Shophouse d? án ?? th?

Shophouse Vinhomes Grand Park
The Rainbow

S1.0201SH09 I View b? b?i I ??ng Nam

DT: 122,5m2 | Giá: 10 t?
NH: Techcombank I 70% trong 35 n?m

Shop Vinhomes Grand Park
The Rainbow

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaS2.0101S16 I ???ng n?i khu I Tay Nam

DT: 25,8m2 | Giá: 3 t?
Kết quả xổ số miền bắc hôm quaNH: Techcombank I 70% trong 35 n?m

Shophouse Vinhomes Grand Park
The Rainbow

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaS1.0201SH05 I C?n Góc I H??ng Tay

DT: 179,3m2 | Giá: 15 t?
Kết quả xổ số miền bắc hôm quaNH: Techcombank I 70% trong 35 n?m

Shophouse chan ?? Vinhomes Grand Park


C? h?i s? h?u Shop và Shophouse ???c th? tr??ng ?ánh giá cao t?i?
?? th? chu?n Singapore – Vinhomes Grand Park Qu?n 9.

Chính sách ?u ??i h?p d?n dành cho nhà ??u t? v?i m?c chi?t kh?u lên t?i 6% ho?c ?u ??i kh?ng l?i su?tkh?ng thanh toán n? g?c lên ??n 70% giá tr? s?n ph?m trong vòng 18 tháng.

??c ?i?m c?a các c?n Shop và Shophouse chan ?? là ??u n?m ? v? trí ??c ??a ngay t?ng 1 & 2 t?i kh?i ?? các toà nhà. Các c?n Shop có di?n tích nh? h?n 100m2, trong khi các c?n Shophouse s? có di?n tích l?n h?n t? 90 – 200m2, có 2 t?ng th?ng nhau b?ng thang b?.

?

Shophouse th?p t?ng Vinhomes Grand Park

Shophouse th?p t?ng là m?t trong nh?ng s?n ph?m quan tr?ng trong t? h?p siêu d? án?Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9). ?ay là nh?ng c?n nhà ???c thi?t k? ?? v?a có th? kinh doanh v?a có th? ?? ?. Các nhà ??u t? s? d? dàng ch?n l?a s?n ph?m này ngay l?p t?c b?i Shophouse th?p t?ng là lo?i hình c?n h? r?t ph? bi?n hi?n nay ? các d? án c?a Vingroup và h?a h?n s? mang t?i c? h?i sinh l?i cao cho khách hàng.

D? ki?n chính sách ?u ??i h?p d?n dành cho nhà ??u t? v?i m?c chi?t kh?u?lên t?i 6% ho?c ?u ??i kh?ng l?i su?tkh?ng thanh toán n? g?c trong th?i gian ?u ??i.

?

VGP_Shophouse_??a Trung H?i

Shop Villa Vinhomes Grand Park


C? h?i s? h?u Shop Villa – “hàng ??c” ???c th? tr??ng ?ánh giá cao t?i ??i
?? th? Vinhomes Grand Park Qu?n 9.

??c ?i?m c?a các c?n Shop Villa là ??u n?m ? v? trí ??c ??a nh?t d? án, ti?p giáo các ???ng l?n v?i 2 m?t ti?n r?ng r?i, thi?t k? sang tr?ng ?? nh?m m?c ?ích kinh doanh các d?ch v? cap c?p nh? : spa, th?m m? vi?n , phòng tr?ng b?y… Các t?ng phía trên, ch? nhan v?n có c? h?i h??ng th? m?t kh?ng gian s?ng khép kín, ??ng c?p cho c? gia ?ình, bao g?m khu v?c sinh ho?t chung và kho?ng kh?ng gian riêng t? cho t?ng thành viên.

?

Shophouse ngh? d??ng

Shop Grand World Phú Qu?c
Khu Qu?ng Tr??ng

QT-02-72 I ??ng Nam?
V?n t? có: 3.2 t?
NH: Techcombank I 60% trong 15 n?m

Shop Grand World Phú Qu?c
Khu Shanghai

SA-01-48 I Hu?ng Nam
V?n t? có: 4.1 t?
NH: Techcombank I 60% trong 15 n?m

Shop Grand World Phú Qu?c
Khu Mallorca

MC-03-49 I ??ng Nam?
V?n t? có: 5.2 t?
NH: Techcombank I 60% trong 15 n?m

Shop VinWonders Phú Qu?c

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaL?n ??u tiên m? bán Shop th??ng m?i ngay?c?ng viên VinWonder – c?ng viên ch? ?? l?n nh?t Vi?t Nam t?i Phú Qu?c. ?ay là b??c phát tri?n ti?p theo c?a Vingroup trên ??o Ng?c Phú Qu?c.

V?i hàng lo?t các ti?n ích ?? và ?ang ???c hoàn thi?n nh??San Golf,?VinPearl Safari,?VinWonders?(d? ki?n khai tr??ng chính th?c vào tháng 6/2020) và?Casino Corona. D? án l?n này v?i quy m? h?n 700 c?n shophouse bao b?c c?ng viên ch? ?? – là n?i thu hút l??ng l?n khách du l?ch ??n Phú Qu?c.

Vinpearl Tuyên Quang

Shophouse Vinpearl Tuyên Quang


?ón ??u xu th? du l?ch k?t h?p ch?m sóc s?c kho?, Vingroup ?? tri?n khai t? h?p ngh? d??ng – vui ch?i – gi?i trí – mua s?m – ch?m sóc s?c kho? t?i M? Lam Tuyên Quang.

?ay là qu?n th? Khu du l?ch ngh? d??ng r?ng g?n 600 ha, g?m: Khu bi?t th? ngh? d??ng – ch?a b?nh sang tr?ng ??ng c?p ??u tiên t?i Vi?t Nam theo m? hình d??ng sinh 5 sao Qu?c t? v?i ngu?n n??c khoáng nóng quanh n?m v?i 4500 c?n; san golf ??ng c?p Qu?c t?Khu trung tam d?ch v? mua s?m và vui ch?i gi?i trí s?m u?t. 134 c?n shophouse m? bán ??t này s? t?p trung t?i phan khu trung tam nh?m ph?c v? nhu c?u mua s?m c?a toàn b? Khu du l?ch do v?y kh? n?ng sinh l?i trong t??ng l?i là r?t cao.

?

Shophouse Grand World Phú Qu?c

C? h?i s? h?u s?n ph?m Shop duy nh?t giúp sinh l?i ngay c? khi nhà ??u t? ?ang ng?. ??u t? shop kh?ng ch? giúp s?n sinh doanh thu & l?i nhu?n 24/7 mà còn 365 ngày/n?m.?

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaV?i s? l??ng h?u h?n trong qu?n th? du l?ch “kh?ng ng?” duy nh?t t?i Vi?t Nam và giá tr? ??u t? lau dài v?i m?c ?ích s? d?ng linh ho?t: cho thuê, t? kinh doanh hay chuy?n nh??ng – do v?y nhà ??u t? nên can nh?c s?m và tính toán c? th? ?? có ???c ph??ng án ??u t? phù h?p nh?t.

AN T?M CH?N
S?NG AN NHIêN

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaAnn Home là c?ng ty b?t ??ng s?n hàng ??u v? uy tín và ch?t l??ng d?ch v? bán hàng. Ann Home n? l?c và h?c h?i kh?ng ng?ng tr? thành m?t ng??i b?n ??ng hành ?áng tin c?y và t?n t?y theo su?t cu?c ??i khách hàng. 

Khách hàng ??n v?i Ann Home kh?ng ch? ???c t? v?n v? s?n ph?m mà còn ???c t? v?n gói gi?i pháp tài chính t?i ?u giúp khách hàng ??t ???c m?c ?ích ??u t? t?t nh?t. Hi?n nay, chúng t?i t?p trung phan ph?i các dòng B?S ?? th? t?i TP. HCM, Hà N?i và dòng B?S ngh? d??ng t?i các khu du l?ch trên toàn qu?c. 

L?y ch? An làm g?c, Ann Home ph?n ??u tr? thành ng??i ??ng hành giúp khách hàng “An tam” l?a ch?n các s?n ph?m b?t ??ng s?n phù h?p nh?t ?? s? h?u c?n h? m? ??c. ??n v?i chúng t?i, khách hàng s? ???c t? v?n ph??ng án ??u t? hi?u qu? và có ???c nh?ng kho?ng th?i gian An nhiên m?i ngày.