Th?i gian ??c: 7 phút

Hi?n ?ang có ba ngan hàng MB, VietcombankTechcombank s? tr?c ti?p tài tr? cho vay các khách hàng (cá nhan và doanh nghi?p) có nhu c?u mua các s?n ph?m cao t?ng và th?p t?ng t?i ??i ?? th? Vinhomes Grand Park qu?n 9. T?i Ann Home, khách hàng kh?ng ch? ???c mua v?i giá g?c tr?c ti?p t? ch? ??u t? Vingroup, mà còn ???c t? v?n ph??ng án vay t?t nh?t v?i t?ng m?c ?ích vay c? th? c?a khách hàng.

 • KH cá nhan: MB, Vietcombank, Techcombank
 • Doanh nghi?p: Techcombank và Vietcombank

1. Các s?n ph?m ???c áp d?ng chính sách vay mua ?u ??i

2. Gói vay mua tr? góp c?n h? d? án The Origami Vinhomes Grand Park

 • Th?i h?n vay lên ??n 35 n?m
 • S? ti?n vay lên ??n 80% giá tr? c?n h?
 • H? tr? l?i su?t lên ??n 24 tháng
 • Có ch??ng trình phê duy?t linh ho?t
Tóm t?t th?ng tin chính sách h? tr? l?i su?t t?i Techcombank, Vietcombank và MB
vay mua tr? góp the origami vinhomes grand park qu?n 9
Chính sách ?u ??i nh?t dành cho The Origami

Chúng t?i v?n ?ang ti?p t?c tri?n khai các ch??ng trình phê duy?t tr??c cho khách hàng có nhu c?u vay mua các lo?i s?n ph?m c?n h? cùng nh? th?p t?ng t?i d? án Vinhomes Grand Park Qu?n 9 và phát hành “Th?ng báo phê duy?t h?n m?c t?i ?a” chính th?c có hi?u l?c 3 tháng t? Vietcombank, MB và Techcombank trong tr??ng h?p ?áp ?ng các ?i?u ki?n vay c? th?.
Hotline: 0896 68 66 68 (24/7)

3. Gói vay mua tr? góp shophouse – bi?t th? The Manhattan Glory Vinhomes Grand Park

 • Th?i h?n vay lên ??n 35 n?m
 • S? ti?n vay lên ??n 70% – 80% giá tr? c?n h? (tu? ngan hàng)
 • H? tr? l?i su?t lên ??n 36 tháng
 • Có ch??ng trình phê duy?t linh ho?t
Chính sách cho vay h?p d?n nh?t th? tr??ng B?S

Duy nh?t t?i AnnHome áp d?ng ch??ng trình phê duy?t tr??c cho khách hàng có nhu c?u vay mua các lo?i s?n ph?m th?p t?ng t?i d? án Vinhomes Grand Park Qu?n 9 và phát hành “Th?ng báo phê duy?t h?n m?c t?i ?a” chính th?c có hi?u l?c 3 tháng t? Vietcombank, MB và Techcombank trong tr??ng h?p ?áp ?ng các ?i?u ki?n vay c? th?.
Hotline: 0896 68 66 68 (24/7)

4. Làm th? nào ?? l?a ch?n gói vay mua tr? góp t?t nh?t

V?i m?c ?ích mua ?? ? ho?c mua ?? ??u t? thì các tiêu chí l?a ch?n gói vay t?t nh?t s? hoàn toàn khác nhau. Tr??ng h?p mua ?? ? thì c?n l?a ch?n gói vay có l?i su?t t?t nh?t và th?i gian vay h?p ly ?? ??m b?o s? ti?n ph?i tr? hàng tháng phù h?p v?i ngu?n thu nh?p ?n ??nh c?a gia ?ình. Trong tr??ng h?p mua ??u t? ng?n h?n thì c?n quan tam ??n s? ti?n ??u t? b? ra ít nh?t, l?i su?t t?t nh?t, phí ph?t ít nh?t và dòng ti?n thanh toán trong th?i gian ??u t? th?p nh?t…

T? v?n khách hàng l?a ch?n gói vay t?t nh?t và phù h?p nh?t

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaV?i vi?c c?p nh?t th??ng xuyên v? các gói vay c? th? t? nhi?u ngan hàng s? giúp khách hàng kh?ng nh?ng hi?u r? gói vay mà còn ch? ??ng quy?t ??nh gói vay phù h?p nh?t v?i nhu c?u c?ng nh? m?c ?ích ??u t? c?a mình.

5. Tham kh?o khái ni?m chung trong chính sách vay mua tr? góp s?n ph?m Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park ?ang có 2 chính sách ?u ??i c?c h?p d?n cho khách có nhu c?u vay mua và thanh toán s?m giá tr? c?n h? g?m: Chi?t Kh?uH? tr? L?i su?tKết quả xổ số miền bắc hôm qua. Vi?c tìm hi?u k? v? hai lo?i ?u ??i này s? giúp b?n ??a ra quy?t ??nh vay mua phù h?p h?n cho mình.

Chi?t kh?u là gì?

Chi?t kh?u là m?t m?c gi?m tr? x% trong giá mua c?n h? c?a b?n. Vi?c áp d?ng ?u ??i này s? giúp b?n s? h?u c?n h? mong mu?n v?i m?c giá th?p h?n so v?i ban ??u. C? s? ?? xác ??nh m?c chi?t kh?u s? tùy thu?c vào Ch? ??u t?, tuy nhiên, th?ng th??ng m?c chi?t kh?u s? ???c áp d?ng trên giá bán (ch?a VAT và phí) c?a C?n h?. Ví d?: Gi? ??nh b?n ?ang có nhu c?u s? h?u c?n h? v?i giá tr? 1.5 t? (ch?a bao g?m VAT và phí). Ch? ??u t? d? án hi?n t?i ?ang áp d?ng ch??ng trình chi?t kh?u 9% trên giá bán ch?a VAT. V?y b?n ph?i chi tr? bao nhiêu ?? s? h?u c?n h? này?

Giá mua t?ng s? ???c xác ??nh theo ph??ng th?c sau:

Cách tính chi?t kh?u trên H?MB

H? tr? l?i su?t là nh? th? nào?

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?ay là có l? là khái ni?m khi?n nhi?u ng??i vay mua nhà l?n ??u khá hoang mang khi ???c nghe ??n. Nh?ng khi ?? hi?u v? lo?i ?u ??i này, nhi?u ng??i s? r?t thích thú vì nó gi?i quy?t ???c áp l?c tài chính cho ng??i vay mua trong th?i gian ??u, ?? có thêm tích l?y cho các kho?n thanh toán v? sau. 

H? tr? l?i su?tKết quả xổ số miền bắc hôm qua là hình th?c mà trong ?ó ch? ??u t? s? h? tr? tr? l?i thay cho Khách hàng trong kho?ng th?i gian ?u ??i. ?i?u ?ó ??ng ngh?a b?n s? kh?ng ph?i thanh toán l?i vay cho ngan hàng trong kho?ng th?i gian ??u k? t? khi ???c Ngan hàng gi?i ngan. L?i ích t? hình th?c ?u ??i này là t?ng s? ti?n l?i mà ch? ??u t? s? tr? thay cho b?n trong kho?ng th?i gian trên.

Khái ni?m h? tr? l?i su?t

Chính sách vay mua tr? góp Vinhomes Grand Park

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaVinhomes Grand Park ??a ra 2 chính sách ?u ??i c?c k? h?p d?n dành cho khách hàng vay mua và thanh toán s?m giá tr? c?n h? nh? sau:

CHI?T KH?U TRONG GIá BáN

?i?u ki?n:

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaKhách hàng thanh toán s?m 100% giá tr? c?n h? trong th?i gian 15 ngày sau khi ky H?p ??ng mua bán. V?i ?i?u ki?n áp d?ng này, n?u trong tr??ng h?p b?n vay v?n, Ngan hàng s? gi?i ngan lên ??n 70% sau 15 ngày k? t? khi b?n ky H?p ??ng v?i Ch? ??u t? c?ng nh? H?p ??ng tín d?ng v?i Ngan hàng; ??ng th?i, b?n c?ng ph?i vào ?? h?t s? ti?n còn l?i trong kho?ng th?i gian trên cho Ch? ??u t? ?? nh?n ???c Chi?t kh?u trong giá mua (Kh?ng áp d?ng cho thanh toán s?m Kinh phí b?o trì).

?u ??i:

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaCó 2 m?c chi?t kh?u ???c áp d?ng trong chính sách này, tùy thu?c vào th?i ?i?m b?n th?c hi?n thanh toán s?m nh? sau:

Ngoài ra, trong tr??ng h?p b?n ch?n kh?ng nh?n b?o l?nh Ngan hàngKết quả xổ số miền bắc hôm qua, B?n s? nh?n ???c thêm 1 kho?n chi?t kh?u 1.5% trên giá tr? (ch?a vat và phí) sau Chi?t kh?u thanh toán s?m.

H? TR? L?I SU?T

?i?u ki?n:

Khách hàng ?áp ?ng ?? ?i?u ki?n vay v?n và h? s? th? t?c t?i Ngan hàng do Ch? ??u t? quy ??nh.

?u ??i:

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaNgoài ra, trong tr??ng h?p b?n kh?ng ch?n b?o l?nh ngan hàng, khách hàng s? nh?n ???c thêm 1 kho?n chi?t kh?u 1.5% trên giá tr? (ch?a vat và phí).

L?U Y:

Khách hàng ch? ???c CH?N 1 TRONG 2 CHíNH SáCH ?U ??I trên t?i th?i ?i?m ky H?MB và kh?ng ???c thay ??i trong su?t quá trình th?c hi?n h?p ??ng. N?u trong tr??ng h?p b?n chuy?n nh??ng c?n h?, ng??i nh?n chuy?n nh??ng s? k? th?a quy?n và ngh?a v? c?a b?n ? s? l?a ch?n chính sách này v? sau. 

V?y, nên ch?n gói ?u ??i nào cho phù h?p?

Có r?t nhi?u ?i?m khác nhau gi?a hai lo?i ?u ??i trên mà khách hàng c?n can nh?c tr??c khi ??a ra quy?t ??nh ?au là l?a ch?n phù h?p cho mình. L?u y có 3 ?i?m khác bi?t chính c?n l?u y nh? sau:

 1. Giá mua c?n h?
 2. Ti?n ?? thanh toán
 3. Các gói l?i su?t t??ng ?ng

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTùy theo m?c ?ích s? h?u c?n h? và ?i?u ki?n tài chính c?a b?n, mà vi?c l?a ch?n gói ?u ??i c?ng nh? gói l?i su?t t??ng ?ng s? tác ??ng ??n t?ng ??u t? c?a b?n vào c?n h? c?ng nh? là áp l?c tài chính sau vay. Vì th?, vi?c can nh?c k? các y?u t? s? giúp b?n ti?t ki?m ?áng k? chi phí vay sau này. 

Có nh?ng ngan hàng nào cho vay d? án Vinhomes Grand Park

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaHi?n t?i có 3 ngan hàng là Ngan hàng Quan ??i (MBBank), Ngan hàng K? th??ng (Techcombank) và Ngan hàng Ngo?i th??ng (Vietcombank) là ??i tác chính th?c cho các kho?n vay mua tr? góp t?i d? án v?i s? ti?n cho vay lên t?i 70%-80% giá tr?

S?n ph?m nào ???c vay mua trong d? án

C?n h?
Shop và shophouse kh?i ??
Shophouse?và?Shop Villa?th?p t?ng
Bi?t th?

Vay mua tr? góp c?n h? The Origami

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaHi?n ch? ??u t? ?ang áp d?ng chính sách ?u ??i: Th?i h?n vay lên ??n 35 n?m. S? ti?n vay lên ??n 80% giá tr? c?n h?. H? tr? l?i su?t lên ??n 24 tháng và Có ch??ng trình phê duy?t linh ho?t.

Vay mua tr? góp shophouse, bi?t th? Mahattan Glory

Hi?n ch? ??u t? ?ang áp d?ng chính sách ?u ??i: Th?i h?n vay lên ??n 35 n?m.
S? ti?n vay lên ??n 65% – 70% giá tr? c?n h?. H? tr? l?i su?t lên ??n 18 tháng và
Có ch??ng trình phê duy?t linh ho?t

Làm th? nào ?? l?a ch?n gói vay mua tr? góp t?t nh?t

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaBài vi?t này c?p nh?t th??ng xuyên v? các gói vay c? th? t? nhi?u ngan hàng s? giúp khách hàng kh?ng nh?ng hi?u r? gói vay mà còn ch? ??ng quy?t ??nh gói vay phù h?p nh?t v?i nhu c?u c?ng nh? m?c ?ích ??u t? c?a mình.

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park Qu?n 9 (tên g?i c? Vincity) là khu ?? th? c?ng viên ven s?ng r?ng h?n 200ha ???c v?n hành và phát tri?n b?i Vinhomes theo m? hình ?? th? th?ng minh ??u tiên t?i Tp.HCM.? V?i 2 m?t giáp s?ng ??ng Nai và s?ng T?c, n?m trên m?t ti?n ???ng Nguy?n Xi?n, Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9) bao g?m nhi?u phan khu ch?c n?ng là các s?n ph?m ??ng c?p trong h? sinh thái c?a T?p ?oàn Vingroup.?

Khu cao t?ng bao g?m c?n h?shophouse chan ?? t?i phan khu The Rainbow (bàn giao t? 6/2020), phan khu The Origami (m? bán 2 ti?u khu cu?i cùng S6 & S10 t? cu?i T10/2020); Khu th?p t?ng bao g?m shophouse th?p t?ng (Boutique house), shop villa (Boutique villa) và bi?t th? t?i phan khu The Manhattan (?? bán h?t) và The Manhattan Glory (?ang m? bán);

Khu ti?n ích tr??ng h?c, b?nh vi?n, siêu th? ?ang ???c phê duy?t thi?t k?... ?i?m n?i b?t c?a d? án là m? hình thành ph? c?ng viên v?i 15 c?ng viên ch? ?? và h? sinh thái th?ng minh d?a trên 4 tr?c c?t l?i, g?m v?n hành th?ng minh, an toàn th?ng minh, c?ng ??ng th?ng minh và c?n h? th?ng minh.?


Hotline: 0896 68 66 68

Bài vi?t n?i b?t