Th?i gian ??c: 11 phút

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaT?p ?oàn Vingroup ti?p t?c ???c vinh danh quán quan trong b?ng x?p h?ng Top 10 doanh nghi?p t? nhan (DNTN) l?n nh?t Vi?t Nam 3 n?m liên ti?p, theo c?ng b? c?a Vietnam Report, và duy trì v? trí th? 6 trong Top 10 Doanh nghi?p l?n nh?t Vi?t Nam, sánh ngang v?i nhi?u t?p ?oàn nhà n??c và DN có v?n ??u t? n??c ngoài.

Gi?i thi?u t?p ?oàn Vingroup

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaK?t qu? trên kh?ng ??nh uy tín và v? th? c?a Vingroup trong c?ng ??ng DN ho?t ??ng t?i Vi?t Nam, nh? nh?ng b?t phá trong các l?nh v?c kinh doanh mà t?p ?oàn tham gia, g?m c?ng ngh? – c?ng nghi?p, th??ng m?i d?ch v?.

Nh?ng d?u m?c quan tr?ng trên con ???ng phát tri?n c?a Vingroup

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaQuy m? c?a Vingroup c?ng kh?ng ng?ng phát tri?n. Tính ??n ngày 30/9, t?ng tài s?n Vingroup ??t 357.159 t? ??ng, v?n ch? s? h?u ??t 125.408 t? ??ng, t?ng l?n l??t 24% và 26,7% so v?i n?m 2018. K?t thúc n?m 2019, t?ng doanh thu c?a toàn t?p ?oàn ??t con s? 130,8 nghìn t? ??ng.

World Travel Awards 2020 (WTA – Gi?i th??ng Du l?ch Th? gi?i) v?a trao gi?i và c?ng b? k?t qu? bình ch?n các gi?i du l?ch t?i Anh ngày 3/11/2020. T?p ?oàn Vingroup ti?p t?c giành gi?i th??ng t?i nhi?u h?ng m?c ? L?nh v?c l?u trú.

Khách s?n m?t s?ng hàng ??u: Vinpearl Luxury Landmark 81 ? TP HCM
Khu ngh? d??ng villa cho gia ?ình hàng ??u: Vinpearl Resort & Spa Danang ? ?à N?ng
N?i t? ch?c ?ám c??i hàng ??u: Vinpearl Resort & Spa H? Long
Ph?c h?p cho gia ?ình hàng ??u chau l?c: VinOasis Phú Qu?c Resort
Resort bi?n cho gia ?ình hàng ??uKết quả xổ số miền bắc hôm qua: Vinpearl Resort & Spa Phú Qu?c

Sau khi tái c? c?u cu?i 2019, T?p ?oàn s? ch? t?p trung ngu?n l?c vào 5 m?ng tr?ng tam hi?n t?i là Vinhomes (B?t ??ng s?n ?? th?), (s?n xu?t xe ? t?), Vinsmart (s?n xu?t thi?t b? truy?n th?ng), Vincom Retail (cho thuê m?t b?ng) và Vinpearl (du l?ch, ngh? d??ng)…

V?i uy tín và s? phát tri?n m?nh m? trong l?nh v?c b?t ??ng s?n t? khi thành l?p ??n nay, Vingroup ?? t?o l?p chu?n m?c m?i theo ??ng c?p qu?c t? trong l?nh v?c b?t ??ng s?n. ?i?u này ?? góp ph?n mang l?i s? thay ??i trong t? duy, phong cách s?ng và th? tr??ng b?t ??ng s?n Vi?t Nam.

H?y cùng chúng t?i tìm hi?u nh?ng “cái nh?t” c?a t?p ?oàn Vingroup trong nh?ng n?m qua:

1. Thi?t l?p nhi?u “khu ?? th? ?áng s?ng nh?t”th??ng hi?u Vinhomes

Qu?n ly nhi?u d? án b?t ??ng s?n l?n trên toàn qu?c

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaT?p ?oàn Vingroup ?ang s? h?u và qu?n ly h?n 40 d? án b?t ??ng s?n trên toàn qu?c nh?ng ?n t??ng v? Vingroup kh?ng d?ng ? quy m? kh?ng mà chính là ch?t l??ng s?ng ???c ??u t? bài b?n theo chu?n qu?c t? hàng ??u Vi?t Nam.

Chu?i ?? th? c?a Vingroup ?? liên t?c ???c t?n vinh “t?t nh?t” t?i các Gi?i th??ng qu?c t? và khu v?c

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaNgay t? th?i ?i?m b?t tay vào phát tri?n các d? án, Vingroup ?? t?o d?ng tiêu chu?n s?ng ??ng b? v?i m?t h? th?ng h? t?ng ti?n ích ??y ?? t? giáo d?c, y t?, th??ng m?i – ?m th?c, th? thao, v?n hóa, khu vui ch?i, san v??n… ??n các kh?ng gian ti?n ích trong nhà v??t tr?i nh? s?nh, lounge, l? tan 5 sao, nhà sinh ho?t c?ng ??ng… Chu?i ?? th? Vinhomes c?a Vingroup kh?ng ch? thi?t l?p nhi?u khu ?? th? ???c bình ch?n là “?áng s?ng nh?t Vi?t nam” mà còn góp ph?n thi?t l?p m?t m?t b?ng tiêu chu?n ?? th? m?i trên th? tr??ng b?t ??ng s?n trung cao c?p.

T?i ?ay khi các khu ?? th? Vinhomes hi?n ??i nh? Vinhomes Grand Park (TP.HCM) và Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City (Hà N?i) ?i vào ho?t ??ng, ng??i dan hoàn toàn có th? tin t??ng s? ???c s? h?u nh?ng kh?ng gian s?ng tiêu chu?n ??ng b?, v?n minh v?i m?c giá phù h?p.

B?t ??ng s?n nhà ? v?n ?óng vai trò tr?ng tam trong c? c?u doanh thu c?a toàn t?p ?oàn

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaT?p ?oàn Vingroup ???c phát tri?n d?a trên m?ng c?t l?i B?S. L?i nhu?n tr??c thu? (EBITDA) v?n mang l?i t? 35.000 t? ??n 40.000 t? m?i n?m. Vi?c rút kh?i m?ng Bán l? (Vincommerce, Vinpro) t? tháng 12/2019 s? d? ki?n làm t?ng cho T?p ?oàn kho?ng 3.000-4.000 t? EBITDA trong n?m 2020 (t??ng ?ng v?i s? EBITDA am c?a m?ng bán l? trong  n?m 2019).

Ngu?n: TCBS

Nh?ng con s? ?n t??ng Vinhomes 2019

K? ho?ch phát tri?n Vinhomes 2020

N?m 2019 Vingroup ??t tr?ng tam phát tri?n các ??i ?? th? l?n, thì n?m 2020 t?p ?oàn ti?p t?c ??u t? vào các ??i ?? th? m?i nh?m ?a d?ng hoá s?n ph?m là m?ng mang l?i ngu?n thu ch? l?c. ??ng th?i ??u t? vào m?ng B?S c?ng nghi?p m? ra h??ng ?i m?i cho Vinhomes.

Tính ??n cu?i tháng 2 n?m 2020 Vingroup ?ang v?n hành 23 d? án b?t ??ng s?n d??i th??ng hi?u VinhomesKết quả xổ số miền bắc hôm qua v?i t?ng s? h?n 50.500 c?n h?, bi?t th?, nhà ph? th??ng m?i.

N?m 2020, Vinhomes ti?p t?c ?a d?ng hóa s?n ph?m ?? ti?p c?n ??i t??ng khách hàng trong nhi?u phan khúc t? trung c?p ??n cao c?p và d? ki?n m? bán 3 d? án m?i t?i Hà N?i, TP.HCM Kết quả xổ số miền bắc hôm quavà H?ng Yên. ?ay ??u là nh?ng ??i ?? th? l?n c?a khu v?c.

Bên c?nh ?ó, VinhomeKết quả xổ số miền bắc hôm quas s? tri?n khai nghiên c?u kh? thi ?? phát tri?n các khu c?ng nghi?p, thu hút khách thuê trong và ngoài n??c. ?ay là h??ng ?i m?i trong n?m nay c?a Vingroup, m? ra m?t c? h?i m?i. Các khu c?ng nghi?p s? có m? hình kinh doanh linh ho?t, có th? cho thuê nhà x??ng ho?c cho thuê ??t ?i kèm c? s? h? t?ng.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTheo nh?n ??nh c?a Vingroup, Vi?t Nam ?ang ? giai ?o?n ti?m n?ng ?? phát tri?n b?t ??ng s?n c?ng nghi?p. Trong 5 n?m tr? l?i ?ay, v?n ??u t? tr?c ti?p n??c ngoài vào Vi?t Nam (FDI) ghi nh?n m?c t?ng tr??ng m?nh, bình lu?n ??t 16%, trong ?ó h?n 70% t?ng v?n ?i vào ho?t ??ng s?n xu?t và c?ng nghi?p. N?m b?t c? h?i và t?n d?ng l?i th? chuyên m?n trong vi?c m? r?ng qu? ??t, phát tri?n d? án, kinh nghi?m qu?n ly xay d?ng, Vinhomes ?ang nghiên c?u m?t s? d? án B?S c?ng nghi?p ?? ??u t? và v?n hành trong th?i gian t?i. ?ay là h??ng ?i m?i c?a t?p ?oàn này trong n?m nay.

Gi? th? ph?n B?S s? 1 th? tr??ng v?i 22%, Vinhomes v?n còn “kho d? tr?” 164 tri?u m2 sàn xay d?ng, ?? dùng cho 1 th?p k? t?i

T?i th?i ?i?m 30/6/2020, Vinhomes ?ang th?ng tr? th? tr??ng b?t ??ng s?n v?i qu? ??t lên t?i 164 tri?u m2Kết quả xổ số miền bắc hôm qua di?n tích sàn xay d?ng ?? ? (t??ng ???ng v?i 146 tri?u m2 di?n tích sàn bán), b? xa doanh nghi?p ??ng th? 2 trên th? tr??ng.  Trong quy 2/2020, Vinhomes ?? s? h?u thêm 1 d? án m?i là ??i An, di?n tích kho?ng 300ha n?m g?n Vinhomes Ocean Park v?i chi phí kho?ng 3,4 nghìn t? ??ng.

Ngoài ra, 2 ??i d? án nhi?u ti?m n?ng là Green H? Long (4.110ha) và Long Beach C?n Gi? (2.870ha) ?ang ???c Vinhomes tích c?c hoàn thành các th? t?c pháp ly, chu?n b? ??a vào qu? ??t phát tri?n th?i gian t?i. Tr??c m?t, Vinhomes ?ang d? ki?n tri?n khai 2 ??i d? án m?i trong n?m 2021 bao g?m Vinhomes Dream City (Ocean Park 2) quy m? 460ha t?i V?n Giang, H?ng Yên và Vinhomes V? Yên quy m? 873ha t?i H?i Phòng.

2. Phát tri?n h? th?ng b?t ??ng s?n ngh? d??ng quy m? nh?tth??ng hi?u Vinpearl

Quy m? ho?t ??ng

V?i 16 qu?n th? ngh? d??ng, c?ng su?t 16.800 phòng khách s?n và bi?t th? Vinpearl; 3 san golf; 4 khu vui ch?i gi?i trí VinWonders (tên c?: Vinpearl Land) – Vingroup ?ang s? h?u h? th?ng b?t ??ng s?n ngh? d??ng quy m? nh?t Vi?t Nam. Chi?m ~50% qu? phòng 4* và 5* trên c? n??c.

Chu?i VinpearlKết quả xổ số miền bắc hôm qua tr?i dài t? B?c vào Nam ?? hi?n di?n t?i 9 ??a danh du l?ch n?i ti?ng nh?t v?i ?u ?i?m v??t tr?i là m? hình t? h?p ??ng b?: ngh? d??ng – vui ch?i gi?i trí – ?m th?c – khám phá…

Ho?t ??ng kinh doanh Vinpearl qua các n?m

Doanh thu khai thác khách s?n t?i Nha Trang, ?à N?ng và Phú Qu?cKết quả xổ số miền bắc hôm qua chi?m trên 80% t?ng doanh thu khai thác khách s?n c?a Vinpearl.

Theo báo cáo c?a TCBS, doanh thu m?ng khách s?n và vui ch?i gi?i trí c?a Vinpearl ti?p t?c t?ng tr??ng t?t trong n?m 2019, ??t kho?ng 7,8 nghìn t?, t?ng tr??ng CARG trung bình 25% m?i n?m. Trong ?ó, l?i nhu?n tr??c thu? ??t 1,3 nghìn t?, t? su?t l?i nhu?n g?p ??t 17%. K?t qu? này cho th?y doanh thu t?ng tr??ng nhanh nh?ng biên l?i nhu?n v?n t?ng tr??ng t?t.

Kh?ng ng?ng ??i m?i và phát tri?n các lo?i hình ngh? d??ng m?i

Bên c?nh các khu ngh? d??ng bên b? bi?n, Vinpearl c?ng ?ang phát tri?n thêm nhi?u s?n ph?m m?i nh? chu?i Vinpearl City Hotel – khách s?n trong thành ph?; chu?i condotel – c?n h? khách s?n… và tr? thành m?t trong nh?ng nhà phát tri?n b?t ??ng s?n ngh? d??ng l?n nh?t Vi?t Nam.

Trong 2020, Vinpearl s? gi?i thi?u dòng khách s?n ba sao m?i d??i th??ng hi?u VinHoliday nh?m t?i phan khúc khách hàng ph? th?ng. Ngoài ra, T?p ?oàn c?ng m? r?ng hình th?c du l?ch ngh? d??ng – ch?m sóc s?c kho?.

K? ho?ch kinh doanh Vinpearl 2020

V?i m?ng Du l?ch ngh? d??ng – Vui ch?i gi?i trí, trong n?m 2020, VinpearlKết quả xổ số miền bắc hôm qua s? ??y m?nh h?p tác toàn di?n v?i các h?ng hàng kh?ng n?i ??a ?? m? các ???ng bay c? ??nh trong n??c và qu?c t? t?i các ??a ph??ng có c? s? c?a Vinpearl, cung c?p các gói du l?ch tr?n gói cao c?p nh?m t?ng s? l??ng khách t?i h? th?ng khách s?n.

Trong n?m 2020, Vinpearl s? ??y m?nh h?p tác toàn di?n v?i các h?ng hàng kh?ng n?i ??a ?? m? các ???ng bay c? ??nh trong n??c và qu?c t? t?i các ??a ph??ng có c? s? h? t?ng c?a Vinpearl, cung c?p các g?i du l?ch tr?n gói cao c?p. N?m nay Vinpearl s? tính t?i chuy?n kinh doanh dòng s?n ph?m khách s?n 3 sao v?i th??ng hi?u VinHoliday nh?m t?i dòng khách hàng ph? th?ng và l?a ch?n m?t s? th??ng hi?u qu?n ly khách s?n qu?c t? n?i ti?ng ?? qu?n ly m?t s? khách s?n c?a Vinpearl nh?m t?ng s? l?a ch?n c?a khách hàng.

?? tr?c ti?p ti?p c?n th? tr??ng và xúc ti?n vi?c qu?ng bá s?n ph?m du l?ch, VinpearlKết quả xổ số miền bắc hôm qua s? m? v?n phòng ??i di?n t?i các th? tr??ng chi?n l??c nh? Nga, ??ng ?u…

Bên c?nh ?ó, theo chi?n l??c m?i, các VinWonders s? ???c xay d?ng theo m? hình chu?i C?ng viên ch? ?? v?i di?n tích t?i thi?u 50 ha, t?p trung t?i các thành ph? l?n và các thành ph? du l?ch n?i ti?ng. N?m 2020, d? án m? r?ng VinWonders Phú Qu?c và m?t s? h?ng m?c m?i t?i VinWonders Nha Trang d? ki?n s? ???c hoàn t?t và ??a vào v?n hành vào tháng 4/2020.

3. S? h?u di?n tích m?t b?ng bán l? hi?n ??i l?n nh?t – th??ng hi?u Vincom

Là doanh nghi?p tiên phong trong vi?c cung c?p m?t b?ng bán l? hi?n ??i, sau 15 n?m k? t? khi tòa tháp ??i Vincom Bà Tri?u ?i vào ho?t ??ng, ??n nay Vingroup s? h?u 41 trung tam th??ng m?i t?i 22 t?nh, thành ph? v?i t?ng di?n tích m?t sàn trên toàn chu?i hi?n ?? lên ??n trên 1 tri?u m2.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaKh?ng ch? có quy m? l?n nh?t, v?i chi?n l??c phan t?ng r? ràng: Vincom Center t?i các v? trí ??c ??a ? các ?? th? l?n; Vincom Mega Mall là các t? h?p “siêu TTTM”; Vincom Plaza t?i các thành ph? tr? và khu v?c ngo?i vi Hà N?i và TP. HCM và Vincom+ là các trung tam mua s?m t?i các khu ?? th? c?p huy?n, th? – Vingroup ?? và s? gi? v?ng v? th? nhà cung c?p m?t b?ng bán l? hi?n ??i hàng ??u Vi?t Nam.

TTTM Vincom – Hành trình 15 n?m phát tri?n th?n t?c

4. Ki?n t?o các m? hình b?t ??ng s?n m?i nh?t

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaBên c?nh ch?t l??ng s?n ph?m b?t ??ng s?n v??t tr?i và uy tín ??c bi?t c?a ch? ??u t? –  ?i?u gi? cho Vingroup lu?n ? v? th? hàng ??u th? tr??ng chính là kh? n?ng sáng t?o và t?o xu th? d?n d?t.

M? hình Nhà ph? th??ng m?i – Vincom shophouse do Vingroup phát tri?n n?m trong qu?n th? khu c? dan, k?t n?i v?i trung tam th??ng m?i là m?t ?i?n hình. Vincom shophouse ?? ?áp ?ng ???c “nhu c?u kép” truy?n th?ng v?a ? v?a kinh doanh theo phong cách hi?n ??i v?i ti?n ích ??ng b?. ??c bi?t, m? hình Vincom shophouse ?? ???c các t?nh thành ?ón nh?n n?ng nhi?t do phù h?p v?i nhu c?u và thói quen kinh doanh, sinh ho?t t?i các ??a ph??ng, t?o thành m?t trào l?u m?i – trào l?u ??u t? shophouse trên th? tr??ng b?t ??ng s?n.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTrên th?c t?, Vingroup ?ang có ho?t ??ng khá toàn di?n trên th? tr??ng, t? nhà ?, c?n h?/v?n phòng cho thuê, m?t b?ng bán l? hi?n ??i, nhà ph? th??ng m?i; khách s?n/bi?t th?/c?n h? ngh? d??ng, b?t ??ng s?n vui ch?i, gi?i trí… t?i kh?p các t?nh, thành ph? trên toàn qu?c.

5. Báo cáo th??ng niên cho 2020 – M? l?i tiên phong

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaCh? ?? c?a báo cáo th??ng niên n?m nay c?a Vingroup là “M? l?i tiên phong”. ?ng Ph?m Nh?t V??ng, Ch? t?ch Vingroup chia s? v?i các nhà ??u t?, ??nh h??ng phát tri?n c?a Vingroup là tr? thành m?t T?p ?oàn ??ng c?p qu?c t?, l?y kh?i C?ng nghi?p, C?ng ngh? làm tr?ng tam ?? hình thành các th??ng hi?u qu?c t?.

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua“?i?u này kh?ng ch? có y ngh?a v?i Vingroup, mà còn là s? m?nh ?óng góp cho s? phát tri?n c?a ??t n??c trong t??ng lai. Nh?ng tr??c h?t c?n ph?i thành c?ng ? th? tr??ng trong n??c. ?? làm ???c ?i?u ?ó, chúng ta s? ph?i n? l?c v??t b?c, liên t?c v??t qua chính b?n than mình, ph?i ??u t? m?nh m?, ch?p nh?n thua thi?t trong giai ?o?n ??u, ph?i h?t s?c quy?t li?t và sáng t?o, ph?i làm ?i?u ch?a ai làm”, ?ng V??ng m? ??u v? h??ng ?i c?a Vingroup.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaV?n hóa Vingroup là v?n hóa c?a s? chuyên nghi?p, th? hi?n qua sáu giá tr? c?t l?i là “Tín – Tam – Trí – T?n – Tinh – Nhan”. Trong ?ó Vingroup b?o v? ch? Tín nh? b?o v? danh d? c?a chính mình, n? l?c ??m b?o ?úng cam k?t v?i khách hàng. ??t ch? Tam làm n?n t?ng, l?y khách hàng làm trung tam. Coi sáng t?o là s?c s?ng, là ?òn b?y phát tri?n. ??t t?n ch? “t?c ??, hi?u qu? trong t?ng hành ??ng, quy?t ??nh nhanh, ??u t? nhanh, thay ??i và thích ?ng nhanh” nh?ng t? con ng??i, s?n ph?m và d?ch v? ??u theo chu?n m?c “tinh hoa”. Và cu?i cùng, Vingroup xay d?ng các m?i quan h? v?i tinh th?n nhan v?n, nêu cao s?c m?nh ?oàn k?t.

VinFast

N?m 2019, Vingroup ?? bán ra 67.000 ? t? và xe máy, trong ?ó tính ??n h?t n?m 2019, VinFast ?? nh?n ???c 17.200 ??n ??t hàng ? t?, s?n xu?t ???c 15.300 ? t? ch? trong vòng sáu tháng k? t? khi nhà máy chính th?c ?i vào ho?t ??ng. Vsmart gay ?n t??ng v?i vi?c chi?m l?nh 7,5% th? ph?n ?i?n tho?i di ??ng trong tháng 12 – ch? sau m?t n?m ra m?t, v?i 600 nghìn ?i?n tho?i ???c bán ra trong n?m. T?ng doanh thu ??t 130.036 t? ??ng, l?i nhu?n sau thu? ??t 7.717 t? ??ng, l?n l??t t?ng 7% và 24% so v?i n?m 2018.

Trong l?nh v?c C?ng nghi?p, n?m 2020, VinFast d? ki?n s? ra m?t thêm m?t s? m?u ? t?, xe máy ?i?n m?i và b?t ??u s?n xu?t xe buyt ?i?n VinbusKết quả xổ số miền bắc hôm qua. Qua ?ó, VinFast ti?p t?c chi?n l??c chi?m l?nh th? tr??ng n?i ??a b?ng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng cao v?i giá thành c?nh tranh, ?a d?ng hóa ??i t??ng khách hàng.

VinSmart

??i v?i m?ng thi?t b? th?ng minh, VinSmart d? ki?n s? ti?p t?c ra m?t m?t s? m?u ?i?n tho?i th?ng minh trong ?ó có các m?u ?i?n tho?i 5G ??u tiên mang th??ng hi?u Vi?t và các m?u TV s? d?ng c?ng ngh? OLED. Bên c?nh ?ó, VinSmart s? gi?i thi?u các thi?t b? smarthome, phát tri?n gi?i pháp thành ph? th?ng minh toàn di?n cho ba ??i d? án Vinhomes và ra m?t camera an ninh ?ng d?ng AI.

VinBrain

Trong l?nh v?c C?ng ngh?, VinBrain tri?n khai s?n ph?m AI Tr? ly bác s? trong ch?n ?oán hình ?nh, k?t n?i b?nh nhan – bác s?, ??ng th?i nghiên c?u bi?u ?? d? ?oán b?nh và phác ?? ?i?u tr? ra các b?nh vi?n trong n??c. Vantix tri?n khai và ?ng d?ng trên di?n r?ng gi?i pháp phan tích và t?i ?u n?ng su?t lao ??ng d?a trên thi?t b? ?eo IoT trong v?n hành ? các chu?i khách s?n Vinpearl và các nhà máy c?a VinFast và VinSmart.

Vinmec

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaVinmec s? ??y m?nh chuy?n ??i s? ?? t?ng c??ng tr?i nghi?m khách hàng, ti?p t?c phát tri?n các s?n ph?m m?i nh?n nh? t? bào g?c, c?ng ngh? gen. Vinmec d? ki?n phát tri?n trung tam ch?m sóc y t? t? xa Virtual Care – ?ay s? là chi?n l??c s?n ph?m nòng c?t trong th?i gian t?i. Bên c?nh ?ó, Vinmec s? phát tri?n m? hình và s?n ph?m m?i phù h?p v?i xu h??ng chuy?n t? ch?a b?nh sang phòng b?nh.

Vinschool

Vinschool d? ki?n m? m?i m?t s? c? s? M?m non và Ph? th?ng liên c?p t?i Hà N?i và Hà T?nh, nang t?ng s? h?c sinh trên toàn h? th?ng lên 33.300 trong n?m h?c 2020 – 2021. Toàn b? ch??ng trình c?a Vinschool ???c s? hóa và chuy?n thành ch??ng trình h?c tích h?p online và offline (blended learning) ?? gi?m s? ph? thu?c vào ch?t l??ng giáo viên.

VinUni

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaVinUni hoàn thi?n vi?c l?p ??t trang thi?t b?, c? s? v?t ch?t, phòng thí nghi?m, và xay d?ng toàn b? ?? c??ng chi ti?t, tài li?u d?y – h?c c?a ch??ng trình ti?ng Anh English Pathway, ch??ng trình Tr?i nghi?m n?m th? nh?t và các m?n Giáo d?c ??i c??ng ?? s?n sàng cho vi?c khai gi?ng khóa ??u tiên vào mùa thu.

VinID

VinID m? r?ng quy m? ch??ng trình khách hàng than thi?t v?i m?c tiêu nhanh chóng chi?m l?nh th? ph?n, phát tri?n d?ch v? thanh toán và tính n?ng phan tích d? li?u b?ng thu?t toán nh?m ??a ra các gi?i pháp khuy?n m?i, g?i y, tìm ki?m hàng ngày tr? nên th?ng minh h?n. New Retails – n?n t?ng mua s?m th?ng minh và thu?n ti?n c?a VinID s? ???c gi?i thi?u cùng các d?ch v? O2O, hai c?ng c? giúp thu hút và gi? chan khách m?i gia nh?p h? sinh thái. Tính ??n tháng 2/2020, VinID hi?n có 9,4 tri?u khách hàng.

6. Các gi?i th??ng danh giá

Bài vi?t n?i b?t