Th?i gian ??c: 9 phút

Sau m?t th?i gian khá dài ch? ??i, vào ngày 23/6, L? Kick-off (L? ra quan) d? án Vinhomes Grand Park Qu?n 9Kết quả xổ số miền bắc hôm qua ?? ???c t? ch?c hoành tráng t?i san v?n ??ng Quan khu 7.

?ay là d? án ???c mong ch? nh?t t?i khu ??ng c?a gi?i ??u t? c? n??c trong n?a cu?i n?m 2019. V?i các dòng s?n ph?m c?n h? ?a d?ng, ???c quy ho?ch t?ng th? xanh và hi?n ??i, d? án ?? ch?ng minh s? h?p d?n v??t tr?i c?a mình.

Phan khu ra m?t ??u tiên là phan khu The Rainbow ?? chính th?c ???c gi?i thi?u t?i khách hàng. ?ay là phan khu có v? trí m?t ti?n ???ng Nguy?n Xi?n, Qu?n 9, là 1 trong 4 phan khu c?n h? Vinhomes Grand ParkKết quả xổ số miền bắc hôm qua.  Phan khu này có quy m? 17 block cao t? 25 ??n 36 t?ng v?i 10.007 c?n h?. Các c?n h? phan khu The Rainbow Vinhomes Grand Park ?a d?ng v? di?n tích và thi?t k? v?i di?n tích t? 30m2 ??n 82m2 cho nh?ng c?n t? studio, 1 phòng ng? t?i 3 phòng ng?, phù h?p v?i nhi?u ??i t??ng khách hàng.

Vinhomes Grand Park logo

1. T?ng quan d? án Vinhomes Grand Park

1.1. Th?ng tin chung

??n v? phát tri?n d? án: C?ng ty c? ph?n phát tri?n thành ph? xanhV? trí: ???ng Nguy?n Xi?n, Ph??ng Long Bình, Qu?n 9, Tp.HCM
??n v? xay d?ng: Coteccons, Hoà Bình, Central, Delta, Unicons…Quy m?: h?n 270 ha v?i các lo?i hình s?n ph?m c?n h? và nhà th?p t?ng
M?t ?? c?nh quan + ti?n ích: h?n 70%.C?ng viên trung tam: 36ha
Ngan hàng b?o l?nh d? án: TechcombankCác ngan hàng cho vay: Techcombank và MB

1.2. Các phan khu s?n ph?m chính t?i d? án

Các phan khu cao t?ng

Các phan khu th?p t?ng

1.3. V? trí d? án Vinhomes Grand Park

D? án Vinhomes Grand Park có v? trí n?m trên các m?t ti?n ???ng Ph??c Thi?n, Nguy?n Xi?n thu?c ph??ng Long Bình và Long Th?nh M?, Qu?n 9. D? án ti?p giáp v?i hai con s?ng l?n là s?ng ??ng Nai và s?ng T?c, ti?m c?n tr?c ti?p v?i ???ng Vành ?ai 3. ?ay là v? trí trung tam c?a kh?ng ch? Qu?n 9, mà ???c quy ho?ch n?m trong Khu ?? th? Sáng t?o phía ??ng theo ?? án thành l?p “thành ph? thu?c thành ph?” h?t s?c táo b?o c?a UBND TP.HCM. Trong t??ng lai, vi?c k?t n?i t? khu v?c này v?i khu trung tam TP.HCM hay các t?nh lan c?n kh?ng còn quá khó kh?n, b?i m?ng l??i giao th?ng quy m? l?n ?? và ?ang ???c ??y nhanh t?c ?? ??u t?.

V? trí Vinhomes Grand Park Qu?n 9
V? trí Vinhomes Grand Park Qu?n 9

T? v? trí này c? dan Vinhomes Grand Park có th? di chuy?n thu?n l?i v? Qu?n 2, Qu?n 1 và các qu?n thành khác th?ng qua các tr?c ???ng có l? trình sau:

  • Vinhomes Grand Park -> Nguy?n Xi?n -> Nguy?n Duy Trinh (Qu?n 2) -> Cao t?c Long Thành Gi?u Day -> Mai Chí Th? -> H?m Th? Thiêm -> Trung tam Qu?n 1: t? 35 – 40 phút.
  • Vinhomes Grand Park -> Nguy?n Xi?n -> Hoàng H?u Nam -> Su?i Tiên -> Tuy?n Metro s? 1 (B?n Thành – Su?i Tiên)
  • Vinhomes Grand Park ->  Nguy?n Xi?n ->Nguy?n V?n T?ng -> Lê V?n Vi?t -> Xa l? Hà N?i -> C?u Sài Gòn -> Trung tam Qu?n 1: T? 30 – 35 phút

1.4. Ti?n ích bên trong phan khu The Rainbow

V? ti?n ích, c? dan t??ng lai s? ???c t?n h??ng ti?n ích và m?ng xanh trong toàn d? án v?i 15 c?ng viên ch? ?? và c?ng viên ph?c h?p quy m? hàng ??u ??ng Nam á (C?ng viên ánh sáng) – l?n ??u tiên xu?t hi?n t?i Vi?t Nam. Duy nh?t ch? t?i The Rainbow c? dan ???c tr?i nghi?m cu?c s?ng hòa quy?n gi?a am thanh và s?c màu t? c?nh quan ?i?m nh?n – Qu?ng tr??ng C?u V?ng.…

C?ng viên c?u v?ng
C?ng viên C?u v?ng – Phan khu The Rainbow

2. S?n ph?m m? bán – The Rainbow Vinhomes Grand Park

T?i các phan khu cao t?ng t?i d? án Vinhomes Grand Park, hai dòng s?n ph?m ch? ??o bao g?m c?n h? shophouse chan ??. C? th?:

S? block c?n h?: 17 block c?n h? t? 25 – 36 t?ngS? c?n Shop & Shophouse kh?i ??: h?n 300 c?n
S? c?n h?: 10.007 c?n SapphirePhan b?: có toà có, toà kh?ng
Lo?i c?n h?: Studio, 1PN+1 – 3PNDi?n tích Shop: t? 25,6 – 100,4m2
Di?n tích c?n h?: t? 30 – 83 m2Di?n tích Shophouse: t? 92,4 – 179,3m2
Giá bán c?n h?: trung bình t? 30 – 38 tri?u/m2Giá bán shop: trung bình t? 90 – 120 tri?u/m2
Ch?t l??ng bàn giao c?n h?: hoàn thi?n c? b?n, ch?t l??ng cao c?p.Ch?t l??ng bàn giao Shop & Shophouse kh?i ??: bàn giao th?
Phí qu?n ly: d? ki?n kh?ng v??t quá 10.000/m2 (ch?a VAT)Th?i gian bàn giao: d? ki?n quy II-III/2020
Pháp ly: s? h?ng, s? h?u ?n ??nh lau dài ??i v?i NVN và 50 n?m ??i v?i NNNPháp ly: s? h?ng, s? h?u ?n ??nh lau dài ??i v?i NVN

3. Th?ng tin m? bán c?n h? Phan khu The Rainbow Vinhomes Grand Park

3.1. Giá bán c?n h? t?i phan khu The Rainbow

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaV?i m?c giá bán ???c C?T ??a ra r?t linh ho?t theo t?ng toà và h??ng c?n h? v?i biên giao ??ng khá cao ?? ?áp ?ng nhu c?u ?a d?ng c?a khách hàng, d? ki?n m?c giá nh? sau:

Lo?i c?nT? l?Di?n tích tim t??ng 
(Min – Max)
Giá bán
(ch?a VAT)
Studio13%29,9 – 33,8 m2T? 900 tri?u ??ng
1PN +120%46,1 – 51,7 m2T? 1,1 t? ??ng
2PN35%58,9 – 67,8 m2T? 1,3 t? ??ng
2PN +125%69,2 – 70,4 m2T? 1,5 t? ??ng
3PN8%81,5 – 82,3 m2T? 2,1 t? ??ng

Th?ng tin chi ti?t v? c?n h? m? bán

3.2. Ph??ng th?c thanh toán

Ph??ng th?c thanh toán th??ng khi khách hàng mua c?n h? phan khu The Rainbow Vinhomes Grand Park d? ki?n:

??tTh?i ?i?m thanh toánT? l? thanh toán (trên giá bán CH sau thu?)Th?i gian d? ki?n
Ky V?n b?n tho? thu?n (“VBTT”)50 tri?u ??ngT7-8/2019
Trong vòng 7 ngày k? t? ngày ky VBTT10% (bg 50 tri?u ??ng)T7-8/2019
01Ky H?p ??ng mua bán (“H?MB”) (Trong vòng 30 ngày k? t? ngày ky VBTT)10% (bg toàn b? c?c ?? ?óng) + 5% tho? thu?n ??m b?o ky H?MBT8/2019
02-07C? m?i 2-3 tháng sau ngày ky H?MB (Chia làm 6 ??t)10%10/2019 – 9/2020
08Th?ng báo Bàn giao c?n h?25% + 2% KPBT + thu? VAT c?a 5% GTCHQ3-3/2020
09Th?ng bán nh?n GCNQSHN?

*5% thanh toán ??t 1 ?? ??m b?o ky H?MB ???c tính trên GTCH kh?ng g?m VAT và ???c C?T tr? l?i 12%/n?m theo quy ??nh.

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– là ??i ly VàNG phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vinhomes. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s??t? v?n giúp l?a ch?n?c?n có v? trí và giá t?t nh?t và?s? duy?t h? s? vay?ngan hàng cho khách hàng.

G?i ngay hotline: 0896.68.66.68

Ngoài ra, khách hàng có th? ch?n m?t trong hai Ch??ng trình h? tr? tài chính sau:

Ch??ng trình 1:Kết quả xổ số miền bắc hôm qua Chi?t kh?u 8-9% khi Khách hàng thanh toán v??t ti?n ?? so v?i quy ??nh trên H?MB

  • Chi?t kh?u 8-9% trên Giá bán s?n ph?m (tr??c thu?) khi khách hàng thanh toán tr??c h?n b?ng v?n t? có trong th?i h?n 15 ngày k? t? ngày ky TT?C/H?MB (tu? th?i ?i?m nào ??n tr??c).
  • Chi?t kh?u ???c gi?m ngay trên giá bán s?n ph?m khi th?a m?n các ?i?u ki?n trên.
  • Kho?n 5% (kh?ng g?m VAT) thanh toán trong L?n 1 nh?m ??m b?o ky H?MB s? ???c áp d?ng m?c l?i su?t 12%/n?m theo quy ??nh c?a C?T.

Ch??ng trình 2: Gói ?u ??i kh?ng l?i su?t, kh?ng thanh toán n? g?c ??n khi nh?n nhà

  • Khi khách hàng l?a ch?n vay ?? mua c?n h? th?ng qua Ngan hàng TMCP K? Th??ng Vi?t Nam (“Techcombank”) s? nh?n ???c ?u ??i kh?ng l?i su?t và kh?ng thanh toán n? g?c lên ??n 70% giá tr? s?n ph?m (bao g?m VAT) trong vòng 15 tháng k? t? kho?n gi?i ngan ??u tiên nh?ng kh?ng quá 6 tháng k? t? ngày d? ki?n bàn giao s?n ph?m theo th?ng báo c?a C?T.

3.3. Gói vay ?u ??i t? ngan hàng Techcombank

Th?i gian vay t?i ?aCác gói l?i su?tTr? n? tr??c h?n
35 n?mH? tr? l?i su?t t? C?T
–     Gói 1: 8,625%
Chi?t kh?u thanh toán s?m
–     Gói 2: 8,29%
–     Gói 3: 9,29%
–     Gói 4: 8,79%
–     Gói 5: 9,79%
Sau th?i gian ?u ??i: 3,5-4,9% + LSTK 13 tháng
H? tr? l?i su?t t? C?T:
–    1,5 tháng ??u tiên: mi?n phí
–    T? 1,6-5 tháng ??u tiên: 1,5%
Chi?t kh?u thanh toán s?m:
–    2 n?m ??u tiên: 2%
–    T? 3-5 n?m ??u tiên: 1,5%
–    T? n?m th? 6: mi?n phí

3.4. T?ng k?t thành c?ng m? bán c?n h? ??t 1 – The Rainbow Vinhomes Grand Park

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua??t 1 ?? m? bán t? ngày 18/7 ??n ngày 3/8/2019, toàn b? 10.007 c?n h? ?? bán h?t t?o ra m?t k? l?c v? ti?n khoáng h?u trong l?ch s? b?t ??ng s?n Vi?t Nam và th? gi?i. V?i m?c giá bán ???c ch? ??u t? ??a ra r?t linh ho?t theo t?ng khu và h??ng c?n h? v?i biên giao ??ng khá cao ?? ?áp ?ng nhu c?u ?a d?ng c?a khách hàng.

M? bán thành c?ng trong vòng 17 ngày ??t 1 Vinhomes Qu?n 9

V?i m?c giá bán thành c?ng c?a ??t 1 t? 28-35 tri?u/m2 (khu S1); t? 29-36 tri?u/m2 (khu S2); t? 31-38 tri?u/m2 (Khu S3); và 33-48 tri?u/m2 (Khu S5) thì ?ay là m?c giá t??ng ??i cao h?n so v?i trung bình các d? án quanh khu v?c. Tuy nhiên, m?c giá này còn th?p h?n r?t nhi?u so v?i m?c giá d? án Vinhomes Central Park – Bình Th?nh trong khi ch?t l??ng xay d?ng và ti?n ích t?ng th? d? án l?i v??t tr?i, th?m chí ?u vi?t h?n khi áp d?ng c?ng ngh? th?ng minh tiên ti?n trong qu?n ly và v?n hành d? án. Bên c?nh ?ó, th? tr??ng th? c?p c?a d? án v? cùng nh?n nh?p v?i nh?ng th?i ?i?m giao d?ch lên t?i g?n 200 b? h? s?/ngày.

Kh?ng khí s?i ??ng, kh?n tr??ng t?i sàn giao d?ch vào d?p m? bán phan khu The Rainbow

3.5. ?? Mua th? c?p c?n h? ??t 1 – Phan khu The Rainbow Vinhomes Grand Park

Khách hàng quan tam mua hàng th? c?p c?a Giai ?o?n 1 vui lòng g?i Hotline: 0869.68.66.68 ?? ???c t? v?n (24/7) ho?c truy c?p t?i ?ay: http://cvanasse.com/#can-ho-du-an.

3.6. ?? M? bán c?n h? ??t 2 – Phan khu The Origami Vinhomes Grand Park

Hi?n Ch? ??u t? Vingroup ?? th?ng báo t?i ??i ly phan ph?i chính th?c d? án Ann Home v? tên g?i c?a Phan khu 2 – phan khu m? bán ti?p theo t?i ??i ?? th? Vinhomes Grand Park là THE ORIGAMI trong Q2/2020.

Phan khu The OrigamiKết quả xổ số miền bắc hôm qua có v? trí v? trí c?c k? thu?n l?i ?? di chuy?n lên ???ng Vành ?ai 3. Phan khu này có quy m? 21 block cao t? 25 ??n 36 t?ng v?i kho?ng 10.000 c?n h?. Các c?n h? phan khu The Origami c?ng ???c thi?t k? ?a d?ng v? di?n tích và thi?t k? v?i di?n tích t? 30m2 ??n 82m2 cho nh?ng c?n t? studio, 1 phòng ng? t?i 3 phòng ng?, phù h?p v?i nhi?u ??i t??ng khách hàng.

Bên c?nh ?ó, vi?c các t?p ?oàn hàng ??u Nh?t B?n là Mitsubishi và Nomura tham gia v?i Vinhomes trong vi?c xay d?ng 21 tòa chung c? cao t?ng t?i Vinhomes Grand Park ?? cung c?p cho th? tr??ng h?n 10.000 c?n h? t?i TP HCM s? nang t?m d? án ??ng c?p h?n nh?. S? h?p tác này nh?m phát tri?n các tòa nhà th?ng minh s? ???c ?ng d?ng nh?ng k? thu?t tiên ti?n nh? trí tu? nhan t?o (AI), nh?n di?n khu?n m?t ?? giám sát ng??i ra vào, xe buyt t? hành ?? gi?m thi?u t?c ngh?n giao th?ng và ? nhi?m kh?ng khí, h? th?ng ?i?n phan tán ?? s? d?ng n?ng l??ng hi?u qu? h?n và m?t s? c?ng ngh? tiên ti?n khác.

4. Th?ng tin m? bán Shophouse chan ?? – Phan khu The Rainbow

Sau khi m? bán thành c?ng toàn b? các c?n h? chung c?, ??n ??u tháng 11/2019, ch? ??u t? ?? m? bán g?n 100 c?n Shop và Shophouse chan ?? Vinhomes Grand Park. ??t m? bán này c?ng thu hút s? quan tam l?n c?a các nhà ??u t? và ?? “cháy hàng” trong vòng m?t tu?n l?. Nh? v?y có th? th?y s?c hút c?a các s?n ph?m d? án là v? cùng l?n, t? c?n h? ??n Shop và Shophouse chan ?? ??u ???c th? tr??ng ?ánh giá cao.

4.1. Th?ng tin chi ti?t và c?p nh?t

4.2. Giá bán shop và shophouse chan ?? – Phan khu The Rainbow

Lo?i c?nDi?n tích tim t??ng 
(Min – Max)
Giá bán
(ch?a VAT)
Giá trung bình
(/m2)
Shop nh?25,6 – 58,5m2T? 3,2 t? ??ng122 tri?u ??ng
Shop l?n65,6 – 100,4m2T? 7,7 t? ??ng123 tri?u ??ng
Shophouse nh?92,4 – 140,6m2T? 8,1 t? ??ng94 tri?u ??ng
Shophouse l?n142,7 – 179,3m2T? 13,1 t? ??ng93 tri?u ??ng

V?i m?c giá trung bình c?a các c?n Shop là 122 tri?u ??ng /m2 và các c?n Shophouse là t? 93 ??ng/m2. 

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– là ??i ly VàNG phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vinhomes. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng là ??n v? s??t? v?n giúp l?a ch?n?c?n có v? trí và giá t?t nh?t và?s? duy?t h? s? vay?ngan hàng cho khách hàng.

G?i ngay hotline: 0896.68.66.68

4.3. M?t b?ng shop và shophouse chan ?? – Phan khu The Rainbow

M?t b?ng shop và shophouse chan ?? phan khu The Rainbow

4.4. ??Mua th? c?p shophouse chan ?? – Phan khu The Rainbow Vinhomes Grand Park

Khách hàng quan tam mua hàng th? c?p c?a Giai ?o?n 1 vui lòng g?i Hotline: 0932 989 546 ?? ???c t? v?n (24/7).

5. Ti?n ?? tri?n khai d? án Vinhomes Grand Park Qu?n 9

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park Qu?n 9 (tên g?i c? Vincity) là khu ?? th? c?ng viên ven s?ng r?ng h?n 200ha ???c v?n hành và phát tri?n b?i Vinhomes theo m? hình ?? th? th?ng minh ??u tiên t?i Tp.HCM.? V?i 2 m?t giáp s?ng ??ng Nai và s?ng T?c, n?m trên m?t ti?n ???ng Nguy?n Xi?n, Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9) bao g?m nhi?u phan khu ch?c n?ng là các s?n ph?m ??ng c?p trong h? sinh thái c?a T?p ?oàn Vingroup.?

Khu cao t?ng bao g?m c?n h?shophouse chan ?? t?i phan khu The Rainbow (bàn giao t? 6/2020), phan khu The Origami (m? bán 2 ti?u khu cu?i cùng S6 & S10 t? cu?i T10/2020); Khu th?p t?ng bao g?m shophouse th?p t?ng (Boutique house), shop villa (Boutique villa) và bi?t th? t?i phan khu The Manhattan (?? bán h?t) và The Manhattan Glory (?ang m? bán);

Khu ti?n ích tr??ng h?c, b?nh vi?n, siêu th? ?ang ???c phê duy?t thi?t k?... ?i?m n?i b?t c?a d? án là m? hình thành ph? c?ng viên v?i 15 c?ng viên ch? ?? và h? sinh thái th?ng minh d?a trên 4 tr?c c?t l?i, g?m v?n hành th?ng minh, an toàn th?ng minh, c?ng ??ng th?ng minh và c?n h? th?ng minh.?


Hotline: 0896 68 66 68

D? án Vinhomes Grand Park bán nh?ng lo?i s?n ph?m nào?

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– ???c u? quy?n phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vingroup.?Hi?n có các lo?i s?n ph?m chính nh? sau:
1. C?n h? d? án
2. Shop và shophouse chan ??
3. ShophouseBoutique villa
4. Bi?t th?: bi?t th? ??n l?p và song l?p; s? l??ng gi?i h?n bi?t th? ven s?ng
M?i chi ti?t liên h? Hotline: 0896 68 66 68

Vinhomes Grand Park qu?n 9 bao g?m nh?ng phan khu nào?

CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?– ???c u? quy?n phan ph?i chính th?c và tr?c ti?p nh?n ??t c?c gi? ch? t? Ch? ??u t? Vingroup.?Hi?n d? án ???c chia thành các phan khu nh? sau:
Phan khu cao t?ng:
1. The Rainbow: ?? m? bán
2. The Origami: chu?n b? m? bán
3. Phan khu 3: ?ang c?p nh?t
4. Phan khu 4: ?ang c?p nh?t
Phan khu th?p t?ng:
1. Shophouse th?p t?ng hay nhà ph? th??ng m?i
2. Boutique villa (Shop Villa)
3. Bi?t th?: bi?t th? ??n l?p và song l?p; s? l??ng gi?i h?n bi?t th? ven s?ng
M?i chi ti?t liên h? Hotline: 0896 68 66 68

Bài vi?t n?i b?t