Th?i gian ??c: 10 phút

Trong bài vi?t này, h?y cùng Ann Home c?p nh?t ti?n ?? thi c?ng c?a d? án Grand World Phú Qu?c. Chúng t?i s? c?p nh?t các th?ng tin tr?c ti?p t? ch? ??u t? và hình ?nh th?c t? t? các cán b? ?ang thi c?ng trên ??i c?ng tr??ng d? án.

T?ng quan chi ti?t các phan khu t?i Grand World

Tr??c khi c?p nh?t Ti?n ?? d? án Grand World Phú Qu?c chúng t?i xin ?i?m l?i m?t s? ti?n ích c?a Grand World. D? án kh?ng nh?ng s? h?u ti?n ích n?i khu ?a d?ng mà còn ngo?i khu ??ng c?p. D? án m? ra c? h?i ??u t? sinh l?i ch?c ch?n, lau dài và lu?n là cái tên sáng giá t?i th? tr??ng b?t ??ng s?n ? Phú Qu?c – ??o Ng?c, thu?c t?nh Kiên Giang. Hòn ??o s? h?u hàng tr?m ??o l?n nh? cùng khí h?u mát m? quanh n?m, thiên nhiên ?u ái. ??c bi?t h?n n?a, t?i ?ay ch? có h?n 300 ngày n?ng, kh?ng có b?o và kh?ng có mùa ??ng.
Hotline d? án: 0896.68.66.68

V?i s? ??u t? bài b?n và kh?n tr??ng, thành ph? gi?i trí & mua s?m “kh?ng ng?” Grand World Phú Qu?c ?ang d?n thành hình và s? chính th?c ??a vào ho?t ??ng trong th?i gian s?m nh?t. L?ch khai tr??ng Grand World s? d?i sang ngày 26/03/2021 thay vì l?ch c? là 24/12/2020 n?m nay do tác ??ng c?a d?ch COVID.

1. Khu v?c ti?n ích

 • C?ng chào các phan khu Shanghai, Indochine, Mallorca b?t ??u thi c?ng hoàn thi?n chi ti?t, d? ki?n k?t thúc thi c?ng trong n?m 2020.
 • Khu v?c Tinh hoa Vi?t Nam: ?ang tri?n khai thi c?ng xay d?ng c? b?n các c?ng trình, d? ki?n k?t thúc trong tháng 12.
 • B?o tàng G?u Teddy: ?ang ti?n hành thi c?ng m?t ngoài, d? ki?n hoàn thành trong tháng 12.
 • Khu c?ng viên ngh? thu?t ???ng ??i: ?ang thi c?ng hoàn thi?n các h?ng m?c san ???ng, h? n??c, t??ng và s?n sàng tri?n khai l?p ??t c?ng ngh?.
 • Khu c?ng trình tre: ?ang thi c?ng và d? ki?n tháng 12/2020 hoàn thành.
 • Ti?n ?? c?i t?o tuy?n ph? s?ng Venice và các c?n ven h?: ?ang hoàn thi?n các d?y shophouse chi ti?t và tr?ng cay và cay xanh c?nh quan ?? b?t ??u ra hoa.
 • H? trung tam phía shophouse Qu?ng Tr??ng r?ng 1,4ha c?ng ?? ?ào xong, n??c c?ng ?? ???c b?m ??y.
 • Hoàn thi?n t?ng th? h? t?ng (lát san ???ng, tr?ng cay xanh, chi?u sáng, b?ng bi?n, thi?t b? ph?c v? v?n hành….): 10/11/2020 – 30/12/2020

2. Hình ?nh và Video ti?n ?? thi c?ng th?c t? t?i c?ng tr??ng tháng 12/2020

Hàng nghìn h?ng m?c ti?n ích l?n nh? s? ???c hoàn thi?n t? gi? ??n cu?i n?m:

 • Hàng tr?m mái vòm canopy s?c màu khu Mallorca ?ang ???c l?p ??t ngay trong tháng 11-12/2020
 • C?ng viên ???ng ??i Urban Park ?ang thay da ??i th?t m?i ngày;
 • C?ng trình tre l?n nh?t Vi?t Nam s? hoàn thành trong tháng 12/2020;
 • San kh?u tinh hoa Vi?t Nam v?i g?n 3000 show di?n hàng n?m ?? d?n hoàn thi?n – n?i m?i du khách ???c tr?i nghi?m v?n hoá ng??i Vi?t c? v??t th?i gian…

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTH?N T?C, TH?N T?C H?N N?A! ?ay là kh?u hi?u quy?t tam c?a các ??i thi c?ng và qu?n ly d? án. Hình ?nh nh?ng c?ng tr??ng sáng ánh ?èn c? ngày l?n ?êm ?? kh?ng còn l? l?m t?i B?c ??o.

Nh?ng hàng xe ch? v?t li?u n?i ?u?i nhau, nh?ng b??c chan v?i v? c?a các k? s?, cùng nh?p ?? làm vi?c ?ang ???c ??y cao h?n bao gi? h?t vì m?t m?c tiêu chung: ??a “thành ph? kh?ng ng?” Grand World Phú Qu?c ?i vào v?n hành trong Quy I n?m 2021.

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?? ti?t ki?m th?i gian tìm hi?u d? án. Anh ch? vui lòng ?i?n ??y ?? th?ng tin chúng t?i s? cung c?p t?i quy anh ch? tr?n b? tài li?u d? án Grand World Phú Qu?c m?i nh?t c?ng nh? th?ng tin v? giá bán và chính sách ?u ??i c?p nh?t tháng 11/2020.
  3. Phan khu Shophouse

  Ti?u khu Shanghai

  • 02 d?y shop m?t ti?n d?c dòng s?ng Vernice ?ang thi c?ng và s?p hoàn thi?n.
  • 03 cay c?u b?t qua s?ng ?? hoàn thành t? tháng 10/2020.
  • Hai bên b? s?ng, các d?y shophouse ???c ???c ?i?m t? nh?ng m?u s?c v? cùng r?c r? và d? ki?n s? là ?i?m checkin r?t thu hút trong th?i gian t?i.
  • Nhà hàng n?i, b?n ?? thuy?n… ?ang ??i thi?t k? thi c?ng.

  Ph?i c?nh khi hoàn thi?n:

  S?ng venice ph?i c?nh

  Ti?u khu Qu?ng tr??ng ?ón và Qu?ng tr??ng bi?n

  • Hai qu?ng tr??ng ?ón và qu?ng tr??ng bi?n: d? ki?n khai tr??ng T11/2020.
  • Qu?ng tr??ng ?ón: d? ki?n b?t ??u thi c?ng ngày 1/6/2020, hoàn thành 30/11/2020.
  • Qu?ng tr??ng bi?n: d? ki?n b?t ??u thi c?ng 15/07/2020 và ti?n hành xay d?ng san kh?u. 
  Hình ?nh c?ng chào cao 39m và dài h?n 200m tr??c khi b??c vào d? án

  Ti?u khu Indochine

  Các c?n shophouse t?i khu v?c này ?ang kh?n tr??ng hoàn thi?n n?i th?t và con ???ng ch? ?ên ?? xong h? th?ng ?i?n.

  Ti?u khu Mallorca

  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaCác c?n shophouse t?i khu v?c này ?? hoàn thi?n và s?n sàng ban giao cho nhà ??u t?. Bên c?nh ?ó ch? ??u t? ?ang hoàn thi?n phan ?? mái vòm ánh sáng ??i m?u.

  M?t s? hình ?nh bàn giao shophouse t?i Phú Qu?c

  L? bàn giao nh?ng c?n shophouse ??u tiên
  ??i di?n Ann Home tham gia bàn giao nh?ng c?n shophouse ??u tiên cho khách hàng

  4. Phan khu Condotel

  Toà T4 – dòng khách s?n VinHoliday 3*

  Ti?n ?? thi c?ng th?c t?:

  • Khu v?c s?nh t?ng tr?t hoàn thi?n t? cu?i tháng 05/2020, chu?n 5*
  • Các t?ng khách s?n c? b?n hoàn thi?n
  • 3 phòng m?u: 1 phòng suite ?? hoàn thi?n
  • San h? b?i v?n ?ang lát g?ch

  K? ho?ch khai tr??ng d? ki?n: t? 20/12/2020

  Toà T2 – dòng khách s?n VinHoliday 3*

  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaCác khu shop Mallorca, Indochine, Shanghai và shop qu?ng tr??ng ?? hoàn thi?n xay d?ng th?, m?t ngoài và s?n sàng bàn giao.

  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTi?n ?? thi c?ng th?c t?:

  • ?? xong ph?n mái
  • ?ang hoàn thi?n bên trong và ??a n?i th?t vào

  K? ho?ch bàn giao d? ki?n: 15/02/2021

  5. Phan khu Mini Hotel

  M?t s? ?i?u ch?nh thi?t k?:

  • Quy ho?ch hoàn thi?n trong tháng 5/2020
  • Hình th?c bàn giao bao g?m nhà th? và ??t và d? ki?n m? bán trong tháng 12/2020
  • ?? xay xong t?ng 3-5
  • Quy ho?ch 1 l? d? ki?n: 8×25 – di?n tích kho?ng 200m2 – 8 t?ng

  M?t s? hình ?nh thi?t k? Mini Hotel / Boutique Hotel d? ki?n:

  ?i?m n?i b?t nh?t trong chính sách bán hàng ??t 1 Grand World tháng 12/2020:

  – Giá bán t? 22 – 55 t? ??ng và m?c trung bình trong kho?ng 30 t? ??ng/c?n => v?n ban ??u ch? t? 10 t? ??ng (40%);
  – Ngan hàng cho vay ??n 60% (bao g?m VAT) và h? tr? tài chính lên ??n 48 tháng: h? tr? l?i su?t (HTLS), phí tr? n? tr??c h?n 0% trong vòng 24 tháng và ???c an h?n g?c thêm 24 tháng sau HTLS.
  ? D? ki?n bàn giao t? Q2/2021 do v?y khách hàng mua nhà xong, nh?n bàn giao nhà sau g?n 1,5 n?m m?i b?t ??u tr? g?c và l?i cho ngan hàng!
  – Ti?n ?? thanh toán 24 tháng chia làm 17 l?n thanh toán.
  – T?ng voucher VinFast lên ??n 200 tri?u ??ng.
  – Chi?t kh?u lên ??n 9,5%
  Hotline d? án: 0896.68.66.68

  6. Các ho?t ??ng s?i ??ng và h?p d?n t?i Grand World khi ?i vào ho?t ??ng

  Các ho?t ??ng hàng ngày/cu?i tu?n/hàng tháng v? c?ng s?i ??ng và h?p d?n s? di?n ra t?i GrandWorld Phú Qu?c – ?i?m ??n s?i ??ng, d?n ??u xu h??ng ??u t? v?i n?n kinh t? ?êm sinh l?i 24/7.

  T?i các phan khu chính nh? khu v?c Tinh hoa Vi?t Nam hay Kênh ?ào và H? trung tam hay Qu?ng tr??ng bi?n ??u có các ho?t ??ng s?i ??ng c? ngày l?n ?êm v?i các y?u t? m?i l?, ??c s?c và s?i ??ng b?c nh?t t?i Vi?t Nam trong t??ng lai. M?t th? gi?i vui ch?i gi?i trí kh?ng ng? – M?t trái tim s?i ??ng 24/7.

  Chính sách ?u ??i ch?a t?ng có?

  – Thanh toán 15% giá tr? shop ky ngay H?MB
  – Ngan hàng tài tr? ??n 60% giá tr? shop
  – Ti?n ?? thanh toán chia làm 16 l?n, m?i l?n ch? t? 5%
  – H? tr? 4 n?m an h?n g?c, 2 n?m kh?ng tr? l?i
  T?NG ngay 1 cay vàng và voucher Vinfast 200tr khi ky H?MB

  V? trí và Quy m? d? án

  Grand World Phú Qu?c là t? h?p Khách s?n, Condotel 5 sao và Khu ph? mua s?m ??ng c?p và duy nh?t n?m trong t? h?p Corona Resort và Casino Phú Qu?c, ???c v?n hành b?i th??ng hi?u?Vinpearl Luxury. Website Grand World Phú Qu?c.
  N?m bên b?i bi?n ???c BBC News vinh danh là 1 trong 10 b?i bi?n hoang s? ??p nh?t th? gi?i. Li?n k? t? h?p vui ch?i ngh? d??ng?VinWonders,??Corona Casino Phú Qu?cKết quả xổ số miền bắc hôm qua, Khách s?n 5 sao Vinpearl & san Golf 18 l? chu?n qu?c t?.

  T?i sao nói Grand World là thành ph? kh?ng ng??

  Thành ph? kinh doanh m? c?a 24/7 này ???c xay d?ng theo m? hình “t?t c? trong m?t” v?i m?c tiêu tr? thành thành ph? l? h?i – gi?i trí – mua s?m kh?ng ng?. Trong ?ó, nh?ng ?i?m check-in h?i t? tinh hoa v?n hoá 5 chau nh? kênh ?ào Venice l?ng m?n, c?ng trình tre l?n nh?t Vi?t Nam, b?o tàng G?u Teddy ??u tiên, ti?c am nh?c ??ng c?p th? gi?i t?i Qu?ng tr??ng Bi?n… di?n ra xuyên su?t c? ngày l?n ?êm vào t?t c? các ngày trong tu?n. http://cvanasse.com/mo-vang-kinh-doanh-24-7-tu-thanh-pho-khong-ngu-grand-world-phu-quoc/

  Ti?n ?? phan khu Shophouse

  Các khu shop Mallorca, Indochine, Shanghai và shop qu?ng tr??ng ?? hoàn thi?n xay d?ng th?, m?t ngoài và s?n sàng bàn giao. C?T ?? t? ch?c bàn giao shophouse th??ng m?i d?ch v? t?i Phú Qu?c. S? ti?p t?c bàn giao ?? có th? s?m khai tr??ng ho?t ??ng t? tháng 24/12 n?m nay.

  Ti?n ?? phan khu Condotel

  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaKhu v?c s?nh t?ng tr?t hoàn thi?n t? cu?i tháng 05/2020, chu?n 5 sao. Các t?ng khách s?n c? b?n hoàn thi?n. 3 phòng m?u: 1 phòng suite ?? hoàn thi?n. San h? b?i v?n ?ang lát g?ch. K? ho?ch bàn giao d? ki?n: t? 15/11/2020

  GRAND WORLD PHú QU?C

  Grand World Phú Qu?c là t? h?p Khách s?n, Condotel 5 sao và Khu ph? mua s?m ??ng c?p ho?t ??ng 24/7 và 365 ngày/n?m. Phan khu duy nh?t n?m trong t? h?p Corona Resort và Casino Phú Qu?c, ???c v?n hành b?i th??ng hi?u Vinpearl Luxury.

  V?i v?n ??u t? 4.600 t? ??ng v?i quy m? r?ng 85 ha, n?m trong h? sinh thái du l?ch và ngh? d??ng c?a T?p ?oàn Vingroup, Grand Wolrd Phú Qu?c th?a h??ng toàn b? nh?ng ti?n ích mà các d?ch v? ??ng c?p này mang l?i: Corona Casino,?Vinpearl Safari,?Vinwonders, Vinpearl Golf? Phú Qu?c 27 l?…


  Hotline: 0896 68 66 68

  Bài vi?t n?i b?t

  Tr? l?i

  Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *