Th?i gian ??c: 12 phút

Vingroup s? tri?n khai 15 tuy?n xe buyt ?i?n Vinbus s? d?ng n?ng l??ng s?ch và kh?ng phát th?i (zero emissions) ? Hà N?i và Tp. H? Chí Minh. ?? xu?t ?? ???c B? GTVT ??ng thu?n và xem xét ti?n hành ngay trong n?m 2020. ?ay c?ng là xu th? t?t y?u c?a m? hình xe buyt ?i?n cho v?n t?i c?ng c?ng s?ch, th? h? m?i trên th? gi?i.

Theo ?ó, Vingroup Kết quả xổ số miền bắc hôm quas? ??u t? ph??ng ti?n, c? s? h? t?ng và t? ch?c v?n hành 15 tuy?n xe buyt ?i?n t?i Hà N?i và TP HCM. Th?i gian áp d?ng t?m th?i là m?t n?m k? t? khi v?n hành xe buyt ?i?n. Khi và 2 thành ph? ban hành ??nh m?c kinh t? k? thu?t, ??n giá cho xe buyt ?i?n thì ??n v? v?n hành s? thanh quy?t toán tr? giá ?úng v?i ??n giá chính th?c k? t? khi ??a ph??ng ti?n vào ho?t ??ng.

Vinbus ch?y th? nghi?m tr??c khi chính th?c ho?t ??ng ? Tp.HCM và Hà N?i

V?i c?ng ngh? phù h?p, các ?u ?i?m c?a xe buyt ?i?n có th? ???c t?n d?ng: tiêu th? ít n?ng l??ng h?n so v?i xe buyt s? d?ng ??ng c? ??t trong, s? d?ng n?ng l??ng tái t?o, ít ti?ng ?n h?n, phát th?i h?t th?p h?n, ít CO? h?n, chi phí vòng ??i th?p h?n và d?ch v? ?áng tin c?y. Xe buyt ?i?n Vinbus s? d?ng pin Lithium c?ng su?t 281,9 kWh, s?c ??y sau 2 gi? b?ng tr?m s?c 150 kW. Qu?ng ???ng di chuy?n 220-260 km cho m?i l?n s?c ??y.

Ngày 3/11/2020 VinBus ?? ky h?p ??ng v?i StarCharge (??n v? cung c?p thi?t b? và gi?i pháp tái n?p n?ng l??ng ?i?n) h?p tác xay d?ng h? th?ng tr?m s?c xe buyt ?i?n ??u tiên t?i Vi?t Nam.
Ngày 20/10/2020 VinBus hoàn thành ch?y th? nghi?m m?u xe buyt ?i?n ??u tiên và d? ki?n ??a vào ho?t ??ng t?i Hà N?i, TP HCM, Phú Qu?c. S? l??ng d? ki?n 150-200 xe. Th?i gian t? 5 gi? ??n 22 gi? hàng ngày, bình quan 10-20 phút/l??t xe.
Ngày 16/10/2020 B? GTVT ??ng thu?n v?i ?? xu?t v?n t?i hành khách c?ng c?ng b?ng xe buyt ?i?n c?a T?p ?oàn Vingroup trong v?n b?n g?i UBND TP Hà N?i và TP HCM .
2019Kết quả xổ số miền bắc hôm qua Vingroup ?? xu?t vi?c ??u t? ph??ng ti?n, c? s? h? t?ng và t? ch?c v?n hành 15 tuy?n xe buyt ?i?n (10 tuy?n t?i Hà N?i và 5 tuy?n t?i TP.HCM). Các xe buyt ???c Vingroup s? d?ng có t?c ?? 80km/h, s?c ch?a 65-70 ng??i, s? d?ng n?ng l??ng t? pin Lithium-Ion, kh?ng phát th?i.

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?? ??m b?o n?ng l?c qu?n ly, v?n hành h? th?ng v?n t?i c?a T?p ?oàn Vingroup T?p ?oàn ?? thành l?p C?ng ty TNHH d?ch v? v?n t?i sinh thái Vinbus v?i ho?t ??ng ch? ??o v?n t?i hành khách c?ng c?ng b?ng ?t? và ?? ???c S? GTVT TP c?p gi?y phép kinh doanh v?n t?i b?ng ?t?, trong ?ó ???c phép kinh doanh v?n t?i hành khách b?ng xe buyt. V?n ?i?u l? 1000 t? ??ng.

C?NG TY TNHH D?CH V? V?N T?I SINH THáI VINBUS
??a ch?: S? 7, ???ng B?ng L?ng 1, Khu ?? th? sinh thái Vinhomes Riverside, Ph??ng Vi?t H?ng, Qu?n Long Biên, Thành ph? Hà N?i
Ng??i ?DPL: Nguy?n Mai Hoa
Ngày ho?t ??ng: 25/04/2019
Gi?y phép kinh doanh: 0108718068
L?nh v?c: V?n t?i hành khách b?ng xe buyt gi?a n?i thành và ngo?i thành, liên t?nh.

C?ng th?ng tin qu?c gia v? ??ng ky doanh nghi?p
Vinbus s? ???c s?n xu?t t?i t? h?p Vinfast
T? h?p s?n xu?t ? t? và xe bus ?i?n Vinfast

L?nh v?c mà VinBus kinh doanh là v?n t?i hành khách, v?n hành hoàn toàn theo m? hình phi l?i nhu?n, nh?m góp ph?n xay d?ng n?n giao th?ng c?ng c?ng v?n minh, hi?n ??i, gi?m ? nhi?m kh?ng khí và ti?ng ?n cho các ?? th? l?n c?a Vi?t Nam. 100% l?i nhu?n thu ???c s? ???c c?ng ty tái ??u t?, nh?m nang cao ch?t l??ng d?ch v?, phát tri?n h? th?ng và m? r?ng ??a bàn ?? ??a d?ch v? giao th?ng c?ng c?ng v?n minh, hi?n ??i t?i ??ng ??o ng??i dan.

?? xu?t tri?n khai xe buyt ?i?n Vinbus c?a Vingroup

S? GTVT ?? ?? xu?t UBND TP trong tr??ng h?p Chính ph?, Th? t??ng cho phép th?c hi?n theo ph??ng th?c ??t hàng cung ?ng d?ch v? c?ng ích s? xem xét ch?p thu?n m? m?i các tuy?n xe buyt ?i?n ch?y b?ng ?i?n n?ng, kh?ng phát sinh khí th?i và h?n ch? ti?ng ?n. Ch? tr??ng ??t hàng t?m th?i cung ?ng d?ch v? v?n t?i hành khách c?ng c?ng b?ng xe buyt ?i?n cho T?p ?oàn VingroupKết quả xổ số miền bắc hôm qua ?? v?n hành tuy?n xe buyt ?i?n n?m trong danh m?c tuy?n buyt m? m?i trong n?m 2020.

Xe buyt ?i?n kh?ng khí th?i

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaN?u ???c phê duy?t v? c? ch? h? tr? l?i su?t vay và c? ch? tr? giá cho ho?t ??ng v?n t?i hành khách c?ng c?ng b?ng xe buyt trên ??a bàn thành ph? thì ??n giá cho 1km v?n doanh là 24.224 ??ng/km. T? l? tr? giá/chi phí b?ng 44% chi phí ho?t ??ng.

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?i?u khác bi?t, ?n t??ng l?n nh?t c?a xe này là kh?ng phát th?i, kh?ng gay ti?ng ?n. Khách ?i xe c?ng nh? nh?ng ng??i cùng tham gia giao th?ng s? kh?ng c?m th?y b? say xe hay khó ch?u b?i mùi x?ng d?u, ti?ng ?n.

?ánh giá th? nghi?m ??u tiên c?a Vinbus

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaGiá vé các tuy?n buyt ?i?n VinBus theo ?ó d? ki?n sau khi có tr? giá s? ? m?c 7.000 ??ng/l??t hành khách các tuy?n s? 1, 2, 3 và 5.000 ??ng/l??t hành khách ??i v?i các tuy?n 4, 5. ??i t??ng h?c sinh, sinh viên giá vé ?u ??i là 3.000 ??ng/l??t.

5 tuy?n xe buyt ?i?n Vinbus d? ki?n tri?n khai t?i tp. H? Chí Minh

Theo ?ó, 5 tuy?n buyt ?i?n ??u có l? trình xu?t phát t? ??i ?? th? Vinhome Grand Park Qu?n 9 ??n các ??u m?i giao th?ng quan tr?ng c?a thành ph?

Vinbus t?i H? Chí Minh
5 tuy?n xe buyt ?i?n Vinbus t?i H? Chí Minh

10 tuy?n xe buyt ?i?n Vinbus d? ki?n tri?n khai t?i Hà N?i

  • Tuy?n s? 1: Long Biên – Tr?n Phú – Khu ?? th? Smart City;
  • Tuy?n s? 2: Long Biên – C?u Gi?y – Khu ?? th? Smart City;
  • Tuy?n s? 3: B?n xe Giáp Bát – Khu ?? th? Smart City;
  • Tuy?n s? 4: Khu ?? th? Smart City – C?ng viên n??c H? Tay;
  • Tuy?n s? 5: Khu ?? th? Smart City – Vincom Long Biên;
  • Tuy?n s? 6: Hào Nam – Khu ?? th? Ocean Park;
  • Tuy?n s? 7: B?n xe M? ?ình – Khu ?? th? Ocean Park;
  • Tuy?n s? 8: M? ?ình (Hàm Nghi) – Khu ?? th? Ocean Park;
  • Tuy?n s? 9: Khu liên c? quan S? ngành Hà N?i – Khu ?? th? Times City;
  • Tuy?n s? 10:Khu ?? th? Ocean Park – San bay N?i Bài.
Vinbus Hà N?i
10 tuy?n Vinbus d? ki?n tri?n khai t?i Hà N?i

VingroupKết quả xổ số miền bắc hôm qua c?ng s? ??u t? trung tam qu?n ly và v?n hành xe buyt th?ng minh, tr?m k? thu?t h?u c?n (depot) cùng h? th?ng tr?m s?c pin t?i các ?i?m ??u cu?i, b?i ?? xe ban ?êm ?? ?áp ?ng yêu c?u v?n hành c?a h? th?ng xe buyt ?i?n th?ng minh.

“N?u nh? xe buyt ?i?n ?i cùng v?i c?ng ngh? và gi?i pháp qu?n ly và có s? c?ng tác t? s?n xu?t ??n t?i ?u hóa hi?u qu? trên th?c t? thì nó hoàn toàn có th? c?nh tranh ???c và mang ??n nh?ng tác ??ng tích c?c c? v? m?t giao th?ng và m?i tr??ng, ph?c v? hành khách t?t h?n, ??c bi?t trong các ?? th? l?n”

TS V? Anh Tu?n, Phó tr??ng b? m?n Quy ho?ch & Qu?n ly GTVT, ??i h?c Giao th?ng V?n t?i

Có th? d? dàng th?y ngay nh?ng ng??i h??ng l?i ??u tiên chính là c? dan các khu ?? th? c?a Vingroup (Vinhomes Smart City, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Grand Park) các khi h? th?ng bus ?i?n mang th??ng hi?u Vinbus s? ??m b?o nhu c?u ?i l?i hàng ngày c?a h?. Ngoài ra, v?i h? sinh thái b?t ??ng s?n c?a Vingroup dày ??c các ??i ?? th? và trung tam th??ng m?i thì g?n nh? VinBus s? ph? kín các tr?c ???ng chính, nên kh?ng ch? c? dan Vinhomes mà các c? dan c?a thành ph? c?ng s? ???c th? h??ng ti?n ích m?i và hi?n ??i này.

V?i nh?ng chi?c xe bus ?i?n s?ch s?, hi?n ??i, theo tiêu chu?n Vingroup, xu h??ng t? h?n ch? ph??ng ti?n cá nhan c?a c? dan Vin là ?i?u t?t y?u x?y ra. ?i?u này s? tr?c ti?p góp ph?n gi?m m?t ?? ph??ng ti?n tham gia giao th?ng ? các thành ph? l?n.

Các m? hình xe buyt ?i?n trên th? gi?i

Vi?c s? d?ng xe buyt ?i?n trong ??i xe ?? th? giao th?ng c?ng c?ng ?ang ngày càng gia t?ng trên toàn th? gi?i. Nó b?t ??u ? Trung Qu?c và ph?i m?t m?t vài n?m ?? các khu v?c khác b?t ??u quá trình chuy?n ??i. T?i thành ph? Tham Quy?n, hi?n ?? có h?n 16.000 xe bus ?i?n ho?t ??ng và trong t??ng lai s? có c? taxi ch?y ?i?n. Theo ?ánh giá c?a các chuyên gia, xe buyt và các ph??ng ti?n ch? khách chi?m t? l? l?n h?n ? t? cá nhan trong vi?c làm gi?m nhu c?u s? d?ng x?ng d?u, góp ph?n b?o v? m?i tr??ng.

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua? Chau ?u có kho?ng 4.000 xe buyt ?i?n ?ang ch?y (trong ??nh ngh?a kh?ng ch? bao g?m xe buyt ?i?n ch?y b?ng pin mà còn bao g?m xe buyt lai, xe buyt IMC và xe buyt pin nhiên li?u) chi?m m?t ph?n nh? trong t?ng s? 400.000 chi?c xe buyt ?i?n ?ang l?u hành trên toàn c?u.

M?u xe buyt ?i?n

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaVào cu?i n?m 2019, ? chau ?u, t? tr?ng xe buyt ?i?n trên doanh s? bán hàng c?a xe buyt thành ph? v??t qua m?c 10%. Theo UITP, nó s? t?ng lên 20% vào n?m 2020.

Ngoài ra, ?n ?? (70.000 xe buyt ???c bán trong n?m 2017) là m?t th? tr??ng có ti?m n?ng l?n, khi m?t ph?n nh? ??n ??t hàng s? là xe ?i?n. ??n n?m 2025, c?ng ty nghiên c?u Interact Analysis d? báo ?n ?? s? chi?m h?n 10% t?ng nhu c?u hàng n?m v? xe buyt ?i?n trên toàn c?u, nhi?u h?n c? chau ?u và B?c M? c?ng l?i.

M?u xe buyt ?i?n ?? th? t?i tri?n l?m Electronic Bus

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua? M?, m?c ?? tham nh?p th? tr??ng vào kho?ng 0,5% t?ng th? tr??ng xe buyt v?n chuy?n c?ng c?ng c?a Hoa K? vào cu?i n?m 2017, nh?ng ??ng th?i 9% trong s? t?t c? các ??i ly v?n t?i có xe buyt ?i?n ph?c v? ho?c theo ??n ??t hàng. M?i th? ?ang ti?n tri?n nhanh chóng!

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?i?u này cho th?y phát tri?n xe buyt ?i?n s? d?ng n?ng l??ng s?ch và kh?ng phát th?i là xu h??ng t?t y?u c?a hình th?c v?n t?i hành khách c?ng c?ng trong ?? th? c?a t??ng lai. S? kh?i ??u c?a Vinbus có y ngh?a ??c bi?t v?i nh?ng khu ?? th? th?ng minh, ?? th? m?i ???c thi?t k? và quy ho?ch ??ng b? t? h? t?ng giao th?ng t?i nh?ng ti?n ích ph?c v? c?ng ??ng.

Nh?ng ?i?u có th? b?n ch?a bi?t v? xe buyt ?i?n ?? th?

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTh? tr??ng xe buyt ?i?n toàn c?u th?ng tr? b?i các c?ng ty l?n nh? BYD (Trung Qu?c), Yutong (Trung Qu?c), Proterra (M?), VDL Groep (Hà Lan) và AB Volvo (Th?y ?i?n). Các c?ng ty này có m?ng l??i phan ph?i m?nh m? ? c?p ?? toàn c?u. Ngoài ra, các c?ng ty này c?ng cung c?p nhi?u dòng s?n ph?m trên th? tr??ng.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaCác c?ng ngh? xe buyt ?i?n ?? th? hi?n ??i nh?t hi?n nay ???c Vinbus xem xét ?ánh giá ?? tri?n khai. ??ng hành cùng v?i y t??ng này, chúng ta h?y cùng tìm hi?u thêm v? H? th?ng xe buyt ?i?n.

H? th?ng xe buyt ?i?n ?? th? ???c chia thành sáu ch?c n?ng chính: ngu?n n?ng l??ng, chi?n l??c s?c / ti?p nhiên li?u và giao di?n k?t n?i, n?ng l?c chuyên ch?, ??ng c? truy?n ??ng và c?u trúc liên k?t, h? th?ng làm mát và s??i ?m.

? ?ay, s? t??ng tác gi?a chi?n l??c s?c / ti?p nhiên li?u và giao di?n v?i b? l?u tr? trên bo m?ch s? ?óng vai trò quy?t ??nh trong thi?t k? t?ng th?.

Các c?ng ngh? xe buyt ?i?n
Các c?ng ngh? xe buyt ?i?n

Xe buyt ?i?n s? d?ng c?ng ngh? S?c theo c? h?i (Opportunity charging – OC)

Còn ???c g?i là s?c nhanh: pin ???c s?c nhi?u l?n trong quá trình ho?t ??ng, th??ng là trong th?i gian d?ng ? các tr?m danh ngh?a, b?ng h? th?ng s?c t? ??ng (h? th?ng ?i?n ho?c c?m ?ng). Do ?ó, ph?m vi hàng ngày v? m?t ly thuy?t là kh?ng gi?i h?n và ch? b? gi?i h?n b?i quy trình v? sinh và b?o d??ng trong kho. Vì ch? có th?i gian d?ng ng?n h?n nên c?n có ngu?n ?i?n s?c cao.

Xe buyt ?i?n s? d?ng c?ng ngh? S?c khi chuy?n ??ng (In motion charging)

Lòng ???ng c?a xe buyt ???c trang b? m?t ph?n cáp an?t, ???c k?t n?i v?i ph??ng ti?n b?ng b? thu dòng ?i?n. Pin ???c s?c khi ?ang lái xe ? g?m xe trên cao, do ?ó n?ng l??ng cho các ?o?n tuy?n kh?ng có day trên cao có th? ???c cung c?p b?i b? l?u tr? pin. Ph?m vi ho?t ??ng v?i các ph??ng ti?n s? d?ng ph??ng th?c s?c này do ?ó c?ng kh?ng b? gi?i h?n v? m?t ly thuy?t

Xe buyt ?i?n s? d?ng c?ng ngh? S?c c? ??nh (Depot charging – DC)

Pin ch? ???c s?c trong th?i gian t?m d?ng ho?t ??ng trong kho, th??ng b?ng phích c?m th? c?ng. Ph?m vi ho?t ??ng t?i ?a c?a xe buyt hi?n nay là kho?ng 200–300 km. Tính phí ky g?i còn ???c g?i là s?c qua ?êm ho?c s?c ch?m.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTrong tr??ng h?p xe buyt ch?y b?ng pin-?i?n, vi?c s?c pin có th? ???c k?t n?i v?t ly t? xe b?ng các tr?m hoán ??i pin. Các ?i?m s?c pin c? ??nh này và m?t h? th?ng t? ??ng ?? chuy?n các gói pin gi?a ?i?m s?c và xe.

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua“Star Charge ?ang h?p tác v?i Vinbus ?? cung c?p cho giao th?ng c?ng c?ng Vi?t Nam h? th?ng xe bus ?i?n th?ng minh và c?ng ngh? s?c hi?u qu? nh?m t?o ra m?t m?i tr??ng ?? th? hi?n ??i xanh và trong lành”

Ti?n s? Herman Chang, Phó ch? t?ch c?p cao,Wanbang Digital Groups

StarCharge, ???c thành l?p vào n?m 2014, có các khách hàng bao g?m Volkswagen AG, Hyundai Motor Co. và BAIC Motor Corp. Giám ??c Shao Danwei cho bi?t, StarCharge ?? có l?i trong ba n?m liên ti?p.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTheo h?ng tin Bloomberg, nhà cung c?p s?c ? t? ?i?n c?a Trung Qu?c StarCharge ?? chính th?c phát hành và chào bán c? phi?u l?n ??u ra c?ng chúng trên sàn giao d?ch (IPO). StarCharge tr??c ?ó ?? k? ho?ch b?t ??u quá trình phát hành c? phi?u l?n ??u ra c?ng chúng, ch? vài tu?n sau khi hoàn thành vòng g?i v?n “Series A”.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTrong khi g?n nh? t?t c? các lo?i xe ?i?n hi?n ??i s? d?ng d?ng pin d?a trên lithium. Các ??c ?i?m quan tr?ng nh?t c?a m?t lo?i cell c? th? liên quan ??n ho?t ??ng c?a bus ?i?n là m?t ?? n?ng l??ng, t?c ?? s?c và tu?i th? vòng quay. Hi?n t?i, lithium iron phosphate (LFP), lithium titan oxit (LTO) và lithium niken mangan coban oxit (NMC) là nh?ng lo?i t? bào ph? bi?n nh?t ???c g?p trong xe buyt ?i?n

C?u t?o c?a h? th?ng làm mát xe buyt ?i?n
C?u t?o c?a h? th?ng làm mát xe buyt ?i?n

Các gi?i pháp này s? gi?m l??ng khí th?i carbon t?i ?a t?i các tr?m ?? c?a VinBus, b?ng vi?c xay d?ng h? th?ng qu?n ly n?ng l??ng th?ng minh. Th?ng qua h? th?ng này, nhu c?u n?ng l??ng có kh? n?ng t? ??ng phan b? phù h?p gi?a gi? cao ?i?m và th?p ?i?m. H? th?ng truy?n t?i s? ???c ??m b?o ho?t ??ng an toàn và ?n ??nh.

Star Charge c?ng cung c?p n?n t?ng ph? tr? ??y ?? ?? qu?n ly l?ch trình s?c, giám sát t? xa 24/7 và ch?c n?ng b?o trì th?ng minh, th?ng qua ?ng d?ng ti?n d?ng ?? gi?m thi?u chi phí ho?t ??ng, mang l?i kho?n ti?t ki?m ?áng k? cho ng??i dùng.

Vinbus giao th?ng c?ng c?ng cho thành ph? th?ng minh

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaV?n t?i c?ng c?ng ? Vi?t Nam lau nay g?p khó b?i ngu?n l?c tài chính c?a ngan sách nhà n??c kh?ng ?áp ?ng k?p s? phát tri?n nóng c?a các ?? th?. Trong khi ?ó, vi?c thu hút ngu?n l?c t? x? h?i ??u t? vào l?nh v?c này kh?ng d? dàng. N?m trong h? sinh thái c?a Vingroup – doanh nghi?m v?i n?ng l?c tài chính hàng ??u và kinh nghi?m tri?n khai thành c?ng các d? án quy m? l?n trong các l?nh v?c C?ng nghi?p và d?ch v?, Vinbus ???c k? v?ng s? là lu?ng gió m?i và là b??c ??t phá trong v?n t?i c?ng c?ng.

Khi có m?t doanh nghi?p ?? ti?m l?c và l?i ích ?? ch? ??ng tham gia vào vi?c cung c?p d?ch v? v?n t?i c?ng c?ng, các chính quy?n ?? th? ch?c ch?n s? nhanh chóng nhìn nh?n ?ay chính là c? h?i c?a mình vì l?i ích c?a nhan dan.

Khi nào Vinbus ?i vào ho?t ??ng

S? GTVT ?? ?? xu?t UBND TP trong tr??ng h?p Chính ph?, Th? t??ng cho phép th?c hi?n theo ph??ng th?c ??t hàng cung ?ng d?ch v? c?ng ích s? xem xét ch?p thu?n m? m?i các tuy?n xe buyt ?i?n và ch? tr??ng ??t hàng t?m th?i cung ?ng d?ch v? v?n t?i hành khách c?ng c?ng b?ng xe buyt ?i?n cho T?p ?oàn Vingroup ?? v?n hành tuy?n xe buyt ?i?n n?m trong danh m?c tuy?n buyt m? m?i trong n?m 2020.

Các tuy?n Vinbus t?i Tp. H? Chí Minh

Tuy?n s? 1: Vinhomes Grand Park – Trung Tam Th??ng M?i Emart Gò V?p
Tuy?n s? 2: Vinhomes Grand Park – San Bay Tan S?n Nh?t Tan Bình
Tuy?n s? 3: Vinhomes Grand Park – B?n xe Bus Sài Gòn Khu ?? Th? ?HQG
Tuy?n s? 4: Vinhomes Grand Park – B?n Xe Mi?n ??ng M?i
Tuy?n s? 5: Vinhomes Grand ParkKết quả xổ số miền bắc hôm qua – Vinhomes Central Park (Bình Th?nh)

Các tuy?n Vinbus t?i Hà N?i

Tuy?n s? 1: Long Biên – Tr?n Phú – Khu ?? th? Smart City;
Tuy?n s? 2: Long Biên – C?u Gi?y – Khu ?? th? Smart City;
Tuy?n s? 3: B?n xe Giáp Bát – Khu ?? th? Smart City;
Tuy?n s? 4: Khu ?? th? Smart City – C?ng viên n??c H? Tay;
Tuy?n s? 5: Khu ?? th? Smart City – Vincom Long Biên;
Tuy?n s? 6: Hào Nam – Khu ?? th? Ocean Park;
Tuy?n s? 7: B?n xe M? ?ình – Khu ?? th? Ocean Park;
Tuy?n s? 8: M? ?ình (Hàm Nghi) – Khu ?? th? Ocean Park;
Tuy?n s? 9: Khu liên c? quan S? ngành Hà N?i – Khu ?? th? Times City;
Tuy?n s? 10:Khu ?? th? Ocean Park – San bay N?i Bài.

Giá vé các tuy?n buyt ?i?n VinBus

D? ki?n giá s? ? m?c 7.000 ??ng/l??t hành khách các tuy?n s? 1, 2, 3 và 5.000 ??ng/l??t hành khách ??i v?i các tuy?n 4, 5. ??i t??ng h?c sinh, sinh viên giá vé ?u ??i là 3.000 ??ng/l??t. Vé tháng 50.000 – 200.000 ??ng.
Kết quả xổ số miền bắc hôm quaH?ng cho bi?t nghiên c?u thí ?i?m h? th?ng vé ?i?n t?, ?a d?ng các ph??ng th?c thanh toán kh?ng dùng ti?n m?t (th?, ví ?i?n t?, QR code …)

Bài vi?t n?i b?t