Th?i gian ??c: 10 phút

L?n bi?n b?ng Tàu ng?m du l?ch Vinpearl (Triton Deepview2) c?a Vingroup ?? ???c th? t??ng ??ng y ho?t ??ng ? V?nh Nha Trang. ?? xu?t c?a B? GTVT v? d?ch v? du l?ch thám hi?m ??i d??ng (ocean explorer) m?i m? và h?p d?n này v?a ???c Th? t??ng Chính ph? ch?p thu?n. Th?i gian thí ?i?m là 2 n?m b?t ??u t? ngày chính th?c ?i vào ho?t ??ng.

L?n bi?n b?ng T?u ng?m v? c?c Vinpearl ? V?nh Nha Trang
L?n bi?n b?ng T?u ng?m v? c?c Vinpearl ? V?nh Nha Trang

?ay là m?t tin vui cho nh?ng tín ?? du l?ch khám phá nói riêng và ho?t ??ng du l?ch bi?n nói chung. H?y cùng háo h?c ch? ?ón lo?i hình gi?i trí khám phá và thám hi?m ??i d??ng b?n tàu ng?m v? cùng m?i m? và l?n ??u tiên xu?t hi?n ? Vi?t Nam. ??????

5/2020 T?p ?oàn Vingroup ??t mua tàu ng?m Triton DeepView 24 theo ??n ??t hàng c?a h? th?ng khách s?n ngh? d??ng Vinpearl, nh?m cung c?p tr?i nghi?m cho du khách t?i ??o Hòn Tre ? Nha Trang.
23/6/2020 S? Giao th?ng v?n t?i v?a có v?n b?n ?? xu?t UBND t?nh Khánh Hòa ch?p thu?n ch? tr??ng cho C?ng ty Vinpearl tri?n khai thí ?i?m d?ch v? tàu ng?m, tàu l?n du l?ch tham quan v?nh Nha Trang. có y ki?n ??ng thu?n và ?? xu?t lên th? t??ng v? d?ch v? tàu ng?m Vinpearl
7/9/2020 BQP có y ki?n v? vi?c tri?n khai thí ?i?m tàu l?n t?i v?nh Nha Trang
23/9/2020 BVHTT và Du l?ch c?ng có c?ng v?n v? ho?t ??ng du l?ch này
12/10/2020 B? GTVT ?? xu?t tri?n khai tàu l?n du l?ch Vinpearl c?a Vingroup ngay trong 2020
30/10/2020 Th? t??ng chính ph? ??ng y v? nguyên t?c tri?n khai ho?t ??ng d?ch v? tàu l?n t?i v?nh Nha Trang.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTh? t??ng giao B? Giao th?ng v?n t?i ch? trì, ph?i h?p v?i B? Qu?c phòng, UBND t?nh Khánh Hòa và các c? quan liên quan th?ng nh?t v? ph?m vi ho?t ??ng, ph??ng án c?u n?n và t? ch?c qu?n ly tri?n khai thí ?i?m ho?t ??ng d?ch v? tàu l?n du l?ch tham quan t?i v?nh Nha Trang, t?nh Khánh Hòa c?a CTCP Vinpearl, b?o ??m an ninh, an toàn cho du khách, b?o v? m?i tr??ng, b?o t?n và ph?c h?i các h? sinh thái t?i v?nh Nha Trang.

D?ch v? tàu l?n du l?ch c?a Vinpearl ? V?nh Nha Trang

T? lau, Vinpearl là th??ng hi?u d?ch v? du l?ch ngh? d??ng – gi?i trí l?n nh?t Vi?t Nam c?a t?p ?oàn Vingroup v?i m? hình t? h?p ??ng b?: ngh? d??ng – vui ch?i gi?i trí – ?m th?c – khám phá s? 1 Vi?t Nam. Chu?i t? h?p Vinpearl tr?i dài t? B?c vào Nam ?? hi?n di?n t?i 9 ??a danh du l?ch n?i ti?ng nh?t Qu?ng Ninh, H?i Phòng, Hà T?nh, Hu?, Qu?ng Bình, ?à N?ng, Vinpearl Nha Trang, Sài Gòn, C?n Th?, Vinpearl Phú Qu?c

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaVinpearl Nha Trang n?m trên ??o Hòn Tre v?n là khu ngh? d??ng h?ng sang ??u tiên c?a Vingroup t?i Vi?t Nam v?i nhi?u d?ch v? vui ch?i gi?i trí hoành tráng b?c nh?t. Vi?c chu?n b? khai thác d?ch v? tàu ng?m khám phá và thám hi?m ??i d??ng c?a Vinpearl m?t l?n n?a kh?ng ??nh ??ng c?p và v? th? hàng ??u c?a th??ng hi?u này trong vi?c mang l?i nh?ng tr?i nghi?m ??c ?áo và m?i m? t?i cho khách hàng c?a mình.

Tàu l?n du l?ch Vinpearl
Hình ?nh th?c t? ??u tiên c?a Tàu l?n du l?ch Vinpearl v? t?i Vi?t Nam sau 18 tháng s?n xu?t

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua???c l?p ráp t?i c? s? s?n xu?t c?a Triton, thành ph? Barcelona, Tay Ban Nha, tàu ng?m Vinpearl có giá kho?ng 7,7 tri?u USD (kho?ng 160 t? ??ng) và ?? ???c th? nghi?m trên bi?n vào tháng 3/2020 v?a qua. Tàu ?? ???c ??a v? Nha Trang và s? ???c ??a vào khai thác d?ch v? t?i vùng bi?n quanh ??o Hòn Tre trong 12/2020.

Tàu ng?m Vinpearl – Khám phá ??i d??ng v?i t?m nhìn v? c?c

Tàu ng?m v? c?c c?a Vinpearl ? v?nh Nha Trang gay kinh ng?c v?i c?a s? có góc nhìn siêu th?c, và có th? ??a du khách tho?i mái l?n xu?ng bi?n ? ?? sau lên t?i 100m h?t nh? trong phim Hollywood “Aquaman”. Tàu ng?m DeepView24 ch? ???c 24 hành khách và có th? l?n t?i ?? sau lên t?i 100m ?? th??ng ngo?n toàn c?nh th? gi?i th?y sinh. C?a s? kính acrylic kh?ng l? dày 140 mm mang t?i du khách tr?i nghi?m t?m nhìn tuy?t ??p nh? c?a s? “panaroma” góc siêu r?ng.

Tàu ng?m v? c?c là tàu có thi?t k? ??c bi?t, khoang hành khách ???c bao quanh hoàn toàn b?i kính trong su?t t?o hi?u ?ng th? giác ??c ?áo. D??i lòng ??i d??ng mênh m?ng, hành khách ???c ng?m nhìn kh?ng gian tr?i dài v? t?n, kh?ng gi?i h?n hay còn g?i là v? c?c.

Tàu ng?m Triton DeepView 24 có 24 ch? ng?i, dài h?n 15 m, v?i tr?ng l??ng g?n 55 t?n. Chi?c DeepView 24 là tàu ng?m ch?y b?ng ?i?n v?i l??ng pin ?? cho 14 gi? l?n và t?c ?? ch?y g?n 6 km/gi?. Tàu l?n du l?ch Vinpearl ???c các chuyên gia trong ngành hàng h?i ?ánh giá là con tàu ng?m du l?ch xa x? b?c nh?t ?? khám phá ??i d??ng và h?t s?c an toàn cho các du khách.

Trong s? g?n 60 chi?c tàu ng?m mà chúng t?i ??a vào ho?t ??ng trong su?t 34 n?m qua, dòng tàu DeepView v??t tr?i v? m?i m?t. ?ay là m?t “b??c nh?y l??ng t?” so v?i t?t c? các phan khúc tàu ng?m du l?ch khác ???c ch? t?o trong 34 n?m qua s? mang l?i tr?i nghi?m “v??t tr?i v? m?i m?t”.

Bruce Jones, Founder & CEO Triton Submarines (h?ng s?n xu?t tàu ng?m c?a M?)

DeepView 24 là chi?c ??u tiên trong s? các tàu ng?m du l?ch DeepView có th? ???c thi?t k? tùy bi?n các ?? dài khác nhau ?? có s?c ch?a t? 12 ??n 66 hành khách. M?i khoang ghép thêm có th? ch?a 6 gh? ng?i.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaPhiên b?n 24 ch? c?a tàu ng?m v? c?c c?a Vinpearl có chi?u dài 15,4 m và n?ng 55.000 kg. H? th?ng ??y và lái ch?y hoàn toàn b?ng ?i?n, 2 máy ??y chính có c?ng su?t 20 KW và 4 máy ??y Vertran có c?ng su?t 12,6 KW. DeepView24 s? d?ng 1 ?c quy 240 kWh, cho phép tàu ho?t ??ng liên t?c 14 gi? d??i n??c, v?i t?c ?? t?i ?a 3 h?i ly/gi?. Khi l?n xu?ng bi?n sau, 10 ?èn LED 20.000 lumen s? chi?u sáng tuy?t ??p.

T?u l?n du lich Vinpearl Nha Trang
Tàu l?n du l?ch Vinpearl (tàu ng?m Triton Deepview2)

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaCabin c?a DeepView 24 có nhi?u màn hình ?i?n t?, máy phát radio và hàng c?ng t?c màu ?? tr?ng khá ph?c t?p, nh?ng lái tàu có th? d? dàng ?i?u khi?n b?ng c?n ?i?u khi?n và màn hình c?m ?ng. Toàn b? b? h? th?ng ?i?u khi?n ???c ch?ng nh?n theo tiêu chu?n phan lo?i qu?c t? c?a DNV-GL.

tàu ng?m Vinpearl
Tr? em s? ??c bi?t thích thú và tò mò v?i lo?i hình tr?i nghi?m ??c ?ào này

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTàu ng?m Vinpearl g?n nh? kh?ng t?o ra ti?ng ??ng, hoàn toàn kh?ng gay ? nhi?m m?i tr??ng và ti?n l?n v?i t?t c? m?i ng??i mong mu?n ???c tr?i nghi?m bi?n sau, k? c? ??i v?i ng??i khuy?t t?t nh? vào l?i c?a ra vào hi?n ??i và r?ng r?i.

Theo c?ng ty Triton Submarines, DeepView24 là tàu ng?m du l?ch ???c trang b? nhi?u ti?n b? c?ng ngh? nh?t ???c bán ra th? tr??ng trong su?t 2 th?p k? qua. Triton Submarines c?ng t?ng ch? t?o Limiting Factor – chi?c tàu ng?m ?? th?c hi?n k? l?c “v? ti?n khoáng h?u” khi l?n ??n ?i?m sau nh?t c?a ??i d??ng -10,927m, d??i m?c n??c t?i .

Con tàu ra ??i nh?m ?áp ?ng nhu c?u ngày càng t?ng c?a khách du l?ch thích các k? ngh? phiêu l?u. S? l??ng ng??i có nhu c?u thám hi?m bi?n sau ?ang t?ng theo c?p s? nhan, ??c bi?t khi con ng??i ngày càng quan tam h?n ??n ??i d??ng. tr?i nghi?m ?áy bi?n v?i tàu ng?m. D?ch v? tàu l?n khám phá ??i d??ng c?a Vinpearl s? tác ??ng m?nh ??n nh?n th?c nh?m khuy?n khích du khách ch?m sóc b?o v? m?i tr??ng bi?n.

L?n bi?n b?ng tàu ng?m du l?ch trên th? gi?i

Cùng v?i xu h??ng du l?ch ch?m sóc s?c kh?e (wellness travel) thì du l?ch ngh? d??ng và khám phá t?i các vùng bi?n có h? sinh thái phong phú và ?a d?ng là nh?ng chuy?n phiêu l?u than thi?n v?i gia ?ình.

Khách du l?ch s? ???c tìm hi?u v? các loài cá và thu? sinh ??a ph??ng, san h? và các loài ??ng v?t khác trong m?i tr??ng bi?n th?ng qua ph?n bình lu?n ??y ?? th?ng tin c?a h??ng d?n viên. Hawaii, Jeju và Maldives là các ?i?m ??n hàng ??u ?? l?n ng?m ?áy bi?n b?ng tàu ng?m.

lan bien bang tau ngam o Hawaii
L?n bi?n b?ng tàu ng?m ? qu?n ??o Hawaii

Qu?n ??o Hawaii (M?)

Là m?t trong nh?ng ?i?m ??n có ho?t ??ng du l?ch tàu ng?m n?i ti?ng nh?t th? gi?i. Các tour phiêu l?u ?áy bi?n ? bao g?m hành trình khám phá ? ??o Kona, Maui và Oahu b?ng tàu ng?m Atlantis.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaM?c giá ?i tàu l?n ? m?t s? hòn ??o du l?ch M? nh? Kona, Maui, Oahu vào kho?ng 130 – 200 USD/ng??i, t??ng ???ng m?c 3 – 4,6 tri?u/ng??i (??n v? cung ?ng tour khám phá ??i d??ng b?ng tàu l?n t??ng t? DeepView 24).

Du khách tr?i nghi?m l?n xu?ng ?? sau h?n 30 m c?a vùng bi?n Hawaii, b?i gi?a nh?ng ?àn cá nhi?u màu s?c và ng?m các r?n san h? tr?i dài. Theo trang Atlantis Adventures, Atlantis ?? chia s? s? tráng l? n?i th? gi?i d??i bi?n c?a Hawaii k? t? n?m 1988 v?i các tàu ng?m ch?y b?ng pin an toàn v?i m?i tr??ng, kh?ng phát ra ch?t gay ? nhi?m và di chuy?n trong n??c m?t cách l?ng l?, êm ru.

D?ch v? du l?ch tàu l?n khám phá ??i d??ng

Khám phá ??i d??ng b?ng tàu ng?m ? ??o Udo (Jeju)

Trên th? gi?i, m?t s? hòn ??o n?i ti?ng ?? ??a tàu ng?m vào ph?c v? khách du l?ch. M?t b?ng chung giá c? cho d?ch v? này khá ??t ??. Th?p nh?t là t? 950k ??n c? tri?u ??ng/ng??i l?n v?i tàu ng?m khám phá ??o Munseom – ??i d??ng Jeju (theo Klook).

l?n bi?n b?ng tàu ng?m ? Jeju
L?n bi?n b?ng tàu ng?m ? Jeju

Tàu l?n s? h? ?? sau kho?ng 100 feet (30 mét) d??i m?t n??c. Khách du l?ch s? tho? thích ng?m và ch?p hình khung c?nh ??i d??ng sau th?m mênh m?ng, các r?n san h?, các ?àn cá b?i l?i cùng các loài thu? sinh ??y màu s?c. Các chuy?n tham quan s? có t??ng thu?t chuyên nghi?p b?ng nhi?u th? ti?ng: Anh, Nh?t, Trung, Hàn và Tay Ban Nha.

??o Jeju

Sau khi b?n ??n khu v?c l?n c?a tàu ng?m, tàu ng?m này cho phép quan sát r? nét ho?t ??ng d??i n??c c?a ??i d??ng. B?n có th? ng?m nhìn toàn c?nh ??i d??ng qua c?a s? c?a tàu: nh?ng c?m san h? r?c r? và nh?ng ?àn cá nhi?t ??i. Nghe h??ng d?n viên k? nh?ng cau chuy?n v? các loài ??ng v?t và th?c v?t phát tri?n m?nh trong m?i tr??ng bi?n ngo?n m?c này.

Khám phá th? gi?i ??i d??ng ? thiên ???ng ngh? d??ng Maldives

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaV?i 1.200 hòn ??o có c?nh quan hút h?n du khách, Maldives ???c bi?t ??n là thiên ???ng du l?ch và ngh? d??ng h?ng sang v?i các resort mang t?m ??ng c?p qu?c t?.

Du l?ch Maldive

Tr?c thu?c resort Four Seasons Resort Maldives t?i Landaa Giraavaru, ?ay là tour du l?ch tàu ng?m t? nhan ??u tiên trên th? gi?i, s? d?ng h? th?ng tàu ng?m Deepflight’s Super Falcon 3S, s? cung c?p cho du khách tr?i nghi?m l?n sau d??i ??i d??ng, nhìn qua ? c?a kính toàn b? sinh quy?n d??i ?áy Maldives. Cu?c phiêu l?u c?a DeepFlight ??a khách thám hi?m khu b?o t?n sinh quy?n c?a UNESCO ? ??o san h? Landaa Giraavaru, Baa. Ch?c h?n b?n kh?ng th? nào quên tr?i nghi?m du l?ch tuy?t v?i này.

Tàu l?n du l?ch ? ??o thiên ???ng Maldives

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaDeepFlight’s Super Falcon 3S v?n hành b?ng pin và áp d?ng “??nh cao c?ng ngh? c?a tàu ng?m” ?? gi?m t?i ?a ?? ?n, do ?ó ?ay là chuy?n du l?ch l?n bi?n than thi?n v?i m?i tr??ng và kh?ng gay ?nh h??ng ??n m?i tr??ng s?ng c?a các sinh v?t bi?n.

Trong quá trình v?n hành, DeepFlight’s Super Falcon 3S kh?ng ???c phép d?ng trên các r?n san h? ho?c ?áy bi?n.

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua“Tour du l?ch tr?i nghi?m này s? thi?t l?p l?i khái ni?m du l?ch bi?n, và k?t n?i kho?ng cách gi?a th? gi?i mà chúng ta nh?n th?y – th? gi?i trên c?n, v?i nh?ng gì n?m sau d??i nh?ng con sóng bí ?n c?a ??i d??ng”.

Phó ch? t?ch resort Four Seasons Resort Maldives, ?ng Armando Kraenzlin

Theo Four Seasons, tiêu chí “an toàn” là ?u tiên s? 1 c?a DeepFlight. Nó có th? “bay” d??i n??c m?t cách hoàn h?o và t? ??ng n?i lên b? m?t khi g?p s? c?. M?t nhóm quan sát viên trên b? theo d?i ho?t ??ng c?a tàu ng?m trong m?i l?n l?n và gi? liên l?c v?i ng??i lái th?ng qua h? th?ng th?ng tin liên l?c tr?c tuy?n.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaCác tiêu chu?n du khách tham gia tour ???c quy ??nh nh? tr? em trên 7 tu?i và cao 1,2m; ng??i l?n có tr?ng l??ng, chi?u cao kh?ng l?n h?n 120kg và 1,9m.

Video l?n bi?n ng?m san h? và các sinh v?t bi?n b?ng tàu ng?m DeepFlight’s Super Falcon 3S, Maldive

T?t nhiên, tour du l?ch này ??t ??, chi phí dành cho 2 hành khách trong m?t gi? ??ng h? lên ??n 1.500USD (t??ng ???ng 34 tri?u ??ng).

L?n bi?n b?ng tàu ng?m là m?t cách tuy?t v?i ?? khám phá s? k? thú c?a ??i d??ng mênh m?ng ?i?u mà tr??c ?ay ch? có trong nh?ng cau chuy?n c? tích. Ngoài ra, n?u r?t may m?n, b?n th?m chí còn có c? h?i nhìn th?y m?t con cá m?p ?ang l??t qua! Th?t thú v? ph?i kh?ng các b?n. D?ch v? Tàu ng?m du l?ch Vinpearl ?ang là m?t trong nh?ng d? án du l?ch ??c ?áo và ??c bi?t ???c mong ch? nh?t 2020.

Khi nào d?ch v? tàu l?n v? c?c Vinpearl ho?t ??ng?

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTh? t??ng Chính ph? ?? ??ng y tri?n khai thí ?i?m ho?t ??ng tàu l?n du l?ch Vinpearl ? v?nh Nha Trang. Du khách có th? chính th?c mua vé tr?i nghi?m Triton Deepview24 t?i khu ngh? d??ng Vinpearl Hòn Tre, Nha Trang vào tháng 12/2020.

L?n bi?n b?ng tàu ng?m có an toàn kh?ng?

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTàu ng?m l?n du l?ch Vinpearl ???c các chuyên gia trong ngành hàng h?i ?ánh giá là con tàu ng?m du l?ch xa x? b?c nh?t ?? khám phá ??i d??ng và h?t s?c an toàn cho các du khách, d?ch v? này c?ng r?t ph? bi?n ? các khu du l?ch bi?n trên th? gi?i.

Tàu ng?m v? c?c Vinpearl ??p nh? m? ? Nha Trang có gì ??c s?c?

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaV?i c?a s? có góc nhìn siêu th?c và có th? ??a du khách tho?i mái l?n xu?ng bi?n ? ?? sau lên t?i 100m. DeepView24 g?n nh? kh?ng t?o ra ti?ng ??ng, hoàn toàn kh?ng gay ? nhi?m m?i tr??ng và ti?n l?n v?i t?t c? m?i ng??i mong mu?n ???c tr?i nghi?m bi?n sau.

Giá vé ?i tàu ng?m ng?m bi?n DeepView 24 c?a t? phú Ph?m Nh?t V??ng?

Khi ??t c?nh các tour tr?i nghi?m tàu ng?m l?n bi?n trên th? gi?i ?? khai thác, m?c giá th??ng ??t ngang v?i vé máy bay, có n?i còn ??t h?n, thì giá vé s? kh?ng h? r?, hay nói ?úng h?n là “kh?ng th? có m?c giá r? ???c”

Tàu ngàm v? c?c là gì?

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTàu ng?m v? c?c là tàu ???c có thi?t k? ??c bi?t, khoang hành khách ???c bao quanh hoàn toàn b?i kính trong su?t t?o hi?u ?ng th? giác ??c ?áo. D??i lòng ??i d??ng mênh m?ng, hành khách ???c ng?m nhìn kh?ng gian tr?i dài v? t?n, kh?ng gi?i h?n hay còn g?i là v? c?c.

Bài vi?t n?i b?t