M?i tr??ng làm vi?c than thi?n

Ann Home mang ??n kh?ng gian làm vi?c c?i m?, tr? trung và ??y tinh th?n Starup. Nh?ng ng??i ??ng ??i th?ng minh, tài n?ng và than thi?n s? lu?n s?n sàng giúp ?? b?n trong c?ng vi?c l?n cu?c s?ng.

C? h?i phát tri?n b?n than

Cùng nhau nu?i d??ng và n? l?c theo ?u?i ?am mê là ?i?u mà Ann Home lu?n mu?n h??ng t?i. B?n s? ???c h?c h?i và nang c?p k? n?ng qua nh?ng bu?i chia s? c?a ??ng nghi?p, hay nh?ng khóa ?ào t?o “training on job” cùng các anh/ch? l?nh ??o.

Trung th?c và minh b?ch

M?i thành viên ??u có trách nhi?m riêng c?a mình cho c?ng vi?c ?? mang l?i k?t qu? làm vi?c t?t nh?t. B?n s? ???c ghi nh?n và nh?n th??ng x?ng ?áng cho s? ti?n b? và nh?ng thành t?u ??t ???c.

B? ph?n bán hàng
Tp.HCM
B? ph?n bán hàng
Toàn th?i gian
Tp.HCM
B? ph?n v?n hành
Toàn th?i gian
Tp.HCM