Th?i gian ??c: 11 phút

Khu th?p t?ng lu?n là khu HOT nh?t t?i các ??i ?? th? n?i ?? c?a th??ng hi?u Vinhomes. T?i Vinhomes Grand Park Qu?n 9 c?ng kh?ng ph?i là ngo?i l?.

Các s?n ph?m tr?ng tam t?i phan khu th?p t?ng Vinhomes Qu?n 9: shophouse th?p t?ng (Boutique House), Shop Villa (Boutique Villa) và bi?t th? ??n l?p, bi?t th? song l?p. ??c bi?t, s? xu?t hi?n phiên b?n gi?i h?n các c?n bi?t th? ven s?ng (Riverside Villa) v?i s? l??ng h?n ch?. ?ay là các lo?i s?n ph?m này ???c nhi?u nhà ??u t? tìm ki?m nh?t do s? l??ng h?u h?n, m?c sinh l?i cao và gia t?ng giá tr? theo th?i gian. Bên c?nh ?ó, vi?c s? h?u nh?ng s?n ph?m này còn th? hi?n ??ng c?p c?a ch? s? h?u.

Ph?i c?nh phan khu The Manhattan Vinhomes Grand Park Qu?n 9

1. Các phan khu th?p t?ng Vinhomes Grand Park qu?n 9

The Manhattan là n?i kh?i ??u ngày m?i v?i bình minh xanh mát t?i c?ng viên 36ha, còn The Manhattan Glory là n?i ?ón hoàng h?n bên b? s?ng tr?i dài huy hoàng l?ng l?y.

 – ??i ly F1 chính th?c phan ph?i các dòng s?n ph?m c?a Vinhomes qu?n 9
V? trí phan khu th?p t?ng The Manhattan và The Manhattan Glory

?i?u ??c bi?t, các ph?i c?nh v?i l?i ki?n trúc ??c tr?ng c?a ??a Trung H?i??ng D??ng – th??ng ???c áp d?ng t?i Vinhomes ?? mang ??n c?m xúc r?t t?t. ?ay là l?i ki?n trúc n?i ti?ng và th?nh hành trong nhi?u th?p niên qua t?i các khu ?? th? cao c?p Vinhomes t? nh?ng n?m 2015 – 2016 t?i Vi?t Nam.

1.1. M? bán phan khu th?p t?ng ??u tiên The Manhattan Vinhomes Grand Park

?ay có th? coi là phan khu có v? trí ??p nh?t, n?m sát v?i khu ti?n ích tr??ng h?c, b?nh vi?n, k? bên các phan khu cao t?ng t?i d? án Vinhomes Grand ParkKết quả xổ số miền bắc hôm qua. ?i?m ??c bi?t nh?t là khu này ngay sát c?ng viên ánh Sáng 36ha – l?n nh?t ??ng Nam á.

Ch? ??u t? Vingroup ?? g?i g?m th?ng ?i?p coi The Manhattan là trái tim, là trung tam ánh sáng c?a ??i ?? th? Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n Kết quả xổ số miền bắc hôm qua9). N?i ?ay s? tr? thành là khu tráng l? – s?m u?t b?c nh?t Sài thành.

Phát tri?n d? ánT?p ?oàn Vingroup
V? tríPhan khu The Manhattan – sát c?ng viên ánh Sáng 36ha
Quy m?Kho?ng 550 s?n ph?m:
– 16 c?n bi?t th? ??n l?p
– 20 c?n bi?t th? song l?p
– 50 c?n shop villa (boutique villa)
– >450 c?n shophouse th?p t?ng
Hai lo?i gi? hàng:
– Gi? hàng bán l?: tr?c ti?p ky mua v?i C?T (CTCP Phát tri?n Thành Ph? xanh)
– Gi? hàng bán s? phan ph?i l?i (MA ho?c PPL): tr?c ti?p ky mua v?i MA (CT TNHH kinh doanh B?S Mediterranean revival villas)
Di?n tícht? 84m2 – 450m2
Ch?t l??ng bàn giaohoàn thi?n m?t ngoài, th? bên trong
Th?i gian m? bánT? cu?i tháng 5/2020
Th?i gian bàn giaoD? ki?n tháng 3/2021
Ngan hàng tài tr?Techcombank
S? h?u?n ??nh lau dài cho NVN
H?p ??ng thuê 50 n?m dành cho NNN
Giá d? ki?nt? 130 tri?u/m2++
S?n ph?m chính th?c m? bán t? ngày 28/5/2020

Nh?ng ?i?m n?i b?t trong chính sách bán hàng The Manhattan:

– Giá bán d? ki?n t? 11,5 t? ??ng/c?n => v?n ban ??u ch? t? 3,45 t? (~30%)
– Ngan hàng cho vay lên ??n 70% (bao g?m VAT) và ???c an h?n g?c và h? tr? l?i su?t, phí tr? n? tr??c h?n 0% trong vòng 18 tháng ??n T1/2022.
?? D? ki?n bàn giao t? tháng 03/2021 do v?y khách hàng mua xong nh?n nhà ?? ? và kinh doanh sau g?n c? n?m m?i b?t ??u tr? g?c và l?i cho ngan hàng!
– T?ng voucher VinFast lên ??n 200 tri?u ??ng.
– Ch? ??u t? ??a ra l? trình t?ng giá qua m?i ??t m? bán t? 3-5%/??t.
Xem ti?p

Hình ?nh phong cách ??a Trung H?i t?i phan khu The Manhattan

M?t b?ng chi ti?t phan khu The Manhattan Vinhomes Grand Park qu?n 9

V? trí ??c ??a n?m sát v?i khu ti?n ích tr??ng h?c, b?nh vi?n. ??c bi?t là v? trí này ngay sát c?ng viên ánh Sáng 36ha – l?n nh?t ??ng Nam á. Các s?n ph?m th?p t?ng t?i The Manhattan Vinhomes Grand Park qu?n 9 d? ki?n s? thu hút s? quan tam r?t l?n c?a các nhà ??u t? “th?ng thái”.

Phan khu The Manhattan Vinhomes Grand Park Qu?n 9
Phan khu The Manhattan Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9)

Chi ti?t th?ng tin v? các s?n ph?m m? bán t?i phan khu The Manhattan Vinhomes Qu?n 9Kết quả xổ số miền bắc hôm qua, vui lòng click vào ???ng d?n d??i ?ay.

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– là ??i ly VàNG phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vinhomes. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s??t? v?n giúp l?a ch?n?c?n có v? trí và giá t?t nh?t và?s? duy?t h? s? vay?ngan hàng cho khách hàng.

G?i ngay hotline: 0896.68.66.68

1.2. M? bán phan khu th?p t?ng ti?p theo The Manhattan Glory Vinhomes Grand Park

The Manhattan Glory hay The Oasis là phan khu th?p t?ng ti?p theo ???c m? bán trong ??i d? án Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9). Phan khu này khá riêng bi?t, n?m sát khu ti?n ích tr??ng h?c, b?nh vi?n, k? bên toà tháp v?n phòng cao 45 t?ng và ???c bao b?c b?i dòng s?ng T?c hi?n hoà.

Và ??c bi?t, Ch? ??u t? s? xay d?ng b?n du thuy?n ??ng c?p t?i ?ay ?? k?t n?i ???ng s?ng nhanh chóng vào trung tam qu?n 1.

Phát tri?n d? ánT?p ?oàn Vingroup
V? trí:Phan khu The Manhattan Glory bao b?c b?i dòng s?ng T?c
S?n ph?m:Kho?ng 800 s?n ph?m:
Bi?t th? ven s?ng / Riverside Villa (phiên b?n gi?i h?n)
Bi?t th? ??n l?p
Bi?t th? song l?p
Shop villa / Boutique Villa
Shophouse th?p t?ng
Hai lo?i gi? hàng:
– Gi? hàng bán l?: tr?c ti?p ky mua v?i C?T (CTCP Phát tri?n Thành Ph? xanh)
– Gi? hàng bán s? phan ph?i l?i (MA ho?c PPL): tr?c ti?p ky mua v?i MA (CT TNHH kinh doanh B?S Mediterranean revival villas)
Di?n tích d? ki?nt? 84m2 – 450m2
Ch?t l??ng bàn giaohoàn thi?n m?t ngoài, th? bên trong
Th?i gian m? bánT? ??u tháng 7/2020
Th?i gian bàn giaod? ki?n Q2/2021
Ngan hàng tài tr?D? ki?n có các ngan hàng sau:
– Techcombank
– MB
S? h?u?n ??nh lau dài cho NVN
H?p ??ng thuê 50 n?m dành cho NNN
Giá d? ki?nt? 130 tri?u/m2++
Th?ng tin chính th?c s? ???c C?T th?ng báo s?m trong n?a cu?i tháng 6

Nh?ng ?i?m n?i b?t trong chính sách bán hàng The Manhattan Glory:

– Giá bán d? ki?n t? 12 t? ??ng/c?n => v?n ban ??u ch? t? 3,6 t? (~30%)
– T?ng voucher VinFast lên ??n 200 tri?u ??ng.
??i v?i gi? hàng C?T: Ngan hàng cho vay lên ??n 70% (bao g?m VAT) và ???c an h?n g?c và h? tr? l?i su?t, phí tr? n? tr??c h?n 0% trong vòng 18 tháng ??n T2/2022.
??i v?i gi? hàng MA: Ngan hàng cho vay lên ??n 65% (bao g?m VAT) và ???c an h?n g?c và h? tr? l?i su?t, phí tr? n? tr??c h?n 0% trong vòng t? 19 tháng ??n Q2/2022.
?? D? ki?n bàn giao t? Q2/2021 do v?y khách hàng mua xong nh?n nhà ?? ? và kinh doanh sau g?n c? n?m m?i b?t ??u tr? g?c và l?i cho ngan hàng!
– Ch? ??u t? ??a ra l? trình t?ng giá qua m?i ??t m? bán t? 2-3%/??t.
Xem ti?p

Ph?i c?nh th?p t?ng Vinhomes Qu?n 9

M?t b?ng chi ti?t phan khu The Manhattan Glory Vinhomes Grand Park qu?n 9

Sau thành c?ng t?i phan khu The Manhattan k? bên c?ng viên ánh Sáng 36ha – l?n nh?t ??ng Nam á. Các s?n ph?m th?p t?ng t?i The Manhattan Vinhomes Grand Park qu?n 9 d? ki?n s? ti?p t?c thu hút nhi?u h?n n?a s? quan tam c?a các nhà ??u t? “th?ng thái” do ???c b? sung nhi?u ti?n ích c?c k? ??c ?áo và di?n tích s?n ph?m ?a d?ng h?n, giá thành phù h?p v?i nhi?u nhu c?u ??u t? t? trung ??n cao c?p.

T?ng m?t b?ng phan khu The Manhattan Glory
T?ng m?t b?ng phan khu The Manhattan Glory

Chi ti?t th?ng tin v? các s?n ph?m m? bán t?i phan khu The Manhattan Glory Vinhomes Qu?n 9Kết quả xổ số miền bắc hôm qua, vui lòng click vào ???ng d?n d??i ?ay.

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– là ??i ly VàNG phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vinhomes. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s??t? v?n giúp l?a ch?n?c?n có v? trí và giá t?t nh?t và?s? duy?t h? s? vay?ngan hàng cho khách hàng.

G?i ngay hotline: 0896.68.66.68

2. Chính sách h? tr? tài chính / mua tr? góp cho khách hàng

Phan khu The Manhattan Glory

Theo chính sách c?p nh?t m?i nh?t ngày 26/6/2020, khách hàng mua các s?n ph?m Boutique House (shophouse), Boutique Villa (shop villa) và bi?t th? (??n l?p và song l?p) t?i phan khu The Manhattan GloryKết quả xổ số miền bắc hôm qua ???c áp d?ng chính sách nh? sau:

S?n ph?m n?m trong gi? hàng C?T:

 • H? tr? l?i su?t 0% cho 70% giá tr? s?n ph?m (bao g?m VAT) trong 18 tháng k? t? th?i ?i?m ngan hàng gi?i ngan (cho vay); d? ki?n ??n tháng 2/2021 m?i b?t ??u ph?i thanh toán.
 • ?n h?n n? g?c (kh?ng thanh toán ti?n g?c) trong th?i gian h? tr? l?i su?t.
 • Ngoài ra, khách hàng còn ???c nh?n Voucher VinFast và r?t nhi?u ?u ??i khác. 

S?n ph?m n?ng trong gi? hàng MA:

 • H? tr? l?i su?t 0% cho 65% giá tr? s?n ph?m (bao g?m VAT) d? ki?n t? 19 tháng k? t? th?i ?i?m ngan hàng gi?i ngan (cho vay); d? ki?n ??n tháng 2/2022 m?i b?t ??u ph?i thanh toán.
 • ?n h?n n? g?c (kh?ng thanh toán ti?n g?c) trong th?i gian h? tr? l?i su?t.
 • Ngoài ra, khách hàng còn ???c nh?n Voucher VinFast và r?t nhi?u ?u ??i khác. 

Phan khu The Manhattan

Trong tháng 6/2020, khách hàng mua các s?n ph?m (kh?ng phan bi?t gi? hàng bán s? hay bán l?) Boutique House (shophouse), Boutique Villa (shop villa) và bi?t th? (??n l?p và song l?p) t?i phan khu The ManhattanKết quả xổ số miền bắc hôm qua ???c áp d?ng chính sách:

 • H? tr? l?i su?t 0% cho 70% giá tr? s?n ph?m (bao g?m VAT) trong 18 tháng k? t? th?i ?i?m ngan hàng gi?i ngan (cho vay); d? ki?n ??n 20/01/2021 m?i b?t ??u ph?i thanh toán.
 • ?n h?n n? g?c (kh?ng thanh toán ti?n g?c) trong th?i gian h? tr? l?i su?t.
 • Ngoài ra, khách hàng còn ???c nh?n Voucher VinFast và r?t nhi?u ?u ??i khác. 

T? tháng 7/2020, khách hàng mua các s?n ph?m trong gi? hàng bán s? PPL/MA Boutique House (shophouse), Boutique Villa (shop villa) và bi?t th? (??n l?p và song l?p) t?i phan khu The Manhattan ???c áp d?ng chính sách:

 • H? tr? l?i su?t 0% cho 65% giá tr? s?n ph?m (bao g?m VAT) trong 19 tháng k? t? th?i ?i?m ngan hàng gi?i ngan (cho vay); d? ki?n ??n 20/02/2022 m?i b?t ??u ph?i thanh toán.
 • ?n h?n n? g?c (kh?ng thanh toán ti?n g?c) trong th?i gian h? tr? l?i su?t.
 • Ngoài ra, khách hàng còn ???c nh?n Voucher VinFast và r?t nhi?u ?u ??i khác. 

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– là ??i ly VàNG phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vinhomes. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s??t? v?n giúp l?a ch?n?c?n có v? trí và giá t?t nh?t và?s? duy?t h? s? vayKết quả xổ số miền bắc hôm qua?ngan hàng cho khách hàng.

G?i ngay hotline: 0896.68.66.68

3. Shophouse th?p t?ng / Nhà ph? th??ng m?i Vinhomes Grand Park qu?n 9

Shophouse th?p t?ng: là c?n nhà ???c thi?t k? ?? v?a có th? kinh doanh v?a có th? ?? ?. Shophouse th?p t?ng còn ???c g?i là nhà ph? th??ng m?i hay Shophouse th??ng m?i.

Th?ng tin chung

Shophouse th?p t?ng là m?t trong nh?ng s?n ph?m quan tr?ng trong phan khu th?p t?ng thu?c t? h?p siêu d? án Vinhomes Grand ParkKết quả xổ số miền bắc hôm qua (Vinhomes Qu?n 9). Các nhà ??u t? ?a thích lo?i hình ??u t? Shophouse th?p t?ng b?i kh? n?ng h?a h?n v? c? h?i sinh l?i cao.

T? cu?i tháng 5 s? m? bán kho?ng 450 c?n nhà ph? th??ng m?i shophouse (Boutique House) Vinhomes Qu?n 9 t?i phan khu The ManhattanKết quả xổ số miền bắc hôm qua v?i di?n tích t? 84m2 – 230m2, xay 5 t?ng, m?t ti?n r?ng t? 7m.

T? ??u tháng 7 s? m? bán kho?ng 500 c?n shophouse t?i phan khu The Manhattan Glory Kết quả xổ số miền bắc hôm quav?i di?n tích t? 84 m2 – 90m2 – >100m2 và t?i ?a là 180m2, xay 5 t?ng, m?t ti?n r?ng t? 7m.

Chi ti?t m? bán shophouse th?p t?ng/Boutique house t?i Vinhomes Qu?n 9

4. Shop Villa – m? hình c?i ti?n t? Shophouse

Shop Villa: t??ng t? nh? shophouse là c?n nhà ???c thi?t k? ?? v?a có th? kinh doanh v?a có th? ?? ?. Tuy nhiên, di?n tích l?n h?n, thi?t k? hi?n ??i b? trí nhi?u kh?ng gian m? ?? phù h?p v?i các lo?i hình kinh doanh cao c?p.

Th?ng tin chung

Shop Villa là m?t s?n ph?m c?i ti?n t? m? hình Shophouse. ???c to? l?c t?i các v? trí giao th?ng v? cùng thu?n ti?n, các c?n góc 2 m?t ti?n ho?c v? trí tr?c ti?p ti?p giáp v?i các m?t ???ng l?n trong ??i ?? th? Vinhomes Grand Park. Ch? ??u t? ?? ??nh v? các s?n ph?m này nh?m n?m b?t ?úng nhu c?u th?c ?ang t?o ra xu h??ng ??u t? m?i trên th? tr??ng b?t ??ng s?n, ?em ??n gi?i pháp kinh doanh ??ng c?p trong c?ng ??ng c? dan v?n minh.

Shop Villa s? thu hút các nhà ??u t? sành s?i, nh?ng ng??i thành ??t v? tài chính, bi?t t?n h??ng cu?c s?ng nh?ng v?n bi?t cách ?? dòng ti?n c?a mình sinh s?i. Shop Villa là m?t kho?n ??u t? kh?ng ch? ?? mang l?i l?i nhu?n cao mà còn ?? t?n h??ng cu?c s?ng th??ng l?u.

T? cu?i tháng 5 s? m? bán kho?ng 50 c?n nhà ph? th??ng m?i shop villa (Boutique Villa) Vinhomes Qu?n 9 t?i phan khu The ManhattanKết quả xổ số miền bắc hôm qua v?i di?n tích t? 170m2 – 680m2, xay 5 t?ng, v?i 2 m?t ti?n r?ng và thoáng.

T? ??u tháng 6 s? m? bán các c?n boutique villa t?i phan khu The Manhattan GloryKết quả xổ số miền bắc hôm qua v?i di?n tích t? 240m2, xay 5 t?ng, v?i 2 m?t ti?n r?ng và thoáng.

Hi?n nay ch? ??u t? ?? ??a ra các y t??ng thi?t k? c? th? theo phong cách ??a trung h?i cho boutique villa Vinhomes Grand Park. H?y cùng tham kh?o các hình ?nh v? shop villa t?i các t?nh thành trên c? n??c nh? sau:

Chi ti?t m? bán Shop Villa/Boutique Villa t?i Vinhomes Qu?n 9

5. Bi?t th? Vinhomes Grand Park qu?n 9

Bi?t th?: là c?n nhà ???c thi?t k? v?i m?c ?ích duy nh?t là ?? ? và th??ng có v? trí khép kín và bi?t l?p v?i các phan khu khác trong các ?? th? d? án. Có hai lo?i hình ph? bi?n là bi?t th? ??n l?p và bi?t th? song l?p.

http://cvanasse.com/biet-thu-vinhomes-grand-park/

Bi?t th? c?ng là m?t trong nh?ng s?n ph?m quan tr?ng trong phan khu th?p t?ng thu?c t? h?p siêu d? án?Vinhomes Grand Park?(Vinhomes Qu?n 9). Nh?ng khách hàng có nhu c?u cao v? kh?ng gian s?ng, v? s? an toàn và yêu thích c?nh quan xanh, bi?t l?p s? ?a thích lo?i hình s?n ph?m bi?t th? Vinhomes Grand Park này.

Bi?t th? ven s?ng tai The Manhattan Glory

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– là ??i ly VàNG phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vinhomes. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s??t? v?n giúp l?a ch?n?c?n có v? trí và giá t?t nh?t và?s? duy?t h? s? vay?ngan hàng cho khách hàng.

G?i ngay hotline: 0896.68.66.68

5.1. Bi?t th? ven s?ng / Riverside Villa Vinhomes Grand Park

Bi?t th? ven s?ng (Riverside Villas): Kết quả xổ số miền bắc hôm qualà bi?t th? “??t giá” nh?t trong t?ng th? phan khu bi?t th?c t?i các d? án Vinhomes. Th?ng thu?ng ?ay s? là các c?n có ki?n trúc ??c l?p, hình kh?i riêng bi?t t?o thành m?t t?ng th? hoàn ch?nh và có m?t m?t ráp s?ng. Ki?n trúc c?a 4 m?t bi?t th? này nhìn t?ng th? r?t hài hòa. ???c xay d?ng gi?a l? ??t có t??ng rao bao quanh, ph?n xay d?ng kh?ng ???c ti?p giáp v?i ph?n t??ng rào ?? tr?ng cay, ti?u c?nh, san v??n… làm t?n lên v? ??p c?a c?n bi?t th?.

http://cvanasse.com/biet-thu-vinhomes-grand-park/

Hi?n nay ch? ??u t? ?? ??a ra các y t??ng thi?t k? c? th? cho bi?t th? Vinhomes Grand Park theo phong cách ??ng D??ng. Các c?n bi?t th? ven s?ng s? có s? l??ng gi?i h?n ch? 23 c?n và d? ki?n m?i c?n ??u có b?n ?? du thuy?n s? h?u riêng tr??c m?i c?n bi?t th?.

H?y cùng tham kh?o các hình ?nh v? bi?t th? Riverside Villas t?i các ?? th? khác c?a th??ng hi?u Vinhomes t?i các t?nh thành trên c? n??c nh? sau:

5.2. Bi?t th? ??n l?p Vinhomes Grand Park

Bi?t th? ??n l?p: Kết quả xổ số miền bắc hôm qualà bi?t th? có ki?n trúc ??c l?p, hình kh?i riêng bi?t t?o thành m?t t?ng th? hoàn ch?nh. Ki?n trúc c?a 4 m?t bi?t th? này nhìn t?ng th? r?t hài hòa. ???c xay d?ng gi?a l? ??t có t??ng rao bao quanh, ph?n xay d?ng kh?ng ???c ti?p giáp v?i ph?n t??ng rào. Kho?ng cách t? bi?t th? ??n t??ng rào th??ng ?? r?ng ?? tr?ng cay, ti?u c?nh, san v??n… làm t?n lên v? ??p c?a c?n bi?t th?.

Hi?n nay ch? ??u t? ?? ??a ra các y t??ng thi?t k? c? th? cho bi?t th? Vinhomes Grand Park theo phong cách ??a Trung H?i. H?y cùng tham kh?o các hình ?nh v? bi?t th? ??n l?p t?i các ?? th? khác c?a ch? ??u t? Vinhomes t?i các t?nh thành trên c? n??c nh? sau:

bi?t th? song l?p

5.3. Bi?t th? song l?p Vinhomes Grand Park

Bi?t th? song l?p: Kết quả xổ số miền bắc hôm qualà bi?t th? có 3 m?t san v??n và 1 m?t t??ng chung, là 2 c?n n?m chung trên m?t khu ??t có l?i ?i riêng bi?t, có th? ??i x?ng ho?c kh?ng ??i x?ng v?i nhau. Tuy là 2 c?n bi?t th? nh?ng nhìn t? ngoài vào ch? là m?t bi?t th?.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaBi?t th?c song l?p s? có 2 c?a chính, 2 kh?i nhà ??ng d?ng và liên k?t v?i nhau. Bi?t th? song l?p ???c xay d?ng trên di?n tích ??t nh? h?n bi?t th? ??n l?p. Các m?t thoáng ?? r?ng ?? tr?ng cay ho?c làm ti?u c?nh…

http://cvanasse.com/biet-thu-vinhomes-grand-park/

Hi?n nay ch? ??u t? ?? ??a ra các y t??ng thi?t k? ??a Trung H?i cho dòng bi?t th? song l?p Vinhomes Grand Park. H?y cùng tham kh?o các hình ?nh v? bi?t th? song l?p t?i các ?? th? khác c?a Vinhomes t?i các t?nh thành trên c? n??c nh? sau:

6. L? ra quan m? bán chính th?c phan khu th?p t?ng Vinhomes Grand Park

7. Ti?n ?? tri?n khai d? án Vinhomes Grand Park Qu?n 9

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park Qu?n 9 (tên g?i c? Vincity) là khu ?? th? c?ng viên ven s?ng r?ng h?n 200ha ???c v?n hành và phát tri?n b?i Vinhomes theo m? hình ?? th? th?ng minh ??u tiên t?i Tp.HCM.? V?i 2 m?t giáp s?ng ??ng Nai và s?ng T?c, n?m trên m?t ti?n ???ng Nguy?n Xi?n, Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9) bao g?m nhi?u phan khu ch?c n?ng là các s?n ph?m ??ng c?p trong h? sinh thái c?a T?p ?oàn Vingroup.?

Khu cao t?ng bao g?m c?n h?shophouse chan ?? t?i phan khu The Rainbow (bàn giao t? 6/2020), phan khu The Origami (m? bán 2 ti?u khu cu?i cùng S6 & S10 t? cu?i T10/2020); Khu th?p t?ng bao g?m shophouse th?p t?ng (Boutique house), shop villa (Boutique villa) và bi?t th? t?i phan khu The Manhattan (?? bán h?t) và The Manhattan Glory (?ang m? bán);

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaKhu ti?n ích tr??ng h?c, b?nh vi?n, siêu th? ?ang ???c phê duy?t thi?t k?... ?i?m n?i b?t c?a d? án là m? hình thành ph? c?ng viên v?i 15 c?ng viên ch? ?? và h? sinh thái th?ng minh d?a trên 4 tr?c c?t l?i, g?m v?n hành th?ng minh, an toàn th?ng minh, c?ng ??ng th?ng minh và c?n h? th?ng minh.?


Hotline: 0896 68 66 68

? Shophouse th?p t?ng (Boutique House) Vinhomes Grand Park bao gi? m? bán?

T?i – ??i ly chính th?c F1 c?a Vinhomes. Hi?n ch? ??u t? ?? ??a ra thi?t k? ch? ??o theo phong cách ??a Trung H?i t?i các phan khu th?p t?ng c?a ??i d? án. Phan khu The Manhattan s? ???c m? bán t? ngày 22/5/2020 v?i m?c giá t? 11,5 t? ??ng/c?n và phan khu The Manhattan Glory ???c m? bán t? cu?i tháng 6/2020 v?i m?c giá t? 12 t? ??ng/c?n.
Chi ti?t vui lòng liên h? Hotline: 0896 68 66 68.

? Shop villa (Boutique Villa) Vinhomes Grand Park có giá g?c là bao nhiêu?

T?i – ??i ly chính th?c F1 c?a Vinhomes. Chúng t?i hi?n ?ang th?c hi?n gi? ch? ?? khách hàng ti?n hành b?c th?m ch?n c?n. V? m?c giá chính th?c C?T s? ???c th?ng báo t?i th?i ?i?m m? bán. Theo các chuyên gia, m?c giá này có th? giao d?ch trong kho?ng t? 20 t? ??ng tu? thu?c vào v? trí và di?n tích c?a c?n.
Chi ti?t vui lòng liên h? Hotline: 0896 68 66 68.

? Bi?t th? Vinhomes Grand Park bao gi? m? bán?

T?i – ??i ly chính th?c F1 c?a Vinhomes. Chúng t?i hi?n ?ang th?c hi?n gi? ch? ?? khách hàng ti?n hành b?c th?m ch?n bi?t th?, ??c bi?t là nh?ng c?n bi?t th? ven s?ng (s? l??ng h?u h?n). Các lo?i hình bi?t th?:
– Bi?t th? ??n l?p
– Bi?t th? song l?p
– Bi?t th? ven s?ng
Chi ti?t vui lòng liên h? Hotline: 0896 68 66 68.

Bài vi?t n?i b?t