tran tr?ng kính m?i Quy khách hàng tham d? S? ki?n “Shop bi?n giá h?i – L?i ngay b?c t?” cùng s?n ph?m shophouse t?i Grand World Phú Qu?c.

Chu?i s? ki?n s? di?n ra vào sáng ch? nh?t ngày 15/11/2020 t?i ?ay.

?? ??ng ky tham d? Chu?i s? ki?n “Shop bi?n giá h?i – L?i ngay b?c t?, Quy khách có th? liên h? v?i Ann Home qua Hotline: 0896 68 66 68Kết quả xổ số miền bắc hôm qua ?? ???c h? tr?.

Theo ?ó, vào sáng ngày 15/11/2020, Ann Home s? t? ch?c s? ki?n Shop bi?n giá h?i – L?i ngay b?c t? cho khách hàng quan tam s?n ph?m shophouse t?i Grand World v?i nhi?u ch??ng trình v? cùng h?p d?n. 

Th?ng tin chi ti?t s? ki?n b?c th?m

  • Th?i Gian: 08:00 – 12:00, Ch? nh?t, ngày 15 tháng 11 n?m 2020.
  • ??a ?i?m: Khách s?n New World Sài Gòn, 76 Lê Lai, Qu?n 1, HCMC.
  • N?i dung: B?c th?m mua giá g?c các c?n h? ??p nh?t t?i Khu ch? ?êm (Indochine) và Qu?ng tr??ng
  • T?i s? ki?n, các s?n ph?m c?n h? phù h?p nh?t v?i chính sách h?p d?n nh?t c?ng s? ???c chúng t?i gi?i thi?u t?i quy khách hàng.
  • Ngoài ra, quy khách s? có c? h?i b?c th?m trúng th??ng nh?ng ph?n quà v? cùng giá tr? nh? ?i?n tho?i Iphone 12 Promax, Voucher VinOasis…
grand world cam ket ho tro 2 nam 10 phan tram

S? ki?n Shop bi?n giá h?i – L?i ngay b?c t?Kết quả xổ số miền bắc hôm qua s?p di?n ra t?i ?ay s? là c? h?i r?t t?t ?? các khách hàng, các nhà ??u t? b?t ??ng s?n có th? tìm hi?u chi ti?t các chính sách bán hàng và tr?c ti?p l?a ch?n các s?n ph?m có v? trí và giá t?t nh?t tr?c ti?p t? C?T.

M?t s? video chia s? v? ho?t ??ng gi?i trí và kinh t? ?êm t?i Grand World

GRAND WORLD PHú QU?C

Grand World Phú Qu?c là t? h?p Khách s?n, Condotel 5 sao và Khu ph? mua s?m ??ng c?p ho?t ??ng 24/7 và 365 ngày/n?m. Phan khu duy nh?t n?m trong t? h?p Corona Resort và Casino Phú Qu?c, ???c v?n hành b?i th??ng hi?u Vinpearl Luxury.

V?i v?n ??u t? 4.600 t? ??ng v?i quy m? r?ng 85 ha, n?m trong h? sinh thái du l?ch và ngh? d??ng c?a T?p ?oàn Vingroup, Grand Wolrd Phú Qu?c th?a h??ng toàn b? nh?ng ti?n ích mà các d?ch v? ??ng c?p này mang l?i: Corona Casino,?Vinpearl Safari,?Vinwonders, Vinpearl Golf? Phú Qu?c 27 l?…


Hotline: 0896 68 66 68

Bài vi?t n?i b?t