Th?i gian ??c: 18 phút

Trong bài vi?t này, h?y cùng Ann Home c?p nh?t ti?n ?? thi c?ng xay d?ng c?a d? án Vinhomes Grand Park qu?n 9. Chúng t?i s? c?p nh?t các th?ng tin tr?c ti?p t? ch? ??u t? và hình ?nh th?c t? t? các cán b? ?ang thi c?ng trên ??i c?ng tr??ng d? án Vinhomes qu?n 9.

Vinhomes Grand Park b?t ??u ???c kh?i c?ng vào quí II/2018. D? án g?m khu cao t?ng qui m? 71 tòa tháp g?n 44.000 c?n h? và khu th?p t?ng nhà ph?, bi?t th? h?n 1.600 s?n ph?m. Ti?n ?? t?ng phan khu trong d? án Vinhomes Grand Park:

Ti?n ?? Vinhomes Grand Park ??n tháng 12/2020

T?i phan khu The Rainbow d? án Vinhomes Grand Park, trong vòng 12-15 tháng t? th?i ?i?m mua, các toà nhà ?? hoàn thi?n c?t nóc ?? minh ch?ng cho khách hàng v? s? cam k?t ti?n ?? cao c?a Ch? ??u t?. T? ??u tháng 4-5 ??n nay, r?t nhi?u khách hàng ti?n hành nh?n bàn giao và b?t ??u cu?c s?ng m?i t?i ?ay. Nhi?u toà s? l??ng c? dan v? sinh s?ng ?? lên t?i 30-40%.

C?ng vào c?ng tr??ng Vinhomes Grand Park
C?ng vào c?ng tr??ng Vinhomes Grand Park

Các m?c tri?n khai m? bán và xay d?ng t?i các phan khu t?i Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9):
The Rainbow:

– Ngày 23/6/2019, t? ch?c t?i San V?n ??ng quan khu 7 m? màn cho chu?i m? bán các phan khu ti?p theo t?i Vinhomes Qu?n 9.
– T? ngày 18/7 ??n ngày 3/8/2019, h?n 10.000 c?n h? The Rainbow ?? ???c m? bán thành c?ng trong vòng 17 ngày.
– T? tháng 11/2019, các nhà th?u ?? t? ch?c c?t nóc và C?T b?t ??u bàn giao các toà ??u tiên t? tháng 4/2020. D? ki?n h?t tháng 11/2020, toàn b? 17 toà c?n h? Rainbow s? ???c bàn giao t?i c? dan.
The Manhattan:
– Ngày 22/5/2020, t? ch?c L? ra quan phan khu The Manhattan hoành tráng t?i C?ng viên 36ha.
– T? 25/5 – 22/6/2020 bán h?t gi? hàng bán l? th?p t?ng The Manhattan c?a C?T.
– Tháng 11/2020: ?ang hoàn thi?n m?t ngoài và l?p kính cho các c?n shophouse.
The Manhattan Glory:
– B?t ??u m? bán t? cu?i tháng 7/2020
– Ngày 24/07/2020, T?p ?oàn Xay d?ng Hòa Bình và Central chính th?c t? ch?c L? Kh?i c?ng Khu Th?p t?ng The Mahattan Glory.
– Tháng 11/2020: ?ang thi c?ng bê t?ng t?ng 2-3, ?? th? sen súng xu?ng h? c?nh quan
The Origami:
– Ngày 25/7/2020, t? ch?c L? ra quan The Origami c?ng t?i C?ng viên 36ha v?i s? l??ng ~12.000 NVKD tham gia.
– T? ngày 31/7 ??n ngày 03/8/2020 g?n 2,500 c?n The Origami m? bán ??t 1 ?? m? bán thành c?ng ??n khách hàng.
– Ngày 18/8/2020, T?ng th?u Central, Unicons, Hoà Bình cùng v?i Ch? ??u t? Vingroup t? ch?c l? kh?i c?ng Phan khu The Origami. 
– Tháng 12/2020: Các toà S6-7-8-9 ?ang ghép lên t?ng 9. Toà S10 ?? lên coppha sàn t?ng 4. D? ki?n b?t ??u bàn giao t? tháng 12/2021.
Chi ti?t liên h? Hotline 0896.68.66.68 (24/7)

?? ti?t ki?m th?i gian tìm hi?u d? án. Anh ch? vui lòng ?i?n ??y ?? th?ng tin chúng t?i s? cung c?p t?i quy anh ch? tr?n b? tài li?u d? án Vinhomes Grand ParkKết quả xổ số miền bắc hôm qua m?i nh?t c?ng nh? th?ng tin v? giá bán và chính sách ?u ??i c?p nh?t tháng 11/2020.
  1. Ph?n th?p t?ng – The Manhattan

  • Thi c?ng xong h? t?ng tr?ng cay.
  • Hoàn thi?n các s?ng nhan t?o và h? t?ng, tr?ng cay t?i các tuy?n ???ng.
  • ?? tri?n khai c?t nóc 143 c?n bi?t th? (giai ?o?n 1).
  • ?ang tri?n khai hoàn thi?n m?t ngoài và l?p kính cho các c?n shophouse – bi?t th? t?i ?ay.

  M?t s? m?c th?i gian ?áng l?u y:

  – Ngày 8/5/2020 (t?c 16/4 am l?ch): C?T ?? cùng ??i di?n Ann Home và các ??i ly F1 d? án t? ch?c l? cúng th? c?ng t?i khu ??t The Manhattan Vinhomes Grand Park và chu?n b? cho l? ra quan trong tháng 5.
  – Ngày 22/5, t? ch?c L? ra quan phan khu The Manhattan hoành tráng t?i C?ng viên 36ha.
  – T? 25/5 – 22/6 bán h?t gi? hàng bán l? c?a C?T.
  – Ngày 16/8/2020, Central ?? t? ch?c c?t nóc 143 c?n bi?t th? th?p t?ng t?i The Manhattan.
  – Tháng 12/2020: nhà th?u b?t ??u bàn giao cho C?T ?? nghi?m thu và chu?n b? c?ng tác bàn giao t?i khách hàng.
  – Th?i gian bàn giao d? ki?n t? tháng 4/2021.
  Chi ti?t liên h? Hotline 0896.68.66.68 (24/7)

  Hình ?nh th?c t? t?i c?ng tr??ng

  Ngày 16/08/2020, CENTRAL cùng v?i Ch? ??u t? Vingroup ?? t? ch?c L? c?t nóc Khu bi?t th? th?p t?ng (giai ?o?n 1) The Manhattan – Vinhomes Grand Park.

  Toàn c?nh The Manhattan ?ang ???c hoàn thi?n

  T?i khu v?c th?p t?ng này, CENTRAL v?i vai trò T?ng th?u thi c?ng k?t c?u và hoàn thi?n ngoài nhà cho 143 c?n bi?t th? li?n k? (giai ?o?n 1) và 102 c?n (giai ?o?n 2). So v?i ti?n ?? yêu c?u, d? án c?t nóc giai ?o?n 1 v??t tr??c 30 ngàyTh?i gian bàn giao cho Ch? ??u t? là tháng 12/2020.

  Hình ?nh phan khu The Manhattan khi hoàn thi?n

  2. Ph?n th?p t?ng – The Manhattan Glory

  Còn ??i v?i phan khu The Manhattan Glory, sau khi hoàn thành san l?p m?t b?ng, các ch? th?u ?? ti?n hành ?? móng và tr?ng cay xanh d?c s?ng T?c. Th?c t? cho th?y, các vi?c tri?n khai xay d?ng các d? án c?a Vingroup th??ng v??t tr??c so v?i ti?n ?? cam k?t bàn giao.

  M?t s? m?c th?i gian ?áng l?u y:

  – Ngày 22/6/2020 (t?c 02/5 am l?ch): C?T ?? cùng ??i di?n Ann Home và các ??i ly F1 d? án t? ch?c l? cúng th? c?ng t?i khu ??t The Manhattan Glory Vinhomes Grand Park và chu?n b? cho l? ra quan trong tháng 5.
  – M? bán chính th?c ngay trong tu?n ??u tháng 7/2020.
  – Ngày 24/07/2020, T?p ?oàn Xay d?ng Hòa Bình chính th?c t? ch?c L? Kh?i c?ng Khu Th?p t?ng The Mahattan Glory.
  – Th?i gian bàn giao d? ki?n t? tháng 5/2021.
  Chi ti?t liên h? Hotline 0896.68.66.68 (24/7)

  Ngày 24/07/2020Kết quả xổ số miền bắc hôm qua, T?p ?oàn Xay d?ng Hòa Bình chính th?c t? ch?c L? Kh?i c?ng Khu Th?p t?ng The Mahattan Glory.

  N?m trong Vinhomes Grand Park (Qu?n 9), ?ay là phan khu bao g?m các s?n ph?m th?p t?ng Shophouse, bi?t th?, nhà song l?p li?n k?. Hòa Bình là nhà th?u xay d?ng chính. D? ki?n hoàn thành và bàn giao cho C?T vào tháng 03/2021.

  Toàn c?nh The Manhattan Glory ?ang d?n ???c hoàn thi?n

  Hình ?nh phan khu The Manhattan Glory khi hoàn thi?n

  3. Ph?n c?n h? – Phan khu The Origami

  Ti?n ?? thi c?ng c?c k? kh?n tr??ng và phan khu II v?i tên g?i phan khu The Origami s? là phan khu bàn giao cho khách hàng sau The RainBow. Ch? ??u t? Vingroup chính th?c ?? m? bán The Origami t? cu?i tháng 7/2020.

  Toàn c?nh The Origami ?ang d?n hình thành

  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTrong tháng 11/2020 phan khu Origami ?ang hoàn thi?n các h?ng m?c sau:

  • Ti?u khu S6: ?? lên coppha Sàn t?ng 7
  • Ti?u khu S7: ?? lên coppha Sàn t?ng 8
  • Ti?u khu S8: ?? lên coppha Sàn t?ng 9
  • Ti?u khu S9: ?? lên coppha Sàn t?ng 9
  • Ti?u khu S10: ?? lên coppha Sàn t?ng 4

  M?t s? m?c th?i gian ?áng l?u y:

  – ??u tháng 7/2020: C?T ?? cùng ??i di?n Ann Home và các ??i ly F1 d? án t? ch?c l? cúng th? c?ng t?i khu ??t The Origami Vinhomes Grand Park và chu?n b? cho l? ra quan trong tháng 7.
  – Ngày 18/7: t? ch?c l? ky k?t v?i các ??i ly phan ph?i chính th?c F1 và ??i tác chi?n l?c Ann Home.
  – Ngày 25/7, t? ch?c L? ra quan phan khu The Manhattan hoành tráng t?i C?ng viên 36ha.
  – Ngày 30/7: b?t ??u m? bán gi? hàng chính th?c The Origami.
  – Ngày 18/8: T?ng th?u CENTRAL cùng v?i Ch? ??u t? Vingroup t? ch?c l? kh?i c?ng d? án Vinhomes Grand Park – Phan khu The Origami.
  Chi ti?t liên h? Hotline 0896.68.66.68 (24/7)

  L? KH?I C?NG X?Y D?NG D? áN C?A LIêN DANH C?T VINGROUP – MITSUBISHI – NOMURA NH?T B?N

  V?i chi?n l??c kinh doanh m?i, t?p ?oàn Vingroup ?? h?p tác cùng 2 t?p ?oàn danh ti?ng c?a Nh?t B?n là T?p ?oàn th??ng m?i Mitsubishi và T?p ?oàn b?t ??ng s?n Nomura ?? cùng phát tri?n toàn b? phan khu 2 c?a d? án.

  Phan khu c?n h? The Origami quy m? 21 tòa c?n h? cao 20 – 32 t?ng do 5 ??n v? nhà th?u thi c?ng ??m nhi?m g?m: Nhà th?u Hoà Bình thi c?ng 5 tòa S6; Nhà th?u Central thi c?ng 4 tòa S7; Nhà th?u Unicons (Coteccons) thi c?ng 10 tòa S10.

  Chi ti?t các ti?u khu t?i The Origami:

  Ti?u khu S6 v?i 5 toà S6.01 – S6.02 – S6.03 – S6.05 – S6.06
  • Hoà Bình là t?ng th?u th?c hi?n thi c?ng ph?n than các tòa tháp S6 trong phan khu The Origami.
  • Ngày 10/8, T?p ?oàn Xay d?ng Hòa Bình ?? kh?i c?ng ph?n than ti?u khu S6
  • Tháng 12/2020, ?ang tri?n khai lên ??n t?ng 7-9
  Ti?u khu S7 v?i 4 toà S7.01 – S7.02 – S7.03 – S7.05:
  • CENTRAL là t?ng th?u tiên phong trong vi?c th?c hi?n thi c?ng ph?n than S7 trong phan khu The Origami: 4 tòa tháp, 2 h?m, chi?u cao 21 – 31 t?ng.
  • Tháng 3/2020: hoàn thi?n ph?n móng và 2 h?m c?a các toà nhà S7 và xu?t s?c hoàn thành v??t ti?n ??.
  • Ngày 18/08/2020: Central kh?i c?ng ph?n than ti?u khu S7.
  • Tháng 12/2020, ?ang tri?n khai lên ??n t?ng 8-10
  • D? ki?n c?t nóc vào quy 4/2021.
  Ti?u khu S8 v?i 3 toà S8.01 – S8.02 – S8.03
  • An Phong là t?ng th?u thi c?ng ph?n than 3 tòa tháp S8 trong phan khu The Origami.
  • Tháng 12/2020, ?ang tri?n khai lên ??n t?ng 9-11
  Ti?u khu S9 v?i 3 toà S9.01 – S9.02 – S9.03
  • Delta là t?ng th?u thi c?ng ph?n than 3 tòa tháp S9 trong phan khu The Origami.
  • Tháng 12/2020, ?ang tri?n khai lên ??n t?ng 9-11
  Ti?u khu S10 v?i 6 toà S10.01 – S10.02 – S10.03 – S10.05 – S10.06 – S10.07
  • UNICONS (c?ng ty con 100% v?n c?a Coteccons) là t?ng th?u tiên phong trong vi?c th?c hi?n thi c?ng ph?n than 6 tòa tháp S10 trong phan khu The Origami: 2 tòa Z cao 20 t?ng; 4 tòa T cao 26 t?ng.
  • Ngày 18/08/2020: Unicons kh?i c?ng ph?n than ti?u khu S10.
  • Tháng 12/2020, ?ang tri?n khai lên ??n t?ng 4-6

  Ti?n ?? kh?n tr??ng tháng 12/2020:

  4. Ph?n c?n h? – Phan Khu The Rainbow

  Phan khu c?n h? The Rainbow quy m? 17 tòa c?n h? cao 25 – 36 t?ng do 5 ??n v? nhà th?u thi c?ng ??m nhi?m g?m: Nhà th?u Delta thi c?ng 2 tòa; Nhà th?u Hòa Bình thi c?ng 4 tòa; Nhà th?u Cotecons thi c?ng 4 tòa; Nhà th?u An Phong thi c?ng 3 tòa; Nhà th?u Central thi c?ng 4 tòa.

  Hình ?nh bên trong các c?n h? ?ang bàn giao t?i The Rainbow:

  Chi ti?t các ti?u khu t?i The Rainbow:

  Ti?u khu S1 v?i 6 toà S1.01 – S1.02 – S1.03 – S1.05 – S1.06 – S1.07:
  • S1.01 – S1.02 – S1.03: ?? c?t nóc tháng 4.
  • S1.05 – S1.06: ???c Delta thi c?ng ?? c?t nóc vào 8/10/2019 và 7/12/2019
  • S1.07: ???c Ricons c?t nóc vào ngày 27/11/2019
  Ti?u khu S2 v?i 4 toà S2.01 – S2.02 – S2.03 – S2.05

  Do Hoà Bình thi c?ng ?? hoàn thành c?t nóc toàn b? trong tháng 1/2020.

  Ti?u khu S3 v?i 4 toà S3.01 – S3.02 – S3.03 – S3.05
  • S3.05: ?? c?t nóc tháng 4/2020.
  • S3.01 – S3.02 – S3.03: ???c Central thi c?ng ?? c?t nóc trong 10/2019 và 11/2019
  Ti?u khu S5 v?i 3 toà S5.01 – S5.02 – S5.03
  • S5.01 – S5.03: ?? c?t nóc tháng 4/2020.
  • S5.02 do An Phong thi c?ng ?? c?t nóc vào ngày 10/10/2019

  5. Phan khu III và IV

  Xong toàn b? h? t?ng ???ng và Thi c?ng c?c móng.

  Chi ti?t các m?c th?i gian m? bán t?ng phan khu t?i Vinhomes Qu?n 9

  6. Phan khu ti?n ích d? án

  C?ng viên ánh sáng 36ha

  C?ng viên ánh sáng ?? ???c C?T ??a vào v?n hành t? 14/01/2020 ?? t? ch?c L? h?i Mai Vàng chào ?ón xuan Canh Ty.

  C?ng viên ánh sáng ?? hoàn thi?n t?i Vinhomes Grand Park

  ??o d??ng sinh trong lòng C?ng viên 36ha

  Trung tam th??ng m?i Vincom Mega Mall

  Trung tam th??ng m?i Vincom này s? là trung tam l?n nh?t Mi?n Nam v?i 8 t?ng n?i và 4 t?ng h?m, ?? hoàn thi?n móng h?m. D? ki?n s? chính th?c bàn giao và ?i vào v?n hành t? tháng 11/2021.

  Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?ay ch?c ch?n s? là trung tam s?m u?t nh?t trong t??ng lai.

  Ph?i c?nh trung tam th??ng m?i Vincom t?i Vinhomes Qu?n 9
  Ph?i c?nh trung tam th??ng m?i Vincom t?i Vinhomes Qu?n 9

  B?n du thuy?n sang tr?ng Manhattan Glory

  Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?ang c?p nh?t… và hình ?nh d? ki?n khi hoàn thi?n

  ??i l? ánh sáng Manhattan Glory

  Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?ang c?p nh?t… và hình ?nh d? ki?n khi hoàn thi?n

  B?nh vi?n ?a khoa qu?c t? Vinmec

  ?ang c?p nh?t…

  H? th?ng tr??ng liên c?p VinSchool

  Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?ang c?p nh?t… và hình ?nh d? ki?n khi hoàn thi?n

  Tr??ng m?m non Vinschool

  Ti?n ?? thi c?ng Vinhomes Grand Park trong n?m 2020

  ?? Ti?n ?? tri?n khai tháng 09/2020

  Ti?n ?? tri?n khai tháng 09/2020

  1. Ph?n th?p t?ng

  • Thi c?ng xong h? t?ng tr?ng cay.
  • Hoàn thi?n các s?ng nhan t?o và h? t?ng, tr?ng cay t?i các tuy?n ???ng.
  • ?? tri?n khai c?t nóc 143 c?n bi?t th? (giai ?o?n 1)

  Hình ?nh th?c t? t?i c?ng tr??ng

  ??u tháng 8/2020, các c?n shophouse và bi?t th? ?? lên ??n l?u 2 và các ti?n ích n?i khu c?ng ???c tri?n khai h?t s? ??ng b?. Ngày 16/08/2020, CENTRAL cùng v?i Ch? ??u t? Vingroup ?? t? ch?c L? c?t nóc Khu bi?t th? th?p t?ng (giai ?o?n 1) The Manhattan – Vinhomes Grand Park.

  Central ch?p ?nh k? ni?m trong ngày c?t nóc Khu bi?t th? th?p t?ng

  T?i khu v?c th?p t?ng này, CENTRAL v?i vai trò T?ng th?u thi c?ng k?t c?u và hoàn thi?n ngoài nhà cho 143 c?n bi?t th? li?n k? (giai ?o?n 1) và 102 c?n (giai ?o?n 2). So v?i ti?n ?? yêu c?u, d? án c?t nóc giai ?o?n 1 v??t tr??c 30 ngàyTh?i gian bàn giao cho Ch? ??u t? là tháng 12/2020.

  Hình ?nh c?t nóc các s?n ph?m th?p t?ng t?i phan khu The Manhattan

  2. Ph?n c?n h?

  2.1. Phan Khu The RainBow

  Phan khu c?n h? The Rainbow quy m? 17 tòa c?n h? cao 25 – 36 t?ng do 5 ??n v? nhà th?u thi c?ng ??m nhi?m g?m: Nhà th?u Delta thi c?ng 2 tòa; Nhà th?u Hòa Bình thi c?ng 4 tòa; Nhà th?u Cotecons thi c?ng 4 tòa; Nhà th?u An Phong thi c?ng 3 tòa; Nhà th?u Central thi c?ng 4 tòa.

  Ti?u khu S1: Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?? c?t nóc t? tháng 10/2019 và bàn giao toàn b? ??n tay KH

  Ti?u khu S2: Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?? c?t nóc t? tháng 1/2020 và bàn giao toàn b? ??n tay KH

  Ti?u khu S3: ?? c?t nóc t? tháng 10/2019 – 4/2020 và bàn giao toàn b? ??n tay KH

  Ti?u khu S5: ?? c?t nóc t? tháng 10/2019 – 4/2020 và ?ang ti?n hành bàn giao cho KH

  Vinhomes Qu?n 9

  c?nh quan ?? hoàn thi?n Vinhomes Qu?n 9

  Hình ?nh bên trong các c?n h? ?ang bàn giao t?i The Rainbow:

  2.2. Phan khu The Origami

  V?i chi?n l??c kinh doanh m?i, t?p ?oàn Vingroup ?? h?p tác cùng 2 t?p ?oàn danh ti?ng c?a Nh?t B?n là T?p ?oàn th??ng m?i Mitsubishi và T?p ?oàn b?t ??ng s?n Nomura ?? cùng phát tri?n toàn b? phan khu 2 c?a d? án.

  Phan khu c?n h? The Origami quy m? 21 tòa Kết quả xổ số miền bắc hôm quac?n h? cao 20 – 32 t?ng do 5 ??n v? nhà th?u thi c?ng ??m nhi?m g?m: Nhà th?u Hoà Bình thi c?ng 5 tòa S6; Nhà th?u Central thi c?ng 4 tòa S7; Nhà th?u Unicons (Coteccons) thi c?ng 10 tòa S10.

  Hoà Bình kh?i c?ng ti?u khu S6
  Central kh?i c?ng ti?u khu S7

  3. Ph?n ti?n ích d? án

  Trung tam th??ng m?i Vincom Mega Mall

  Ph?i c?nh trung tam th??ng m?i Vincom t?i Vinhomes Qu?n 9

  C?ng viên ánh sáng

  ?? Ti?n ?? tri?n khai tháng 06/2020

  Ti?n ?? tri?n khai tháng 06/2020

  1. Ph?n th?p t?ng

  • Thi c?ng xong h? t?ng tr?ng cay, ép c?c th? t?i.
  • Hoàn thi?n các s?ng nhan t?o và h? t?ng, tr?ng cay t?i các tuy?n ???ng.
  • ?? tri?n khai xong t?ng 1 toàn phan khu..

  m?t b?ng thi c?ng Vinhomes Qu?n 9

  2. Ph?n c?n h?

  2.1. Phan Khu The RainBow

  Phan khu c?n h? The Rainbow quy m? 17 tòa c?n h? cao 25 – 36 t?ng do 5 ??n v? nhà th?u thi c?ng ??m nhi?m g?m: Nhà th?u Delta thi c?ng 2 tòa; Nhà th?u Hòa Bình thi c?ng 4 tòa; Nhà th?u Cotecons thi c?ng 4 tòa; Nhà th?u An Phong thi c?ng 3 tòa; Nhà th?u Central thi c?ng 4 tòa.

  Ti?u khu S1:

  • S1.01 – S1.02 – S1.03: ?? c?t nóc tháng 4.
  • S1.05 – S1.06: ???c Delta thi c?ng ?? c?t nóc vào 8/10/2019 và 7/12/2019
  • S1.07: ???c Ricons c?t nóc vào ngày 27/11/2019

  Ti?u khu S2:

  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaDo Hoà Bình thi c?ng ?? hoàn thành c?t nóc toàn b? trong tháng 1/2020.

  Ti?u khu S3:

  • S3.05: ?? c?t nóc tháng 4/2020.
  • S3.01 – S3.02 – S3.03: ???c Central thi c?ng ?? c?t nóc trong 10/2019 và 11/2019

  Ti?u khu S4:

  • S5.01 – S5.03: ?? c?t nóc tháng 4/2020.
  • S5.02 do An Phong thi c?ng ?? c?t nóc vào ngày 10/10/2019

  Vinhomes Qu?n 9tien do Vinhomes Grand Park

  2.2. Phan khu The Origami

  Thi c?ng c?c k? kh?n tr??ng và ?? ?óng h?m, phan khu II v?i tên g?i The Origami s? là phan khu ?? ?i?u ki?n ?? bán cho khách hàng sau The RainBow. D? ki?n Ch? ??u t? s? m? bán ngay trong tháng Q2/2020.

  Phan khu The Origami – Vinhomes Grand Park

  2.3. Phan khu III và IV

  Xong toàn b? h? t?ng ???ng và Thi c?ng c?c móng.

  3. Ph?n ti?n ích d? án

  Trung tam th??ng m?i Vincom Mega Mall

  Trung tam th??ng m?i Vincom này s? là trung tam l?n nh?t Mi?n Nam v?i 8 t?ng n?i và 4 t?ng h?m, ?ang hoàn thi?n móng h?m. ?ay ch?c ch?n s? là trung tam s?m u?t nh?t trong t??ng lai và v?i ti?n ?? thi c?ng hi?n t?i thì khi bàn giao khu The RainBow các c? dan s? ???c s? d?ng ti?n ích tuy?t v?i t? Trung tam th??ng m?i và các ti?n ích khác.

  Ph?i c?nh trung tam th??ng m?i Vincom t?i Vinhomes Qu?n 9

  C?ng viên ánh sáng

  ?? Ti?n ?? tri?n khai tháng 03/2020

  Ti?n ?? tri?n khai tháng 03/2020

  1. Ph?n c?n h?

  1.1. Phan Khu The RainBow

  Phan khu c?n h? The Rainbow quy m? 17 tòa c?n h? cao 25 – 36 t?ng do 5 ??n v? nhà th?u thi c?ng ??m nhi?m g?m: Nhà th?u Delta thi c?ng 2 tòa; Nhà th?u Hòa Bình thi c?ng 4 tòa; Nhà th?u Cotecons thi c?ng 4 tòa; Nhà th?u An Phong thi c?ng 3 tòa; Nhà th?u Central thi c?ng 4 tòa.

  Ti?u khu S1:

  • S1.01 – S1.02 – S1.03: ?ang tích c?c thi c?ng và d? ki?n c?t nóc trong tháng 2.
  • S1.05 – S1.06: ???c Delta thi c?ng ?? c?t nóc vào 8/10/2019 và 7/12/2019
  • S1.07: ???c Ricons c?t nóc vào ngày 27/11/2019
  ti?n ?? thi c?ng Vinhomes Grand Park khu S1 v?i 6 toà S1.01 - S1.02 - S1.03 - S1.05 - S1.06 - S1.07
  Khu S1 – Vinhomes Grand Park

  Ti?u khu S2 v?i 4 toà S2.01 – S2.02 – S2.03 – S2.05

  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaDo Hoà Bình thi c?ng ?? hoàn thành c?t nóc toàn b? trong tháng 1/2020.

  L? c?t nóc các tòa phan khu 1 - Vinhomes Grand Park
  L? c?t nóc các tòa phan khu 1 – Vinhomes Grand Park

  Ti?u khu S3 v?i 4 toà S3.01 – S3.02 – S3.03 – S3.05

  Do Central thi c?ng ?? hoàn thành c?t nóc 3 toà là S3.01 – 02 – 03 trong tháng 10 và 11/2019. S3.03 là m?t trong nh?ng toà ??u tiên ???c c?t nóc trong ??u tháng 10/2019. V?i toà S3.05 còn l?i, hi?n c?ng ?ang tri?n khai t?i t?ng 25-30.

  Ti?n ?? Vinhomes Grand Park Khu S1
  Khu S3 – Vinhomes Grand Park

  Ti?u khu S5 v?i 3 toà S5.01 – S5.02 – S5.03

  Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?? ???c c?t nóc toà S5.02 do An Phong thi c?ng vào ngày 10/10/2019. Các toà còn l?i ?ang thi c?ng t?ng 25-30.

  Ti?n ?? Vinhomes Grand Park Khu S5
  Khu S5 – Vinhomes Grand Park

  1.2. Phan khu The Origami

  Thi c?ng c?c k? kh?n tr??ng và ?? ?óng h?m, phan khu II v?i tên g?i The Origami s? là phan khu ?? ?i?u ki?n ?? bán cho khách hàng sau The RainBow. D? ki?n Ch? ??u t? s? m? bán ngay trong tháng Q2/2020.

  Phan khu The Origami – Vinhomes Grand Park

  1.3. Phan khu III và IV

  Xong toàn b? h? t?ng ???ng và Thi c?ng c?c móng.

  2. Ph?n th?p t?ng

  • Nhà Ph?: Thi c?ng h? t?ng tr?ng cay, ép c?c th? t?i.
  • Bi?t Th?: Hoàn thi?n các s?ng nhan t?o và h? t?ng, tr?ng cay t?i các tuy?n ???ng, ép c?c th? t?i c?c móng.

  3. Ph?n ti?n ích d? án

  Trung tam th??ng m?i Vincom Mega Mall

  Trung tam th??ng m?i Vincom này s? là trung tam l?n nh?t Mi?n Nam v?i 8 t?ng n?i và 4 t?ng h?m, ?ang hoàn thi?n móng h?m. ?ay ch?c ch?n s? là trung tam s?m u?t nh?t trong t??ng lai và v?i ti?n ?? thi c?ng hi?n t?i thì khi bàn giao khu The RainBow các c? dan s? ???c s? d?ng ti?n ích tuy?t v?i t? Trung tam th??ng m?i và các ti?n ích khác.

  C?ng viên ánh sáng

  Ti?n ?? thi c?ng C?ng viên ánh sáng - Vinhomes Grand Park
  Ti?n ?? thi c?ng C?ng viên ánh sáng – Vinhomes Grand Park

  Ti?n ?? thi c?ng Vinhomes Grand Park trong n?m 2019

  ?? Ti?n ?? tri?n khai tháng 12/2019

  Ti?n ?? tri?n khai tháng 12/2019

  Vi?c các nhà th?u liên ti?p th?ng báo c?t nóc các toà nhà t?i d? án Vinhomes Grand Park ?? ch?ng minh cho khách hàng v? s? cam k?t ti?n ?? cao c?a ch? ??u t?. T?i ?ay khách hàng s? ???c nh?n nhà s?m – vào ? s?m – cho thuê s?m. C?t nóc liên ti?p nh?ng tòa tháp ??u tiên ? Vinhomes Grand Park.

  Ph?n c?n h?

  Phan Khu The RainBow:

  • Toà S1.05, S1.07, S2.03, S3.01, S3.02, S3.05, S5.02…: ?? C?t nóc
  • Khu S2, S3, S5: các toà còn l?i v?n ?ang thi c?ng t?i t?ng 19-25
  • Hi?n ti?n ?? ?ang r?t kh?n tr??ng và d? ki?n bàn giao m?t s? tòa tr??c th?i gian ky v?i khách hàng 1 tháng.

  Phan khu II: Kết quả xổ số miền bắc hôm quaThi c?ng c?c k? kh?n tr??ng và ?? ?óng h?m, phan khu II có th? s? là phan khu ?? ?i?u ki?n ?? bán cho khách hàng sau The RainBow.

  Phan khu III: Kết quả xổ số miền bắc hôm quaXong toàn b? h? t?ng ???ng và Thi c?ng c?c móng.

  Phan khu IV: Xong toàn b? h? t?ng ???ng và Thi c?ng c?c móng.

  Ph?n th?p t?ng:

  • Nhà Ph?: Thi c?ng h? t?ng tr?ng cay, tri?n khai ép c?c t?ng th?.
  • Bi?t Th?: ?ang tri?n khai ép c?c móng.
  ?? Ti?n ?? tri?n khai tháng 10/2019

  Ti?n ?? tri?n khai tháng 10/2019

  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTrong tháng 10/2019, C?T cùng các nhà th?u ?? t? ch?c l? c?t nóc L5, L19 d? án Vinhomes Grand Park.

  • Ngày 08/10/2019, nhà th?u Delta V c?t nóc tòa tháp ??u tiên (ky hi?u) L5 (S1.05)
  • Ngày 10/10/2019, nhà th?u Central c?t nóc tòa tháp (ky hi?u) L17 (S3.05)
  • Ngày 10/10/2019, nhà th?u An Phong c?t nóc toà tháp ky hi?u L19 (S5.02)

  V?i nhà th?u Central s? ?óng vai trò T?ng th?u thi c?ng cho 8 tòa tháp thu?c Phan khu I và phan khu II. Các tòa tháp do Central thi c?ng s? ???c áp d?ng bi?n pháp thi c?ng Full Top-Down, v?a thi c?ng h?m v?a lên ph?n than. Các tòa tháp do Delta V thi c?ng s? ???c áp d?ng bi?n pháp thi c?ng s? d?ng c?ng ngh? h? gangform ?? toàn kh?i d?m sàn, t??ng bao, c?u thang b?. Nhà th?u An PhongKết quả xổ số miền bắc hôm qua ??m nh?n vai trò thi c?ng k?t c?u BTCT móng h?m, than th? và hoàn thi?n c? b?n.

  Ph?n c?n h?:

  Phan Khu The RainBow:

  • Toà S3.05, S1.05, S5.02: ?? C?t nóc
  • Khu S2, S3: thi c?ng t?i t?ng 19-23
  • Khu S5: thi c?ng t?ng 18
  • Hi?n ti?n ?? ?ang r?t kh?n tr??ng và d? ki?n bàn giao m?t s? tòa tr??c th?i gian ky v?i khách hàng 1 tháng.

  Phan khu II: Kết quả xổ số miền bắc hôm quaThi c?ng c?c k? kh?n tr??ng và s?p ?óng h?m, phan khu II có th? s? là phan khu ?? ?i?u ki?n ?? bán cho khách hàng sau The RainBow.

  Phan khu III: Kết quả xổ số miền bắc hôm quaXong toàn b? h? t?ng ???ng và Thi c?ng c?c móng.

  Phan khu IV: Xong toàn b? h? t?ng ???ng và Thi c?ng c?c móng.

  Ph?n th?p t?ng:

  • Nhà Ph?: Thi c?ng h? t?ng tr?ng cay, ép c?c th? t?i.
  • Bi?t Th?: Hoàn thi?n các s?ng nhan t?o và h? t?ng, tr?ng cay t?i các tuy?n ???ng, ép c?c th? t?i c?c móng.

  Ph?n ti?n ích d? án:

  Trung tam th??ng m?i Vincom Mega Mall:

  Trung tam th??ng m?i Vincom này s? là trung tam l?n nh?t Mi?n Nam v?i 8 t?ng n?i và 4 t?ng h?m, ?ang hoàn thi?n móng h?m. ?ay ch?c ch?n s? là trung tam s?m u?t nh?t trong t??ng lai và v?i ti?n ?? thi c?ng hi?n t?i thì khi bàn giao khu The RainBow các c? dan s? ???c s? d?ng ti?n ích tuy?t v?i t? Trung tam th??ng m?i và các ti?n ích khác.

  C?ng viên ánh sáng:

  Hi?n t?i ?? hoàn thi?n xong, ?ang ch?t l?ch làm Event trong tháng 11-12/2019. Ch? ??u t? s? c?ng b? m?t màn ra m?t ?n t??ng ?? l?i nhi?u d?u ?n trong lòng khách hàng trong th?i gian t?i.

  ?? Ti?n ?? tri?n khai tháng 7/2019

  Ti?n ?? tri?n khai tháng 07/2019

  Ti?n ?? thi c?ng ?ang di?n ra r?t kh?n tr??ng, m?t s? phan khu ?? xay d?ng, thi c?ng ??n t?ng 10. Trong khi ?ó các h?ng m?c nh? c?ng viên, h? c?nh quan ?? b?t ??u thi c?ng hoàn thi?n. 

  Hình ?nh th?c t? d? án Vinhomes Grand Park. ?nh: Internet
  Phan khu The Origami ti?n ?? xay d?ng và bàn giao?

  Ngày 18/8/2020, T?ng th?u Central, Unicons, Hoà Bình cùng v?i Ch? ??u t? Vingroup t? ch?c l? kh?i c?ng d? án Vinhomes Grand Park – Phan khu The Origami. D? ki?n b?t ??u bàn giao t? tháng 12/2021.

  Phan khu The Rainbow ti?n ?? xay d?ng và bàn giao?

  Xay d?ng và trang trí c?nh quan ?? hoàn t?t. T?t c? các tòa trong phan khu The RainbowKết quả xổ số miền bắc hôm qua ?? ???c bàn giao vào tháng 11/2020. Hi?n dan c? ?? v? sinh s?ng khá nhi?u và nhi?u c?n ?ang ???c hoàn thi?n n?i th?t ?? chuy?n v?.

  Ti?n ?? xay d?ng The Mahattan?

  Ngày 16/8/2020, Central ?? t? ch?c c?t nóc 143 c?n bi?t th? th?p t?ng t?i The Manhattan. Hình ?nh th?c t? ???c c?p nh?t liên t?c trong bài vi?t. D? ki?n b?t ??u bàn giao t? tháng 4/2021.

  Ti?n ?? xay d?ng The Mahattan Glory?

  Ngày 24/07/2020, T?p ?oàn Xay d?ng Hòa Bình chính th?c t? ch?c L? Kh?i c?ng Khu Th?p t?ng The Mahattan Glory. D? ki?n b?t ??u bàn giao t? tháng 5/2021.

  Vinhomes Grand Park

  Vinhomes Grand Park Qu?n 9 (tên g?i c? Vincity) là khu ?? th? c?ng viên ven s?ng r?ng h?n 200ha ???c v?n hành và phát tri?n b?i Vinhomes theo m? hình ?? th? th?ng minh ??u tiên t?i Tp.HCM.? V?i 2 m?t giáp s?ng ??ng Nai và s?ng T?c, n?m trên m?t ti?n ???ng Nguy?n Xi?n, Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9) bao g?m nhi?u phan khu ch?c n?ng là các s?n ph?m ??ng c?p trong h? sinh thái c?a T?p ?oàn Vingroup.?

  Khu cao t?ng bao g?m c?n h?shophouse chan ?? t?i phan khu The Rainbow (bàn giao t? 6/2020), phan khu The Origami (m? bán 2 ti?u khu cu?i cùng S6 & S10 t? cu?i T10/2020); Khu th?p t?ng bao g?m shophouse th?p t?ng (Boutique house), shop villa (Boutique villa) và bi?t th? t?i phan khu The Manhattan (?? bán h?t) và The Manhattan Glory (?ang m? bán);

  Khu ti?n ích tr??ng h?c, b?nh vi?n, siêu th? ?ang ???c phê duy?t thi?t k?... ?i?m n?i b?t c?a d? án là m? hình thành ph? c?ng viên v?i 15 c?ng viên ch? ?? và h? sinh thái th?ng minh d?a trên 4 tr?c c?t l?i, g?m v?n hành th?ng minh, an toàn th?ng minh, c?ng ??ng th?ng minh và c?n h? th?ng minh.?


  Hotline: 0896 68 66 68

  Bài vi?t n?i b?t

  Tr? l?i

  Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *