Th?i gian ??c: 3 phút

Ngay quy IV/2020, t? h?p Grand World s? chính th?c khai tr??ng v?i s? qu?n ly – v?n hành b?i b? ??i th??ng hi?u uy tín Vincom RetailVinpearl.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaGrand World mang l?i tr?i nghi?m ch?a t?ng có v?i s? h?i t? c?a các n?n v?n hóa ??c s?c trên th? gi?i. Ch? m?t ?i?m ??n duy nh?t, b?t k? ai c?ng có c? h?i khám phá m?t vòng th? gi?i, t? kênh ?ào Venice ??m ch?t Y l?ng m?n t?i C?ng viên tình yêu ng?p s?c hoa, c?ng lau ?ài tráng l?, ?i?m bi?u di?n Water show ??nh cao.

shophouse grand world phú qu?c
Kênh ?ào Venice n?i khu vào bu?i chi?u ? Phú Qu?c

Cách ?ó kh?ng xa là khu Mallorca Shop ??m ch?t ??a Trung H?i v?i chu?i bar – pub nh?n nh?p thau ?êm; là cay ánh sáng mái vòm ??i màu ??c ?áo, g?i phong cách Clarke Quay c?a Singapore; hay khu Shanghai Shop ??c tr?ng nét v?n hóa ph??ng ??ng sau l?ng và m?t Indochine Shop v?i ?i?m nh?n là khu ch? ?êm ng?p tràn s?n v?t ??c l?, ??m ?à h?n Vi?t.

shop grand world phu quoc

Du khách c?ng khó b? qua m?t lo?t ?i?m ??n h?p d?n khác nh? B?o tàng G?u Teddy, show di?n th?c c?nh “Tinh hoa Vi?t Nam” hoành tráng; hòa mình trong nh?ng l? h?i Carnival ???ng ph? hay b?a ti?c am nh?c s?i ??ng t?i Qu?ng tr??ng Bi?n…

??c bi?t, chu?i condotel còn th?a h??ng l??ng khách kh?ng l? c?a khu casino ??u tiên cho phép ng??i Vi?t vào ch?i, n?m li?n k? Grand World. Ngu?n khách cao c?p t? các ti?n ích n?m k? c?n nh? san golf 18 h?, thiên ???ng gi?i trí VinWonders, v??n thú m? bán hoang d? Vinpearl Safari… c?ng mang ??n ti?m n?ng l?p ??y h?p d?n.

“Thành ph? kh?ng ng?” Grand World v?i m? hình “t?t c? trong m?t” s? mang ??n kh? n?ng s?n sinh l?i nhu?n 24/7, tr?n v?n 365 ngày/n?m. ?i?u ??c bi?t ph?i nói t?i là, trong b?i c?nh ??i d?ch Covid 19 v?n di?n ra c?ng th?ng, các doanh nghi?p ??u g?p nhi?u khó kh?n, trên th? tr??ng ?? có 1 s? ch? ??u t? t?m ng?ng chi tr? cam k?t l?i nhu?n ho?c chuy?n sang hình th?c quy ??i thành s?n ph?m. V?i t?m vóc và v? th? c?a m?t “ng??i kh?ng l?” gi? ch? tín, Vingroup v?n ??m b?o cam k?t l?i nhu?n 10%/n?m và chi tr? cho các nhà ??u t? ?úng h?n và ??y ??.

Bênh c?nh ?ó, Phú Qu?c ?? th?t s? ???c ?ánh th?c và tr? thành ?i?m ??n qu?c t?. B?ng ch?ng là Phú Qu?c ?? ???c bình ch?n là m?t trong 19 ?i?m ??n t?t nh?t chau á n?m 2019, top 5 ?i?m ??n mùa Thu t?i chau á – Thái Bình D??ng. Du l?ch ??o Ng?c ??t m?c t?ng tr??ng 141% t? 2015 ??n 2018.

GRAND WORLD PHú QU?C

Grand World Phú Qu?c là t? h?p Khách s?n, Condotel 5 sao và Khu ph? mua s?m ??ng c?p ho?t ??ng 24/7 và 365 ngày/n?m. Phan khu duy nh?t n?m trong t? h?p Corona Resort và Casino Phú Qu?c, ???c v?n hành b?i th??ng hi?u Vinpearl Luxury.

V?i v?n ??u t? 4.600 t? ??ng v?i quy m? r?ng 85 ha, n?m trong h? sinh thái du l?ch và ngh? d??ng c?a T?p ?oàn Vingroup, Grand Wolrd Phú Qu?c th?a h??ng toàn b? nh?ng ti?n ích mà các d?ch v? ??ng c?p này mang l?i: Corona Casino,?Vinpearl Safari,?Vinwonders, Vinpearl Golf? Phú Qu?c 27 l?…


Hotline: 0896 68 66 68

Bài vi?t n?i b?t