Th?i gian ??c: < 1 phút
  • Vinpearl Grand World Phú Qu?c, s? h?u v? trí vàng?k? c?n Corona Casino?(chính th?c ho?t ??ng t? 19/01/2019) – Là Casino ??u tiên ???c ?ón ti?p du khách Vi?t Nam vào vui ch?i.
  • Ngay c?nh khu vui ch?i gi?i trí l?n nh?t Phú Qu?c VinWonders (Vinpearl Land c?), v??n thú Vinpearl Safari Phú Qu?c – Thiên ???ng th? gi?i ??ng v?t bán hoang d?.
  • V? trí ??c t?n t?i B?i Dài – ???c vinh danh là 1 trong 10 b?i bi?n hoang s? ??p nh?t th? gi?i do BBC News bình ch?n.
  • V? trí trung tam thu?n l?i k?t n?i giao th?ng v?i th? tr?n ??ng D??ng s?m u?t b?c nh?t.

Bên c?nh ?ó, do v? trí ??c ?i?m c?a ??o Phú Qu?c n?m ? v? ?? th?p l?i l?t sau vào vùng v?nh Thái Lan, xung quanh bi?n bao b?c nên th?i ti?t mát m? mang tính nhi?t ??i gió mùa. Phú Qu?c ???c ví nh? Singapore c?a Vi?t Nam – là m?t hòn ??o s? h?u nh?ng ?i?u ki?n t? nhiên tuy?t v?i giúp nhà ??u t? thu ???c nhi?u l?i nhu?n t? ho?t ??ng cho thuê phòng quanh n?m.

Giao th?ng thu?n l?i:

  • ???ng kh?ng: San bay n?i ??a và qu?c t? Phú Qu?c
  • ???ng th?y: Tàu cao t?c tuy?n R?ch Giá – Phú Qu?c ho?c tuy?n Hà Tiên – Phú Qu?c, c?p c?ng B?i Vòng & Hàm Ninh ho?c ?i Phà t? Hà Tiên – Phú Qu?c, c?p c?ng ?á Ch?ng (B?i Th?m)
  • ???ng b?: Ch? có th? ti?p c?n d? án thu?n ti?n b?ng ???ng ?T45.

Phú Qu?c v?i các l?i th? n?i t?i cùng s? ??u t? m?nh m? và ??ng b? c?a các ch? ??u t? B?S hàng ??u và phát tri?n h? t?ng giao th?ng, ??c bi?t vi?c nang c?p san bay và c?ng bi?n ???c d? ?oán s? phát tri?n ch?ng khác gì Phuket Thái Lan, Macao Trung Qu?c và Sentosa c?a Singapore.

Bài vi?t n?i b?t