Th?i gian ??c: 10 phút

The Manhattan Vinhomes Grand Park (Vinhomes qu?n 9) – là phan khu có v? trí ??p nh?t, n?m sát v?i khu ti?n ích tr??ng h?c, b?nh vi?n, k? bên toà tháp v?n phòng cao nh?t ??i d? án Vinhomes Grand Park. ?i?m ??c bi?t là khu này ngay sát c?ng viên ánh Sáng 36ha – l?n nh?t ??ng Nam á.

Nh?ng ?i?m n?i b?t trong chính sách bán hàng:

– Giá bán d? ki?n t? 11,5 t? ??ng/c?n => v?n ban ??u ch? t? 3,45 t? (~30%)
– Ngan hàng cho vay lên ??n 70% (bao g?m VAT) và ???c an h?n g?c và h? tr? l?i su?t, phí tr? n? tr??c h?n 0% trong vòng 18 tháng ??n 20/1/2022.
=> D? ki?n bàn giao t? tháng 03/2021 do v?y khách hàng mua xong nh?n nhà ?? ? và kinh doanh sau g?n c? n?m m?i b?t ??u tr? g?c và l?i cho ngan hàng!
– T?ng voucher VinFast lên ??n 200 tri?u ??ng.
– Ch? ??u t? ??a ra l? trình t?ng giáKết quả xổ số miền bắc hôm qua qua các ??t m? bán t? 5% – 15%, m?t s? v? trí ??c ??a s? có m?c t?ng lên ??n 20%

Manhattan – là trái tim c?a kh?ng ch? thành ph? New York mà là c?a c? n??c M?. Là n?i t?p trung nhi?u ?i?m ??n danh ti?ng: “thánh ???ng” tài chính – ph? Wall n?i danh toàn th? gi?i, bi?u t??ng Times Square, Qu?ng tr??ng Th?i ??i. V?i y ngh?a này, ch? ??u t? Vingroup ?? g?i g?m th?ng ?i?p coi The Manhattan là trái tim, là trung tam ánh sáng c?a ??i ?? th? Vinhomes Grand Park. N?i ?ay s? tr? thành là khu tráng l? – s?m u?t b?c nh?t Sài thành.

1. Th?ng tin chung

Phát tri?n d? ánT?p ?oàn Vingroup
V? trí:Phan khu The Manhattan – sát c?ng viên ánh Sáng 36ha
Quy m?Kho?ng 550 s?n ph?m:
– 16 c?n bi?t th? ??n l?p
– 20 c?n bi?t th? song l?p
– 50 c?n shop villa (boutique villa)
– >450 c?n shophouse th?p t?ng
Di?n tích d? ki?nt? 84m2 – 450m2
Ch?t l??ng bàn giaohoàn thi?n m?t ngoài, th? bên trong
Th?i gian m? bánT? 22/5/2020:
– ??t 1: 120 c?n (phan ph?i thành c?ng 100% vào ngày 3/6)
– ??t 2: 200 c?n (d? ki?n t? 6/6)
– ??t 3: ?ang c?p nh?t
Th?i gian bàn giaoT? tháng 3/2021
Ngan hàng tài tr?D? ki?n có các ngan hàng sau:
– Techcombank
– MB
S? h?u?n ??nh lau dài cho NVN
H?p ??ng thuê 50 n?m dành cho NNN
Giá d? ki?nt? 130 tri?u/m2++
Th?ng tin chính th?c s? ???c c?p nh?t th??ng xuyên t? C?T

V? trí The Manhattan Vinhomes Grand Park qu?n 9

V? trí ??c ??a n?m sát v?i khu ti?n ích tr??ng h?c, b?nh vi?n. ??c bi?t là v? trí này ngay sát c?ng viên ánh Sáng 36ha – l?n nh?t ??ng Nam á. Các s?n ph?m th?p t?ng t?i The Manhattan Vinhomes Grand Park qu?n 9 d? ki?n s? thu hút s? quan tam r?t l?n c?a các nhà ??u t? “th?ng thái”.

Phan khu The Manhattan Vinhomes Grand Park Qu?n 9

Logo The Manhattan Vinhomes Grand Park

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaLogo chính th?c cho dòng s?n ph?m quan tr?ng này ?? ???c c?ng b? nh? sau:

Ti?n ích phan khu The Manhattan Vinhomes Grand Park Qu?n 9

The Manhattan Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9Kết quả xổ số miền bắc hôm qua) ???c h??ng l?i t? h? th?ng ti?n ích c?a c? d? án: phòng khám Vinmec, tr??ng liên c?p Vinschool, 15 c?ng viên n?i khu ?an xen ti?n ích: khu vui ch?i tr? em và san vui ch?i thi?u niên và C?ng viên ánh sáng 36ha. Xung quanh phan khu là v??n hoa, ???ng d?o, khu BBQ, khu ph?c h?p th? thao g?m san bóng ?á, san tennis, san bóng r?, b? b?i ngoài tr?i…

Khu ph?c h?p th? thao và v??n hoa

Ngoài ra, The Manhattan Vinhomes Grand Park (Vinhomes qu?n 9) – là phan khu trung tam có v? trí ??p nh?t, n?m k? bên toà tháp v?n phòng cao nh?t ??i d? án Vinhomes Grand ParkKết quả xổ số miền bắc hôm qua. ?i?m ??c bi?t là khu này ngay sát c?ng viên ánh Sáng 36ha – l?n nh?t ??ng Nam á.

Ti?n ích li?n sát phan khu The Manhattan Vinhomes Qu?n 9

6?? ly do l?a ch?n The Manhattan Vinhomes Grand Park qu?n 9

2. Gi? hàng m? bán ??t 3 t? 15/6/2020 ??

?ang c?p nh?t…

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– là ??i ly VàNG phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vinhomes. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s??t? v?n giúp l?a ch?n?c?n có v? trí và giá t?t nh?t và?s? duy?t h? s? vay?ngan hàng cho khách hàng.

G?i ngay hotline: 0896.68.66.68

3. Gi? hàng bán ??t 1 & 2 t? 28/5 – 14/6

D??i ?ay là gi? hàng kho?ng 300 c?n th?p t?ng phan ph?i t? ngày 28/5/2020 t?i phan khu The Manhattan Vinhomes Grand Park Qu?n 9. B?ng hàng ??y ?? nh?ng c?n s? ???c g?i t?i khách hàng theo ??ng ky qua email hello@annhome.vn ho?c g?i Hotline 0896.68.66.68 ?? ???c h? tr?.

Giá bán các c?n th?p t?ng này ???c ?i?u ch?nh theo t?ng ??t m? bán. Bên c?nh ?ó, Ann Home c?ng xin gi?i thi?u layout, th?ng s? k? thu?t c?a 4 lo?i s?n ph?m chính c?a phan khu The ManhattanKết quả xổ số miền bắc hôm qua ??t này và chính sách ?u ??i h?p d?n t? Ch? ??u t? dành cho quy khách hàng.

B?ng hàng ?? m? bán ph?n 1. B?ng ??y ?? th?ng tin vui lòng liên h? Hotline 0896 68 66 68

T?i Ann Home, chúng t?i cam k?t h? tr? khách hàng th?c hi?n mua bán sang nh??ng v?i gi? hàng phong phú nh?t th? tr??ng trong th?i gian nhanh nh?t. ??ng th?i, các nhan viên kinh doanh ??y kinh nghi?m chuyên dòng s?n ph?m Vinhomes s? giúp khách hàng lu?n có ???c l?a ch?n t?t nh?t.

Khách hàng quan tam g?i bán ho?c mua hàng th? c?p vui lòng g?i Hotline: 0896 68 66 68Kết quả xổ số miền bắc hôm qua ?? ???c t? v?n (24/7).

4. Chính sách h? tr? tài chính / mua tr? góp cho khách hàng

Theo chính sách c?p nh?t m?i nh?t ngày 03/6/2020, khách hàng mua các s?n ph?m shophouse (Boutique House), shop villa (Boutique Villa) và bi?t th?Kết quả xổ số miền bắc hôm qua (??n l?p và song l?p) t?i phan khu The Manhattan s? ???c:

 • H? tr? l?i su?t 0% trong 18 tháng k? t? th?i ?i?m ngan hàng gi?i ngan (cho vay); nh?ng kh?ng mu?n h?n ngày 20/01/2022.
 • ?n h?n n? g?c (kh?ng thanh toán ti?n g?c) trong th?i gian h? tr? l?i su?t.
 • Khách hàng còn ???c nh?n Voucher VinFast tr? giá 200.000.000 VND (dòng xe VinFast Lux SA).
 • Ngoài ra, khách hàng còn r?t nhi?u ?u ??i khác. Quy khách hàng quan tam ??n các s?n ph?m trên vui lòng liên h? Hotline 0896 68 66 68 ?? ???c h? tr? và t? v?n.

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– là ??i ly VàNG phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vinhomes. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s??t? v?n giúp l?a ch?n?c?n có v? trí và giá t?t nh?t và?s? duy?t h? s? vayKết quả xổ số miền bắc hôm qua?ngan hàng cho khách hàng.

G?i ngay hotline: 0896.68.66.68

Ngày 3/6/2020, C?T ?? ban hàng chính sách h? tr? l?i su?t 18 tháng. Nh? v?y các khách hàng Ann Home khi mua s?n ph?m t?i The Manhattan Vinhomes Grand Park qu?n 9 s? ???c h??ng chính sách ?u ??i dài nh?t t? tr??c ??n nay. H? tr? 0% l?i su?t t? khi gi?i ngan ??n ngày 20/01/2020.

Chính sách h? tr? khách hàng mua tr? góp s?n ph?m The Manhattan

5. Ph??ng th?c thanh toán H?p ??ng mua bán

Ph??ng th?c thanh toán th??ng

??tTh?i ?i?m thanh toánT? l? thanh toán (trên giá bán CH sau thu?)Th?i gian d? ki?n
Ky Tho? thu?n ??t c?c (“TT?C”)500 tri?u ??ngT6/2020
1Ky H?p ??ng mua bán (“H?MB“)(Trong vòng 15 ngày k? t? ngày ky TT?C)25% (bg s? ti?n ?? n?p theo TT?C)  + 5% giá bán ch?a VAT (vào TT?C ??m b?o ky H?MB)T6-7/2020
2Trong vòng 02-03 tháng sau ngày ky H?MB10%T9/2020
3Trong vòng 04 tháng sau ngày ky H?MB10%T10/2020
4Trong vòng 06 tháng sau ngày ky H?MB10%Q4/2020
515%
6Th?ng báo Bàn giao 25% + 0,5% KPBT + thu? VAT c?a 5% GTSPT3-4/2021
7Th?ng bán nh?n GCNQSH5% GTCH (kh?ng VAT)

*5% thanh toán ??t 1 ?? ??m b?o ky H?MB ???c tính trên GTSP kh?ng g?m VAT và ???c C?T tr? l?i 9,5%/n?m theo quy ??nh.

Ngoài ra, khách hàng mua Shophouse th?p t?ng Vinhomes Grand Park s? ???c t?ng Voucher VinFast và có th? ch?n m?t trong hai Ch??ng trình h? tr? tài chính sau:

Ch??ng trình h? tr? tài chính

Ch??ng trình 1: Chi?t kh?u lên t?i 6% khi Khách hàng thanh toán v??t ti?n ?? so v?i quy ??nh trên H?MB

 • Chi?t kh?u trên Giá bán s?n ph?m (tr??c thu?), khi khách hàng thanh toán tr??c h?n b?ng v?n t? có trong th?i h?n 15 ngày k? t? ngày ky H?MB và tr??c ngày 31/12/2020.
 • Kho?n 5% (kh?ng g?m VAT) thanh toán trong L?n 1 nh?m ??m b?o ky H?MB s? ???c áp d?ng m?c l?i su?t d? ki?n 9,5%/n?m theo quy ??nh c?a C?T.

Ch??ng trình 2: Gói ?u ??i kh?ng l?i su?t, kh?ng thanh toán n? g?c ??n khi nh?n nhà

 • Khi khách hàng l?a ch?n vay ?? mua c?n h? th?ng qua Ngan hàng MB ho?c Techcombank s? nh?n ???c ?u ??i kh?ng l?i su?t và kh?ng thanh toán n? g?c lên ??n 70% giá tr? s?n ph?m (bao g?m VAT) trong vòng 18 tháng k? t? kho?n gi?i ngan ??u tiên nh?ng kh?ng mu?n h?n ngày 20/01/2022.

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua – ???c u? quy?n phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vingroup. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s? t? v?n giúp l?a ch?n c?n t?t và s? duy?t h? s? vay ngan hàng cho khách hàng.

Hotline d? án: 0896.68.66.68

6. Shophouse th?p t?ng / Boutique House Vinhomes Grand Park qu?n 9

Shophouse th?p t?ng (Boutique House): là c?n nhà ???c thi?t k? ?? v?a có th? kinh doanh v?a có th? ?? ?. Shophouse th?p t?ng còn ???c g?i là nhà ph? th??ng m?i hay Shophouse th??ng m?i.

Th?p t?ng Vinhomes Grand Park

Th?ng tin chung

Shophouse th?p t?ng (Boutique House) là m?t trong nh?ng s?n ph?m quan tr?ng trong phan khu th?p t?ng thu?c t? h?p siêu d? án Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9). Các nhà ??u t? ?a thích lo?i hình ??u t? Shophouse th?p t?ng b?i kh? n?ng h?a h?n v? c? h?i sinh l?i cao.

D? ki?n trong tháng 5 s? m? bán ??t ??u kho?ng 200 c?n nhà ph? th??ng m?i shophouse Vinhomes Qu?n 9 nh? sau:

 • Di?n tích ??t: 84 – 230m2
 • S? t?ng: 5 t?ng ch?a bao g?m tum
 • Di?n tích sàn xay d?ng: 180 – 720m2
 • M?t b?ng ?i?n hình c?n 84m2 nh? sau:
M?t b?ng ?i?n hình tham kh?o
 • Thi?t k? m?t b?ng chi ti?t c?n shophouse 84m2:
Thi?t k? chi ti?t c?n shophouse 84m2 phong cách ??a Trung H?i

Chi ti?t m? bán shophouse th?p t?ng

Th?ng kê m?c ?? t?ng giá c?a shophouse trong 2 tu?n ??u tháng 6/2020

Chi ti?t t?i ?ay.

7. Shop Villa / Boutique Villa Vinhomes qu?n 9 – m? hình c?i ti?n t? Shophouse

Shop Villa (Boutique Villa): t??ng t? nh? shophouse là c?n nhà ???c thi?t k? ?? v?a có th? kinh doanh v?a có th? ?? ?.Kết quả xổ số miền bắc hôm qua Tuy nhiên, di?n tích l?n h?n, thi?t k? hi?n ??i b? trí nhi?u kh?ng gian m? ?? phù h?p v?i các lo?i hình kinh doanh cao c?p.

Th?p t?ng Vinhomes Grand Park

Th?ng tin chung

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaShop Villa (Boutique Villa) là m?t s?n ph?m c?i ti?n t? m? hình Shophouse / Boutique House. ???c to? l?c t?i các v? trí giao th?ng v? cùng thu?n ti?n, các c?n góc 2 m?t ti?n ho?c v? trí tr?c ti?p ti?p giáp v?i các m?t ???ng l?n trong ??i ?? th? Vinhomes Grand Park. Ch? ??u t? ?? ??nh v? các s?n ph?m này nh?m n?m b?t ?úng nhu c?u th?c ?ang t?o ra xu h??ng ??u t? m?i trên th? tr??ng b?t ??ng s?n, ?em ??n gi?i pháp kinh doanh ??ng c?p trong c?ng ??ng c? dan v?n minh.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaT?i The Manhattan – Shop Villa / Boutique Villa s? thu hút các nhà ??u t? sành s?i, nh?ng ng??i thành ??t v? tài chính, bi?t t?n h??ng cu?c s?ng nh?ng v?n bi?t cách ?? dòng ti?n c?a mình sinh s?i. Shop Villa / Boutique Villa là m?t kho?n ??u t? kh?ng ch? ?? mang l?i l?i nhu?n cao mà còn ?? t?n h??ng cu?c s?ng th??ng l?u.

 • Di?n tích ??t: 170 – 680m2
 • S? t?ng: 3 t?ng ch?a bao g?m tum
 • Di?n tích sàn xay d?ng: 200 – 880m2
 • M?t b?ng ?i?n hình nh? sau:
M?t b?ng ?i?n hình tham kh?o
 • Thi?t k? m?t b?ng chi ti?t c?n shop villa:
Thi?t k? chi ti?t c?n shop villa ??i di?n c?ng viên ánh sáng phong cách ??a Trung H?i

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaHi?n nay ch? ??u t? v?a ??a ra các y t??ng thi?t k? c? th? theo phong cách ??a trung h?i cho Shop Villa / Boutique Villa Vinhomes Grand Park. H?y cùng tham kh?o các hình ?nh v? shop villa t?i các t?nh thành trên c? n??c nh? sau:

Chi ti?t m? bán Shop Villa

8. Bi?t th? Riverside Villa Vinhomes Grand Park qu?n 9

Bi?t th?: là c?n nhà ???c thi?t k? v?i m?c ?ích duy nh?t là ?? ? và th??ng có v? trí khép kín và bi?t l?p v?i các phan khu khác trong các ?? th? d? án.Kết quả xổ số miền bắc hôm qua Có hai lo?i hình ph? bi?n là bi?t th? ??n l?p và bi?t th? song l?p.

Bi?t th? c?ng là m?t trong nh?ng s?n ph?m quan tr?ng trong phan khu th?p t?ng thu?c t? h?p siêu d? án Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9). Nh?ng khách hàng có nhu c?u cao v? kh?ng gian s?ng, v? s? an toàn và yêu thích c?nh quan xanh, bi?t l?p s? ?a thích lo?i hình s?n ph?m bi?t th? Vinhomes Grand Park này.

8.1. Bi?t th? ??n l?p Vinhomes Grand Park

Bi?t th? ??n l?p: Kết quả xổ số miền bắc hôm qualà bi?t th? có ki?n trúc ??c l?p, hình kh?i riêng bi?t t?o thành m?t t?ng th? hoàn ch?nh. Ki?n trúc c?a 4 m?t bi?t th? này nhìn t?ng th? r?t hài hòa. ???c xay d?ng gi?a l? ??t có t??ng rao bao quanh, ph?n xay d?ng kh?ng ???c ti?p giáp v?i ph?n t??ng rào. Kho?ng cách t? bi?t th? ??n t??ng rào th??ng ?? r?ng ?? tr?ng cay, ti?u c?nh, san v??n… làm t?n lên v? ??p c?a c?n bi?t th?.

Th?ng tin chung

Bi?t th? ??n l?p là “hàng ??c” v?i ch? 16 c?n t?i The Manhattan Vinhomes Grand Park Qu?n 9. N?m li?n k? c?ng viên ánh sáng, ch?y d?c theo dòng s?ng T?c hi?n hoà trong m?t tiêu khu riêng bi?t nh?m ??m b?o tính riêng t? và an nình tuy?t ??i.  

 • Di?n tích ??t: 310 – 800m2
 • S? t?ng: 3 t?ng ch?a bao g?m tum
 • Di?n tích sàn xay d?ng: 420 – 850m2
 • M?t b?ng ?i?n hình nh? sau:
 • Thi?t k? m?t b?ng chi ti?t c?n bi?t th? ??n l?p 420m2:
Thi?t k? chi ti?t c?n bi?t th? ??n l?p phong cách ??a Trung H?i

Y t??ng thi?t k? cho bi?t th? Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9) s? t??ng t? nh? khu bi?t th? n?i ti?ng và thành c?ng nh?t t?i Vinhomes Riverside Long Biên, Hà N?i. H?y cùng tham kh?o các hình ?nh v? bi?t th? ??n l?p t?i các ?? th? khác c?a th??ng hi?u Vinhomes t?i các t?nh thành trên c? n??c nh? sau:

bi?t th? song l?p

8.2. Bi?t th? song l?p Vinhomes Grand Park

Bi?t th? song l?p: là bi?t th? có 3 m?t san v??n và 1 m?t t??ng chung, là 2 c?n n?m chung trên m?t khu ??t có l?i ?i riêng bi?t, có th? ??i x?ng ho?c kh?ng ??i x?ng v?i nhau. Tuy là 2 c?n bi?t th? nh?ng nhìn t? ngoài vào ch? là m?t bi?t th?.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaBi?t th?c song l?p s? có 2 c?a chính, 2 kh?i nhà ??ng d?ng và liên k?t v?i nhau. Bi?t th? song l?p ???c xay d?ng trên di?n tích ??t nh? h?n bi?t th? ??n l?p. Các m?t thoáng ?? r?ng ?? tr?ng cay ho?c làm ti?u c?nh…

Th?ng tin chung

Bi?t th? song l?p v?i ch? 20 c?n duy nh?t t?i The Manhattan Vinhomes Grand Park Qu?n 9Kết quả xổ số miền bắc hôm qua. N?m li?n k? c?ng viên ánh sáng, ch?y d?c theo dòng s?ng T?c hi?n hoà trong m?t tiêu khu riêng bi?t nh?m ??m b?o tính riêng t? và an nình tuy?t ??i.  

 • Di?n tích ??t: 340 – 560m2
 • S? t?ng: 3 t?ng ch?a bao g?m tum
 • Di?n tích sàn xay d?ng: 510 – 540m2
 • M?t b?ng ?i?n hình nh? sau:
 • Thi?t k? m?t b?ng chi ti?t c?n bi?t th? song l?p 340m2:
Thi?t k? chi ti?t c?n bi?t th? song l?p phong cách ??a Trung H?i

Y t??ng thi?t k? cho bi?t th? Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9) s? t??ng t? nh? khu bi?t th? n?i ti?ng và thành c?ng nh?t t?i Vinhomes Riverside Long Biên, Hà N?i. H?y cùng tham kh?o các hình ?nh v? bi?t th? ??n l?p t?i các ?? th? khác c?a th??ng hi?u Vinhomes t?i các t?nh thành trên c? n??c nh? sau:

9. Ti?n ?? tri?n khai d? án Vinhomes Grand Park Qu?n 9

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park Qu?n 9 (tên g?i c? Vincity) là khu ?? th? c?ng viên ven s?ng r?ng h?n 200ha ???c v?n hành và phát tri?n b?i Vinhomes theo m? hình ?? th? th?ng minh ??u tiên t?i Tp.HCM.? V?i 2 m?t giáp s?ng ??ng Nai và s?ng T?c, n?m trên m?t ti?n ???ng Nguy?n Xi?n, Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9) bao g?m nhi?u phan khu ch?c n?ng là các s?n ph?m ??ng c?p trong h? sinh thái c?a T?p ?oàn Vingroup.?

Khu cao t?ng bao g?m c?n h?shophouse chan ?? t?i phan khu The Rainbow (bàn giao t? 6/2020), phan khu The Origami (m? bán 2 ti?u khu cu?i cùng S6 & S10 t? cu?i T10/2020); Khu th?p t?ng bao g?m shophouse th?p t?ng (Boutique house), shop villa (Boutique villa) và bi?t th? t?i phan khu The Manhattan (?? bán h?t) và The Manhattan Glory (?ang m? bán);

Khu ti?n ích tr??ng h?c, b?nh vi?n, siêu th? ?ang ???c phê duy?t thi?t k?... ?i?m n?i b?t c?a d? án là m? hình thành ph? c?ng viên v?i 15 c?ng viên ch? ?? và h? sinh thái th?ng minh d?a trên 4 tr?c c?t l?i, g?m v?n hành th?ng minh, an toàn th?ng minh, c?ng ??ng th?ng minh và c?n h? th?ng minh.?


Hotline: 0896 68 66 68

? S?n ph?m Shophouse th?p t?ng Vinhomes Grand Park bao gi? m? bán?

T?i – ??i ly chính th?c F1 c?a Vinhomes. Chúng t?i hi?n ?ang th?c hi?n gi? ch? ?? khách hàng ti?n hành b?c th?m ch?n c?n. Hi?n ch? ??u t? ?? ??a ra thi?t k? ch? ??o theo phong cách ??a Trung H?i t?i phan khu th?p t?ng The Manhattan Vinhomes Grand Park. Phan khu này s? ???c m? bán t? 22/5/2020.

? Tiêu chu?n bàn giao Shophouse / Shop villa / Bi?t th? Vinhomes Grand Park nh? th? nào?

Các c?n shophouse ho?c bi?t th? t?i Vinhomes Grand Park s? bàn giao theo tiêu chu?n hoàn thi?n m?t ngoài, xay th? trong theo tiêu chu?n bàn giao th?. Chi ti?t liên h? Hotline: 0896.68.66.68 ?? ???c h? tr?.

Bài vi?t n?i b?t