Th?i gian ??c: 12 phút

The Manhattan Glory (tên g?i c? The Oasis) – là phan khu có v? trí r?t ??p n?m sát v?i khu ti?n ích tr??ng h?c, b?nh vi?n và ???c bao b?c b?i dòng s?ng T?c hi?n hoà. Kh?ng ch? n?m tr?n v?n trong mi?n sinh thái giao hoà mà còn ???c t? ?i?m b?i B?n du thuy?n ??ng c?p trong n?i khu – duy nh?t t?i ??i ?? th? Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9).

Khác v?i The Manhattan là n?i kh?i ??u ngày m?i v?i bình minh xanh mát t?i c?ng viên 36ha, The Manhattan Glory là n?i ?ón hoàng h?n bên b? s?ng tr?i dài huy hoàng l?ng l?y.

– ??i ly F1 chính th?c phan ph?i các dòng s?n ph?m c?a Vinhomes qu?n 9
Phan khu th?p t?ng m? bán trong tháng 6/2020

Nh?ng ?i?m n?i b?t trong chính sách bán hàng The Manhattan Glory:

– Giá bán d? ki?n t? 12 t? ??ng/c?n => v?n ban ??u ch? t? 3,6 t? (~30%)
– T?ng voucher VinFast lên ??n 200 tri?u ??ng.
– ??i v?i gi? hàng C?T: Ngan hàng cho vay lên ??n 70% (bao g?m VAT) và ???c an h?n g?c và h? tr? l?i su?t, phí tr? n? tr??c h?n 0% trong vòng 18 tháng ??n 20/02/2022.
– ??i v?i gi? hàng PPL: Ngan hàng cho vay lên ??n 65% (bao g?m VAT) và ???c an h?n g?c và h? tr? l?i su?t, phí tr? n? tr??c h?n 0% trong vòng t? 19 tháng ??n 20/03/2022.
?? D? ki?n bàn giao t? T5/2021 do v?y khách hàng mua xong nh?n nhà ?? ? và kinh doanh sau g?n c? n?m m?i b?t ??u tr? g?c và l?i cho ngan hàng!
– Ch? ??u t? ??a ra l? trình t?ng giá qua m?i ??t m? bán t? 2-3%/??t.
Xem ti?p

1. Th?ng tin chung

Phát tri?n d? ánT?p ?oàn Vingroup
V? trí:Phan khu The Manhattan Glory – bên b? s?ng T?c hi?n hoà
Quy m?Kho?ng 800 s?n ph?m:
– Bi?t th? ven s?ng / Riverside Villa (phiên b?n gi?i h?n)
– Bi?t th? ??n l?p
– Bi?t th? song l?p
– Shop villa / Boutique Villa
– Shophouse th?p t?ng
Hai lo?i gi? hàng:
– Gi? hàng bán l?: tr?c ti?p ky mua v?i C?T (CTCP Phát tri?n Thành Ph? xanh)
– Gi? hàng bán s? phan ph?i l?i (MA ho?c PPL): tr?c ti?p ky mua v?i MA (CT TNHH kinh doanh B?S Mediterranean revival villas)
Di?n tích d? ki?nt? 84m2 – 450m2
Phong cách thi?t k?Ch? y?u là phong cách ??ng D??ng
Ch?t l??ng bàn giaohoàn thi?n m?t ngoài, th? bên trong
Th?i gian m? bán?ang m? bán
Ngan hàng tài tr?Các ngan hàng sau:
– Techcombank
– Vietcombank
– MB
S? h?u?n ??nh lau dài cho NVN
H?p ??ng thuê 50 n?m dành cho NNN
Giá d? ki?nt? 110 tri?u/m2++
Th?ng tin chính th?c s? ???c C?T th?ng báo s?m
The Manhattan Glory
Ph?i c?nh th?p t?ng Vinhomes Qu?n 9

M?t b?ng chi ti?t khu The Manhattan Glory Vinhomes Grand Park qu?n 9

V?i nhi?u ?i?m nh?n ??c ?áo, các s?n ph?m th?p t?ng t?i The Manhattan Vinhomes Grand Park qu?n 9Kết quả xổ số miền bắc hôm qua d? ki?n s? ti?p t?c thu hút nhi?u h?n n?a s? quan tam c?a các nhà ??u t? “th?ng thái”. So v?i phan khu The Manhattan, t?i ?ay c? dan ???c t?n h??ng thêm nhi?u ti?n ích c?c k? ??ng c?p nh? C?ng viên thiên ???ng Malibu, c?ng viên m?t tr?i, ??i l? ánh sáng… Ngoài ra, do ???c quy ho?ch v?i di?n tích s?n ph?m ?a d?ng h?n, giá thành phù h?p nên s? ?áp ?ng nhu c?u ??u t? t? trung ??n cao c?p.

T?ng m?t b?ng phan khu The Manhattan Glory

Ti?n ích phan khu The Manhattan Glory Vinhomes Grand Park Qu?n 9

The Manhattan Glory n?m ti?p giáp s?ng T?c hi?n hoà và phan cách b?i tuy?n ???ng Ph??c Thi?n – Nguy?n Xi?n kéo dài r?ng 18m. T?i ?ay s? có B?n du thuy?n và nhi?u ti?n ích ??ng c?p… Phan khu The Manhattan Glory k?t n?i v?i phan khu trung tam The ManhattanKết quả xổ số miền bắc hôm qua và c?ng viên ánh sáng b?i tr?c ???ng D2a (15m – v?a hè 9m) và ??i l? ánh sáng Manhattan kéo dài.

Chi ti?t các ti?n ích dành cho c? dan The Manhattan Glory:

 • ??i l? ánh sáng sang tr?ng The Manhattan Glory
 • C?ng viên m?t tr?i
 • H? c?nh quan
 • C?u c?nh quan
 • ???ng d?o b? d??ng sinh Glory Parkway
 • C?ng viên ngh? thu?t Broadway
 • C?ng viên thiên ???ng Tropical Malibu
 • C?ng viên Manhattan Riverside
 • B?n ??u thuy?n cao c?p v?i h? th?ng nhà hàng và cà phê sang ch?nh b?c nh?t
Các ti?n ích n?i b?t t?i The Manhattan Glory Vinhomes Qu?n 9

Bên c?nh ?ó, phan khu The Manhattan Glory (The Oasis) ???c h??ng l?i t? h? th?ng ti?n ích c?a c? d? án: phòng khám Vinmec, tr??ng liên c?p Vinschool, ??i siêu th? Vincom Mega Mall – l?n nh?t mi?n nam, 15 c?ng viên n?i khu ?an xen ti?n ích: khu vui ch?i tr? em và san vui ch?i thi?u niên và C?ng viên ánh sáng 36ha. Xung quanh phan khu là v??n hoa, ???ng d?o, khu BBQ, khu ph?c h?p th? thao g?m san bóng ?á, san tennis, san bóng r?, b? b?i ngoài tr?i… Ngoài ra, phan khu The Manhattan Glory còn n?m ngay sát toà nhà v?n phòng cao 45 t?ng duy nh?t trong ??i ?? th? – là tr? s? c?a Vinhomes Mi?n Nam trong t??ng lai.

2. Gi? hàng và giá các s?n ph?m m? bán trong chu?i s? ki?n c?a C?T

S? ki?n b?c th?m tháng 7/2020

D??i ?ay là gi? hàng kho?ng 200 c?n th?p t?ng phan ph?i tr?c ti?p t?i s? ki?n b?c th?m c?a Ch? ??u t? tháng 7/2020 t?i phan khu The Manhattan Glory Vinhomes Grand Park Qu?n 9. B?ng hàng ??y ?? nh?ng c?n s? ???c g?i t?i khách hàng theo ??ng ky qua email hello@annhome.vn ho?c g?i Hotline 0896.68.66.68 ?? ???c h? tr?.

B?ng giá th?p t?ng The Manhattan Glory t?i s? ki?n B?c th?m 19.07

Quy khách hàng có nhu c?u tham gia l?a c?n và mua giá g?c các s?n ph?m th?p t?ng t?i các s? ki?n b?c th?m c?a C?T vui lòng liên h? Hotline 0896686668 ?? ???c h? tr?.

B?ng giá th?p t?ng The Manhattan Glory t?i s? ki?n B?c th?m 26.07
http://cvanasse.com/chuoi-su-kien-boc-tham-the-manhattan-glory-tai-landmark-81/

3. Chính sách h? tr? tài chính / mua tr? góp cho khách hàng

Theo chính sách c?p nh?t m?i nh?t ngày 26/6/2020, chính sách h? tr? t??ng t? nh? t?i phan khu The Manhattan, khách hàng mua các s?n ph?m nhà ph? li?n k?, shophouse, bi?t th? t?i phan khu The Manhattan Glory s? ???c ?u ??i nh? sau:

S?n ph?m n?m trong gi? hàng C?T

 • H? tr? l?i su?t 0% cho 70% giá tr? s?n ph?m (bao g?m VAT) trong 18 tháng k? t? th?i ?i?m ngan hàng gi?i ngan (cho vay); ??n 20/02/2022 m?i b?t ??u ph?i thanh toán.
 • ?n h?n n? g?c (kh?ng thanh toán ti?n g?c) trong th?i gian h? tr? l?i su?t.
 • Ngoài ra, khách hàng còn ???c nh?n Voucher VinFast và r?t nhi?u ?u ??i khác. 
CHíNH SáCHCHI TI?T
M?c d? n? vayLên t?i 70% giá bán (?? g?m VAT)
M?c d? n? ???c hu?ng HTLS70% giá bán (?? g?m VAT)
L?i su?t và th?i gian HTLSL?i su?t 0% trong vòng 18 tháng k? t? ngày gi?i ngan nh?ng kh?ng mu?n h?n ngày 20/02/2022 ho?c ngày 20/03/2022
Th?i gian an h?n n? g?cLên t?i 18 tháng
Phí tr? n? tr??c h?n trong th?i gian HTLS0%
Chính sách c?p nh?t t? 13/8/2020

S?n ph?m n?m trong gi? hàng PPL

 • H? tr? l?i su?t 0% cho 65% giá tr? s?n ph?m (bao g?m VAT) t? 19 tháng k? t? th?i ?i?m ngan hàng gi?i ngan (cho vay); ??n 20/03/2022 m?i b?t ??u ph?i thanh toán.
 • ?n h?n n? g?c (kh?ng thanh toán ti?n g?c) trong th?i gian h? tr? l?i su?t.
 • Ngoài ra, khách hàng còn ???c nh?n Voucher VinFast và r?t nhi?u ?u ??i khác. 
Chính sách h? tr? khách hàng mua tr? góp s?n ph?m The Manhattan Glory

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– là ??i ly VàNG phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vinhomes. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s??t? v?n giúp l?a ch?n?c?n có v? trí và giá t?t nh?t và?s? duy?t h? s? vay?ngan hàng cho khách hàng.

G?i ngay hotline: 0896.68.66.68

H?y cùng tham kh?o chính sách vay tr? góp khi mua các s?n ph?m th?p t?ng t?i The Manhattan Glory qua bài vi?t d??i ?ay ho?c g?i Hotline 0896 68 66 68Kết quả xổ số miền bắc hôm qua ?? ???c t? v?n c? th?.

4. Ph??ng th?c thanh toán H?p ??ng mua bán

Ph??ng th?c thanh toán th??ng ??i v?i gi? hàng C?T

??tTh?i ?i?m thanh toánT? l? thanh toán (trên giá bán CH sau thu?)
Ky Tho? thu?n ??t c?c (“TT?C”)500 tri?u ??ng
1Ky H?p ??ng mua bán (“H?MB“)(Trong vòng 15 ngày k? t? ngày ky TT?C)10% (bg s? ti?n ?? n?p theo TT?C)  + *5% giá bán ch?a VAT (vào TT?C ??m b?o ky H?MB)
2Ngày 20/9/202010% giá bán (g?m VAT)
3Ngày 20/10/202015% giá bán (g?m VAT)
4Ngày 20/12/202015% giá bán (g?m VAT)
5Ngày 20/01/202110% giá bán (g?m VAT)
6Ngày 20/3/202110% giá bán (g?m VAT)
7Th?ng báo Bàn giao
D? ki?n t? tháng 5-7/2021
25% + 0,5% KPBT + thu? VAT c?a 5% GTSP
8Th?ng bán nh?n GCNQSH*5% GTCH (kh?ng VAT) – Kh?u tr? t? TT?C ??m b?o th?c hi?n H?MB

*5% thanh toán ??t 1 ?? ??m b?o ky H?MB ???c tính trên GTSP kh?ng g?m VAT và ???c C?T tr? l?i 9,5%/n?m theo quy ??nh.

Ngoài ra, khách hàng mua th?p t?ng The Manhattan Glory s? ???c t?ng Voucher VinFast và có th? ch?n m?t trong hai Ch??ng trình h? tr? tài chính sau:

Ch??ng trình h? tr? tài chính

Ch??ng trình 1:Kết quả xổ số miền bắc hôm qua Chi?t kh?u lên t?i 6% khi Khách hàng thanh toán v??t ti?n ?? so v?i quy ??nh trên H?MB

 • Chi?t kh?u trên Giá bán s?n ph?m (tr??c thu?), khi khách hàng thanh toán tr??c h?n b?ng v?n t? có trong th?i h?n 15 ngày k? t? ngày ky H?MB và tr??c ngày 31/12/2020.
 • Kho?n 5% (kh?ng g?m VAT) thanh toán trong L?n 1 nh?m ??m b?o ky H?MB s? ???c áp d?ng m?c l?i su?t d? ki?n 9,5%/n?m theo quy ??nh c?a C?T.

Ch??ng trình 2: Gói ?u ??i kh?ng l?i su?t, kh?ng thanh toán n? g?c ??n khi nh?n nhà

 • Khi khách hàng l?a ch?n vay ?? mua c?n h? th?ng qua Ngan hàng MB ho?c Vietcombank ho?c Techcombank s? nh?n ???c ?u ??i kh?ng l?i su?t và kh?ng thanh toán n? g?c lên ??n 70% giá tr? s?n ph?m (bao g?m VAT) trong vòng 18 tháng k? t? kho?n gi?i ngan ??u tiên nh?ng kh?ng mu?n h?n ngày 20/02/2022.

5. Ly do ??u t? siêu ph?m The Manhattan Glory Vinhomes Grand Park

Siêu ph?m “3 trong 1” trong lòng ??i ?? th? th?ng minh

Ngay gi?a trái tim s?i ??ng c?a Vinhomes Grand Park 271ha k?t n?i v?i ??i l? mua s?m – gi?i trí th?i th??ng s?m u?t h?i t? chu?i shophouseboutique villariverside villa (bi?t th?) ??m ch?t ??a Trung H?i.

S?n ph?m k?t h?p “kinh doanh – ??u t? – mua ?” v?i ti?m n?ng t?ng giá tr? ??t phá trong t??ng lai g?n khi Qu?n 9 tr? thành trái tim c?a thành ph? Phía ??ng.

??c bi?t, The Manhattan Glory s? h?u chu?i ti?n ích ??nh cao riêng bi?t, n?i b?t nh?t là b?n thuy?n cao c?p v?i s? l??ng b?n ?? gi?i h?n và ??i l? ánh sáng d?c theo tr?c ch? Y th?i th??ng h??ng v? ??i c?ng viên cùng các bi?u t??ng ngh? thu?t và ti?u c?nh ??y mê ho?c, t?o nên khung c?nh hoàn m? hi?m có và ti?n ích hoàn h?o dành cho m?i c? dan.

L?i th? “c?n giang” và b?n du thuy?n ??ng c?p

S? h?u l?i th? ??c nh?t khi n?m c?n k? s?ng T?c êm ??m mang ??n m?i tr??ng sinh thái an lành hi?m có trong lòng ph? th?. ???c ch? ??u t? ?u ái và trau tru?t v?i b?n du thuy?n ngay trung tam tr?c ???ng ch? Y n?i dài c?a d? án. ?ay là con ???ng huy?t m?ch n?i dài t? b?n du thuy?n t?i c?ng viên ánh sáng 36ha t?i trung tam ??i ?? th? Vinhomes Qu?n 9.

M?u hình bi?t th? ven s?ng Riverside Villas

Trong t??ng lai g?n khi giao th?ng ???ng s?ng s? tr? nên ph? bi?n nh? Bangkok – Thái Lan hay London – Anh hay Th??ng H?i – Trung Qu?c, các khu ?? th? ??ng c?p và giá tr? nh?t chính là nh?ng khu bi?t th? ven s?ng – ch? nhan s? h?u nh?ng c?n bi?t th? này s? là nh?ng c? dan ??ng c?p nh?t.

S? l??ng h?u h?n – ti?m n?ng t?ng giá ??t phát trong t??ng lai

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaThe Manhattan Glory bao g?m chu?i bi?t th? c? ?i?n – boutique villa, nhà ph? th??ng m?i – shophouse và các bi?t th? ven s?ng mang phong cách ??ng D??ng có di?n tích ?a d?ng t? 84 – 630m2. N?m trong qu?n th? th?p t?ng duy nh?t gi?a ??i ?? th?, The Manhattan Glory là ti?u khu ???c ??u t? m?nh m? khi bao quanh b?i 6 tr? c?t ti?n ích ph?c v? m?i nhu c?u cu?c s?ng nh? C?ng viên Grand Park 36ha, TTTM Vincom Mega Mall, B?nh vi?n ?a khoa Qu?c t? Vinmec, Tr??ng liên c?p Vinschool…

Các c?n bi?t th?shophouseboutique villa này ???c thi?t k? ?? ph?c v? cho toàn b? c? dan trong ??i ?? th? Vinhomes Grand Park v?i g?n 200.000 c? dan c?ng nh? c? dan xung quanh khu v?c này. Ngay khi phan khu The Rainbow ???c bàn giao trong tháng 6-9/2020, The Manhattan trong tháng 3/2021 và các phan khu còn l?i t? cu?i n?m 2021 ch?c ch?n s? thu hút l??ng l?n c? dan t?i vui ch?i và mua s?m khi?n các c?n nhà ph? th??ng m?i tr? nên h?p d?n h?n bao gi? h?t.

6. Shophouse th?p t?ng

Shophouse th?p t?ng (Boutique House): là c?n nhà ???c thi?t k? ?? v?a có th? kinh doanh v?a có th? ?? ?. Shophouse th?p t?ng còn ???c g?i là nhà ph? th??ng m?i hay Shophouse th??ng m?i.

Th?p t?ng Vinhomes Grand Park

Th?ng tin chung

Shophouse th?p t?ng (Boutique House) là m?t trong nh?ng s?n ph?m quan tr?ng trong phan khu th?p t?ng thu?c t? h?p siêu d? án Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9). Các nhà ??u t? ?a thích lo?i hình ??u t? Shophouse th?p t?ng b?i kh? n?ng h?a h?n v? c? h?i sinh l?i cao.

Hình m?u shophouse hình thành trong t??ng lai

T? ??u tháng 7 s? m? bán kho?ng 500 c?n shophouse t?i phan khu The Manhattan Glory v?i di?n tích t? 84 m2 – > 96m2 -> 126m2 -> 144m2 và t?i ?a là 180m2, xay 5 t?ng, m?t ti?n r?ng t? 7m.

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– là ??i ly VàNG phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vinhomes. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s??t? v?n giúp l?a ch?n?c?n có v? trí và giá t?t nh?t và?s? duy?t h? s? vayKết quả xổ số miền bắc hôm qua?ngan hàng cho khách hàng.

G?i ngay hotline: 0896.68.66.68

Chi ti?t m? bán shophouse th?p t?ng

7. Boutique Villa / Shop Villa

Shop Villa: t??ng t? nh? shophouse là c?n nhà ???c thi?t k? ?? v?a có th? kinh doanh v?a có th? ?? ?.Kết quả xổ số miền bắc hôm qua Tuy nhiên, di?n tích l?n h?n, thi?t k? hi?n ??i b? trí nhi?u kh?ng gian m? ?? phù h?p v?i các lo?i hình kinh doanh cao c?p.

Th?p t?ng Vinhomes Grand Park

Th?ng tin chung

Boutique Villa (Shop Villa) là m?t s?n ph?m c?i ti?n t? m? hình Shophouse. ???c to? l?c t?i các v? trí giao th?ng v? cùng thu?n ti?n, các c?n góc 2 m?t ti?n ho?c v? trí tr?c ti?p ti?p giáp v?i các m?t ???ng l?n trong ??i ?? th? Vinhomes Grand Park: ???ng trung tam D2a kéo dài r?ng 17m và ???ng Nguy?n Xi?n-Long Ph??c r?ng 18m. Các c?n Boutique Villa t?i The Manhattan Glory có di?n tích t??ng ??i l?n trung bình t? 200 – 250m2 ?? ?? ?áp ?ng nhu c?u kinh doanh các s?n ph?m sang tr?ng và d?ch v? ??ng c?p nh? quán cafe, th?i trang cao c?p, spa…

Hình m?u shop villa hình thành trong t??ng lai

Shop Villa s? thu hút các nhà ??u t? sành s?i, nh?ng ng??i thành ??t v? tài chính, bi?t t?n h??ng cu?c s?ng nh?ng v?n bi?t cách ?? dòng ti?n c?a mình sinh s?i. Shop Villa là m?t kho?n ??u t? kh?ng ch? ?? mang l?i l?i nhu?n cao mà còn ?? t?n h??ng cu?c s?ng th??ng l?u.

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– là ??i ly VàNG phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vinhomes. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s??t? v?n giúp l?a ch?n?c?n có v? trí và giá t?t nh?t và?s? duy?t h? s? vay?ngan hàng cho khách hàng.

G?i ngay hotline: 0896.68.66.68

Chi ti?t m? bán Shop Villa/Boutique Villa

8. Bi?t th?

Bi?t th?: là c?n nhà ???c thi?t k? v?i m?c ?ích duy nh?t là ?? ? và th??ng có v? trí khép kín và bi?t l?p v?i các phan khu khác trong các ?? th? d? án.Kết quả xổ số miền bắc hôm qua Có hai lo?i hình ph? bi?n là bi?t th? ??n l?p và bi?t th? song l?p.

Th?p t?ng Vinhomes Grand Park

Bi?t th? c?ng là m?t trong nh?ng s?n ph?m quan tr?ng trong phan khu th?p t?ng thu?c t? h?p siêu d? án Vinhomes Grand ParkKết quả xổ số miền bắc hôm qua (Vinhomes Qu?n 9). Nh?ng khách hàng có nhu c?u cao v? kh?ng gian s?ng, v? s? an toàn và yêu thích c?nh quan xanh, bi?t l?p s? ?a thích lo?i hình s?n ph?m bi?t th? Vinhomes Grand Park này.

Bi?t th? v?i c?nh quan xanh mát và th? m?ng

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaT?i phan khu The Manttan Glory, khách hàng s? có 3 l?a ch?n khác nhau ??i v?i dòng bi?t th?:

 • Bi?t th? hay Nhà ph? th?ng th??ng
 • Bi?t th? view h? c?nh quan v?i s?ng h? h?ng n??c t? nhiên ???c ch?nh dòng t? S?ng T?c và ???c nu?i th? hoa sen và hoa súng r?t h?u tình
 • Bi?t th?c view s?ng phiên b?n gi?i h?n (23 c?n duy nh?t) và m?i c?n ???c ?u tiên m?t v? trí ?? du thuy?n trong B?n du thuy?n ??ng c?p ngay t?i phan khu The Manhattan Glory.

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– là ??i ly VàNG phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vinhomes. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s??t? v?n giúp l?a ch?n?c?n có v? trí và giá t?t nh?t và?s? duy?t h? s? vay?ngan hàng cho khách hàng.

G?i ngay hotline: 0896.68.66.68

Chi ti?t m? bán Bi?t th?

9. Phong cách thi?t k?

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaV?i phong cách thi?t k? ?i?n hình là ??ng D??ng – th??ng ???c áp d?ng t?i Vinhomes ?? mang ??n c?m xúc r?t t?t. ?ay c?ng là l?i ki?n trúc n?i ti?ng và th?nh hành trong nhi?u th?p niên qua mang ??n s? k?t h?p v? ??p á – ?u ??y quy?n r? và phù h?p v?i l?i s?ng và v?n hoá c?a ng??i Vi?t Nam. M?u thi?t k? này r?t ph? bi?n t?i các khu ?? th? cao c?p Vinhomes t? nh?ng n?m 2015 – 2016 t?i Vi?t Nam.

10. Ti?n ?? tri?n khai d? án Vinhomes Grand Park Qu?n 9

Cùng Ann Home c?p nh?t ti?n ?? thi c?ng c?a d? án Vinhomes Grand Park qu?n 9. Chúng t?i s? c?p nh?t các th?ng tin tr?c ti?p t? ch? ??u t? và hình ?nh th?c t? t? các cán b? ?ang thi c?ng trên ??i c?ng tr??ng d? án Vinhomes qu?n 9.

11. L? ra quan m? bán phan khu th?p t?ng Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park Qu?n 9 (tên g?i c? Vincity) là khu ?? th? c?ng viên ven s?ng r?ng h?n 200ha ???c v?n hành và phát tri?n b?i Vinhomes theo m? hình ?? th? th?ng minh ??u tiên t?i Tp.HCM.? V?i 2 m?t giáp s?ng ??ng Nai và s?ng T?c, n?m trên m?t ti?n ???ng Nguy?n Xi?n, Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9) bao g?m nhi?u phan khu ch?c n?ng là các s?n ph?m ??ng c?p trong h? sinh thái c?a T?p ?oàn Vingroup.?

Khu cao t?ng bao g?m c?n h?shophouse chan ?? t?i phan khu The Rainbow (bàn giao t? 6/2020), phan khu The Origami (m? bán 2 ti?u khu cu?i cùng S6 & S10 t? cu?i T10/2020); Khu th?p t?ng bao g?m shophouse th?p t?ng (Boutique house), shop villa (Boutique villa) và bi?t th? t?i phan khu The Manhattan (?? bán h?t) và The Manhattan Glory (?ang m? bán);

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaKhu ti?n ích tr??ng h?c, b?nh vi?n, siêu th? ?ang ???c phê duy?t thi?t k?... ?i?m n?i b?t c?a d? án là m? hình thành ph? c?ng viên v?i 15 c?ng viên ch? ?? và h? sinh thái th?ng minh d?a trên 4 tr?c c?t l?i, g?m v?n hành th?ng minh, an toàn th?ng minh, c?ng ??ng th?ng minh và c?n h? th?ng minh.?


Hotline: 0896 68 66 68

? Phan khu The Manhattan Glory (The Oasis – tên g?i c?) và The Manhattan có ??c ?i?m gì khác nhau?

T?i??– ??i ly chính th?c F1 c?a Vinhomes. Chúng t?i hi?n ?ang th?c hi?n bán gi? hàng The Manhattan và gi? ch? ?? khách hàng ti?n hành b?c th?m ch?n c?n The Manhattan Glory. S? khác bi?t ch? y?u c?a hai phan khu này:
The Mahattan: v? trí trung tam – là trung khu th??ng m?i s?m u?t nh?t d? án, ngay sát c?ng viên ánh sáng 36ha. Các s?n ph?m ? ?ay có di?n tích khá l?n và giá tr? cao h?n các phan khu khác.
The Manhattan Glory: ví trí sát s?ng T?c, v?i các lo?i hình s?n ph?m phù t??ng t? nh?ng di?n tích nh? h?n và m?c giá “m?m” h?n so v?i The Manhattan.
Chi ti?t liên h??Hotline: 0896.68.66.68Kết quả xổ số miền bắc hôm qua??? ???c h? tr?.

? Phan khu The Manhattan Glory (The Oasis) s? có nh?ng lo?i s?n ph?m nào?

T?i??– ??i ly chính th?c F1 c?a Vinhomes. Chúng t?i hi?n ?ang th?c hi?n gi? ch? ?? khách hàng ti?n hành b?c th?m ch?n c?n The Manhattan Glory:
Shophouse
Shop Villa / Boutique Villa
Bi?t th? ??n l?p và song l?p
??c bi?t, bi?t th? ven s?ng / Riverside Villa (phiên b?n gi?i h?n).
Chi ti?t liên h??Hotline: 0896.68.66.68??? ???c h? tr?.

Bài vi?t n?i b?t