c nh?t TP.HCM.

T?ng m?t b?ng th?p t?ng t?i Vinhomes Grand Park

N?m trong qu?n th? th?p t?ng duy nh?t gi?a ??i ?? th?, The Manhattan Glory là ti?u khu ???c ??u t? m?nh m? khi bao quanh b?i 6 tr? c?t ti?n ích ph?c v? m?i nhu c?u cu?c s?ng nh? C?ng viên Grand Park 36ha, TTTM Vincom Mega Mall, B?nh vi?n ?a khoa Qu?c t? Vinmec, Tr??ng liên c?p Vinschool…

??c bi?t, The Manhattan Glory s? h?u chu?i ti?n ích ??nh cao riêng bi?t, n?i b?t nh?t là b?n thuy?n cao c?p v?i s? l??ng b?n ?? gi?i h?n và ??i l? ánh sáng d?c theo tr?c ch? Y th?i th??ng h??ng v? ??i c?ng viên cùng các bi?u t??ng ngh? thu?t và ti?u c?nh ??y mê ho?c, t?o nên khung c?nh hoàn m? hi?m có và ti?n ích hoàn h?o dành cho m?i c? dan.

Layout chi ti?t c?a s?n ph?m shophouse The Manhattan Glory

 • Di?n tích ??t: 84 – 220m2
 • S? t?ng: 5 t?ng ch?a bao g?m tum
 • M?t b?ng ?i?n hình nh? sau:

2. Chi ti?t th?ng tin m? bán shophouse The Manhattan Glory

?ang c?p nh?t…

V?i giá bán d? ki?n t? 11,8 t?++/c?n shophouse th?p t?ng (ch?a VAT), t??ng ???ng kho?ng +/-138 tri?u/m2 ??t. M?c giá này ???c ?ánh giá phù h?p v?i giá thành các c?n nhà ph? hi?n t?i quanh khu ??t vàng thành ph? khi ???c ?i kèm v?i ??ng b? ti?n ích ??nh cao c?a ??i ?? th? khi hoàn thi?n.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaCùng v?i The Manhattan, The Manhattan Glory s? là n?i h?i t? c?a các th??ng hi?u nhà hàng, café, th?i trang, làm ??p… danh ti?ng, h?a h?n s? b?t tr?n l?u l??ng c? dan ??i ?? th? và toàn khu ??ng thành ph? ??n tr?i nghi?m, gi?i trí và mua s?m.  ??c bi?t, tuy?n ???ng n?i khu 18m ???c ch? ??u t? xay d?ng n?i hai tr?c ???ng quan tr?ng Nguy?n Xi?n và Long Ph??c s? là ?òn b?y h? t?ng quan tr?ng, giúp tuy?n ph? th??ng m?i phát tri?n ?úng h??ng và và ti?m n?ng l?i nhu?n kép trong t??ng lai.

3. Ph??ng th?c thanh toán và ch??ng trình h? tr? tài chính Shophouse The Manhattan Glory

Ph??ng th?c thanh toán th??ng ??i v?i gi? hàng C?T

??tTh?i ?i?m thanh toánT? l? thanh toán (trên giá bán CH sau thu?)
Ky Tho? thu?n ??t c?c (“TT?C”)500 tri?u ??ng
1Ky H?p ??ng mua bán (“H?MB“)(Trong vòng 15 ngày k? t? ngày ky TT?C)10% (bg s? ti?n ?? n?p theo TT?C)  + *5% giá bán ch?a VAT (vào TT?C ??m b?o ky H?MB)
2Ngày 20/9/202010% giá bán (g?m VAT)
3Ngày 20/10/202015% giá bán (g?m VAT)
4Ngày 20/12/202015% giá bán (g?m VAT)
5Ngày 20/01/202110% giá bán (g?m VAT)
6Ngày 20/3/202110% giá bán (g?m VAT)
7Th?ng báo Bàn giao
D? ki?n t? tháng 5-7/2021
25% + 0,5% KPBT + thu? VAT c?a 5% GTSP
8Th?ng bán nh?n GCNQSH*5% GTCH (kh?ng VAT) – Kh?u tr? t? TT?C ??m b?o th?c hi?n H?MB

*5% thanh toán ??t 1 ?? ??m b?o ky H?MB ???c tính trên GTSP kh?ng g?m VAT và ???c C?T tr? l?i 9,5%/n?m theo quy ??nh.

Ngoài ra, khách hàng mua shophouse The Manhattan Glory s? ???c t?ng Voucher VinFast và có th? ch?n m?t trong hai Ch??ng trình h? tr? tài chính sau:

Ch??ng trình h? tr? tài chính

Ch??ng trình 1: Chi?t kh?u lên t?i 6% khi Khách hàng thanh toán v??t ti?n ?? so v?i quy ??nh trên H?MB

 • Chi?t kh?u trên Giá bán s?n ph?m (tr??c thu?), khi khách hàng thanh toán tr??c h?n b?ng v?n t? có trong th?i h?n 15 ngày k? t? ngày ky H?MB và tr??c ngày 31/12/2020.
 • Kho?n 5% (kh?ng g?m VAT) thanh toán trong L?n 1 nh?m ??m b?o ky H?MB s? ???c áp d?ng m?c l?i su?t d? ki?n 9,5%/n?m theo quy ??nh c?a C?T.

Ch??ng trình 2: Gói ?u ??i kh?ng l?i su?t, kh?ng thanh toán n? g?c ??n khi nh?n nhà

 • Khi khách hàng l?a ch?n vay ?? mua c?n h? th?ng qua Ngan hàng MB ho?c Vietcombank ho?c Techcombank s? nh?n ???c ?u ??i kh?ng l?i su?t và kh?ng thanh toán n? g?c lên ??n 70% giá tr? s?n ph?m (bao g?m VAT) trong vòng 18 tháng k? t? kho?n gi?i ngan ??u tiên nh?ng kh?ng mu?n h?n ngày 20/02/2022.

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua – ???c u? quy?n phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vingroup. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s? t? v?n giúp l?a ch?n c?n t?t và s? duy?t h? s? vay ngan hàng cho khách hàng. 

Hotline d? án: 0896.68.66.68

Chính sách vay ?u ??i t? các ngan hàng tài tr? mua shophouse Vinhomes Qu?n 9

Theo chính sách c?p nh?t m?i nh?t ngày 13/8/2020, chính sách h? tr? khách hàng mua các s?n ph?m nhà ph? li?n k?, shophouse, bi?t th? t?i phan khu The Manhattan Glory s? ???c ?u ??i t?i ?ay.

S?n ph?m n?m trong gi? hàng C?T

CHíNH SáCHCHI TI?T
M?c d? n? vayLên t?i 70% giá bán (?? g?m VAT)
M?c d? n? ???c hu?ng HTLS70% giá bán (?? g?m VAT)
L?i su?t và th?i gian HTLSL?i su?t 0% trong vòng 18 tháng k? t? ngày gi?i ngan nh?ng kh?ng mu?n h?n ngày 20/02/2022 ho?c ngày 20/03/2022
Th?i gian an h?n n? g?cLên t?i 18 tháng
Phí tr? n? tr??c h?n trong th?i gian HTLS0%
Chính sách c?p nh?t t? 13/8/2020

S?n ph?m n?m trong gi? hàng?PPL

CHíNH SáCHCHI TI?T
M?c d? n? vayLên t?i 65% giá bán (?? g?m VAT)
M?c d? n? ???c hu?ng HTLS65% giá bán (?? g?m VAT)
L?i su?t và th?i gian HTLSL?i su?t 0% trong vòng 19 tháng k? t? ngày gi?i ngan nh?ng kh?ng mu?n h?n ngày 20/03/2022
Th?i gian an h?n n? g?cLên t?i 19 tháng
Phí tr? n? tr??c h?n trong th?i gian HTLS0%
Chính sách c?p nh?t t? 13/8/2020

Phan khu The Manhattan Vinhomes Grand Park

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaChi?m h?n 80% s? l??ng s?n ph?m trong phan khu The Manhattan tuy nhiên ?ay c?ng là s?n ph?m thu hút s? quan tam nhi?u nh?t c?a nhà ??u t?. Ngay trong tháng 5 s? m? bán kho?ng 100 c?n nhà ph? th??ng m?i v?i di?n tích t? 84m2 – 230m2, xay 5 t?ng (ch?a g?m t?ng tum), m?t ti?n r?ng t? 7m. Toàn b? các c?n còn l?i s? ???c bán s? và l? trong 2 tu?n ??u tiên c?a tháng 6/2020.

C?n góc Shophouse th?p t?ng Vinhomes Grand Park Qu?n 9 ??i di?n c?ng viên, thi?t k? theo phong cách ??a Trung H?i

Nh?ng ?i?m n?i b?t trong chính sách bán hàng:

– Giá bán d? ki?n t? 11,5 t? ??ng/c?n => v?n ban ??u ch? t? 3,45 t? (~30%)
– Ngan hàng cho vay lên ??n 65-70% (bao g?m VAT) và ???c an h?n g?c và h? tr? l?i su?t, phí tr? n? tr??c h?n 0% trong vòng 18-19 tháng ??n Q1/2022.
?? D? ki?n bàn giao t? tháng 03/2021 do v?y nh?n nhà ?? ? và kinh doanh sau g?n c? n?m m?i b?t ??u tr? g?c và l?i cho ngan hàng!
– T?ng voucher VinFast lên ??n 200 tri?u ??ng.
– Ch? ??u t? ??a ra l? trình t?ng giáKết quả xổ số miền bắc hôm qua qua các ??t m? bán t? 3% – 5%/m?i ??t.

1. T?ng quan Shophouse th?p t?ng (Boutique House) – Phan khu The Manhattan Vinhomes Grand Park

Phát tri?n d? ánT?p ?oàn Vingroup
V? trí:Phan khu The Manhattan – sát c?ng viên ánh Sáng 36ha
Quy m?>450 c?n shophouse th?p t?ng (Boutique House)
Th?i gian m? bánChia làm 3 giai ?o?n:
– Giai ?o?n 1: bán g?n 100 c?n ngay trong tháng 6/2020
– Giai ?o?n 2: bán trên 100 c?n d? ki?n t? 6/6
– Giai ?o?n 3: bán gi? hàng còn l?i tr??c 22/6
Hai lo?i gi? hàng:
– Gi? hàng bán l?: tr?c ti?p ky mua v?i C?T (CTCP Phát tri?n Thành Ph? xanh)
– Gi? hàng bán s? phan ph?i l?i (MA ho?c PPL): tr?c ti?p ky mua v?i MA (CT TNHH kinh doanh B?S Mediterranean revival villas)
Th?i gian bàn giaoD? ki?n tháng 3-4/2021
Phong cáchPhong cách thi?t k? ch? ??o ??a Trung H?i
Ngan hàng tài tr?Các ngan hàng sau:
– Techcombank
– MB
S? h?u?n ??nh lau dài cho NVN
H?p ??ng thuê 50 n?m cho NNN

V? trí phan khu m? bán ??u tiên – The Manhattan

V? trí phan khu The Manhattan Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9)

Th?ng tin s?n ph?m shophouse th?p t?ng (Boutique House) The Manhattan

Boutique House (Shophouse th?p t?ng) là s?n ph?m ??t giá nh?t t?i Vinhomes Grand Park Qu?n 9 v?i v? trí ??c ??a trên các tuy?n ???ng huy?t m?ch r?ng 15m, thu?c phan khu Manhattan… v?i chi?u cao 5 t?ng, di?n tích ??t t? 84m2, m?t ti?n r?ng t? 7m, giá bán kho?ng t? 11,5 t?++/c?n.

Hai lo?i c?n có di?n tích chính là 84m2 và 126m2 (chi?m trên 80%).

Chi ti?t th?ng tin s?n ph?m Boutique House (Shophouse th?p t?ng)

 • Di?n tích ??t: 84 – 230m2
 • S? t?ng: 5 t?ng ch?a bao g?m tum
 • Di?n tích sàn xay d?ng: 180 – 720m2
 • M?t b?ng ?i?n hình c?n 84m2 nh? sau:
M?t b?ng ?i?n hình tham kh?o
 • Thi?t k? m?t b?ng chi ti?t c?n shophouse 84m2:
Thi?t k? chi ti?t c?n shophouse 84m2 phong cách ??a Trung H?i

2. S?n ph?m m? bán và giá bán

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaCác c?n Shophouse th?p t?ng hay Boutique House Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9) s? s? h?u phong cách ki?n trúc ??a Trung H?i sang tr?ng, ???c thi?t k? 5 t?ng và 1 tum v?i t?ng di?n tích sàn xay d?ng t? 180-720m2. Thi?t k? linh ho?t này ?áp ?ng hài hòa nhu c?u kinh doanh và sinh ho?t gia ?ình trong cùng m?t kh?ng gian s?ng.

T?ng tr?t c?a các c?n shophouse là kh?ng gian kinh doanh v?i di?n tích r?ng r?i, m?t ti?n t? 7m phù h?p ?? phát tri?n nhi?u lo?i hình kinh doanh nh? nhà hàng, c?a hàng ti?n l?i, th?i trang, m? v?n phòng ??i di?n… Trong khi ?ó, các t?ng trên là n?i an c? cao c?p cho c? gia ?ình g?m khu v?c sinh ho?t chung và kh?ng gian riêng t? cho t?ng thành viên.

Toàn b? gi? hàng bán l? c?a Ch? ??u t? ?? ???c phan ph?i thành c?ng tr??c ngày 22/6/2020.

M?t s? c?n m? bán ?i?n hình nh? sau:

C?p c?n duy nh?t trong gi? hàng ??t 1 – The Manhattan Vinhomes Grand Park, qu?n 9

V?i giá bán d? ki?n t? 11,5 t?++/c?n shophouse th?p t?ng (ch?a VAT), t??ng ???ng kho?ng +/-135 tri?u/m2 ??t. M?c giá này ???c ?ánh giá phù h?p v?i giá thành các c?n nhà ph? hi?n t?i quanh khu ??t vàng thành ph? khi ???c ?i kèm v?i ??ng b? ti?n ích ??nh cao c?a ??i ?? th?Kết quả xổ số miền bắc hôm qua khi hoàn thi?n. S?n ph?m ???c c?ng h??ng các y?u t? vàng trong m?t s?n ph?m b?t ??ng s?n. Boutique House ???c k? v?ng s? kh?ng ch? mang t?i c? h?i kinh doanh v??t tr?i mà còn kh?ng ng?ng gia t?ng giá tr? m?t cách b?n v?ng.

H?y cùng Ann HomeKết quả xổ số miền bắc hôm qua th?ng kê l?i m?c ?? t?ng giá c?a Shophouse t?i phan khu The Manhattan Vinhomes Qu?n 9 ??n ngày 22/6/2020 nh? sau:

Ngu?n t?ng h?p ??c quy?n t?i Annhome.vn tháng 6/2020.

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– là ??i ly VàNG phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vinhomes. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s??t? v?n giúp l?a ch?n?c?n có v? trí và giá t?t nh?t và?s? duy?t h? s? vay?ngan hàng cho khách hàng.

G?i ngay hotline: 0896.68.66.68

3. Ph??ng th?c thanh toán và ch??ng trình h? tr? tài chính Shophouse Vinhomes Qu?n 9

Ph??ng th?c thanh toán th??ng

??tTh?i ?i?m thanh toánT? l? thanh toán (trên giá bán CH sau thu?)Th?i gian d? ki?n
Ky Tho? thu?n ??t c?c (“TT?C”)500 tri?u ??ngT6/2020
1Ky H?p ??ng mua bán (“H?MB“)(Trong vòng 15 ngày k? t? ngày ky TT?C)25% (bg s? ti?n ?? n?p theo TT?C)  + 5% giá bán ch?a VAT (vào TT?C ??m b?o ky H?MB)T6-7/2020
2Trong vòng 02-03 tháng sau ngày ky H?MB10%T9/2020
3Trong vòng 04 tháng sau ngày ky H?MB10%T10/2020
4Trong vòng 06 tháng sau ngày ky H?MB10%Q4/2020
515%
6Th?ng báo Bàn giao25% + 0,5% KPBT + thu? VAT c?a 5% GTSPT3-4/2021
7Th?ng bán nh?n GCNQSH5% GTCH (kh?ng VAT)

*5% thanh toán ??t 1 ?? ??m b?o ky H?MB ???c tính trên GTSP kh?ng g?m VAT và ???c C?T tr? l?i 9,5%/n?m theo quy ??nh.

Ngoài ra, khách hàng mua Shophouse th?p t?ng Vinhomes Grand Park s? ???c t?ng Voucher VinFast (tr? giá 200 tri?u ??ng cho dòng Lux SA)và có th? ch?n m?t trong hai Ch??ng trình h? tr? tài chính sau:

Ch??ng trình h? tr? tài chính

Ch??ng trình 1:Kết quả xổ số miền bắc hôm qua Chi?t kh?u lên t?i 6% khi Khách hàng thanh toán v??t ti?n ?? so v?i quy ??nh trên H?MB

 • Chi?t kh?u trên Giá bán s?n ph?m (tr??c thu?), khi khách hàng thanh toán tr??c h?n b?ng v?n t? có trong th?i h?n 15 ngày k? t? ngày ky H?MB và tr??c ngày 31/12/2020.
 • Kho?n 5% (kh?ng g?m VAT) thanh toán trong L?n 1 nh?m ??m b?o ky H?MB s? ???c áp d?ng m?c l?i su?t d? ki?n 9,5%/n?m theo quy ??nh c?a C?T.

Ch??ng trình 2: Gói ?u ??i kh?ng l?i su?t, kh?ng thanh toán n? g?c ??n 20/01/2022

 • Khi khách hàng l?a ch?n vay ?? mua c?n h? th?ng qua Ngan hàng MB ho?c Techcombank s? nh?n ???c ?u ??i kh?ng l?i su?t và kh?ng thanh toán n? g?c lên ??n 70% giá tr? s?n ph?m (bao g?m VAT) trong vòng 18 tháng k? t? kho?n gi?i ngan ??u tiên nh?ng kh?ng mu?n h?n ngày 20/01/2022.

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– là ??i ly VàNG phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vinhomes. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s??t? v?n giúp l?a ch?n?c?n có v? trí và giá t?t nh?t và?s? duy?t h? s? vay?ngan hàng cho khách hàng.

G?i ngay hotline: 0896.68.66.68

3?? Ly do s?n ph?m Shophouse th?p t?ng là s?n ph?m HOT nh?t d? án

Thi?t k? linh ho?t ?áp ?ng nhu c?u “hai trong m?t”

Nhà ph? th??ng m?i (shophouse / Boutique house) là m? hình k?t h?p nhà ? kiêm m?t ti?n kinh doanh ?ang ???c ?a chu?ng b?i ?u th? v? hi?u qu? ??u t? và hi?u qu? kinh doanh cao. T?ng d??i c?a các c?n Boutique House là m?t b?ng kinh doanh r?ng r?i, m?t ti?n t? 6 – 8m r?t phù h?p phát tri?n các lo?i hình kinh doanh t? nhà hàng, café, c?a hàng th?i trang cho t?i v?n phòng ??i di?n…

Th?p t?ng Vinhomes Grand Park

Các t?ng phía trên, ch? nhan v?n có c? h?i h??ng th? m?t kh?ng gian s?ng khép kín, ??ng c?p cho c? gia ?ình, bao g?m khu v?c sinh ho?t chung và kho?ng kh?ng gian riêng t? cho t?ng thành viên.

V? trí ??c ??a, h? t?ng ??ng b? trong qu?n th? ?? th?

Các c?n nhà ph? th??ng m?i th??ng ???c b? trí t?i nh?ng v? trí ???ng l?n, v? trí ??ng ?úc trên m?t ph? th??ng m?i nh?n nh?p, n?i ti?p giáp m?t ph? t?i các tr?c ???ng chính c?a d? án ho?c tr?c chính c?a khu th??ng m?i. Do v?y, t?p trung và thu hút ??ng dan c? ?? phù h?p v?i ch?c n?ng c?a m? hình này.

V?i khu The Manhattan ra m?t ??t ??u này, các c?n shophouse th?p t?ng ch?c ch?n s? thu hút ???c r?t nhi?u s? quan tam c?a gi?i ??u t? chuyên nghi?p. N?m t?i v? trí trung tam c?a toàn b? d? án Vinhomes Grand Park, trên m?t ???ng l?n và sát ngay C?ng viên ánh Sáng 36ha – l?n nh?t ??ng Nam á là n?i t?p trung ??ng c?a kh?ng ch? c? dan mà c? khách tham quan. ?ay ch?c ch?n là m?t v? trí trung tam th??ng m?i ??c ??a nh?t, ??ng ?úc và s?m u?t nh?t, m?t khu d?ch v? – th??ng m?i ho?t ??ng t?p n?p 24/7 trong lòng ??i ?? th? Vinhomes Grand Park, qu?n 9.

S? l??ng h?u h?n trong m?t ??i ?? th? v?i h?n 40,000 c?n h?

Các c?n shophouse th?p t?ng ch? chi?m kho?ng 1-3% s? l??ng các c?n h? t?i Vinhomes Grand ParkKết quả xổ số miền bắc hôm qua, k?t h?p v?i s? gia t?ng c?a dan s? và nhu c?u càng t?ng trong các khu v?c dan c? càng khi?n các c?n nhà ph? th??ng m?i tr? nên h?p d?n h?n bao gi? h?t.

Bên c?nh ?ó, nhà ph? th??ng m?i shophouse Vinhomes Grand ParkKết quả xổ số miền bắc hôm qua th?p t?ng v??t tr?i nh? ?u th? khai thác ngu?n khách hàng ?a d?ng và t?p trung c?a toàn b? khu ?? th?, khu tr??ng h?c, b?nh vi?n, c?ng viên 36ha và TTTM Vincom Mega Mall trong ??i ?? th?.

Hình ?nh tham kh?o

Các dòng s?n ph?m khác m? bán cùng ??t t?i phan khu The Manhattan và The Manhattan Glory

Ti?n ?? tri?n khai

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park Qu?n 9 (tên g?i c? Vincity) là khu ?? th? c?ng viên ven s?ng r?ng h?n 200ha ???c v?n hành và phát tri?n b?i Vinhomes theo m? hình ?? th? th?ng minh ??u tiên t?i Tp.HCM.? V?i 2 m?t giáp s?ng ??ng Nai và s?ng T?c, n?m trên m?t ti?n ???ng Nguy?n Xi?n, Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9) bao g?m nhi?u phan khu ch?c n?ng là các s?n ph?m ??ng c?p trong h? sinh thái c?a T?p ?oàn Vingroup.?

Khu cao t?ng bao g?m c?n h?shophouse chan ?? t?i phan khu The Rainbow (bàn giao t? 6/2020), phan khu The Origami (m? bán 2 ti?u khu cu?i cùng S6 & S10 t? cu?i T10/2020); Khu th?p t?ng bao g?m shophouse th?p t?ng (Boutique house), shop villa (Boutique villa) và bi?t th? t?i phan khu The Manhattan (?? bán h?t) và The Manhattan Glory (?ang m? bán);

Khu ti?n ích tr??ng h?c, b?nh vi?n, siêu th? ?ang ???c phê duy?t thi?t k?... ?i?m n?i b?t c?a d? án là m? hình thành ph? c?ng viên v?i 15 c?ng viên ch? ?? và h? sinh thái th?ng minh d?a trên 4 tr?c c?t l?i, g?m v?n hành th?ng minh, an toàn th?ng minh, c?ng ??ng th?ng minh và c?n h? th?ng minh.?


Hotline: 0896 68 66 68

?? Boutique House / Shophouse th?p t?ng là gì?

Shophouse th?p t?ng hay còn g?i là Nhà ph? th??ng m?i: là s?n ph?m nhà ph? t?i các phan khu th?p t?ng nh?ng ???c s? d?ng v?i m?c ?ích ?? kinh doanh và ?? ?.
Shophouse th?p t?ng khác v?i shophouse chan ?? – là m?t s?n ph?m d??i chan các toà nhà chung c? cao t?ng v?i m?c ?ích ?? kinh doanh. Ch?n c?n ??p nh?t liên h? ngay hotline 0896.68.66.68

?? Nhà ph? th??ng m?i Vinhomes là gì?

Nhà ph? th??ng m?i c?ng chính là shophouse th?p t?ng: là s?n ph?m nhà ph? t?i các phan khu th?p t?ng nh?ng ???c s? d?ng v?i m?c ?ích ?? kinh doanh và ?? ?. Ch?n c?n giá t?t nh?t liên h? hotline 0896.68.66.68

? Shophouse th?p t?ng Vinhomes Grand Park qu?n 9 bao gi? m? bán?

ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua – ??i ly F1 ?y quy?n tr?c ti?p t? Vinhomes, chúng t?i ?ang gi? ch? ?u tiên ?? khách hàng ti?n hành Ch?n c?n. Phan khu này s? ???c m? bán t? 22/5/2020 v?i s? l??ng h?n ch?. ???c bi?t thi?t k? ch? ??o c?a s?n ph?m là phong cách ??a Trung H?i trong phan khu th?p t?ng.

Bài vi?t n?i b?t