Th?i gian ??c: 10 phút

Vinpearl n?i ti?ng v?i th??ng thi?u b?t ??ng s?n ngh? d??ng bi?n c?a trên toàn qu?c. Các t? h?p ngh? d??ng bi?n liên ti?p m?c lên t?i 40 t?nh thành trên c? n??c là nh?ng thành t? ?áng t? hào mang ??n ch?t l??ng cu?c s?ng t?t h?n cho ng??i Vi?t. ?ay là nh?ng n? l?c kh?ng ng?ng ngh? c?a t?p ?oàn Vingroup, nh?m mang t?i tr?i nghi?m ngh? d??ng – mua s?m – vui ch?i – gi?i trí hi?n ??i. Spring Hills Tuyên Quang (Vinpearl Tuyên QuangKết quả xổ số miền bắc hôm qua) t?i su?i khoáng M? Lam s? tiên phong cho dòng s?n ph?m m?i ngh? d??ng su?i khoáng r?t ??c ?áo c?a t?p ?oàn.

L?n ??u tiên khách hàng có c? h?i s? h?u s?n ph?m trong Qu?n th? Ngh? d??ng su?i khoáng – Tr? li?u d??ng sinh cao c?p theo m? hình 5* qu?c t? t?i d? án khu du l?ch su?i khoáng M? lam. V?i ngu?n khoáng nóng quanh n?m – ch?a b?nh cho c? 12 tháng trong n?m. ?ay c?ng s? là ?i?m check-in thu hút ng??i dan Tuyên Quang c?ng nh? khách du l?ch trong n??c và qu?c t?.

Các l?u y khi mua Shophouse Vinpearl Tuyên Quang (D? án Spring Hills Tuyên Quang):

 • Ti?n c?c C?T: 200 tri?u/1 c?n
 • Th?i gian nh?n c?c: t? 16/05 – 22/05
 • D? ki?n ky th? t?c v?i C?T: ngày 30/5
 • ??i ly nh?n c?c chính th?c: Ann Home – F1 phan ph?i d? án

C? th?, ngày 22/6/2019, t?i x? Phú Lam, huy?n Yên S?n, , T?p ?oàn Vingroup t? ch?c l? ??ng th? d? án vui ch?i gi?i trí, ngh? d??ng Vinpearl Tuyên Quang (Spring Hills Tuyên Quang) thu?c Khu du l?ch . Khu ngh? d??ng su?i khoáng nóng M? Lam – Vingroup Tuyên Quang s? ???c tri?n khai m?t h? sinh thái du l?ch mang th??ng hi?u Vinpearl, bao g?m các chu?i s?n ph?m cao c?p g?n v?i l?i th? su?i khoáng nóng nh? trung tam vui ch?i, gi?i trí khoáng nóng; trung tam khám – ch?a b?nh – ?i?u d??ng và tr? li?u khoáng nóng; san Golf Tuyên Quang và các lo?i hình ngh? d??ng ?a d?ng (bi?t th? s?n th?y, bi?t th? trong r?ng, bi?t th? su?i khoáng, bi?t th? san golf).

??ng th? Vinpearl Tuyên Quang
L? ??ng th? Vinpearl Tuyên Quang

1. T?ng quan D? án Spring Hills Tuyên Quang (Vinpearl Tuyên Quang)

Phát tri?n d? ánT?p ?oàn Vingroup
V? trí:Khu su?i n??c khoáng M? Lam, x? Phú Lam, Huyên Yên S?n, t?nh Tuyên Quang
Quy m?G?n 500ha, g?m 3 phan khu chính:
– Khu 450ha g?m h?n 4,500 c?n bi?t th?
– Khu 100ha là san Golf tiêu chu?n Qu?c t?
– Khu 30ha bao g?m 134 c?n shophouse và ti?n ích Vinmec, d??ng l?o, Onsen & spa, khách s?n 5*…
Th?i gian m? bánChia làm 2 giai ?o?n:
– Giai ?o?n 1 tri?n khai khu 29.4ha.
– Giai ?o?n 2 là khu ngh? d??ng khách s?n và bi?t th? Vinpearl v?i s? l??ng h?n 4500 c?n villa ~453.3ha
Lo?i hình s?n ph?m– Shophouse th??ng m?i d?ch v?
– Bi?t th? ngh? d??ng

?? M?t b?ng t?ng th? d? án Vinpearl Tuyên Quang

M?t b?ng t?ng th? Vinpearl M? Lam (Tuyên Quang)
M?t b?ng t?ng th? Vinpearl M? Lam (Tuyên Quang)

2. Khu shophouse th??ng m?i Vinpearl Tuyên Quang

Th?ng tin chung

V? tríKhu trung tam d? án
Di?n tích30ha và chia làm 7 khu th??ng m?i d?ch v? (TMDV)
S? l??ng134 c?n shophouse
– L? góc: 16 c?n
– L? 1 m?t ti?n: 35 c?n
– L? 2 m?t ti?n: 83 c?n
Di?n tích c?n 108m2 – 274m2 I 80% là các c?n 108m2
M?t ?? xay d?ngkho?ng 30%
Tiêu chu?n bàn giaoXay th? 4 t?ng + 1 tum
Pháp lyS? h?ng, s? h?u ??n 2069
Giá bán?ang c?p nh?t
Ngan hàng tài tr? d? ki?nTechcombank, Vietcombank

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua - nh?n ??t c?c gi? ch?, phan ph?i chính th?c v?i giá t?t nh?t tr?c ti?p t? ch? ??u t?. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua t? v?n l?a ch?n c?n ??p s? duy?t h? s? vay ngan hàng giúp khách hàng có gói vay l?i su?t th?p nh?t, th? t?c ??n gi?n.

Hotline d? án: 0896.68.66.68

M? hình ngh? d??ng su?i khoáng trên núi quy m? nh?t Vi?t Nam

Chi ti?t các phan khu Shophouse Vinpearl Tuyên Quang

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaChia thành 7 khu th??ng m?i d?ch v? (TMDV):

Khu TMDV 1

 • Di?n tích: 3,712m2
 • S? l??ng: 31 c?n
 • Di?n tích: t? 108 – 232m2
 • 26 c?n có 2 m?t ti?n (m?t m?t giáp QL 37 nhìn tr?c di?n khu dan c?/ tr?c ???ng trung tam ??ng ?úc, m?t m?t giáp B?i g?i xe chính c?a c? khu)

Khu TMDV 2

 • Di?n tích: 1,464m2
 • S? l??ng: 13 c?n
 • Di?n tích: t? 108 – 167,5m2
 • 11 c?n có 2 m?t ti?n và 2 c?n góc n?m ngay trên tr?c ???ng trung tam c?a d? án và ti?p giáp v?i khu c?ng viên n??c – n?i t?p trung l?u l??ng khách.

Khu TMDV 3

 • Di?n tích: 4,778m2
 • S? l??ng: 40 c?n
 • Di?n tích: t? 108 – 274m2
 • 19 c?n có 2 m?t ti?n và 3 c?n góc n?m ngay trên tr?c ???ng trung tam ??ng ?úc, m?t m?t giáp b?nh vi?n Vinmec.

Khu TMDV 4

 • Di?n tích: 1,215m2
 • S? l??ng: 10 c?n
 • Di?n tích: t? 108 – 207m2
 • M?t ti?n ti?p giáp tr?c ???ng QL 37 tr?c di?n khu dan c? và m?t còn l?i ti?p giáp v?i khu d??ng l?o.

Khu TMDV 5

 • Di?n tích: 1,872m2
 • S? l??ng: 17 c?n
 • Di?n tích: t? 108 – 144m2
 • M?t ti?n ti?p giáp v?i tuy?n ???ng trung tam kéo dài.

Khu TMDV 6

 • Di?n tích: 1,455m2
 • S? l??ng: 12 c?n
 • Di?n tích: t? 108 – 180,8m2
 • M?t ti?n ti?p giáp v?i QL 37 nhìn tr?c di?n khu dan c? và m?t m?t h??ng v? phía khu v?c vi?n d??ng l?o.

Khu TMDV 7

 • Di?n tích: 1,188m2
 • S? l??ng: 11 c?n
 • Di?n tích: t? 108 – 180,8m2
 • M?t ti?n ti?p giáp v?i QL 37 nhìn tr?c di?n khu dan c? và n?m c?nh dòng su?i V?c V?i.
Shophouse M? Lam, Tuyên Quang
Khu du l?ch su?i khoáng M? Lam – Shophouse

?? M?t b?ng khu Shophouse Vinpearl Tuyên Quang cho th??ng m?i d?ch v?

T?ng th? m?t b?ng Shophouse Vinpearl Tuyên Quang

V?i t?ng di?n tích kho?ng 600ha trong ?ó xay d?ng 134 c?n shophouse và san Golf ??ng c?p. Nhà ??u t? hoàn toàn có th? v?a sinh s?ng trong khu v?c an ninh và ti?n ích ?a d?ng, v?a có th? kinh doanh khai thác d?ch v? dành cho khách tham quan – mua s?m t?i khu ngh? d??ng Vinpearl Tuyên Quang này.

3. V? trí d? án

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaD? án Vinpearl Tuyên Quang n?m trên m?t ti?n QL37, Tuyên Quang. ?ay là v? trí “??t vàng” c?a Thành ph? Tuyên Quang khi n?m ngay d?c su?i n??c khoáng M? Lam n?i ti?ng (nên ??i khi còn g?i là Vinpearl M? Lam). Khu v?c này s? là là ?i?m nh?n c?a Tuyên Quang nói riêng & khu v?c Tay B?c B? nói chung

Vinpearl M? Lam, Tuyên Quang

Tuy?n ???ng b? t? Hà N?i t?i Tuyên Quang:

Tuyên Quang n?m cách th? ?? Hà N?i kho?ng 165km. ?ay là m?t kho?ng cách kh?ng g?n nh?ng c?ng kh?ng quá xa và nó hoàn toàn phù h?p cho nh?ng chuy?n ?i ng?n ngày. Hai lo?i ph??ng ti?n ph? bi?n nh?t mà du khách th??ng l?a ch?n ?? ?i ??n Tuyên Quang là xe khách ho?c xe máy.

 • Tuy?n ???ng 1: qua ?CT05 và QL2 kho?ng 148km m?t 2h36p ?i ? t?.
 • Tuy?n ???ng 2: qua QL2C kho?ng 130km m?t 2h38p ?i ? t?.

Ch? ch??ng ??u t? D? án ??u t? xay d?ng ???ng cao t?c Tuyên Quang – Phú Th? k?t n?i v?i cao t?c N?i Bài – Lào Cai

Th? t??ng Chính ph? ?? ky Quy?t ??nh s? 1768/Q? – TTg v? vi?c phê duy?t ?? án ?i?u ch?nh quy ho?ch chung thành ph? Tuyên Quang, t?nh Tuyên Quang ??n 2020, ??nh h??ng phát tri?n ??n 2030. Theo n?i dung này, Th? t??ng Chính ph? phê duy?t ch? tr??ng ??u t? D? án ??u t? xay d?ng ???ng cao t?c Tuyên Quang – Phú Th? k?t n?i v?i cao t?c N?i Bài – Lào Cai v?i s? v?n 3.271,09 t? ??ngKết quả xổ số miền bắc hôm qua theo hình th?c BOT.

D? án này s? ??u t? xay d?ng m?i ???ng cao t?c Tuyên Quang – Phú Th?, t?ng chi?u dài kho?ng 40,2 km (??a ph?n t?nh Tuyên Quang kho?ng 11,63 km; ??a ph?n t?nh Phú Th? kho?ng 28,57 km) v?i ?i?m ??u – Km 0+00 (Qu?c l? 2 – Km 127+500) thu?c x? L??ng V??ng, thành ph? Tuyên Quang, t?nh Tuyên Quang; ?i?m cu?i – Km 40+200 k?t n?i v?i nút giao IC9 ???ng cao t?c N?i Bài – Lào Cai thu?c th? x? Phú Th?, t?nh Phú Th?.
Tuy?n ???ng ???c xay d?ng theo quy m? 4 làn xe, v?n t?c 80 km/h này s? ?i song song v? bên ph?i tuy?n Qu?c l? 2 hi?n h?u.

Quy?t ??nh c?ng nêu r? yêu c?u v? ?i?u ch?nh quy ho?ch c?m n?ng nghi?p c?ng ngh? cao và khu du l?ch ngh? d??ng:

 • Hình thành khu ?? th? m?i v?i ??y ?? các ch?c n?ng c?a m?t ?? th? m?i, v?n minh hi?n ??i, k?t n?i tr?c ti?p khu su?i khoáng M? Lam v?i trung tam thành ph? th?ng qua tuy?n ???ng tránh QL37 phía B?c; Khuy?n khích các d?ng nhà ? m?t ?? th?p, nhà v??n, các lo?i hình ?? th? sinh thái.
 • Xay d?ng chi?n l??c maketing nh?m nang cao giá tr? khu du l?ch du l?ch su?i khoáng M? Lam.
 • Tìm ki?m các nhà ??u t? có ti?m n?ng.
 • T?o chính sách ?u ??i cho phát tri?n khu du l?ch.
 • C?n có chính sách h?p tác v?i huy?n Yên S?n ?? xay d?ng và khai thác khu v?c su?i khoáng M? Lam nh? m?t c?m phát tri?n ??ng l?c v? tinh c?a thành ph? Tuyên Quang.

4. Ti?n ích bên trong d? án

Ch? ??u t? Vingroup Kết quả xổ số miền bắc hôm qua??m b?o trên 50% di?n tích ?? xay d?ng ti?n ích và phát tri?n m?ng xanh, mang ??n m?t kh?ng gian ti?n nghi, hoàn ch?nh các lo?i hình d?ch v?. Vinpearl Tuyên Quang s? có các ti?n ích n?i khu v? cùng ch?t l??ng: t? h? th?ng san Golf ??ng c?p, Khu ngh? d??ng su?i khoáng cao c?p, khu th??ng m?i th?a s?c ?áp ?ng nhu c?u ngh? d??ng – mua s?m.

Các ti?n ích t?i khu trung tam:

 • Khu shop mua s?m bao g?m 134 c?n (10.69ha)
 • Khu Y t? v?i trung tam là b?nh vi?n Vinmec và khu ch?m sóc s?c kho?, v?t ly tr? li?u (0.85ha)
 • Khu D??ng l?o – ?i?u d??ng (2.25ha)
 • Nhà hàng D??ng sinh (0,7ha) quy m? 300 ph?c v? các món ?n có l?i cho s?c kho?.
 • Khu su?i khoáng nóng và vui ch?i gi?i trí (8,8ha) g?m: khu t?m khoáng ??i chúng, khu t?m bùn, khu tr? li?u v?i nhi?t (steam/sauna), khu khám phá thiên nhiên, t?m khoáng theo phong cách Onsen (Nh?t B?n, cao c?p), khu spa, khu Wellness Retreat.
 • Khu khách s?n 5* (1.88ha) v?i quy m? 300 phòng ???c thi?t k? theo phong cách Indochine cùng các ti?n ích ?i kèm nh?: nhà hàng 400 ch?, ballroom 500 khách, phòng gym, b? b?i v? c?c, bar lounge, kids club.
 • Khu ??i chè (2.78ha)
 • Khu Onsen – t?m khoáng nóng

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaDo v?y, Spring Hills Tuyên Quang (Vinpearl Tuyên Quang) chính là ??a ?i?m ly t??ng ?áp ?ng m?i nhu c?u mua s?m, th? gi?n hoàn h?o nh?t.

5. Chính sách ?u ??i và giá bán d? ki?n

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaCác c?n Shophouse Vinpearl Tuyên Quang (Spring Hills Tuyên Quang) trong khu ph? th??ng m?i d? ki?n s? s? h?u phong cách ki?n trúc tan c? ?i?n sang tr?ng, ???c thi?t k? 4 t?ng v?i t?ng di?n tích sàn xay d?ng 348,5 – 474,8m2. Thi?t k? linh ho?t này ?áp ?ng hài hòa nhu c?u kinh doanh và sinh ho?t gia ?ình trong cùng m?t kh?ng gian s?ng.

Vinpearl M? Lam_Phan chu chi ti?t Shophouse
Chi ti?t phan khu Vnpearl Shophouse M? Lam, Tuyên Quang

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaT?ng tr?t c?a các c?n Shophouse Vinpearl Tuyên Quang (Spring Hills Tuyên Quang) là kh?ng gian kinh doanh v?i di?n tích r?ng r?i, m?t ti?n 6-10 m phù h?p ?? phát tri?n nhi?u lo?i hình kinh doanh nh? nhà hàng, c?a hàng ti?n l?i, th?i trang, m? v?n phòng ??i di?n… Trong khi ?ó, các t?ng trên là n?i an c? cao c?p cho c? gia ?ình g?m khu v?c sinh ho?t chung và kh?ng gian riêng t? cho t?ng thành viên.

?? Giá bán d? ki?n

V?i giá bán d? ki?n t? 5,5 t?++/c?n shophouse (bao g?m VAT). C? th?:

 • V?i các c?n có di?n tích ??t 108m2, m?c giá bao g?m VAT n?m trong kho?ng: 5,5 – 6,8 t? ??ng
 • Giá t?i ?a cho c?n shophouse có di?n tích to nh?t và v? trí ??p nh?t toàn d? án s? ch? d??i 14,8 t? ??ng bao g?m VAT

M?c giá này ???c ?ánh giá phù h?p v?i giá thành các c?n shop n?m trong t? h?p ngh? d??ng hi?n ??i c?a dòng Vinpearl. Spring Hills Tuyên Quang (Vinpearl M? Lam, Tuyên Quang) ???c k? v?ng s? tr? thành ?i?m ??n m?i s?i ??ng b?c nh?t, thu hút ??ng ??o ng??i dan b?n ??a và khách du l?ch. Trong t??ng lai, t? h?p sáng giá này kh?ng ch? mang t?i c? h?i kinh doanh v??t tr?i mà còn kh?ng ng?ng gia t?ng giá tr? m?t cách b?n v?ng.

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua - nh?n ??t c?c gi? ch?, phan ph?i chính th?c v?i giá t?t nh?t tr?c ti?p t? ch? ??u t?. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua t? v?n l?a ch?n c?n ??p s? duy?t h? s? vayKết quả xổ số miền bắc hôm qua ngan hàng giúp khách hàng có gói vay l?i su?t th?p nh?t, th? t?c ??n gi?n.

Hotline d? án: 0896.68.66.68

?? Chính sách ?u ??i d? ki?n

 • T?ng Khách Hàng mua Shop 3 Voucher s? d?ng các d?ch v? trong Khu gi?i trí khoáng nóng ngay t?i d? án (bao g?m t?t c? d?ch v? vui ch?i). M?i Voucher áp d?ng cho m?t gia ?ình 4 ng??i, có hi?u l?c trong vòng 1 n?m k? t? ngày khai tr??ng;
 • T?ng 2 ?êm ngh? bao g?m ?n sáng t?i khách s?n Vinoasis Phú Qu?c cho khách hàng khi ky H?MB;
 • H? tr? l?i su?t (HTLS) 0% t?i ?a 12 tháng, an h?n n? g?c thêm 12 tháng sau th?i gian HTLS.

Ti?p n?i thành c?ng c?a ??t m? bán các s?n ph?m ngh? d??ng bi?n t?i ?à N?ng, Nha Trang, Phú Qu?c, H?i An… Chúng t?i tin r?ng lo?i hình s?n ph?m này có ch? ??ng v?ng ch?c trong danh m?c ??u t? sinh l?i b?n v?ng và ít r?i ro c?a các nhà ??u t? chuyên nghi?p.

6. Ph??ng th?c thanh toán Shophouse Vinpearl Tuyên Quang d? ki?n

Ph??ng th?c thanh toán th??ng d? ki?n:

??tTh?i ?i?m thanh toánT? l? thanh toán (trên giá bán CH sau thu?)Th?i gian d? ki?n
Ky V?n b?n tho? thu?n (“VBTT”) ??t 1200 tri?u ??ngQ2/2020
Ky V?n b?n tho? thu?n (“VBTT”) ??t 210% (bg 200 tri?u ??ng)Q2/2020
1Ky H?p ??ng mua bán (“H?MB“)(Trong vòng 07 ngày k? t? ngày ky VBTT)10% (bg s? ti?n ?? n?p theo VBTT)  + 5% tho? thu?n ??m b?o ky H?MBQ2/2020
2Trong vòng 01 tháng sau ngày ky H?MB20%Q2/2020
3Trong vòng 03 tháng sau ngày ky H?MB15%Q3/2020
4Trong vòng 04 tháng sau ngày ky H?MB15%Q4/2020
5Th?ng báo Bàn giao c?n h?25% + 2% KPBT + thu? VAT c?a 5% GTCHQ1/2021
6Th?ng bán nh?n GCNQSHN?5% GTCH (kh?ng VAT)

*5% thanh toán ??t 1 ?? ??m b?o ky H?MB ???c tính trên GTCH kh?ng g?m VAT và ???c C?T tr? l?i 12%/n?m theo quy ??nh.

Ngoài ra, khách hàng có th? ch?n m?t trong hai Ch??ng trình h? tr? tài chính sau:

Ch??ng trình 1:Kết quả xổ số miền bắc hôm qua Chi?t kh?u lên t?i 9,5% khi Khách hàng thanh toán v??t ti?n ?? so v?i quy ??nh trên H?MB

 • Chi?t kh?u trên Giá bán s?n ph?m (tr??c thu?), khi khách hàng thanh toán tr??c h?n b?ng v?n t? có trong th?i h?n 15 ngày k? t? ngày ky TT?C/H?MB (tu? th?i ?i?m nào ??n tr??c).
 • Kho?n 5% (kh?ng g?m VAT) thanh toán trong L?n 1 nh?m ??m b?o ky H?MB s? ???c áp d?ng m?c l?i su?t d? ki?n 12%/n?m theo quy ??nh c?a C?T.

Ch??ng trình 2: Gói ?u ??i kh?ng l?i su?t, kh?ng thành toán n? g?c ??n khi nh?n nhà

 • Khi khách hàng l?a ch?n vay ?? mua c?n h? th?ng qua Ngan hàng Vietcombank ho?c Techcombank s? nh?n ???c ?u ??i kh?ng l?i su?t và kh?ng thanh toán n? g?c lên ??n 60% giá tr? s?n ph?m (bao g?m VAT) trong vòng 12 tháng k? t? kho?n gi?i ngan ??u tiên.
 • N? g?c ???c an h?n thêm 12 tháng sau th?i gian H? tr? l?i su?t trên.

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua - nh?n ??t c?c gi? ch?, phan ph?i chính th?c v?i giá t?t nh?t tr?c ti?p t? ch? ??u t?. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua t? v?n l?a ch?n c?n ??p s? duy?t h? s? vay ngan hàng giúp khách hàng có gói vay l?i su?t th?p nh?t, th? t?c ??n gi?n.

Hotline d? án: 0896.68.66.68

7. Hình ?nh c?p nh?t ti?n ?? d? án

Vinpearl Tuyên Quang

Vinpearl Tuyên Quang - Vinpearl M? Lam (x? Phú Lam, Huyên Yên S?n, t?nh Tuyên Quang) là qu?n th? Ngh? d??ng su?i khoáng – Tr? li?u d??ng sinh cao c?p theo m? hình 5* qu?c t? v?n hành b?i th??ng hi?u Vinpearl và ???c phát tri?n d?a trên m? hình ngh? d??ng trên núi c?a T?p ?oàn Vingroup. V?i quy m? 450ha g?m h?n 4,000 c?n Bi?t th? ngh? d??ng cao c?p (bi?t th? s?n th?y, bi?t th? trong r?ng, bi?t th? su?i khoáng, bi?t th? san golf), 100ha là san Golf tiêu chu?n Qu?c t?, 30ha bao g?m bao g?m các chu?i s?n ph?m cao c?p nh? khu Shophouse ph?c v? mua s?m, trung tam vui ch?i, gi?i trí khoáng nóng,? trung tam khám – ch?a b?nh – ?i?u d??ng và tr? li?u khoáng nóng. D? án h?a h?n là là m?t b??c ti?n v?ng ch?c ti?p theo c?a Vingroup t?i m?c tiêu c?a t?p ?oàn là mang ??n ch?t l??ng cu?c s?ng t?t h?n cho ng??i Vi?t
Phòng kinh doanh d? án: (028) 73014 666
? Shophouse Vinpearl Tuyên Quang (Spring Hills Tuyên Quang) có giá nào?

T?i??– ??i ly chính th?c F1 c?a Vinhomes. Chúng t?i hi?n ?ang th?c hi?n gi? ch? ?? khách hàng ti?n hành b?c th?m ch?n c?n. V? m?c giá chính th?c C?T ?? th?ng báo m?c giá d? ki?n này có th? giao d?ch trong kho?ng t? 5,5-6,8 t? ??ng (bao g?m VAT)/c?n 108m2 tu? thu?c vào v? trí và di?n tích c?a c?n.

? D? án có nh?ng lo?i s?n ph?m nào và bao gi? m? bán?

D? án Vinpearl Tuyên Quang ?? ???c c?p gi?y phép và ti?n hành ??ng th? t? cu?i 2019. D? ki?n ??n cu?i tháng 4/2020 toàn b? các c?n shophouse th??ng m?i s? thi c?ng xong c?t +0,00 và ?áp ?ng ?i?u ki?n ky h?p ??ng mua bán.
D? án có hai dòng s?n ph?m chính:
– 134 c?n shophouse th??ng m?i d?ch v? t?i khu trung tam
– 4500 c?n bi?t th? ngh? d??ng t?i 4 phan khu d? án
Shophouse th??ng m?i s? ???c m? bán ??u tiên d? ki?n vào ngày 30/5/2020.
Liên h? hotline d? án 0896.68.66.68 ?? ???c t? v?n giúp l?a ch?n c?n t?t, s? duy?t h? s? vay và ti?n hành gi? ch?.

? Ch??ng trình ?u ??i mua tr? góp nh? th? nào?

D? ki?n s? có 2 ngan hàng chính tài tr? d? án là Vietcombank và Techcombank v?i chính sách h? tr? l?i su?t 0% t?i ?a 12 tháng và an h?n g?c thêm 12 tháng sau th?i gian h? tr? l?i su?t.
CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua h? tr? S? duy?t h? s? vay ngan hàng c?a khách hàng tr??c khi gi? ch? ?? c? c?u ph??ng án tài chính phù h?p nh?t v?i l?i su?t t?t nh?t.

Bài vi?t n?i b?t