Th?i gian ??c: 16 phút

Phan khu The Origami Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9) là phan khu ti?p theo m? bán sau nh?ng thành c?ng k? l?c t?i phan khu m? bán ??u tiên – The Rainbow Vinhomes Grand Park.

Các chính sách ?u ??i khi mua The Origami Vinhomes Grand Park:

– H? tr? l?i su?t 0% ??n 24 tháng (tháng 9/2022);
?? D? ki?n bàn giao t? T12/2021 do v?y khách hàng mua xong nh?n nhà ?? ? và kinh doanh sau kho?ng 9-10 tháng m?i b?t ??u tr? g?c và l?i cho ngan hàng!
– ?n h?n n? g?c (kh?ng thanh toán ti?n g?c) trong th?i gian h? tr? l?i su?t cùng Chính sách vay mua tr? góp ?u ??i;
– Thanh toán ch? 50% ??n khi nh?n bàn giao;
– T? tháng 10/2020, thanh toán 15% ky H?MB và ???c h? tr? vay lên ??n 80% GTCH;
– T?ng voucher VinFast 70 – 150 – 200tr tu? vào giá c?n h?;
– Ngoài ra, khách hàng còn ???c nh?n r?t nhi?u ?u ??i khác.
Chi ti?t liên h? Hotline 0896.68.66.68Kết quả xổ số miền bắc hôm qua (24/7)

Phan khu?The Origami?Kết quả xổ số miền bắc hôm quam? bán t? cu?i tháng 7/2020. Phan khu này có quy m? d? ki?n 21 block cao t? 25 ??n 36 t?ng v?i kho?ng h?n 10.000 c?n h?. Các c?n h? t?i phan khu này c?ng ???c thi?t k? ?a d?ng v? di?n tích và thi?t k? v?i di?n tích t? 30m2 ??n 188m2 cho nh?ng c?n t? studio, 1 phòng ng? t?i 3 phòng ng?.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaToàn b? các ti?u khu S7-S8-S9 (v?i kho?ng 2.500 c?n) ?? bán h?t và d? ki?n m? bán 6 toà trong ti?u khu S10 t? tháng 12/2020.

H?p tác chi?n l??c Vinhomes và Mitsubishi

Hai s?n ph?m ch? ??o c?a phan khu này là c?n h?shophouse chan ??.

Bên c?nh ?ó, vi?c các t?p ?oàn hàng ??u Nh?t B?n là Mitsubishi và Nomura tham gia v?i Vinhomes trong vi?c xay d?ng 21 tòa chung c? cao t?ng t?i The Origami Vinhomes Grand Park s? nang t?m d? án ??ng c?p h?n n?a.

L? ky k?t c?ng b? ??i tác Chi?n l??c Vàng Ann Home

1. T?ng quan d? án Vinhomes Grand Park

1.1. Th?ng tin chung

The OrigamiKết quả xổ số miền bắc hôm qua – d? án mang ??m tinh th?n Nh?t trong lòng ??i ?? th? ??ng c?p qu?c t? Vinhomes Grand Park.

??n v? phát tri?n d? án: C?ng ty c? ph?n phát tri?n thành ph? xanhV? trí: ???ng Nguy?n Xi?n, Ph??ng Long Bình, Qu?n 9, Tp.HCM
??n v? xay d?ng: Coteccons, Hoà Bình, Central, Delta, Unicons…Quy m?: h?n 270 ha v?i các lo?i hình s?n ph?m c?n h? và nhà th?p t?ng
M?t ?? c?nh quan + ti?n ích: h?n 70%.C?ng viên trung tam: 36ha
Ngan hàng b?o l?nh d? án: TechcombankCác ngan hàng cho vay: Techcombank, Vietcombank và MB

M?t s? m?c th?i gian ?áng l?u y trong n?m 2020:

Ngày 18/7: C?T t? ch?c L? ky k?t c?ng b? các ??i tác chi?n l??c The Origami v?i s? tham d? c?a ??i di?n Ann Home.
Ngày 25/7, t? ch?c?L? ra quan phan khu The Origami?hoành tráng t?i C?ng viên 36ha.
T? 30/7, C?T cung c?p gi? hàng The Origami ??t 1 cho ??i ly ?? phan ph?i t?i khách hàng có gi? ch? t?i Ann Home. V?i th? m?nh là ??i ly chi?n l??c h?ng vàng, các khách hàng chúng t?i có nhi?u c? h?i l?a ch?n nh?ng c?n ??p v?i v? trí ??c ??a h?n.
??n 10/10, 90% gi? hàng S7-S8-S9 t?i The Origami (t??ng ???ng ~5.000 c?n) ?? ???c các ??i ly phan ph?i t?i khách hàng.
T? 12/2020, gi? hàng S10 ??p nh?t t?i The Origami s? ???c Ann Home phan ph?i t?i khách hàng ?? gi? ch?.
– Th?i gian bàn giao d? ki?n t??tháng 12/2021.

Chi ti?t liên h??Hotline 0896.68.66.68?(24/7)

?? ti?t ki?m th?i gian tìm hi?u d? án. Anh ch? vui lòng ?i?n ??y ?? th?ng tin chúng t?i s? cung c?p t?i quy anh ch? tr?n b? tài li?u d? án Vinhomes Grand Park m?i nh?t c?ng nh? th?ng tin v? giá bán và chính sách ?u ??i c?p nh?t tháng 11/2020.
  1.2. Các phan khu s?n ph?m chính t?i d? án

  Các phan khu cao t?ng

  • Phan khu 1: The Rainbow (?? bán h?t)
  • Phan khu 2: The Origami (?ang m? bán)
  • Phan khu 3: ?ang c?p nh?t
  • Phan khu 4: ?ang c?p nh?t

  Các phan khu th?p t?ng:

  Chi ti?t các m?c th?i gian m? bán t?ng phan khu t?i Vinhomes Qu?n 9

  1.3. V? trí d? án Vinhomes Grand Park

  D? án Vinhomes Grand Park có v? trí n?m trên các m?t ti?n ???ng Ph??c Thi?n, Nguy?n Xi?n thu?c ph??ng Long Bình và Long Th?nh M?, Qu?n 9. D? án ti?p giáp v?i hai con s?ng l?n là s?ng ??ng Nai và s?ng T?c, ti?m c?n tr?c ti?p v?i ???ng Vành ?ai 3. ?ay là v? trí trung tam c?a kh?ng ch? Qu?n 9, mà ???c quy ho?ch n?m trong Khu ?? th? Sáng t?o phía ??ng theo ?? án thành l?p “thành ph? thu?c thành ph?” h?t s?c táo b?o c?a UBND TP.HCM.

  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTrong t??ng lai, vi?c k?t n?i t? khu v?c này v?i khu trung tam TP.HCM hay các t?nh lan c?n kh?ng còn quá khó kh?n, b?i m?ng l??i giao th?ng quy m? l?n ?? và ?ang ???c ??y nhanh t?c ?? ??u t?.

  1.4. V? trí phan khu The Origami trong t?ng th? d? án Vinhomes Grand Park

  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaPhan khu The Origami n?m k? bên c?ng viên The Rainbow và ???ng vành ?ai 3 nên r?t thu?n ti?n trong vi?c di chuy?n n?i khu c?ng nh? v? trung tam thành ph?.

  V? trí The Origami trong t?ng th? d? án 271ha Vinhomes Qu?n 9

  1.5. Y ngh?a c?a tên Origami

  Y ngh?a c?a phan khu The Origami là ???c l?y y t??ng t? tên m?t m?n ngh? thu?t g?p gi?y truy?n th?ng c?a Nh?t B?n. B? m?n này th??ng ???c b? m? truy?n d?y cho con cái và ???c xem là bi?u t??ng c?a m?t gia ?ình h?nh phúc. V?i y ngh?a ?ó, ch? ??u mong mu?n phan khu The Origami s? là n?i an c? ly t??ng c?a nh?ng gia ?ình h?nh phúc. ?ay s? là n?i giao thoa gi?a thi?t k? hi?n ??i và y t??ng gia ?ình truy?n th?ng – t?o nên b?n s?c v? cùng khác bi?t cho c? dan.

  2. Th?ng tin m? bán c?n h? Phan khu The Origami Vinhomes Grand Park

  2.1. Th?ng tin m? bán c?n h? The Origami

  Các c?n h? phan khu The Origami ?a d?ng v? di?n tích và thi?t k? v?i di?n tích t? 30m2 ??n 108m2 cho nh?ng c?n t? studio, 1 phòng ng? t?i 3 phòng ng?, phù h?p v?i nhi?u ??i t??ng khách hàng.

  S? block c?n h?: 21 block c?n h? t? 25 – 36 t?ngS? c?n h?:?~10.000 c?n
  Lo?i c?n h?: Studio – 1PN – 1PN+1 – 2PN – 2PN+1 – 3PN – 3PN+1Di?n tích:?t? 30 – 108m2
  Ch?t l??ng bàn giao: bàn giao th?M? bán: nhi?u ??t t? 31/7/2020
  Pháp ly: s? h?ng, s? h?u ?n ??nh lau dài ??i v?i NVN. ??i v?i NNN t?i ?a 50 n?m (?ang c?p nh?t)Bàn giao: t? T12/2021
  Ngan hàng b?o l?nh d? án: TechcombankNgan hàng cho vay: Vietcombank, Techcombank và MB

  T? tháng 12/2020, C?T s? m? bán chính th?c Toà S10 – tên th??ng m?i chính th?c là The Origami Zen (tìm hi?u ngay).

  2.2. Giá bán c?n h? t?i phan khu The Origami

  V?i thành c?ng khi ?? bán h?t 10.000 c?n h? trong 17 ngày chào bán ??u tiên và vi?c 2 ??i gia Nh?t B?n tham gia ??u t? vào d? án phan khu 2 – The Origami, m?c giá m? bán cho dòng c?n h? Origami ? Vinhomes Grand Park nh? sau:

  Di?n tích tim t??ng 
  The Rainbow
  (Min – Max)
  Giá bán Rainbow
  2019
  (ch?a VAT)
  Di?n tích tim t??ng 
  The Origami
  (Min – Max)
  Giá bán Origami S7-8-9 2020
  (ch?a VAT)
  Giá bán Origami S10 2020
  (ch?a VAT)
  Studio: 29,9 – 33,8 m2T? 900 tri?uStudio: 27 – 39,4m2T? 1,5 t?T? 1,6 t?
  n/an/a1PN: 36,4 – 41,1m2T? 1,7 t?n/a
  1PN +1: 46,1 – 51,7 m2T? 1,1 t?1PN +1: 46,1 – 51,8m2T? 2,3 t?T? 2,5 t?
  2PN: 58,9 – 67,8 m2T? 1,3 t?2PN: 58,3 – 69,2m2T? 2,7 t?T? 2,9 t?
  2PN +1: 69,2 – 70,4 m2T? 1,5 t?2PN +1: 69,2 – 70,4m2T? 3,1 t?T? 3,2 t?
  3PN: 81,5 – 82,3 m2T? 2,1 t? ??ng3PN: 81,2 – 103,3m2T? 3,5 t?T? 3,7 t?
  n/an/a3PN +1: 103,6 – 108m2T? 3,9 t?n/a
  B?ng giá chính th?c t? ch? ??u t? s? ???c cung c?p trong các ??t m? bán chính th?c

  CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua - nh?n ??t c?c gi? ch?, phan ph?i chính th?c v?i giá t?t nh?t tr?c ti?p t? ch? ??u t?. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua t? v?n l?a ch?n c?n ??p s? duy?t h? s? vay ngan hàng giúp khách hàng có gói vay l?i su?t th?p nh?t, th? t?c ??n gi?n.

  Hotline d? án: 0896.68.66.68

  Th?ng tin chi ti?t và m?c giá bán The Origami Vinhomes Qu?n 9 ???c phan tích t?i ?ay:

  2.3. Ti?n ?? thanh toán và ch??ng trình h? tr? tài chính (c?p nh?t)

  ??tTh?i ?i?m thanh toánT? l? thanh toán (trên giá bán CH sau thu?)
  Ky Tho? Thu?n ??t C?c (“TT?C”)50 tri?u ??ng
  01Ky H?p ??ng mua bán (“H?MB”) (Trong vòng 07 ngày k? t? ngày ky TT?C)15% (bg toàn b? c?c ?? ?óng) – bao g?m VAT
  02Ngày 20/11/2020 15% (bao g?m VAT)
  03Ngày 20/12/2020 15% (bao g?m VAT)
  04Ngày 20/03/202105% (bao g?m VAT)
  05Th?ng báo Bàn giao c?n h? (d? ki?n tháng 01/2022)45% (bao g?m VAT) + VAT c?a 5% giá bán + 100% KPBT
  06Th?ng bán nh?n GCNQSHN?5% (kh?ng g?m VAT)

  CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua – ???c u? quy?n phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vingroup. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s? t? v?n giúp l?a ch?n c?n t?t và s? duy?t h? s? vay ngan hàng cho khách hàng. 

  Hotline d? án: 0896.68.66.68

  Ngoài ra, khách hàng ???c tham gia Ch??ng trình h? tr? tài chính sau:

  • Khi khách hàng l?a ch?n vay ?? mua c?n h??th?ng qua Ngan hàng MB ho?c Techcombank (theo phan ??nh c?a C?T) s? ???c vay 80% GTCH và nh?n ???c ?u ??i kh?ng l?i su?t và kh?ng thanh toán n? g?c trong vòng 24 tháng k? t? kho?n gi?i ngan ??u tiên nh?ng kh?ng quá ngày 20/9/2022.
  • Khi khách hàng l?a ch?n vay ?? mua c?n h? th?ng qua Vietcombank?s? ch? ???c vay 70% GTCH và nh?n ???c ?u ??i kh?ng l?i su?t và kh?ng thanh toán n? g?c trong vòng 24 tháng k? t? kho?n gi?i ngan ??u tiên nh?ng kh?ng quá ngày 20/9/2022.
  Chính sách ?u ??i nh?t dành cho ti?u khu S8

  2.4. Chính sách vay mua tr? góp c?n h? Vinhomes qu?n 9 (c?p nh?t nh?t)

  Chính sách cho vay ?u ??i lên ??n 35 n?m và h? tr? l?i su?t 24 tháng ??n t? 3 ngan hàng TMCP hàng ??u Vi?t Nam: Vietcombank, Techcombank và MB.

  Riêng ngan hàng MB & Techcombank phê duy?t vay lên ??n 80% GTCH.

  Chi ti?t tìm hi?u d??i ?ay:

  3. Các ??t m? bán chính th?c c?n h? The Origami Vinhomes Grand Park

  3.1. Th?ng tin c?n h? m? bán S10 t? 12/2020

  Th?ng tin chi ti?t v? giá bán chính th?cKết quả xổ số miền bắc hôm qua và CSBH c?a C?T s? ???c c?p nh?t trong vài ngày t?i. Hi?n nay t?t c? m?c giá ??a ra ??u là d? ki?n.

  Th?ng tin chung v? c?n h? m? bán

  The Origami Zen – S10 ???c coi là ti?u khu ??p nh?t c?a 2 phan khu The Origami và The Rainbow ???c m? bán t? tr??c ?ên nay. Ch? v?i 6 toà tháp v?i g?n 2,500 c?n h? nh?ng ???c C?T b? trí 35 ti?n ích khác nhau mang ??m phong cách Nh?t B?n. Hàng lo?t ti?n ích l?n ??u tiên ???c b? trí d?y ??c nh?m ?áp ?ng nhu c?u vui ch?i – t?p luy?n và sinh ho?t c?a c? gia ?ình t? tr? em ??n ng??i l?n và ng??i cao tu?i:

  • H? cá Koi chu?n Nh?t B?n
  • V??n Tùng c?
  • C?ng Torii
  • San tennis, bóng r?, c?u l?ng, san d??ng sinh, v??n thi?n…
  • Và hàng ch?c ti?n ích khác

  6 tòa tháp s?p ???c ra m?t bao g?m S10.01, S10.02, S10.07 & S10.03, S10.05, S10.06 s? h?u v? trí ??c ??a, t?m nhìn ??p và ti?n ích phong phú nh?t d? án The Origami. Layout các toà nh? sau:

  Lo?i toàCh? Z (S10.01 & S10.05)Ch? T (S10.02-03-06-07)
  S? t?ng21 t?ng26 t?ng
  Lo?i c?n– Studio (3 c?n)
  – 1PN + 1 (4 c?n)
  – 2PN2WC (6 c?n)
  – 2PN+1 (5 c?n)
  – 3PN (1 c?n)
  – Studio (2 c?n)
  – 1PN + 1 (4 c?n)
  – 2PN2WC (8 c?n)
  – 2PN+1 (5 c?n)
  – 3PN (2 c?n)
  S? c?n19 c?n/sàn21 c?n/sàn
  S? thang máy0405
  Chi ti?t m?t b?ng The Origami Zen – S10

  Th?ng tin v? giá bán d? ki?n

  Di?n tích tim t??ng 
  The Origami
  (Min – Max)
  Giá bán
  Origami S7-8-9 2020
  (ch?a VAT)
  Giá bán
  Origami S10 2020
  (ch?a VAT)
  Studio: 27 – 39,4m2T? 1,5 t?T? 1,6 t?
  1PN: 36,4 – 41,1m2T? 1,7 t?n/a
  1PN +1: 46,1 – 51,8m2T? 2,3 t?T? 2,5 t?
  2PN: 58,3 – 69,2m2T? 2,7 t?T? 2,9 t?
  2PN +1: 69,2 – 70,4m2T? 3,1 t?T? 3,2 t?
  3PN: 81,2 – 103,3m2T? 3,5 t?T? 3,7 t?
  3PN +1: 103,6 – 108m2T? 3,9 t?n/a
  B?ng giá chính th?c t? ch? ??u t? s? ???c cung c?p trong các ??t m? bán chính th?c

  CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua – nh?n ??t c?c gi? ch?, phan ph?i chính th?c v?i giá t?t nh?t tr?c ti?p t? ch? ??u t?. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua t? v?n l?a ch?n c?n ??p và s? duy?t h? s? vay ngan hàng giúp khách hàng có gói vay l?i su?t th?p nh?t, th? t?c ??n gi?n.

  Hotline d? án: 0896.68.66.68

  3.2. Th?ng tin c?n h? m? bán ??t 2 t? 11/8/2020

  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaVinhomes ti?p t?c gi?i thi?u 5 toà cu?i cùng: V? tr? ??p, xanh và t?m nhìn ??p The Origami Sun. 5 tòa tháp thu?c phan khu The Origami Sun s?p ???c ra m?t bao g?m S7.01, S7.02 (trong tháng 8) và S8.01, S8.02, S8.03 (trong tháng 9) ???c ví nh? 5 viên ng?c quy b?i h?u v? trí ??c ??a và t?m nhìn ??p d? án The Origami Sun.

  M? bán chính th?c ??t 2 t? 11/8/2020

  V?i mong mu?n ?áp ?ng ??y ?? nhu c?u c?a khách hàng và nhà ??u t?, 5 toà c?a The Origami Sun mang t?i chu?i lo?i hình s?n ph?m ?a d?ng b?c th? tr??ng bao g?m: Studio, 1 phòng ng? (PN), 1PN+1, 2PN, 2PN+1 và 3PN, 3PN+1. Di?n tích s? d?ng c?n h? linh ho?t t? 29,6m2 ??n 108m2, trong ?ó kh?ng gian “c?ng 1” t?o ?i?u ki?n cho ch? s? h?u có th? t? do sáng t?o thi?t k? c?n h? c?a mình cho nhi?u c?ng n?ng khác nhau, t? kh?ng gian phòng ng?, phòng làm vi?c hay kh?ng gian sinh ho?t chung.

  N?m trong d? án chu?n s?ng Nh?t B?n – The Origami, 5 “viên ng?c” ??p The Origami Sun còn th?a h??ng h? th?ng ti?n ích ?a d?ng tr?i dài ngay d??i chan toà nhà: h? b?i phong cách resort, san th? thao, san ch?i tr? em, th?m c? xanh mát… làm t?ng thêm ??c quy?n ngh? d??ng, vui ch?i gi?i trí cho c? dan m?i l?a tu?i.

  M? bán L?n 1 c?a ??t 2 t? 11/8/2020

  C?T s? m? bán 2 toà S7.01 & S7.02 v?i ch? kho?ng 1,300 c?n t? ngày 11/8/2020.

  T?i S7.01 s? b? sung lo?i c?n 3PN+1 r?t phù h?p v?i gia ?ình ??ng thành viên và có mong mu?n kh?ng gian sinh ho?t ?? l?n v?i di?n tích lên t?i 108m2. Ch? duy nh?t 12 c?n “siêu to siêu ??p“.

  M? bán L?n 2 c?a ??t 2 t? 23/09/2020

  3 tòa tháp s?p ???c ra m?t bao g?m S8.01, S8.02, S8.03, ???c ví nh? nh?ng viên ng?c quy b?i h?u v? trí ??c ??a và t?m nhìn ??p d? án The Origami Sun. V?i 3 toà và kho?ng 1,200 c?n t? ngày 23/09/2020.

  Lo?i toàCh? Z (S8.02 & S8.03)Ch? T (S8.01)
  S? t?ng21 t?ng26 t?ng
  Lo?i c?n– Studio (4 c?n)
  – 1PN (1 c?n) – tu? toà
  – 1PN + 1 (3 c?n)
  – 2PN2WC (6 c?n)
  – 2PN+1 (4 c?n)
  – 3PN (2 c?n)
  – Studio (3 c?n)
  – 1PN + 1 (3 c?n)
  – 2PN2WC (8 c?n)
  – 2PN+1 (4 c?n)
  – 3PN (3 c?n)
  S? c?n19 c?n/sàn21 c?n/sàn
  S? thang máy0405

  Phan khu S8 th?a h??ng h? th?ng ti?n ích ?a d?ng tr?i dài ngay d??i chan toà nhà: h? b?i phong cách resort, san th? thao, san ch?i tr? em, th?m c? xanh mát… làm t?ng thêm ??c quy?n ngh? d??ng, vui ch?i gi?i trí cho c? dan m?i l?a tu?i.

  T?ng th? 5 toà cao t?ng và các lo?i c?n h? m? bán ??t 2 t?i phan khu The Origami Sun Vinhomes Qu?n 9

  N?m toà S7.01, S7.02 & S8.01, S8.02, S8.03 là nh?ng toà c?n h? s? ???c m? bán ti?p theo v?i 2,556 c?n t? ngày 11/8/2020.

  T?i nh?ng toà m? bán ??t ngày s? ???c b? sung lo?i c?n 3PN+1 r?t phù h?p v?i gia ?ình ??ng có mong mu?n kh?ng gian sinh ho?t ?? l?n v?i di?n tích lên t?i 108m2. Ch? duy nh?t 24 c?n t?i toà S7.01 và S8.01 – 2 toà ch? T có v? trí r?t ??p và ven s?ng r?ch n??c bao quanh phan khu.

  3.3. Th?ng tin v? c?n h? m? bán ??t 1 t? 30/7 – 8/8/2020

  3.3.1. Th?ng tin s?n ph?m

  Ba toà S9.01, S9.02 & S9.03 Kết quả xổ số miền bắc hôm qualà ba toà c?n h? m? bán ??u tiên v?i h?n 1,400 c?n ngay trong nh?ng ngày cu?i tháng 7/2020.

  Hai toà S7.03 & S7.05 là hai toà c?n h? m? bán ti?p theo v?i h?n 1,000 c?n ngay trong nh?ng ngày ??u tháng 8/2020.

  Lo?i toàCh? ZCh? UCh? T
  S? t?ng20 – 21 t?ng30 t?ng26 t?ng
  Lo?i c?n– Studio (4 c?n)
  – 1PN (1 c?n) – tu? toà
  – 1PN + 1 (3 c?n)
  – 2PN2WC (6 c?n)
  – 2PN+1 (4 c?n)
  – 3PN (2 c?n)
  – Studio (3 c?n)
  – 1PN + 1 (8 c?n)
  – 2PN2WC (11 c?n)
  – 2PN+1 (3 c?n)
  – 3PN (5 c?n)
  – Studio (3 c?n)
  – 1PN + 1 (3 c?n)
  – 2PN2WC (8 c?n)
  – 2PN+1 (4 c?n)
  – 3PN (3 c?n)
  S? c?n19 c?n/sàn30 c?n/sàn21 c?n/sàn
  S? thang máy040705
  Layout m?t b?ng ?i?n hình m?t toà ch? Z
  Layout m?t b?ng ?i?n hình m?t toà ch? T

  3.3.2. Th?ng tin chi ti?t v? gi? hàng và giá bán ??t 1

  Ph??ng th?c thanh toán th??ng khi khách hàng mua c?n h? phan khu The Origami Vinhomes Grand Park có nhi?u ?i?m m?i h?p d?n nh? sau:

  3.3. Mua – Bán th? c?p c?n h? phan khu The Origami Vinhomes Grand Park

  T?i Ann Home, chúng t?i cam k?t h? tr? khách hàng th?c hi?n mua bán sang nh??ng v?i gi? hàng phong phú nh?t th? tr??ng trong th?i gian nhanh nh?t. ??ng th?i, các nhan viên kinh doanh ??y kinh nghi?m chuyên dòng s?n ph?m Vinhomes s? giúp khách hàng lu?n có ???c l?a ch?n t?t nh?t.

  Khách hàng quan tam g?i bán ho?c mua hàng th? c?p c?n h? Vinhomes Grand Park vui lòng g?i Hotline: 0896.68.66.68 ?? ???c t? v?n (24/7).

  3.4. Th?ng tin chi ti?t c?n h? t?i các phan khu Vinhomes Qu?n 9

  4. Th?ng tin chung v? Phan khu The Origami Vinhomes Grand Park

  4.1. Th?ng tin chung

  Phan khu The Origami Vinhomes qu?n 9 có v? trí c?c k? thu?n l?i ?? di chuy?n lên ???ng Vành ?ai 3. N?m sát bên phan khu The Rainbow và các khu dan c? hi?n h?u t?i ph??ng Phú H?u, Qu?n 9. Hai s?n ph?m ch? ??o c?a phan khu này là c?n h?shophouse chan ??. C? th?:

  S? block c?n h?: 21 block t? 25 – 36 t?ngS? c?n Shop & Shophouse kh?i ??: h?n 300 c?n
  S? c?n h?: h?n 10.000 c?nPhan b?: có toà có, toà kh?ng
  Lo?i c?n h?: Studio, 1PN+1, 2PN, 3PNDi?n tích Shop: d? ki?n t? 25,6 – 100,4m2
  Di?n tích c?n h?: t? 30 – 108 m2Di?n tích Shophouse: d? ki?n kho?ng 100 – 180m2
  Giá bán c?n h?: 38 – 45tr/m2Giá bán shop: ?ang c?p nh?t
  Ch?t l??ng bàn giao c?n h?: ?ang c?p nh?tCh?t l??ng bàn giao Shop & Shophouse kh?i ??: bàn giao th?
  Phí qu?n ly: d? ki?n kh?ng v??t quá 10.000/m2 (ch?a VAT)Th?i gian bàn giao: t? tháng 11/2021
  Pháp ly: s? h?ng, s? h?u ?n ??nh lau dài ??i v?i NVN. ??i v?i NNN t?i ?a 50 n?m.Pháp ly: s? h?ng, s? h?u ?n ??nh lau dài ??i v?i NVN
  Chi ti?t s? ???c C?T c?ng b? trong nh?ng ngày cu?i tháng 7/2020

  4.2. Lo?i hình s?n ph?m c?n h?

  T?i The Origami, s? có 5 ti?u khu bao g?m S6, S7, S8, S9, S10. M?i ti?u khu s? có nhi?u lo?i hình c?n h? khác nhau, m?t s? ti?u khu ???c b? sung nh?ng c?n h? 3PN+ v?i di?n tích r?ng và ??ng c?p, thoáng mát h?n phan khu The Rainbow c?. C? th? các lo?i hình c?n h? nh? sau:

  1.Studio27m2 – 39,4m2Nh? The Raibow
  2.1PN36,4m2 – 41,1m2B? sung m?i
  3.1PN +146,1m2 – 51,8m2Nh? The Raibow
  4.2PN58,3m2 – 69,2m2Nh? The Raibow
  5.2PN +169,2m2 – 78,4m2Nh? The Raibow
  6.3PN81,2m2 – 103,3m2Thi?t k? r?ng h?n
  7.3PN+1103,6m2 – 108m2B? sung m?i

  M?t b?ng d? ki?n

  Sau thành c?ng r?c r? t?i th?i ?i?m m? bán phan khu The Rainbow. Phan khu ti?p theo The Origami s? ???c m? bán vào tháng 7/2020, ch? ??u t? ch?a c?ng b? chi ti?t tuy nhiên v?i quy m? h?n 10.000 c?n, vi?c ra m?t phan khu The Origami (Vinhomes qu?n 9Kết quả xổ số miền bắc hôm qua) s? giúp ngu?n cung c?n h? t?i Khu ??ng t?ng m?nh ?áp ?ng nhu c?u c?n h? ch?t l??ng và pháp ly minh b?ch trên toàn ??a bàn TP.HCM.

  Hình ?nh sa bàn phan khu The Origami

  4.3. Ti?n ích dành cho c? dan The Origami Vinhomes Grand Park

  Ti?n ích bên trong phan khu The Origami

  Phan khu The OrigamiKết quả xổ số miền bắc hôm qua ngoài s? h?u m?t v? trí ??p, ti?m c?n tr?c ti?p lên ???ng Vành ?ai 3, n?i ?ay còn ???c ch? ??u t? chú tr?ng vào các ti?n ích n?i khu ??ng c?p. H??ng ??n m?t c?ng ??ng v?n minh, h?nh phúc và lu?n lu?n tràn ??y n?ng l??ng c?a s? sáng t?o m?i m? t?i tam ?i?m phía ??ng thành ph?.

  Các ti?n ích n?i khu ??ng c?p bên trong d? ki?n:

  • 2 khu v??n v??n Nh?t B?n r?ng g?n 7,000m2 ngay trong n?i khu v?i h? cá Koi, cay bonsai và ??c bi?t 50 cay Tùng La hán tr? giá g?n 50 t? ??ng
  • San t?p th? thao cho tr? em và ng??i l?n
  • B? b?i
  • H? th?ng cay xanh bao ph? các con ???ng ?i b? trong n?i khu
  • Khu mua s?m ti?n ích ngay d??i chan các toà nhà
  • Và nhi?u ti?n ích n?i b?t khác ?i kèm
  Hình ?nh minh ho? v??n Nh?t theo m? hình Vinhomes
  Hình ?nh minh ho? v??n Nh?t theo m? hình Vinhomes

  Ti?n ích t?ng th? bên trong d? án

  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaBên c?nh các ti?n ích n?i khu, c? dan t??ng l?i còn ???c h??ng tr?n v?n các ti?n ích khác n?m xem trong các phan khu cao t?ng c?a ??i d? án. ??c bi?t là 15 c?ng viên ch? ?? v? cùng h?p d?n, t?o nên nh?ng m?ng xanh v?i m?c ?ích gi?i trí – th? thao nh?m nang cao ch?t l??ng cu?c s?ng.

  5. Th?ng tin m? bán shophouse chan ?? Phan khu The Origami Vinhomes Grand Park

  5.1. Th?ng tin shophouse chan ?? The Origami

  Lo?i shop chan ??: Shop (1 t?ng) và Shophouse (2 t?ng)Di?n tích shop chan ??: <100m2
  Ch?t l??ng bàn giao: giao th?Di?n tích shophouse chan ??: t? <100 – 200m2
  Ch?t l??ng bàn giao: ?ang c?p nh?tM? bán: d? ki?n Q2/2020
  Pháp ly: s? h?ng, s? h?u ?n ??nh lau dài ??i v?i NVNHoàn thi?n: d? ki?n Q2/2021
  Ngan hàng cho vay: Techcombank và MBNgan hàng b?o l?nh d? án: Techcombank

  M?c giá trung bình c?a các c?n Shophouse chan ?? giai ?o?n 1 là 122 tri?u ??ng /m2 và các c?n Shophouse là t? 93 ??ng/m2. T??ng t? giai ?o?n 1 t?i phan khu The RainbowKết quả xổ số miền bắc hôm qua, thi?t k? di?n tích các c?n shop chan ?? nh? sau:

  Lo?i c?nDi?n tích tim t??ng 
  (Min – Max)
  Shop nh?25,6 – 58,5m2
  Shop l?n65,6 – 100,4m2
  Shophouse nh?92,4 – 140,6m2
  Shophouse l?n142,7 – 179,3m2

  5.2. Giá bán shop và shophouse chan ?? t?i Phan khu The Origami

  ?ang c?p nh?t…

  5.3. Chi ti?t th?ng tin shop và shophouse chan ?? t?i Phan khu The Origami

  5.4. Mua – Bán th? c?p shophouse chan ?? t?i Phan khu The Origami

  T?i Ann Home, chúng t?i cam k?t h? tr? khách hàng th?c hi?n mua bán sang nh??ng v?i gi? hàng phong phú nh?t th? tr??ng trong th?i gian nhanh nh?t. ??ng th?i, các nhan viên kinh doanh ??y kinh nghi?m chuyên dòng s?n ph?m Vinhomes s? giúp khách hàng lu?n có ???c l?a ch?n t?t nh?t.

  Khách hàng quan tam g?i bán ho?c mua hàng th? c?p phan khu The Origami vui lòng g?i Hotline: 0896.68.66.68 ?? ???c t? v?n (24/7).

  6. Ti?n ?? tri?n khai d? án Vinhomes Grand Park Qu?n 9

  7. L? ra quan phan khu cao t?ng The Origami tháng 7/2020

  Vinhomes Grand Park

  Vinhomes Grand Park Qu?n 9 (tên g?i c? Vincity) là khu ?? th? c?ng viên ven s?ng r?ng h?n 200ha ???c v?n hành và phát tri?n b?i Vinhomes theo m? hình ?? th? th?ng minh ??u tiên t?i Tp.HCM.? V?i 2 m?t giáp s?ng ??ng Nai và s?ng T?c, n?m trên m?t ti?n ???ng Nguy?n Xi?n, Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9) bao g?m nhi?u phan khu ch?c n?ng là các s?n ph?m ??ng c?p trong h? sinh thái c?a T?p ?oàn Vingroup.?

  Khu cao t?ng bao g?m c?n h?shophouse chan ?? t?i phan khu The Rainbow (bàn giao t? 6/2020), phan khu The Origami (m? bán 2 ti?u khu cu?i cùng S6 & S10 t? cu?i T10/2020); Khu th?p t?ng bao g?m shophouse th?p t?ng (Boutique house), shop villa (Boutique villa) và bi?t th? t?i phan khu The Manhattan (?? bán h?t) và The Manhattan Glory (?ang m? bán);

  Khu ti?n ích tr??ng h?c, b?nh vi?n, siêu th? ?ang ???c phê duy?t thi?t k?... ?i?m n?i b?t c?a d? án là m? hình thành ph? c?ng viên v?i 15 c?ng viên ch? ?? và h? sinh thái th?ng minh d?a trên 4 tr?c c?t l?i, g?m v?n hành th?ng minh, an toàn th?ng minh, c?ng ??ng th?ng minh và c?n h? th?ng minh.?


  Hotline: 0896 68 66 68

  ? Giá bán c?n h? giai ?o?n 1 và giai ?o?n 2 nh? th? nào?

  CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– ???c u? quy?n phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vingroup.?Giai ?o?n 1 – phan khu The Rainbow ?? m? bán tháng 7/2019 v?i m?c giá trung bình t? 30-38tr/m2.
  – V? lo?i hình c?n h?: c? hai giai ?o?n m? bán ??u có các lo?i c?n h? ?a ??ng nh? Studio, 1PN+1, 2PN1WC, 2PN2WC và 3PN
  – V? giá bán: theo ?úng chi?n l??c ra hàng c?a ch? ??u t? và s? t?ng giá th? tr??ng khu v?c thành ph? sáng t?o khu ??ng TP.HCM, m?c giá m? bán ??t 2 theo các chuyên gia d? báo s? t?ng t? 10-15% so v?i m?c m? bán ??t 1, trung bình 40-45tr/m2 t? cu?i tháng 7/2020.
  – V? chính sách bán hàng: t?i The Origami h?p d?n h?n khi khách hàng ???c h? tr? l?i su?t và kh?ng ph?i thanh toán g?c + l?i trong vòng 24 tháng.

  ? Vinhomes Grand Park qu?n 9 bao g?m nh?ng phan khu nào?

  CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– ???c u? quy?n phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vingroup.?Hi?n d? án ???c chia thành các phan khu nh? sau:
  Phan khu cao t?ng:
  1.?The Rainbow:??? m? bán
  2.?The Origami:?chu?n b? m? bán
  3. Phan khu 3
  4. Phan khu 4
  Phan khu th?p t?ng:
  1.?Shophouse th?p t?ng hay nhà ph? th??ng m?i
  2. Bi?t th?: bi?t th? ??n l?p và song l?p

  ? D? án Vinhomes Grand Park bán nh?ng lo?i s?n ph?m nào?

  CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– ???c u? quy?n phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vingroup.?Hi?n có các lo?i s?n ph?m chính nh? sau:
  1.?C?n h? d? án
  2.?Shop và shophouse chan ??
  3.?Shophouse th?p t?ng
  4. Bi?t th?: bi?t th? ??n l?p và song l?p

  ?? Có h? th?ng xe bus dành riêng cho c? dan trong toàn khu kh?ng?

  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaVingroup ?? ??u t? và thành l?p c?ng ty VinBus trong n?m 2019 v?i m?c tiêu gi?i thi?u ra th? tr??ng các m?u xe bus ?i?n. Do v?y, C?T d? ki?n s? tri?n khai d?a trên tình hình th?c t? khi v?n hành Khu ?? th?.

  ?? Hi?n t?i, h??ng ???ng Nguy?n Xi?n khá nh?, vào gi? cao ?i?m có b? quá t?i kh?ng?

  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaNh?m ?áp ?ng nhu c?u di chuy?n ngày càng l?n và ??y nhanh t?c ?? t?ng tr??ng kinh t?, h? t?ng khu v?c xung quanh qu?n 9 và Tp.HCM, d? án ???ng vành ?ai 3 ?? và ?ang ???c Chính ph? ??c thúc th?c hi?n v?i t?ng m?c ??u t? toàn b? d? án này h?n 35.600 t? ??ng. Hi?n nay c?ng tác gi?i to? m?t b?ng ?ang ???c th?c kh?n tr??ng và d? ki?n c?ng trình s? ???c hoàn thành n?m 2024.

  ?? ??t khu d? án n?m ngay sát 2 con s?ng l?n (b? m?t lòng s?ng to h?n c? S?ng SG t?i Q1) mùa m?a có d? ng?p l?t kh?ng? C?T ?? có gi?i pháp cho v?n ?? này ch?a?

  C?T kh?ng nh?ng t?n d?ng h? th?ng s?ng ?? th?ng lu?ng các h? th?ng h? n??c /c?ng viên n?i khu giúp cho n??c ???c l?u th?ng và ??m b?o qu?n tr? ???c l?u l??ng n??c. Ngoài ra, C?T s? làm h? th?ng thoát n??c riêng cho toàn khu ?? th?.

  ???ng n?i b? phan khu có b? r?ng bao nhiêu, kho?ng cách gi?a các tòa bao nhiêu mét ?

  – ???ng n?i khu d? ki?n u003e 16m
  – Kho?ng cách gi?a các tòa g?n nh?t 15m, xa nh?t 25m
  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaNgoài ra, v?i t? l? xay d?ng th?p, t?ng th? di?n tích quy ho?ch toàn d? án r?t l?n nên ch?c ch?n s? kh?c ph?c tri?t ?? v?n ?? ‘t? chim’ nh? các khu ?? th? Vinhomes trong n?i ?? (do quy ho?ch trong n?i ?? nên di?n tích h?n ch? h?n).

  Bài vi?t n?i b?t

  One thought on “The Origami Vinhomes Grand Park c?p nh?t tháng 12/2020

  Tr? l?i

  Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *