Th?i gian ??c: 12 phút

M?i ?ay vào tháng 6/2020, d? án Khu ?? th? du l?ch l?n bi?n C?n Gi? (TP.HCM) do Vingroup ??u t? hay còn có tên g?i là Long Beach C?n Gi? (Vinhomes và Vinpearl C?n Gi?) m?i ???c phê duy?t ?i?u ch?nh quy m? t? 600 ha lên 2.870 ha và t?ng m?c ??u t? lên trên 9 t? ?? la M?Kết quả xổ số miền bắc hôm qua. ?ay là l?n th? hai d? án này ???c ?i?u ch?nh quy m?, t?ng g?p g?n 5 l?n so v?i quy ho?ch ban ??u.

Theo báo cáo ngày 23/9/2020 c?a C?ng ty ch?ng khoán Vietcombank (VCBS), ??i d? án nhi?u ti?m n?ng Long Beach C?n Gi?Kết quả xổ số miền bắc hôm qua (2.870ha) ?ang ???c Vinhomes tích c?c hoàn thành các th? t?c pháp ly, chu?n b? ??a vào qu? ??t phát tri?n th?i gian t?i.

Các s?n ph?m c?a D? án s? bao trùm các dòng s?n ph?m ?? th? c?a Vinhomes (Vinhomes C?n Gi?) và dòng s?n ph?m ngh? d??ng c?a Vinpearl (Vinpearl C?n Gi?).

V? trí d? án trong b?n ?? t?ng th? TP.HCM

Cùng AnnHome nhìn l?i ch?ng ???ng phát tri?n c?a d? án này h?n 10 n?m qua:

Vinhomes C?n Gi?

Ti?m n?ng phát tri?n c?a huy?n C?n Gi?, TP. HCM

Th? nh?t, C?n Gi? b?n than có khu d? tr? sinh quy?n th? gi?i, kh?ng ch? duy nh?t t?i Vi?t Nam mà còn ???c UNESCO c?ng nh?n. ??y là ?i?u ??c s?c kh?ng n?i nào có ???c.

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua“D? án n?m ti?p n?i v?i vùng bán lan c?n, UNESCO ?? có v?n b?n kh?ng ??nh ?ay vi?c ??u t? d? án d?a trên can b?ng sinh thái do qu?c gia qu?n ly quy?t ??nh. Ngh?a là d? án kh?ng vi ph?m quy ??nh c?a UNESCO và phù h?p v?i lu?t pháp Vi?t Nam”

B? tr??ng Tài nguyên và M?i tr??ng

Th? hai, trong l?ch s?, n?i ?ay có di ch? ng??i ti?n s?, ??ng th?i ?ay còn là chi?n khu r?ng Sác, t?c là có l?ch s? truy?n th?ng lau ??i, có th? phát tri?n ???c lo?i hình du l?ch v? ngu?n.

Th? 3Kết quả xổ số miền bắc hôm qua, C?n Gi? là huy?n duy nh?t c?a TP. HCM giáp bi?n, v?i 15 km ???ng bi?n.

Tr??c ?ay, C?n Gi? ???c quy ho?ch ?? phát tri?n n?ng nghi?p – thu? s?n. Tuy nhiên, hi?n huy?n ?? ???c ??nh hình l?i, l?y du l?ch làm m?i nh?n hàng ??u.

Khu du l?ch l?n bi?n C?n Gi? (D? án Vinhomes và Vinpearl C?n Gi?) do Vingroup ??u t? ???c coi là d? án có quy m? l?n nh?t Vi?t Nam trong n?m 2020. ?? “?ánh th?c” C?n Gi?, Vingroup ?? ph?i m?t nhi?u n?m thuy?t ph?c Chính ph? phê duy?t.

D? án C?n Gi? t? google map

D? án kh?i ??u ch?m ch?p và 7 n?m gi?m chan t?i ch? do thi?u v?n

Vào th?i ?i?m kh?i c?ng n?m 2007, Saigon Sunbay ???c quy ho?ch v?i quy m? 600 ha t?i x? Long Hòa, huy?n C?n Gi? v?i 400 ha là ??t xay d?ng và 200 ha là b?i bi?n n?i b?. D? án Vinhomes C?n Gi? n?m cách trung tam TP.HCM kho?ng 50 km v?i t?ng m?c ??u t? 8.470 t? ??ng.

Ch? ??u t? d? án là C?ng ty C? ph?n ?? th? Du l?ch C?n Gi? (Cangio Tourist City – CTC) ???c thành l?p vào tháng 9/2004 v?i nh?ng c? ??ng chính là T?ng c?ng ty Du l?ch Sài Gòn (Saigontourist), V?n phòng Thành ?y TP.HCM, C?ng ty C? ph?n Xay d?ng Sài Gòn, C?ng ty C? ph?n ??u t? H? t?ng Vi?t – Nga…

Tuy nhiên, ngay sau l? kh?i c?ng, do ?nh h??ng c?a cu?c kh?ng ho?ng tài chính 2008 khi?n các nhà th?u kh?ng s?p x?p ???c kho?n chi phí 200 tri?u USD cho ph?n san l?p, trong khi CTC c?ng g?p nhi?u khó kh?n trong vi?c huy ??ng v?n. Do v?y, d? án r?i vào tình tr?ng “án binh b?t ??ng” kéo dài cho ??n n?m 2012.

??u n?m 2014, UBND TP.HCM ?? nh?c nh? ch? ??u t? ??y nhanh ti?n ?? d? án do ch?m ti?n ?? h?n 5 n?m, n?u trong 2014 kh?ng th?c hi?n ?úng ti?n ?? giai ?o?n 1 ?? ?? ra thì thành ph? s? chuy?n ??i nhà ??u t?.

Vingroup nh?n chuy?n nh??ng và m? r?ng quy m? ?? ‘h?i sinh’ d? án Long Beach C?n Gi? hay Vinhomes và Vinpearl C?n Gi?

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua??n ??u n?m 2015, m?t lo?t các c? ??ng c? c?a CTC l?n l??t thoái v?n là nhóm c? ??ng Saigontourist và V?n phòng Thành ?y TP.HCM.

Trong khi ?ó, theo báo cáo tài chính h?p nh?t quy IV/2015 c?a VingroupKết quả xổ số miền bắc hôm qua, T?p ?oàn này s? h?u 34,9% v?n ?i?u l? c?a CTC v?i t?ng s? ti?n ??u t? lên ??n g?n 4.800 t? ??ng.

C?ng kho?ng gi?a n?m 2015, CTC ?? ki?n ngh? xin m? r?ng quy m? d? án Saigon Sunbay d?c b? bi?n theo h??ng v? x? Long Hòa ?? xay d?ng trung tam th??ng m?i d?ch v?, khu ngh? d??ng, khu vui ch?i.

Kho?n chi g?n 4.800 t? ??ng c?a T?p ?oàn Vingroup ?? mua l?i 34,9% c? ph?n CTC trong báo cáo tài chính h?p nh?t quy IV/2015

??n n?m 2016, Vingroup ti?p t?c nh?n chuy?n nh??ng c? ph?n CTC t? m?t doanh nghi?p và m?t s? cá nhan, t?ng t? l? s? h?u t? 34,9% lên 97,15%Kết quả xổ số miền bắc hôm qua. T?ng giá tr? chuy?n nh??ng là 8.473 t? ??ng.

?? tháo g? tình tr?ng trì tr? c?a d? án, cu?i n?m 2015, S? Quy ho?ch Ki?n trúc ?? ?? xu?t, tham m?u cho UBND TP.HCM th?c hi?n ?i?u ch?nh quy ho?ch chi ti?t 1/2000 cho toàn d? án v?i t?ng di?n tích 1.080 haKết quả xổ số miền bắc hôm qua (bao g?m 600 ha c? và 480 ha m?i) và ???c TP th?ng qua.

?? nh?n th?ng tin NGAY khi M? bán chính th?c và c?p nh?t ti?n ?? tri?n khai d? án này, Anh ch? vui lòng ?i?n ??y ?? th?ng tin vào form d??i ?ay. Chúng t?i t? hào là ??i tác chính th?c (F1) ??ng hành và phan ph?i các s?n ph?m c?a Vingroup?v?i chính sách bán hàng lu?n t?t nh?t và gi? hàng ?a d?ng hàng ??u th? tr??ng.
  Các quy?t ??nh v? ch? ch??ng ?i?u ch?nh m? r?ng quy m? d? án

  Tháng 11/2016, Phó th? t??ng Tr?nh ?ình D?ng giao B? Xay d?ng ch? trì th?m tra ?? ngh? c?a UBND TP.HCM v? vi?c ch?p thu?n ch? tr??ng và ph?m vi nghiên c?u l?p quy ho?ch phan khu t? l? 1/2000 ven bi?n t?i x? Long Hòa và th? tr?n C?n Th?nh, có quy m? nghiên c?u trên ph?m vi 2.870 haKết quả xổ số miền bắc hôm qua (bao g?m Khu ?? th? du l?ch l?n bi?n C?n Gi?).

  ??n tháng 4/2017Kết quả xổ số miền bắc hôm qua, Phó th? t??ng Tr?nh ?ình D?ng ??ng y v? nguyên t?c nghiên c?u ?i?u ch?nh, b? sung quy ho?ch. Sau ?ó, Th? t??ng giao UBND TP.HCM ti?p thu y ki?n c?a các b? và các c? quan liên quan trong quá trình t? ch?c nghiên c?u l?p, th?m ??nh và phê duy?t b?o ??m các yêu c?u phát tri?n kinh t? – x? h?i, b?o v? m?i tr??ng… c?p nh?t vào ?? án ?i?u ch?nh quy ho?ch chung xay d?ng TP.HCM ??n n?m 2030, trình duy?t theo ?úng quy ??nh hi?n hành.

  Tháng 3/2019, UBND TP.HCM ?? có v?n b?n s? 1049/UBND-DA ?? ngh? ?i?u ch?nh ch? tr??ng ??u t? m? r?ng d? án này g?i B? K? ho?ch và ??u t? ?? xem xét, th?m ??nh trình Th? t??ng quy?t ??nh ch? tr??ng ??u t?.

  ??n ngày 12/6/2020 v?a qua, Phó th? t??ng Tr?nh ?ình D?ng v?a ky quy?t ??nh s? 826/Q?-TTg v?i n?i dung phê duy?t ?i?u ch?nh ch? tr??ng ??u t? m? r?ng D? án Khu ?? th? du l?ch l?n bi?n C?n Gi?, ?i?u ch?nh tên d? án t? “H? th?ng c?ng trình l?n bi?n và Khu ?? th? du l?ch bi?n C?n Gi?” thành “??u t? m? r?ng D? án Khu ?? th? du l?ch l?n bi?n C?n Gi?”.

  Bên c?nh ?ó, t?ng v?n ??u t? sau ?i?u ch?nh là 217.054 t? ??ng (trên 9 t? ??), g?m v?n ch? s? h?u là 32.558 t? ??ng (chi?m 15% t?ng v?n ??u t?) và v?n vay th??ng m?i là 184.496 t? ??ng (chi?m 85% t?ng v?n ??u t?).

  Nh? v?y, quy m? d? án t?ng t? 600ha khi kh?i c?ng l?n ??u tiên n?m 2007 v?i t?ng v?n ??u t? 8.470 t? ??ng ?? lên ??n 2.870ha v?i t?ng v?n ??u t? 217.054 t? ??ng trong n?m 2020.

  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTh?i gian th?c hi?n d? án là 50 n?m ??i v?i ph?n m? r?ng quy m? k? t? ngày ???c c?p có th?m quy?n quy?t ??nh ch? tr??ng ??u t?. Bên c?nh ?ó, ph?n di?n tích bi?n 600 ha ?? giao cho nhà ??u t? có th?i h?n th?c hi?n 50 n?m k? t? ngày 11/7/2007. Ti?n ?? th?c hi?n d? án là 11 n?m k? t? ngày ???c quy?t ??nh ?i?u ch?nh ch? tr??ng ??u t?.

  Tri?n khai h? t?ng C?u – C?ng t?i C?n Gi? trong nh?ng n?m t?i

  D? án C?u C?n Gi? trong 3 n?m, có th? hoàn thành cu?i 2025

  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaT?i bu?i ti?p xúc c? tri huy?n C?n Gi? c?a ?oàn ??i bi?u Qu?c h?i TP. HCM trong tháng 6/2020 (T? ??i bi?u s? 2), Bí th? Thành ?y TP HCM Nguy?n Thi?n Nhan cho bi?t Th? t??ng v?a có quy?t ??nh phê duy?t ?i?u ch?nh ch? tr??ng ??u t? m? r?ng d? án Khu ?? th? du l?ch l?n bi?n Vinhomes C?n Gi?.

  Kết quả xổ số miền bắc hôm qua??ng th?i, nhi?u c? tri c?ng ??t cau h?i liên quan ??n ti?n ?? th?c hi?n c?u C?n Gi? n?i huy?n C?n Gi? v?i trung tam TP HCM. V? v?n ?? này, Phó Giám ??c S? Giao th?ng v?n t?i TP HCM Bùi Hòa An cho bi?t theo k? ho?ch, n?u vi?c gi?i phóng m?t b?ng thu?n l?i, d? án c?u C?n Gi? s? hoàn thành cu?i n?m 2025. 

  Ph?i c?nh c?u C?n Gi?
  Ph?i c?nh c?u C?n Gi?

  C?u C?n Gi? có t?ng chi?u dài kho?ng 7,4km v??t qua s?ng Soài R?p s? thay th? cho phà Bình Khánh, k?t n?i huy?n C?n Gi? v?i trung tam TP. HCM và các khu v?c lan c?n. ?i?m ??u c?u t?i nút giao ???ng 15B v?i ???ng s? 2 c?a Khu ?? th? Phú Xuan, huy?n Nhà Bè, ?i?m cu?i n?i vào ???ng R?ng Sác. T?ng chi phí ??u t? ??c tính kho?ng 5.300 t? ??ng. ??n v? th?c hi?n là liên doanh C?ng ty CP ??u t? xay d?ng Trung Nam và C?ng ty CP ?? th? du l?ch C?n Gi?.

  TP HCM: ?? xu?t 4 v? trí làm c?ng bi?n ? C?n Gi?

  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTháng 9/2020, S? Giao th?ng v?n t?i (GTVT) TP HCM có v?n b?n g?i UBND TP, góp y ki?n v? quy ho?ch phát tri?n c?ng bi?n TP trong quy ho?ch t?ng th? phát tri?n h? th?ng c?ng bi?n Vi?t Nam giai ?o?n 2021-2030, t?m nhìn ??n n?m 2050.

  Theo ?ó, S? GTVT ?? có y ki?n ??i v?i báo cáo Quy ho?ch t?ng th? phát tri?n h? th?ng c?ng bi?n Vi?t Nam th?i k? 2021-2030, t?m nhìn ??n n?m 2050 c?a C?ng ty CP T? v?n xay d?ng c?ng trình Hàng H?i (??n v? t? v?n) l?p, d? ki?n b? sung quy ho?ch c?ng container, t?ng h?p, hàng r?i t?i 4 v? trí trên ??a bàn huy?n C?n Gi?.

  • V? trí s? 1, ti?p giáp s?ng Lòng Tàu (x? Bình Khánh, C?n Gi?); d? ki?n quy ho?ch c?ng bi?n quy m? 250 ha, có th? ?ón tàu 30.000 – 50.000 DWT
  • V? trí s? 2, ti?p giáp s?ng Lòng Tàu (thu?c x? Th?nh An, C?n Gi?); d? ki?n quy ho?ch c?ng bi?n v?i quy m? 50 ha, có th? ?ón tàu ??n 100.000 DWT
  • V? trí s? 3, ti?p giáp lu?ng Sài Gòn – V?ng Tàu (thu?c x? Long Hoà, C?n Gi?); d? ki?n quy ho?ch c?ng bi?n quy m? 150 ha, có th? tàu ??n 150.000 DWT
  • V? trí s? 4, ti?p giáp lu?ng Cái Mép – Th? V?i (thu?c ??a ph?n Cù Lao ?ng Chó), d? ki?n quy ho?ch c?ng bi?n chuyên d?ng v?i quy m? 100 ha, có th? ?ón tàu ??n 200.000 DWT

  Theo ?ánh giá c?a S? GTVT, tr? v? trí s? 2, các v? trí còn l?i c?n ???c nghiên c?u và có kh? n?ng xem xét nghiên c?u b? sung quy ho?ch c?ng bi?n.

  M? hình y t??ng tri?n khai d? ki?n

  Vinhomes và Vinpearl C?n Gi? c?a T?p ?oàn Vingroup là siêu d? án ph?c h?p th??ng m?i, d?ch v? và chung c? cao c?p, bi?t th? cao c?p, bi?t th? ngh? d??ng… có quy m? lên ??n 2.870 ha v?i v? trí ??c ??a t?i ??a bàn huy?n C?n Gi?. ?ay là siêu d? án l?n bi?n ???c mong ch? nh?t trong th?i ?i?m hi?n t?i khi nhu c?u ??u t? ??t n?n vùng ven t?i TP.HCM t?ng cao m?nh m? c?ng nh? s?c hút t? ti?m l?c m?nh m? c?a ch? ??u t? Vinhomes và Vinpearl thu?c Vingroup.

  Khu ?? th? l?n bi?n Vinhomes C?n Gi?
  Toàn c?nh Khu ?? th? l?n bi?n Vinhomes C?n Gi? (d? ki?n)

  Khu du l?ch l?n bi?n C?n Gi? ???c quy ho?ch d? ki?n:

  • ??t dành cho du l?ch do Vinpearl C?n Gi? phát tri?n: bao g?m di?n tích ??t dành cho vi?c xay d?ng khách s?n, nhà hàng cao c?p; di?n tích ??t dành cho vi?c xay d?ng các resort ngh? d??ng và ?? xay d?ng các khu v?c c?ng c?ng.
  • ??t dành cho dan c? do Vinhomes C?n Gi? phát tri?n: bao g?m di?n tích ?? xay d?ng các bi?t th? cao c?p và bi?t th? ngh? d??ng.
  • Còn l?i là di?n tích cay xanh và giao th?ng ?i l?i.

  CTCP NHà ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua - nh?n ??t c?c gi? ch?, phan ph?i chính th?c v?i giá t?t nh?t tr?c ti?p t? ch? ??u t?. Ngoài ra ANN Kết quả xổ số miền bắc hôm qua t? v?n l?a ch?n c?n ??p s? duy?t h? s? vayKết quả xổ số miền bắc hôm qua ngan hàng giúp khách hàng có gói vay l?i su?t th?p nh?t, th? t?c ??n gi?n.

  Hotline d? án: 0896.68.66.68

  L?y c?m h?ng thi?t k? t? trung tam tài chính qu?c t? và trung tam mua s?m Dubai. H?y cùng chúng t?i nhìn l?i nh?ng quy ho?ch ?n t??ng t?i ?ay:

  Vingroup th??ng ch?n nh?ng v? trí “??t vàng” ?? ??u t?, nh?ng l?n này, ch?n C?n Gi? có ph?i là m?t s? m?o hi?m?

  Cùng tìm hi?u nh?ng phan tích “s?c nét” c?a PGS. TS. Tr?n ?ình ThiênKết quả xổ số miền bắc hôm qua – thành viên t? t? v?n kinh t? c?a Th? T??ng.

  Khái ni?m truy?n th?ng v? ??t ?ai

  M?i th?i, khái ni?m “??t vàng” l?i thay ??i. Th?i n?ng nghi?p lúa n??c truy?n th?ng, ??t Thái Bình, Nam ??nh, H?i D??ng là “??t vàng” – do ??ng b?ng có l?i th? ?? tr?ng lúa, phát tri?n n?ng nghi?p truy?n th?ng. Trong khi ?ó, nh?ng ??a ph??ng mi?n núi nh? S?n La, Hòa Bình h?u nh? kh?ng có l?i th? ?? phát tri?n n?n n?ng nghi?p này. Nh?ng ??a ph??ng ?ó ???c li?t vào lo?i “khó kh?n”, t?c là r?t khó phát tri?n.

  Nh?ng hi?n gi?, tình th? b?t ??u ??o ng??c. S?n La tr?ng nh?n, chanh leo, phát tri?n du l?ch, Hòa Bình tr?ng cam ??c s?n, nu?i bò Nh?t B?n, khai thác lòng h? th?y ?i?n… Nu?i tr?ng các lo?i cay, con ??c s?n, s?ch, s? d?ng c?ng ngh? cao nên các t?nh này ti?n ra th? tr??ng v?i l?i th? l?n. H? “??o th?”, “tr? mình” nên “?n to” h?n Thái Bình, H?ng Yên, ít nh?t c?ng t? góc ?? n?ng nghi?p c? và ngu?n l?c truy?n th?ng. R? ràng là l?i th?, ??c bi?t là l?i th? ??t ?ai, ?? thay ??i theo th?i ??i. Thái Bình, H?i D??ng hay H?ng Yên, n?ng nghi?p b?t ??u th?y “khó ?ua” v?i S?n La hay Gia Lai, ??k L?k r?i.

  Nh?ng ?i?n hình nh?t c?a vi?c “l?t ng??c tình th?” có l? là Ninh Thu?n. M?t vùng ??t c?n c?i, nghèo khó, h?u nh? ch? có n?ng gió, l? l?t và b?o t?. Khó kh?n kh?ng th? t??ng t??ng. ??n ?ay m?i th?y ng??i dan làm n?ng nghi?p kh? c?c nh? th? nào. Nh?ng ? Ninh Thu?n hi?n nay, th?i ?ó ?ang ?i nhanh vào quá kh?. ??t c?n vì h?n, vì quá nhi?u n?ng và gió – nh?ng b?t l?i th? tuy?t ??i ??i v?i n?n n?ng nghi?p truy?n th?ng ?ó gi? ?ay l?i bi?n thành th? m?nh khác th??ng: Ninh Thu?n ?ang tr? thành “v??ng qu?c” c?a ?i?n gió và ?i?n m?t tr?i, c?a du l?ch ??ng c?p cao, ?ang làm giàu nh? chính nh?ng th? ?? t?ng làm nghèo m?nh ??t này su?t nhi?u th? k?.

  Phan tích nh? v?y ?? th?y, m?i th?i có cách t? duy v? l?i th? khác nhau. Nh?ng ng??i tiên phong, nh? t?m nhìn v??t tr??c, th??ng nhìn th?y “vàng” ? nh?ng ch? t??ng nh? “?? ki?t cùng n?ng l?c phát tri?n” theo l?i truy?n th?ng.

  Khái ni?m hi?n ??i v? khai thác giá tr? c?a ??t ?ai và t?m nhìn c?a Vingroup

  G?n ?ay, nh? chuy?n sang th?i ??i phát tri?n m?i – th? tr??ng, h?i nh?p, c?ng ngh? cao, ? Vi?t Nam xu?t hi?n ngày càng nhi?u ng??i có n?ng l?c nhìn và hành ??ng nh? v?y. ?ng Tr?n Bá D??ng kh?i nghi?p làm ? t? Tr??ng H?i ? vùng ??t toàn cát, gió và n?ng Chu Lai. ?ng Nguy?n ??ng C??ng làm giàu nh? nu?i hàng v?n con v?t tr?i ? vùng ??t thu?n n?ng nghèo khó Thu?n Thành (B?c Ninh). T?i ch? nêu 2 ví d? v??n lên t? hai hoàn c?nh khác nhau, ??i di?n cho r?t nhi?u ví d? t??ng t? ?ang có ? n??c ta.

  ??i v?i tr??ng h?p ?ng Ph?m Nh?t V??ng, có l? C?n Gi? kh?ng ph?i là l?a ch?n hành ??ng ??u tiên c?a ?ng theo ki?u t?o l?i th? phát tri?n t? m?t vùng b?t l?i th?Kết quả xổ số miền bắc hôm qua. D? án ? t? VinFast ?? t?ng là m?t l?a ch?n t??ng t? cách ?ay m?y n?m. T? vùng ??t ng?p m?n hoang hóa ? An H?i, H?i Phòng, n?i mà theo th??c ?o truy?n th?ng, giá tr? ??t là kh?ng ?áng k?, ?ng ?? d?ng nên Khu C?ng nghi?p ? t? VinFast r?ng 800ha, ch? sau ch?a ??y m?t n?m kh?i c?ng. ?i?u ?ó gi?ng nh? m?t k? tích c?ng nghi?p hi?n ??i. Ph?m Nh?t V??ng ?? bi?t nhìn th?i th?, nh?n di?n ?úng nh?ng xu th? t??ng lai ?? t?o l?i th? phát tri?n t? vùng ??t ??y “b?t l?i th?” hi?n t?i.

  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaNh?ng VinFast, nh? chúng ta bi?t, kh?ng ph?i là ví d? duy nh?t v? cách t? duy và hành ??ng khác th??ng c?a Ph?m Nh?t V??ng.

  Tr? l?i v?i D? án Khu Du l?ch bi?n C?n Gi?, ch?a bàn ??n chi phí, l?i nhu?n hay cau chuy?n ?ánh ??i, vi?c l?a ch?n C?n Gi? c?a ?ng Ph?m Nh?t V??ng d??ng nh? ?? th? hi?n m?t t?m nhìn khác th??ng. ?ó là vi?c “quy?t ch?n” m?t t?a ?? nói chung là “khó ch?p nh?n”, dù nhìn t? góc ?? nào, kinh t? hay v?n hóa – x? h?i, ?? th?c hi?n m?t d? án phát tri?n t?m c?.

  C?n Gi? là m?t v? trí “khó nh?n”, nhi?u b?t l?i th? v? ph??ng di?n ??u t?, nh?t là ??i v?i nh?ng d? án “v??t t?m” ki?u nh? d? án Vingroup ??nh làm – n?n ??t quá y?u, m?t b?ng kh?ng có, thi?u n??c ng?t, thi?u k?t n?i giao th?ng.

  Kết quả xổ số miền bắc hôm qua??a ?i?m th?c hi?n d? án l?i thu?c khu v?c “nh?y c?m”, ??c bi?t là v? m?i tr??ng – g?n r?ng ng?p m?n “ram sa” qu?c t?, g?n khu d? tr? sinh quy?n qu?c gia, là t?a ?? “ch?n sóng ng?n gió” cho c? TP.HCM phía ??t li?n.

  Kh?ng h? ng?u nhiên khi cho ??n gi?, C?n Gi? v?n còn nhi?u “nguyên s?” ??n v?y. Nói hình ?nh m?t chút, ?ó là m?nh ??t mà v? ph??ng di?n ??u t? phát tri?n, ch? dành cho nh?ng k? “?iên r?”.

  Theo cách nhìn nh? v?y có th? th?y, ?ng Ph?m Nh?t V??ng làm d? án này v?i m?t t?m nhìn khác, kh?ng theo logic th?ng th??ng.

  Nh?ng trong th?i ??i này, theo t?i, n?u nhìn theo cách nh? th?, khi x? ly ???c v?n ?? ?ánh ??i, chúng ta s? có m?t d? án phát tri?n tuy?t v?i, có th? t?o s?c b?t r?t l?n, kh?ng ch? cho Vingroup hay TP.HCM, mà cho c? qu?c gia.

  ?? Vinhomes C?n Gi? và Vinpearl C?n Gi? ? ?au?

  Khu ?? th? du l?ch l?n bi?n Vinhomes C?n Gi? và Vinpearl C?n Gi? (TP.HCM) hay còn có tên g?i là Saigon Sunbay (V?nh M?t Tr?i) t?i x? Long Hòa, huy?n C?n Gi? v?i 400 ha là ??t xay d?ng và 200 ha là b?i bi?n n?i b?.

  ?? Ch? ??u t? d? án là ai?

  N?m 2016 VingroupKết quả xổ số miền bắc hôm qua chính th?c tr? thành ch? ??u t? c?a d? án ti?m n?ng này th?ng qua vi?c ti?p t?c nh?n chuy?n nh??ng c? ph?n CTC t? m?t doanh nghi?p và m?t s? cá nhan, t?ng t? l? s? h?u lên 97,15% v?i t?ng giá tr? 8.473 t? ??ng.

  ???♂? Ti?n ?? d? án C?u C?n Gi? n?i huy?n C?n Gi?i v?i Trung tan TP. HCM ra sao?

  Phó Giám ??c S? Giao th?ng v?n t?i Tp.HCM Bùi Hòa An cho bi?t theo k? ho?ch, n?u vi?c gi?i phóng m?t b?ng thu?n l?i, d? án c?u C?n Gi? s? hoàn thành cu?i n?m 2025.?

  Bài vi?t n?i b?t