Th?i gian ??c: 22 phút

Chính quy?n TPHCM Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?ang xúc ti?n xin thành l?p Thành ph? Th? ??c (hay Thành ph? phía ??ng) tr?c thu?c thành ph? hi?n h?u. H?y cùng theo d?i bài vi?t t?ng h?p các th?ng tin liên quan ??n m?c tiêu chi?n l??c, các b??c tri?n khai và m? hình y t??ng phát tri?n Thành ph? Th? ??c t?i bài vi?t d??i ?ay.

phát tri?n ?? th? theo h??ng sáng t?o là ??nh h??ng m?i c?a TP.HCM. Chính quy?n thành ph? mong mu?n hình thành m?t khu ?? th? sáng t?o n?m trên tr?c phát tri?n h??ng ??ng – ??ng b?c v? phía qu?n 2, qu?n 9, qu?n Th? ??c ?? hình thành 1 ??n v? hành chính m?i t?m g?i là Thành ph? phía ??ng hay Thành ph? Th? ??c.

xay d?ng khu ?? th? sáng t?o
Xay d?ng Khu ?? th? sáng t?o

Các b??c tri?n khai ?? án Thành ph? Th? ??c

– Ngày 23/11/2019: UBND TP.HCM trao gi?i nh?t cho ??i Sasaki – Encity v? y t??ng quy ho?ch khu ?? th? sáng t?o phía ??ng.
– Tháng 11/2019: Bí th? Thành u? TP. HCM Nguy?n Thi?n Nhan kh?ng ??nh quy?t tam th?c hi?n Khu ?? th? sáng t?o TP. HCM
– Ngày 24/4/2020: UBND TP.HCM thành l?p Ban ch? ??o v? xay d?ng khu ?? th? sáng t?o phía ??ng g?m 22 thành viên, do ?ng Nguy?n Thành Phong, ch? t?ch UBND TP.HCM, làm tr??ng ban.
– Tháng 5/2020: S? N?i v? ?? có t? trình UBND TP.HCM v? ph??ng án t?ng th? s?p x?p các ??n v? hành chính c?p huy?n, x? và b? sung vi?c sáp nh?p 3 qu?n: 2, 9 và Th? ??c ?? hình thành ??n v? hành chính là thành ph? tr?c thu?c TP.HCM (t?m g?i là Thành Ph? Phía ??ng).
– Ngày 25/5/2020: S? Quy ho?ch – ki?n trúc ?? xu?t ?i?u ch?nh quy ho?ch 1/2.000 khu Linh Trung, Tam ?a, Tr??ng Th? ?? s?m th?c hi?n các d? án trong khu ?? th?.
– Ngày 25/7/2020: t?i h?i ngh? Thành ?y, Bí th? Thành ?y TP HCM Nguy?n Thi?n Nhan cho bi?t tên g?i c?a thành ph? m?i ? phía ??ng s? ???c th?ng nh?t sau khi ?? án ???c Qu?c h?i th?ng qua. Trong th?i gian ch? ??i, thành ph? trong t??ng lai s? t?m l?y tên là Thành ph? Th? ??c.
Vào gi?a tháng 8/2020, t?i bu?i làm vi?c c?a Ban Cán s? ??ng Chính ph? v?i Ban th??ng v? Thành ?y TP.HCM, Th? t??ng Nguy?n Xuan Phúc ?ng h? ?? án ?? án thành l?p thành ph? tr?c thu?c TP HCM – thành l?p TP Th? ??c (thành ph? phía ??ng c?a TP.HCM).
Ngày 20/09/2020: S? N?i v? TP.HCM ?? xu?t l? trình, ph??ng án s?p x?p cán b?, c?ng ch?c, viên ch?c nh?m ph?c v? ?? án s?p x?p các ??n v? hành chính c?p huy?n, x? giai ?o?n 2019-2021 và b? trí tr? s? làm vi?c.
Theo ?ó, S? N?i v? ?? xu?t ch?n tr? s? UBND qu?n 2 (t?i ph??ng Th?nh M? L?i) làm n?i ??t tr? s? Thành ?y TP Th? ??c.
– Ngày 3/10/2020: C? tri c?a qu?n 2, 9 và qu?n Th? ??c (TP.HCM) b? phi?u v? vi?c sáp nh?p ba qu?n thành m?t ??n v? hành chính c?p huy?n.
– Ngày 12/10/2020: 100% ??i bi?u H?ND TP HCM th?ng qua Ngh? quy?t v? vi?c sáp nh?p ba qu?n 2, 9, Th? ??c và 19 ph??ng vào n?m 2021.
Ngày 10/11/2020: Chính ph? c?ng nh?n k?t qu? rà soát, ?ánh giá khu v?c thành l?p TP Th? ??c là ?? th? lo?i 1 tr?c thu?c TP HCM, theo ?? ngh? c?a B? Xay d?ng.
– Ngày 12/11/2020: Chính ph? ?? trình ?y ban Th??ng v? Qu?c h?i ?? án thành l?p thành ph? Th? ??c thu?c TP HCM.

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?? th? lo?i 1, trong cách phan lo?i ?? th? ? Vi?t Nam là n?i gi? vai trò trung tam qu?c gia ho?c trung tam vùng l?nh th? liên t?nh. Ngoài 2 ?? th? ??c bi?t là Hà N?i và TP HCM, c? n??c hi?n có 3 thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng là ?? th? lo?i 1: H?i Phòng, ?à N?ng, C?n Th?.

M?c tiêu xay d?ng và ch?c n?ng c?a khu ?? th? sáng t?o

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaM?c tiêu là ?? xay d?ng khu ?? th? sáng t?o, t??ng tác cao phía ??ng thành ph? nh?m phát huy nh?ng l?i th? v? v? trí mang tính c?a ng?, các h? t?ng d?ch v? s?n có nh? các khu ??i h?c (?ào t?o b?c cao), Khu c?ng ngh? cao (s?n xu?t tiên ti?n), Khu ?? th? m?i Th? Thiêm (trung tam tài chính và kinh doanh).

Ngoài ra, khu v?c này có h? th?ng h? t?ng k? thu?t khung ?? và ?ang ???c hoàn thi?n nh? Xa l? Hà N?i, cao t?c Thành ph? H? Chí Minh – Long Thành-D?u Giay, tuy?n metro B?n Thành – Su?i Tiên, ???ng Ph?m V?n ??ng…

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaDo ?ó, vi?c sáp nh?p 3 qu?n và hình thành thành ph? phía ??ng ?? tr? thành khu v?c d?n d?t kinh t?, v?i m?i nh?n là ngành kinh t? tri th?c, trung tam ??i m?i sáng t?o, thúc ??y s? phát tri?n c?a TPHCM và vùng ??ng Nam b?.

Ngoài ra, theo S? N?i v?, vi?c quy ho?ch khu ?? th? sáng t?o, t??ng tác phía ??ng thành ph? c?ng phù h?p v?i ??nh h??ng phát tri?n kh?ng gian Vùng TPHCM ???c Th? t??ng Chính ph? phê duy?t t?i Quy?t ??nh s? 2076/Q?-TTg ngày 22/12/2017 và các nhi?m v?, gi?i pháp ???c Th? t??ng Chính ph? phê duy?t t?i Quy?t ??nh s? 950/Q?-TTg ngày 1/8/2018 v? ?? án phát tri?n ?? th? th?ng minh b?n v?ng Vi?t Nam giai ?o?n 2018-2025, ??nh h??ng ??n n?m 2030.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaVi?c xay d?ng thành ph? Th? ??c, n?u ???c tri?n khai thành c?ng, s? góp ph?n gi?i quy?t hai v?n ?? có tính chi?n l??c c?a Vi?t Nam g?m: t?o ra làn sóng t?ng tr??ng m?i d?a vào ??i m?i sáng t?o trong th?i ??i 4.0, và t?ng c??ng kh? n?ng an ninh qu?c phòng tr??c nh?ng di?n bi?n h?t s?c ph?c t?p c?a tình hình trong khu v?c và trên th? gi?i.

Thành ph? Th? ??c (Thành ph? phía ??ng) ???c chính quy?n TP HCM ?p ? t? nhi?u n?m qua trên c? s? sáp nh?p 3 qu?n phía ??ng thành ph? là Th? ??c, 2 và 9 v?i t?ng di?n tích 211 km2 và h?n m?t tri?u dan.

thành ph? Th? ??c
Thành ph? Phía ??ng s? g?m ba qu?n: 2, 9 và Th? ??c.

Vi?c Th? ??c lên thành ph? d?a trên 3 n?n t?ngKhu c?ng ngh? cao qu?n 9 (n?i t?p trung các doanh nghi?p hàng ??u trong và ngoài n??c v? khoa h?c, c?ng ngh?), ??i h?c Qu?c gia ? Th? ??c (n?i ?ào t?o ??i h?c, ngu?n nhan l?c ch?t l??ng cao và nghiên c?u khoa h?c v?i 15 tr??ng ??i h?c trên 100.000 sinh viên) và trung tam tài chính ? Th? Thiêm qu?n 2Kết quả xổ số miền bắc hôm qua. V?i 10% dan s? và di?n tích, ?ay ???c cho là vùng ??ng l?c phát tri?n c?a thành ph?, ??c tính ?óng góp 30% GDP c?a TP HCM, t??ng ???ng 4-5% GDP c? n??c.

??ng th?i, Thành ph? phía ??ng ???c ??nh h??ng thành 6 tr?ng ?i?m sáng t?o, bao g?m Th? Thiêm, R?ch Chi?c, Tr??ng Th?, Tam ?a, ??i h?c Qu?c gia và Khu c?ng ngh? cao. S? phan c?m này t?p trung vào vi?c phát tri?n có tr?ng tam và ch?n ti?p c?n hình thành các khu ?? th? tr??c.

Quy m? c?a Thành ph? Th? ??c (Thành ph? phía ??ng)

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaSau khi sáp nh?p ?? hình thành ??n v? hành chính là thành ph? phía ??ng tr?c thu?c TPHCM, có tiêu chu?n quy m? dan s? h?n 1 tri?u ng??i, di?n tích t? nhiên g?n 212 km2.

Theo y t??ng quy ho?ch c?a Sasaki, TP Th? ??c trong t??ng lai s? có 6 trung tam quan tr?ngKết quả xổ số miền bắc hôm qua g?m: (1) Trung tam tài chính qu?c t? Th? Thiêm; (2) Khu th? thao và s?c kh?e R?ch Chi?c; (3) Trung tam c?ng ngh? cao Sài Gòn; (4) Trung tam c?ng ngh? giáo d?c (??i h?c Qu?c gia TP HCM); (5) Khu c?ng ngh? sinh thái Tam ?a và (6) Khu ?? th? t??ng lai Tr??ng Th?.

Khu ?? th? sáng t?o – Thành ph? phía ??ng

C? th? nh? sau:

1. Trung tam c?ng ngh? tài chính TP Th? ??c – Th? Thiêm

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTh? Thiêm trong nhi?u n?m nay ???c quy ho?ch và phát tri?n h? th?ng ?? th? hi?n ??i nh? l?i th? v? v? trí n?m d?c s?ng Sài Gòn, ti?p giáp v?i khu v?c ?? th? l?i trung tam Tp.HCM, và ???c k?t n?i v?i nhi?u cay c?u b?c qua s?ng Sài Gòn. ???c quy ho?ch tr? thành trung tam tài chính c?a Tp.HCM.

tp th? ??c

Quy ho?ch t?ng th? Th? Thiêm có di?n tích 647ha, là m?t trung tam m?i, hi?n ??i và m? r?ng c?a thành ph? H? Chí Minh, v?i các ch?c n?ng chính là trung tam tài chính, th??ng m?i, d?ch v? cao c?p c?a thành ph?, khu v?c và có v? trí qu?c t?, là trung tam v?n hóa, ngh? ng?i, gi?i trí.

2. Khu th? thao và s?c kh?e – R?ch Chi?c

Khu v?c này ???c quy ho?ch ??nh h??ng là n?i kinh doanh th? thao và ch?m sóc s?c kh?e ? khu v?c ??ng Nam á. Là khu v?c nh?n m?nh ti?m n?ng c?a thành ph? H? Chí Minh nh? m?t ?i?m ??n qu?c t? trong y h?c th? thao, các ngành ngh? v? th? thao,…

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaH? t?ng k?t n?i giao th?ng liên vùng thu?n ti?n, trong ?ó có c?ng hàng kh?ng, ???ng cao t?c, ???ng vành ?ai, metro… tr? thành ?i?m ??n sáng t?o trong l?nh v?c ch?m sóc s?c kh?e và th? thao gi?i trí c?a khu v?c. Các khu v?c phát tri?n tích h?p, ?a n?ng ? g?n ?ó càng t?ng c??ng c? h?i phát tri?n khu v?c này tr? thành m?t c?ng ??ng toàn di?n nang cao ch?t l??ng cu?c s?ng.

3. Khu c?ng ngh? cao (SHTP) – Trung tam s?n xu?t t? ??ng hóa

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaD?a trên n?ng l?c s?n xu?t hi?n có, khu c?ng ngh? cao Tp.HCM ???c hình dung ?? thúc ??y t??ng lai s?n xu?t và thi?t k? sáng t?o. ??n nay, sau 17 n?m thành l?p và phát tri?n, khu c?ng ngh? cao qu?n 9 có 156 d? án v?i t?ng giá tr? ??u t? lên ??n 7,1 t? USD.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaHi?n KCN cao Tp.HCM ?? có nhi?u nhà ??u t? l?n ??n ??u t? nh? Nidec (Nh?t B?n) v?i s? v?n 296 tri?u USD, Samsung ( Hàn Qu?c) v?i s? v?n 2 t? USD, Intel ( M?) 1,04 t? USD… T? h?p nhà máy Samsung Electronics n?m bên ???ng V? Chí C?ng, ph??ng T?ng Nh?n Phú B, có di?n tích 92 ha, ???c xay d?ng t? n?m 2015.

4. Khu trung tam c?ng ngh? th?ng tin, c?ng ngh? giáo d?c – ??i h?c Qu?c gia

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaKhu ??i h?c Qu?c gia Tp.HCM có quy m? h?n 643ha thu?c Q.Th? ??c (TP.HCM) và th? x? D? An (Bình D??ng), là n?i t?p trung m?t qu?n th? giáo d?c ?ào t?o, nh?t là ngành c?ng ngh? th?ng tin, và m?t trung tam kh?i nghi?p sáng t?o, t? ?ó m? r?ng kh? n?ng nghiên c?u và sáng t?o th?ng qua vi?c t?ng s? h?p tác và c? xát v?i nhi?u ngành c?ng nghi?p sáng t?o khác nhau.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaM?c tiêu c?a C?ng viên khoa h?c là phát tri?n h? sinh thái ??i m?i sáng t?o v?i ??u ra là các s?n ph?m c?ng ngh? cao, giá tr? gia t?ng l?n. Các nhan t? tham gia vào h? sinh thái c?ng viên khoa h?c g?m: tr??ng ??i h?c, vi?n nghiên c?u, trung tam nghiên c?u tri?n khai (R&D), các doanh nghi?p, khu s?n xu?t th? nghi?m…

H?i th?o C?ng viên khoa h?c – trung tam ??i m?i sáng t?o c?a khu ?? th? sáng t?o phía ??ng
Quy ho?ch C?ng viên khoa h?c. ?ay ???c xem nh? là m?t “b?n c?ng c?ng ngh?” (technology port)

Hi?n t?i ?HQG TP.HCM có 7 ??n v? thành viên: ?H Bách khoa, ?H Khoa h?c t? nhiên, ?H Khoa h?c x? h?i và nhan v?n, ?H Qu?c t?, ?H C?ng ngh? th?ng tin, ?H Kinh t? – Lu?t và Vi?n M?i tr??ng – tài nguyên. Ngoài ra còn có 26 ??n v? tr?c thu?c, v?i kho?ng 55.000 sinh viên ?ang theo h?c. Trong khu ?HQG TP.HCM hi?n t?i có thêm tr??ng ?H Th? d?c th? thao n?m xen gi?a và Tr??ng ?H An ninh n?m li?n k?.

5. Trung tam c?ng ngh? sinh thái – Tam ?a

Khu v?c ???c ??nh h??ng phát tri?n thành trung tam c?ng ngh? sinh thái ?? h? tr? phát tri?n các ngành c?ng nghi?p ?m th?c, n?ng nghi?p c?ng ngh? cao…

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?ay c?ng là m?t trong 3 khu v?c m?i ?ay ???c Tp.HCM ?? xu?t quy ho?ch l?i ?? thu hút ??u t?. T?ng di?n tích khu v?c ???c ?? xu?t quy ho?ch l?i là 25ha. Khu ??t hi?n tr?ng ?ang là qu? ??t an ninh qu?c phòng quan s? thu?c ?? án quy ho?ch khu dan c? Tam ?a, ph??ng Tr??ng Th? và Tr??ng Th?nh thu?c Qu?n 9, ?? ???c UBND TP.HCM phê duy?t n?m 2015. Khu ??t này có v? trí ti?p giáp v?i các kênh r?ch, s?ng và ???ng Tam ?a hi?n h?u. Sau khi ?i?u ch?nh quy ho?ch s? tr? thành trung tam khu v?c tr?ng ?i?m Trung tam c?ng ngh? sinh thái.

6. ?? th? t??ng lai – Tr??ng Th?

V?i m?c ?ích tr? thành ?? th? c?ng ngh? phía ??ng c?a Tp.HCM v?i y t??ng ??c ?áo và có có tính cách m?ng nh?t v? c?ng ngh?. Tích h?p c?ng ngh? vào vào ??i s?ng th??ng nh?t và phòng tr?ng bày ?? th? c?a t??ng lai. C?m này thúc ??y vi?c tái phát tri?n m?t c?ng ven s?ng l?i th?i (c?ng Tr??ng Th?) nh? m?t ??a ?i?m ly t??ng cho d? án thành ph? th?ng minh.

C? s? h? t?ng linh ho?t và ?áp ?ng, các hình th?c di ??ng và giao ti?p m?i, c?ng ngh? xay d?ng thích ?ng và l?nh v?c c?ng c?ng truy?n d? li?u v?i tr?ng tam là ??i m?i trong ngh? thu?t và gi?i trí là ??c ?i?m n?i b?t c?a qu?n.

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?? h??ng t?i ?? th? sáng t?o trong t??ng lai, m?i ?ay khu v?c Tr??ng Th? c?ng ?? ???c Tp.HCM ?? xu?t quy ho?ch l?i 3 ? ??t A1, A2 và A5 v?i di?n tích kho?ng 8ha. ?ay là khu ??t thu?c nhà máy thép Th? ??c.

???c bi?t khu Tr??ng Th? tr??c ?ay c?ng ?? có quy ho?ch xay d?ng m?t khu ?? th? có quy m? kho?ng 30ha (tên th??ng m?i d? án là River City), g?m khu ??t c?ng ICD Sotrans h?n 10ha c?a STG; khu ??t nhà máy C?ng ty CP Thép Th? ??c VNSTEEL; khu ??t 10,6ha hi?n là Tr?m nghi?n Th? ??c chi nhánh C?ng ty C? ph?n Xi M?ng Hà Tiên 1 và khu ??t 0,8ha hi?n là v?n phòng và nhà x??ng c?a C?ng ty V?n t?i Hà Tiên.

Các b??c tri?n khai ?? thành l?p Thành ph? phía ??ng

Trong bu?i làm vi?c v?i Th? t??ng Chính ph? ngày 08/05/2020, TPHCM ?? ?? xu?t vi?c hình thành thành ph? sáng t?o phía ??ng. Th? t??ng ?ánh giá r?t cao y t??ng này và s? báo cáo B? Chính tr? quy?t ??nh. ??t ? b?i c?nh hi?n t?i, có th? th?y ?ay là y t??ng mang t?m chi?n l??c qu?c gia.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaCác m?c th?i gian liên quan ??n chi?n l??c phát tri?n thành ph? phía ??ng t?i TPHCM:

thành ph? phía ??ng

?ay là th?i ?i?m phù h?p ?? tri?n khai y t??ng này vì: (i) xu h??ng d?ch chuy?n chu?i giá tr? toàn c?u kh?i Trung Qu?c mà tác ??ng c?a d?ch Covid-19 s? làm cho ti?n trình x?y ra nhanh h?n; và (ii) TPHCM, trung tam kinh t? l?n nh?t n??c v?i truy?n th?ng ?i ??u v? nh?ng y t??ng ??t phá, ?ang mong mu?n l?y l?i v? th? c?a mình.

Vào gi?a tháng 8/2020,  Phó th? t??ng Th??ng tr?c Tr??ng Hoà Bình ?? k?t lu?n t?i cu?c h?p v? ?? án thành l?p thành ph? tr?c thu?c TP HCM v?a ???c V?n phòng Chính ph? th?ng báo cho các c? quan Trung ??ng, b? ngành, UBND thành ph?.

Vi?c thành l?p thành ph? Th? ??c (sáp nh?p t? 3 qu?n phía ??ng) thu?c TP HCM c?n l?y y ki?n nhà ??u t? n??c ngoài, t?p ?oàn c?ng ngh?, tài chính, b?t ??ng s?n…

Phó th? t??ng Th??ng tr?c Tr??ng Hoà Bình

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaPhó th? t??ng cho bi?t vi?c l?y y ki?n các nhà ??u t? n??c ngoài v? ??nh h??ng xay d?ng thành ph? Th? ??c nh?m tìm hi?u nhu c?u ??u t?, yêu c?u v? c? s? h? t?ng… ?? tích h?p vào quy ho?ch, ??nh h??ng chung thành ph?. Vi?c l?y y ki?n có th? ti?n hành tr?c tuy?n.

?? thu hút ??u t? vào thành ph? Th? ??c, TP HCM c?ng ???c yêu c?u làm r? các ?i?m nh?n, ?i?m khác bi?t c?a thành ph? m?i trong vi?c so sánh v?i các thành ph? trong n??c và các trung tam tài chính, c?ng ngh? trong khu v?c chau á.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaThành ph? c?ng ph?i làm r? hình th?c huy ??ng ngu?n l?c ?? ??u t? c? s? h? t?ng cho thành ph? Th? ??c. Trong ?ó, n?u có các ngu?n l?c x? h?i hóa thì c?n l?u y áp d?ng hình th?c ??u t? phù h?p theo quy ??nh vì hình th?c ??u t? xay d?ng – chuy?n giao (BT) ?? ph?i d?ng l?i theo Lu?t PPP (??i tác c?ng – t?).

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaPhó th? t??ng Th??ng tr?c c?ng l?u y thành ph? Th? ??c trong t??ng lai có th? là n?i t?p trung ??ng dan c?, thành ph?n ??n t? nhi?u t?nh, thành, qu?c gia nên c?n thi?t k? kh?ng gian r?ng r?i, xanh s?ch ??p, ?áng s?ng; b?o ??m t?t an ninh, tr?t t?, kh?ng ?? phát sinh d?ch b?nh do các y?u t? liên quan d?ch t?…

Thành ph? Th? ??c – tên g?i t?m th?i c?a thành ph? m?i phía ??ng TP. HCM

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaLiên quan ??n ?? án thành l?p thành ph? phía ??ng, t?i h?i ngh? Thành ?y l?n 43 h?m 25/7, Bí th? Thành ?y TP HCM Nguy?n Thi?n Nhan cho bi?t tên g?i c?a thành ph? m?i ? phía ??ng s? ???c th?ng nh?t sau khi ?? án ???c Qu?c h?i th?ng qua. Trong th?i gian ch? ??i, thành ph? trong t??ng lai s? t?m l?y tên là thành ph? Th? ??c.

Bên c?nh ?ó, ch? t?ch Tp.HCM Nguy?n Thành Phong th?ng nh?t chi phí 100.000 USD nghiên c?u ?? án thành l?p Thành ph? Th? ??c, hoàn ch?nh trong tháng 8/2020 ?? trình Ban Ch? ??i Xay d?ng khu ?? th?.

C? th?, Ch? t?ch TP giao S? Quy ho?ch Ki?n trúc TP ph?i h?p ??n v? t? v?n, hoàn ch?nh d? th?o c?a ?? án hình thành và phát tri?n khu ?? th? sáng t?o, t??ng tác cao phía ??ng d?a trên y ki?n ?óng góp c?a các s?, ngành. Trong tháng 8, b?n ?? án hoàn ch?nh ph?i ???c trình Ban Ch? ??o Xay d?ng khu ?? th? ?? th?ng qua.

?ng Phong c?ng ??ng y v?i m?c chi phí 100.000 USD t? ngu?n v?n x? h?i hóa ?? ph?c v? vi?c nghiên c?u ?? án. D? ki?n, S? Quy ho?ch Ki?n trúc s? ?u tiên m?i th?u th?c hi?n nghiên c?u v?i C?ng ty Sasaki – ??n v? ??t gi?i Nh?t cu?c thi tuy?n y t??ng quy ho?ch phát tri?n khu ?? th? sáng t?o, t??ng tác cao phía ??ngKết quả xổ số miền bắc hôm qua. Trong tháng 10/2020, S? Quy ho?ch-Ki?n trúc c?n hoàn ch?nh quy ??nh t?m th?i v? qu?n ly ??t ?ai, quy ho?ch ??u t? và xay d?ng cho khu ?? th?.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaNgày 20/9/2020, UBND ba qu?n 2, 9 và Th? ??c ?? ban hành k? ho?ch l?y y ki?n c? tri c?a ba qu?n này v? ?? án, ph??ng án s?p x?p các ??n v? hành chính c?p huy?n và c?p x? trên ??a bàn TP.HCM giai ?o?n 2019-2021. C? th? là vi?c sáp nh?p ba qu?n thành m?t ??n v? hành chính c?p huy?n m?i và tên g?i c?a ??n v? này. D? ki?n, ngày l?y y ki?n c? tri là 3/10/2020.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaNgày 12/10/2020: 100% ??i bi?u H?ND TP HCM th?ng qua Ngh? quy?t v? vi?c sáp nh?p ba qu?n 2, 9, Th? ??c và 19 ph??ng vào n?m 2021. Ngh? quy?t ???c th?ng qua t?i k? h?p th? 21 (k? h?p chuyên ??) H?ND TP HCM khóa X, di?n ra chi?u 12/10.

Vi?c nh?p 3 qu?n phía ??ng là ch? tr??ng l?n ???c thành ph? ?p ? nhi?u n?m qua. 

Bà Nguy?n Th? Quy?t Tam, nguyên Ch? t?ch H?ND TP HCM cho bi?t

Ph?i c?nh d? ki?n Khu ?? th? sáng t?o phía ??ng hay Thành ph? Th? ??c

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaUBND TP.HCM cho bi?t, khu v?c phía ??ng (qu?n 2, qu?n 9 và qu?n Th? ??c) s? ???c xay d?ng và phát tri?n thành khu v?c d?n d?t kinh t? thành ph? và vùng TP.HCM trong các ho?t ??ng kinh t? tri th?c nh? ?ào t?o, nghiên c?u và s?n xu?t c?ng ngh? cao. 

V? quy ho?ch phát tri?n ?? th?, thành ph? s? hoàn thành c?ng tác l?p các ?? án quy ho?ch và hoàn thành phê duy?t b? tiêu chu?n ?ánh giá vào tháng 12/2021; l?p quy ho?ch s? d?ng ??t, k? ho?ch s? d?ng ??t hàng n?m t?i khu v?c.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaV? c?ng tác ??u t? xay d?ng c? s? h? t?ng, thành ph? l?p danh m?c, k? ho?ch và khái toán ??u t? các c?ng trình h? t?ng giao th?ng cho khu v?c h??ng ??ng; nghiên c?u gi?i pháp t?ng c??ng v?n t?i hành khách c?ng c?ng ?áp ?ng 50 – 60% nhu c?u ?i l?i c?a ng??i dan Khu ?? th? sáng t?o phía ??ng ??n n?m 2040.

Thành ph? Th? ??c
Ph?i c?nh Khu ?? th? sáng t?o – Thành ph? Th? ??c theo ph??ng án quy ho?ch c?a C?ng ty Sasaki – enCity – ??n v? ???c UBND TP HCM ch?m gi?i Nh?t. ?nh: Sasaki

Theo ph??ng án quy ho?ch c?a C?ng ty Sasaki – enCity – ??n v? ???c UBND TP.HCM ch?m gi?i Nh?t, Khu ?? th? sáng t?o phía ??ng có di?n tích 22.000 ha thu?c ??a bàn qu?n 2, 9 và Th? ??c. Khu ?? th? g?m 6 khu v?c tr?ng ?i?m là C?ng ngh? cao, ??i h?c qu?c gia, Th? Thiêm, R?ch Chi?c, Tam ?a và Tr??ng Th? v?i m?i khu có m?i ch?c n?ng khác nhau.

Quy ho?ch h? t?ng giao th?ng “kh?ng” c?a Thành ph? Th? ??c trong t??ng lai

Nh?ng n?m g?n ?ay, phía ??ng Tp.HCM lu?n là n?i ???c t?p trung ??u t? hàng lo?t c?ng trình giao th?ng l?n. Trong t?ng s? ngu?n v?n 350.000 t? t? 2010 ??n nay dành cho h? t?ng giao th?ng thì có ??n 70% n?m ? các d? án khu v?c này.

Theo ?? án phát tri?n h? t?ng giao th?ng c?a Tp.HCM t? 2021 ??n 2030, nhu c?u v?n c?a Tp.HCM c?n t?i 852.500 t? ??ngKết quả xổ số miền bắc hôm qua. Trong ?ó, có nhi?u c?ng trình h? t?ng l?n ? phía ??ng s? ti?p t?c ???c ??u t? nh? cao t?c Tp.HCM – Long Thành, nút giao An Phú, nút giao M? Th?y, ???ng vành ?ai 3, c?u Cát Lái, tuy?n metro s? 1 B?n Thành – Su?i Tiên dài 19,7km (?ang xay d?ng),…

thành ph? phía ??ng
H? t?ng giao th?ng Thành ph? Th? ??c

1. Cao t?c Tp.HCM – Long Thành – D?u Giay (?o?n 4km ??u)

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua???ng cao t?c này b?t ??u t?i ?i?m giao c?t v?i ??i l? Mai Chí Th? t?i Q.2 (Tp.HCM) ch?y v? h??ng ??ng 4 km và c?t ???ng Vành ?ai II t?i nút giao l?n. Qua kh?i C?u Long Thành con ???ng ti?p t?c ch?y v? h??ng ??ng ??ng nam và giao c?t v?i Qu?c l? 51 (AH17) t?i huy?n Long Thành, t?nh ??ng Nai.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTuy?n ???ng giúp k?t n?i giao th?ng, kinh t? gi?a Tp.HCM v?i các vùng ??ng Nam B? và Tay Nguyên. Th?i gian t? Tp.HCM ?i Phan Thi?t còn 3 gi? thay vì 5 gi? nh? trên qu?c l? 1; t? Tp.HCM ?i V?ng Tàu còn 1,5 gi?, nhanh h?n m?t gi? so v?i qu?c l? 51.

M?i ?ay, ??n v? kh?o sát thu?c B? GTVT ki?n ngh? m? r?ng cao t?c Tp.HCM – Long Thành lên 8 làn xe vào n?m 2025 v?i v?n ??u t? h?n 9.800 t? ??ng. ?ay ???c xem là tuy?n ???ng huy?t m?ch mà khu ??ng Sài Gòn ?ang s? h?u ?? t?ng tác ??ng r?t l?n ??n th? tr??ng B?S khu v?c này.

2. Tuy?n metro s? 1 (B?n Thành – Su?i Tiên)

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?ay là ??ng l?c l?n c? v? kinh t? l?n th? tr??ng B?S mà “Thành ph? Th? ??c” ?ang có. Tuy?n tàu ?i?n ng?m này ???c kh?i c?ng xay d?ng trong n?m 2012 và d? ki?n hoàn thành n?m 2019. Nh?ng hi?n c?ng trình ??i v?n nên d? ki?n th?i gian hoàn thành vào n?m 2021.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaDù ch?a hoàn thành nh?ng tr??c ?ó, d? án giao th?ng này ?? tác ??ng r?t l?n ??n th? tr??ng B?S quanh tuy?n ho?c cách tuy?n kho?ng 2.5km. Giá ??t t?ng liên t?c, các d? án B?S bùng n? là hi?n t??ng d? th?y trên th? tr??ng B?S nh?ng n?m v? tr??c khi ?n theo tuy?n metro này.

3. B?n xe Mi?n ??ng m?i 

B?n xe Mi?n ??ng m?i Kết quả xổ số miền bắc hôm quas?p ?i vào ho?t ??ng s? t?o thêm cú hích ??ng l?c phát tri?n c?a “Thành ph? Th? ??c”: B?n xe mi?n ??ng là b?n xe có quy m? l?n nh?t c? n??c v?i quy m? 16ha, l?n g?p 4 l?n b?n xe c?. Có t?ng v?n ??u t? lên ??n 4.000 t? ??ng. B?n xe mi?n ??ng m?i có t?ng di?n tích là 160.370,2m2 trong ?ó di?n tích b?i ?? ?t? ch? vào v? trí ?ón khách là 29.880m2, di?n tích b?i ?? xe dành cho các ph??ng ti?n khác là 21.000m2, di?n tích phòng ch? c?a khách là 1.152m2.

B?n xe m?i ?i vào ho?t ??ng s? góp ph?n gi?i t?a tình tr?ng k?t xe nghiêm tr?ng ?? t?n t?i th?i gian dài t?i b?n xe mi?n ??ng c?, ngoài ra làm gi?m áp l?c l?u th?ng lên các tuy?n ???ng giao th?ng n?i thành. Kh?ng ch? d?ng l?i ? ?ó, v?i v? trí t?a l?c t?i Q.9, khi chính th?c ?i vào ho?t ??ng, b?n xe m?i s? khi?n giá nhà ??t t?i ?ay t?ng cao nhanh chóng.

4. ??i l? Ph?m V?n ??ng

?ay là tuy?n ???ng huy?t m?ch k?t n?i toàn b? khu v?c ??ng B?c v?i Trung tam Thành ph?. N?m ? v? trí c?a ng? phía ??ng B?c, k?t n?i toàn b? khu v?c ??ng B?c v?i trung tam TP HCM và ?i qua các qu?n Th? ??c, Bình Th?nh Gò V?p.

??i l? Ph?m V?n ??ng ???c ?ánh giá là ??i l? giao th?ng huy?t m?ch v?i chi?u dài 13,6km, r?ng 30-65m v?i 12 làn xe. Sau khi ???c ??a vào ho?t ??ng, ??i l? Ph?m V?n ??ng ?? góp ph?n quan tr?ng làm gi?m ùn t?c giao th?ng, ??ng th?i k?t n?i và làm gi?m th?i gian di chuy?n v?i các khu v?c tr?ng ?i?m c?a thành ph? nh? Qu?n 1, Qu?n 2, Qu?n Phú Nhu?n và san bay Tan S?n Nh?t c?ng nh? các t?nh lan c?n nh? Bình D??ng, ??ng Nai, Bà R?a – V?ng Tàu th?ng qua qu?c l? 1A.

5. H?m chui M? Th?y

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaD? án nút giao th?ng này là d? án giao th?ng tr?ng ?i?m c?a Tp.HCM v?i t?ng s? v?n g?n 2.400 t? ??ng. M?t khi d? án ???c hoàn thi?n s? gi?i quy?t các v?n ?? ùn t?c giao th?ng, ?áp ?ng t?t nhu c?u v?n t?i hàng hóa vào c?ng Cát Lái và k?t n?i v?i ???ng Vành ?ai 2 t? c?u Phú M? lên ???ng cao t?c Tp.HCM – Long Thành – D?u Giay. ??ng th?i, d? án này c?ng góp ph?n t?ng c??ng an toàn giao th?ng trên tuy?n, t?ng b??c ??ng b? h? th?ng h? t?ng giao th?ng và hoàn ch?nh quy ho?ch t?i khu v?c này.

6. H?m Th? Thiêm

?ay là h?ng m?c c?ng trình quan tr?ng b?c nh?t ??i l? ??ng Tay ??ng th?i có y ngh?a v? cùng quan tr?ng ??i v?i s? phát tri?n khu ??ng mà trong t??ng lai “Thành ph? Th? ??c” ti?p t?c ???c h??ng l?i t? c?ng trình này, ??c bi?t h?m s?ng Sài Gòn còn t?o ??ng l?c to l?n cho s? phát tri?n khu ?? th? Th? Thiêm.

Song song ?ó, c?u Th? Thiêm 2, n?i khu ?? th? m?i Th? Thiêm (qu?n 2) v?i khu trung tam Tp.HCM (qu?n 1) ?ang d?n ??n ngày “v? ?ích”. ?i?u này s? góp ph?n hoàn thi?n h? th?ng giao th?ng tr?c chính t?i Thành ph?, ??ng th?i gi?i t?a áp l?c giao th?ng ? khu ??ng.

7. H? t?ng k? n?i khác

Ngoài ra, trong giai ?o?n 2020 – 2022, S? Giao th?ng V?n t?i Tp.HCM cho bi?t s? ti?p t?c tri?n khai nang c?p, m? r?ng h? t?ng giao th?ng phía ??ng nh? m? r?ng ???ng Nguy?n Duy Trinh lên 4m; xay d?ng ?o?n tuy?n k?t n?i t? c?u Phú H?u ??n Xa l? Hà N?i (bao g?m nút giao th?ng Bình Thái); xay d?ng ???ng n?i t? c?ng Cát Lái ra ???ng Vành ?ai 2; nang c?p, m? r?ng ???ng Nguy?n Th? ??nh lên 77m (?o?n t? c?u Gi?ng ?ng T? ??n c?u M? Th?y) v?i t?ng m?c ??u t? h?n 1.400 t? ??ng t? ngan sách, riêng ti?n gi?i phóng m?t b?ng là h?n 850 t? ??ng. Tri?n khai thí ?i?m 5 tuy?n xe buyt ?i?n Vinbus theo m? hình v?n t?i c?ng c?ng s?ch, kh?ng phát th?i. Các ??n v? liên quan ?ang hoàn thi?n ph??ng án ??u t? c? th? ?? trình c?p có th?m quy?n xem xét trong th?i gian t?i.

Kinh nghi?m tri?n khai y t??ng t??ng t? t?i Gangnam (Seoul Hàn Qu?c) và Ph? ??ng (Th??ng H?i, Trung Qu?c)

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaT? kinh nghi?m tri?n khai nh?ng y t??ng t??ng t? t?i các n??c trên th? gi?i, nh?t là Gangnam (phía Nam s?ng Hàn) ? Seoul, Hàn Qu?c, và Ph? ??ng ? Th??ng H?i, Trung Qu?c, thành ph? phía ??ng c?n ???c xem là d? án tr?ng ?i?m qu?c gia v?i các c? ch? ??c bi?t liên quan ??n vi?c m? c?a ra bên ngoài, l?a ch?n các ??i tác chi?n l??c và trao quy?n t? ch? c?n thi?t ?? TPHCM có th? phát huy ???c kh? n?ng và ti?m l?c v?n có.

Dan s? hi?n t?i c?a vùng TPHCM là g?n 11 tri?u ng??i. Theo xu h??ng phát tri?n và ?? th? hóa nh? các n??c khác thì trong ba th?p niên t?i, dan s? vùng TPHCM có kh? n?ng n?m trong nhóm vùng ?? th? có quy m? 20-30 tri?u ng??i.

Hi?n t?i, phía Nam là khu trung tam m?i c?a Seoul, trung tam ??i m?i sáng t?o c?a Hàn Qu?c v?i s? ra ??i c?a ?i?u nh?y Gangnam n?i ti?ng và nhi?u c?ng ty l?n trên th? gi?i ??t tr? s? t?i ?ó.

Ph? ??ng sau ba th?p niên ?? tr? thành ni?m t? hào và m?t nhan t? n?n t?ng t?o d?ng n?ng l?c c?nh tranh toàn c?u c?a Trung Qu?c. Quy m? GDP n?m 2019 c?a Ph? ??ng g?n 185 t? ?? la M?, b?ng 50% Singapore, 70% Vi?t Nam, và g?p h?n 3 l?n TPHCM.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaSo v?i th?i ?i?m Gangnam và Ph? ??ng ???c b?t ??u, thành ph? phía ??ng mà TPHCM ??nh xay d?ng hi?n t?i có nh?ng ?i?u ki?n thu?n l?i h?n v?i h? t?ng bên trong và k?t n?i ?? r?t c? b?n, và ph?n ??t s?n sàng cho các d? án có th? xay d?ng là r?t l?n. Nh?ng ?i?u ki?n c? b?n cho trung tam tài chính- th??ng m?i t?i Th? Thiêm ?? có và khu c?ng ngh? cao ?? t?o ???c v? trí c?a mình.

Gangnam (Seoul Hàn Qu?c)

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaPhía Nam s?ng Hàn t?ng là vùng ??t n?ng nghi?p tr?ng b?p c?i và lê, r?t ít ng??i sinh s?ng vào th?p niên 1960. S? thành c?ng c?a Gangnam cho th?y chi?n l??c ?úng ??n c?a Hàn Qu?c nói chung, Seoul nói riêng trong vi?c t?o ra k? tích s?ng Hàn.

Khi các chính sách phát tri?n kinh t? t?p trung vào các khu ?? th? trung tam (hành lang Seoul – Busan), b?t ??u t? k? ho?ch n?m n?m l?n th? nh?t (1963-1968), c?a T?ng th?ng Park Chung-Hee b?t ??u phát huy tác d?ng thì dòng ng??i ?? v? Seoul ngày m?t ??ng h?n. Trong giai ?o?n 1961-1970, bình quan m?i n?m dan s? Seoul t?ng g?n 300.000 ng??i v?i ??nh ?i?m g?n 500.000 ng??i vào n?m 1970. Trong ba th?p niên (1961-1990) dan s? Seoul t?ng tuy?t ??i g?n 8,2 tri?u ng??i, g?p h?n 3 l?n n?m 1960.

?? ?áp ?ng nhu c?u phát tri?n và ??m b?o ch? ? cho ng??i dan, K? ho?ch Phát tri?n Seoul ?? ???c ??a ra vào n?m 1966, trong ?ó phía Nam s?ng Hàn là m?t tr?ng tam. Chính ph? Hàn Qu?c và chính quy?n Seoul d?a theo các quy lu?t ho?t ??ng c?a th? tr??ng và ?? th? v?i ti?p c?n nhà n??c ki?n t?o ??a ra các chính sách ??y kéo nh?: t?p trung xay h? t?ng bên trong và k?t n?i, h?n ch? xay d?ng ? b? B?c, chuy?n tr? s? m?t s? c? quan nhà n??c sang b? Nam, ?u ??i các nhà ??u t? và h?n ch? s? ??u c? b?t ??ng s?n. Cho dù g?p m?t s? thách th?c ban ??u, nh?ng Gangnam ?? h?t s?c thành c?ng và có ???c t?m vóc ngày nay.

Ph? ??ng (Th??ng H?i, Trung Qu?c)

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaNgày 18-4-1990, khi Th? t??ng Trung Qu?c Ly B?ng tham d? k? ni?m l?n th? 5 ra ??i Nhà máy ? t? Volkswagen ? Th??ng H?i, ?ng ?? tuyên b? chính th?c ?ng h? thành ph? ???c xem là ??u r?ng c?a Trung Qu?c phát tri?n Ph? ??ng. ?ay là ngày chính th?c thành l?p Ph? ??ng. Tuy nhiên, ?? ??n ???c th?i ?i?m ?ó là m?t hành trình r?t dài.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTi?m n?ng c?a Ph? ??ng ?? ???c T?n Trung S?n, l?nh ??o c?a cu?c cách m?ng dan t?c, dan ch?, nhan dan Trung Qu?c nh?c ??n t? nh?ng n?m 1920. Tuy nhiên, ti?m n?ng v?n là ti?m n?ng. Khi Trung Qu?c m? c?a vào n?m 1978, Ph? ??ng kh?ng ???c ch?n làm ??c khu vì phe b?o th?, nh?t là s? ph?n ??i c?a Phó th? t??ng Tr?n Van, nhan v?t quy?n l?c th? hai ? Trung Qu?c lúc b?y gi?.

Sau th?m h?a Thiên An M?n, vi?c phát tri?n Ph? ??ng ???c ??ng Ti?u Bình l?a ch?n nh?m ??a ra th?ng ?i?p v?i th? gi?i r?ng chi?n l??c c?i cách và m? c?a c?a Trung Qu?c v?n ???c ti?p t?c. Chu Dung C?, lúc ?ó là Th? tr??ng Th??ng H?i, là ng??i ??ng ??ng sau ti?n trình thúc ??y này.

Ph? ??ng ???c ??a vào danh m?c d? án tr?ng ?i?m qu?c gia vì t?m quan tr?ng c?a nó. Quy ho?ch c?a Ph? ??ng g?m b?n c?u ph?n chính: trung tam tài chính th??ng m?i, khu c?ng ngh? cao, khu ch? xu?t, và khu th??ng m?i t? do. Trong ?ó, trung tam tài chính và khu c?ng ngh? cao là các ?i?m nh?n quan tr?ng nh?t.

S? n?ng ??ng sáng t?o và quy?t tam c?a ??i ng? t?i Th??ng H?i ?? ?óng vai trò h?t s?c quan tr?ng, nh?ng nhan t? thành c?ng ???c quy?t ??nh b?i Chính ph? trung ??ng Trung Qu?c. Các chính sách cho m?t thành ph? toàn c?u nh? yêu c?u v? các ho?t ??ng tài chính, s? d?ch chuy?n c?a các dòng v?n, tuy?n d?ng ng??i tài, chuy?n giao c?ng ngh?… ?? ???c t?o ra.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTóm l?i, m?t sáng ki?n t?m vóc ?? ???c ??a ra ? TPHCM. Nó có y ngh?a chi?n l??c ??i v?i s? phát tri?n c?a qu?c gia nên trung ??ng c?n ??a ra nh?ng quy?t sách và giao cho TPHCM m?t kh?ng gian và quy?n t? ch? ?? l?n ?? có th? tri?n khai thành c?ng. ?i?u quan tr?ng lúc này là TPHCM c?n có m?t s? chu?n b? chu ?áo ?? trung ??ng có ??y ?? các th?ng tin và s? thuy?t ph?c cho vi?c ??a ra quy?t ??nh. 

Hu?nh Th? Du – gi?ng viên Tr??ng Chính sách c?ng và Qu?n ly, ??i h?c Fulbright Vi?t Nam

C? h?i ??u t? cho ng??i ?i tr??c

S? h?u nhi?u ti?m n?ng v??t tr?i, th? tr??ng ??a ?c phía ??ng TP. HCM ch?ng ki?n nhi?u t?p ?oàn b?t ??ng s?n l?n ?? v? ??u t? và phát tri?n các d? án quy m?. ?i?n hình là Vingroup v?i d? án ??i ?? th? xanh th?ng minh Vinhomes Grand Park t?i Qu?n 9.

D? án thu hút s? chú y c?a th? tr??ng nh? l?i th? v? trí ??c ??a, tính k?t n?i thu?n ti?n v? trung tam, h? sinh thái s?ng l?n, m?ng xanh t? nhiên, và ??c bi?t là h? th?ng ti?n ích ???c quy ho?ch ??ng b? theo xu h??ng “?? th? th?ng minh – ti?n ích ?? ??y và hi?n ??i”.

Trên qu? ??t r?ng l?n v?i quy m? h?n 200ha, Vinhomes Grand Park dành ??n 70% di?n tích cho m?ng xanh, h? t?ng giao th?ng và ti?n ích n?i khu ?áp ?ng nhu c?u an c? c?a c? dan ?? th? nh? nh? tr??ng h?c các c?p, b?nh vi?n, trung tam mua s?m, c?ng viên, b?n du thuy?n…

Vinhomes Grand Park còn ghi ?i?m v?i khách hàng nh? s? h?u v? trí ??c ??a khi n?m d?c theo ???ng Vành ?ai 3, k?t n?i d? dàng v?i trung tam TP. HCM. Khi các ??i d? án h? t?ng hoàn thi?n, t? Vinhomes Grand Park, c? dan ch? m?t kho?ng 5 phút k?t n?i ??n Khu c?ng ngh? cao qu?n 9, 20 phút là ??n trung tam TP. HCM hay c?ng hàng kh?ng qu?c t? Long Thành.

V? trí ??i ?? th? Vinhomes Grand Park qu?n 9

Khách hàng quan tam ??n d? án Vinhomes Grand Park có th? tìm hi?u và ??ng ky ?? ???c t? v?n qua Hotline 0896 68 66 68 ?? ???c h? tr? t?n tình nh?t.

V? trí và Quy m? c?a Thành ph? Th? ??c?

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTP Th? ??c trong t??ng lai s? có 6 trung tam quan tr?ng g?m: (1) Trung tam tài chính qu?c t? Th? Thiêm; (2) Khu th? thao và s?c kh?e R?ch Chi?c; (3) Trung tam c?ng ngh? cao Sài Gòn; (4) Trung tam c?ng ngh? giáo d?c (??i h?c Qu?c gia TP HCM); (5) Khu c?ng ngh? sinh thái Tam ?a và (6) Khu ?? th? t??ng lai Tr??ng Th?.

Quy ho?ch h? t?ng giao th?ng trong t??ng lai ra sao?

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTheo ?? án phát tri?n h? t?ng giao th?ng c?a Tp.HCM t? 2021 ??n 2030, nhu c?u v?n c?a Tp.HCM c?n t?i 852.500 t? ??ng. Trong ?ó, có nhi?u c?ng trình h? t?ng l?n ? phía ??ng s? ti?p t?c ???c ??u t? nh? cao t?c Tp.HCM – Long Thành, nút giao An Phú, nút giao M? Th?y, ???ng vành ?ai 3, c?u Cát Lái, tuy?n metro s? 1 B?n Thành – Su?i Tiên dài 19,7km (?ang xay d?ng),…

M? hình thành ph? trong thành ph? có gì m?i?

T? kinh nghi?m tri?n khai nh?ng y t??ng t??ng t? t?i các n??c trên th? gi?i, nh?t là Gangnam (phía Nam s?ng Hàn) ? Seoul, Hàn Qu?c, và Ph? ??ng ? Th??ng H?i, Trung Qu?c, thành ph? phía ??ng ???c xem là d? án tr?ng ?i?m qu?c gia v?i các c? ch? ??c bi?t liên quan ??n vi?c m? c?a ra bên ngoài, l?a ch?n các ??i tác chi?n l??c và trao quy?n t? ch? c?n thi?t ?? TPHCM có th? phát huy ???c kh? n?ng và ti?m l?c v?n có.

T?i sao Tp. H? Chí Minh c?n g?p rút thành l?p Tp. Th? ??c trong 2020?

Do theo quy ??nh, tháng 5/2021 s? b?u Qu?c h?i, H?ND các c?p. N?u thu?n l?i, tháng 5/2021 thành ph? s? t? ch?c b?u UBND, H?ND và h? th?ng chính tr? t?i TP Th? ??c. N?u bay gi?, thành ph? kh?ng hoàn thi?n h? s?, th? t?c ?? các c?p có th?m quy?n phê duy?t ?? án này ph?i ch? ít nh?t 5 n?m n?a m?i làm ???c.

Bài vi?t n?i b?t