Vinhomes Grand Park là ??i ?? th? 271ha n?m t?i v? trí trung tam Qu?n 9, ti?p giáp v?i hai con s?ng l?n là s?ng ??ng Nai và s?ng T?c, ti?m c?n tr?c ti?p v?i ???ng Vành ?ai 3. ???c quy ho?ch hi?n ??i v?i r?t nhi?u ti?n tích ??ng c?p ?? tr? thành Thành ph? c?ng viên và ??i ?? th? th?ng minh ??ng c?p qu?c t?. 

Gi?i thi?u

??n v? phát tri?n d? án: C?ng ty c? ph?n phát tri?n thành ph? xanhV? trí: ???ng Nguy?n Xi?n, Ph??ng Long Bình, Qu?n 9, Tp.HCM
??n v? xay d?ng: Coteccons, Hoà Bình, Central, Delta, Unicons…Quy m?: h?n 270 ha v?i các lo?i hình  c?n h? và nhà th?p t?ng
M?t ?? c?nh quan + ti?n ích: h?n 70%C?ng viên trung tam: 36ha
Phan khúc c?n h?: Sapphire, Ruby và DiamondTi?n ích khác: Vincom Mega Mall, Vinmart, Vinschool…
Phan khúc shop chan ??: Shop & ShophousePhan khúc th?p t?ng: Nhà ph?, Shophouse, Villas
Ngan hàng b?o l?nh: TechcombankPháp ly c?n h?: s? h?ng, s? h?u ?n ??nh lau dài (NVN) & 50 n?m (NNN)
Các ngan hàng cho vay: Techcombank và MBGi?y ch?ng nh?n bán cho NNN: ???c phép bán c?n h? cho NNN

nH?N Toàn b? th?ng tin d? án

?

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?? ti?t ki?m th?i gian c?a Anh ch?, vui lòng ?i?n ??y ?? th?ng tin chúng t?i s? chuy?n t?i quy anh ch? tr?n b? tài li?u d? án m?i nh?t c?ng nh? th?ng tin v? giá bán và chính sách ?u ??i c?p nh?t tháng 11/2020.
  Các lo?i s?n ph?m

  C?N H?

  Shop chan ??

  shophouse th?p t?ng

  bi?t th?

  Ti?n ích c?nh quan Vinhomes Grand Park Qu?n 9

  Ch? ??u t? dành h?n 70% di?n tích xay d?ng ti?n ích và phát tri?n m?ng xanh ?? c? dan t?n h??ng m?i tr??ng s?ng v??t tr?i. Các c?ng viên trong khu?n viên d? án s? tr? thành san sau c?a ng??i dan Vinhomes Grand Park – m?t n?i r?ng r?i và thoáng ??ng tách bi?t v?i c?nh quan thành ph? ??ng ?úc ngay bên ngoài vành ?ai c?a nó. Ch? ??u t? mong mu?n thúc ??y Vinhomes Grand Park thành m?t ki?t tác ki?n trúc c?nh quan, m?t n?i ngh? ng?i hòa nh?p t? cu?c s?ng ?? th? và là tài s?n v? giá ??i v?i thành ph? c?ng viên v? ??i nh?t ??ng Nam á.

  C?ng viên Patin

  C?m nh?n trong kh?ng khi t??i vui cùng b?n bè tham gia m?n th? thao này

  C?ng viên Picnic

  Mi?n thiên nhiên thu?n khi?t ngay trong lòng ?? th? xanh Vinhomes Grand Park

  C?ng viên BBQ

  C? h?i tr?i nghi?m ? nh?ng c?ng viên BBQ r?ng l?n v?i h?n 100 ?i?m n??ng

  C?ng viên N??c

  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaCác khu b? b?i ?a n?ng dành cho ng??i l?n – tr? em và khu trò ch?i d??i n??c v?i ?a d?ng – m?i l? c?a Vinhomes Qu?n 9.

  C?ng viên H?nh phúc

  Mong mu?n và cam k?t m?i ?ám c??i t? ch?c t?i c?ng viên s? th?c s? tr? thành s? ki?n tr?ng ??i 

  C?ng viên ?iêu kh?c

  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaLà k?t qu? m?t ??i làm vi?c c?ng hi?n cho ngh? thu?t, xay d?ng lên nh?ng khung hình con ng??i n?i ti?ng

  C?ng viên ánh sáng

  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaV?i các siêu cay ánh sáng ?i?m nh?n cùng các ti?u khu ?èn l?ng lung linh, huy?n ?o, l?ng m?n

  C?ng viên Aerobic

  C? dan Vinhomes trong nh?ng b? trang ph?c th? thao kh?e kho?n khiêu v? vui v? cùng nhau

  C?ng viên Th? thao

  V?i quy m? lên t?i h?n 800 máy t?p, là n?i rèn luy?n s?c kh?e, nang cao th? ch?t ly t??ng 

  Ch?n c?n ??p. Nh?n giá t?t nh?t. G?i ngay hotline!

  V? trí ti?m n?ng

  D? án Vinhomes Grand Park Qu?n 9 (tr??c ?ay là Vincity) có v? trí n?m trên các m?t ti?n ???ng Ph??c Thi?n, Nguy?n Xi?n thu?c ph??ng Long Bình và Long Th?nh M?, Qu?n 9. D? án ti?p giáp v?i hai con s?ng l?n là s?ng ??ng Nai và s?ng T?c, ti?m c?n tr?c ti?p v?i ???ng Vành ?ai 3. ?ay là v? trí trung tam c?a kh?ng ch? Qu?n 9, mà ???c quy ho?ch n?m trong Khu ?? th? Sáng t?o phía ??ng theo ?? án thành l?p “thành ph? thu?c thành ph?” h?t s?c táo b?o c?a UBND TP.HCM.?

  ?ay c?ng là khu v?c có?m?ng l??i giao th?ng thu?n ti?n, linh ho?t và ti?p t?c ???c hoàn thi?n trong t??ng lai, h?a h?n ti?m n?ng phát tri?n to l?n cho vùng ??t này.

  “H?i th?” Nh?t trong lòng ??i ?? th?

  Y ngh?a c?a phan khu The Origami là ???c l?y y t??ng t? tên m?t m?n ngh? thu?t g?p gi?y truy?n th?ng c?a Nh?t B?n. V?i y ngh?a là bi?u t??ng c?a m?t gia ?ình h?nh phúc, C?T mong mu?n phan khu The Origami s? là n?i an c? ly t??ng c?a nh?ng gia ?ình h?nh phúc. ?ay s? là n?i giao thoa gi?a thi?t k? hi?n ??i và y t??ng gia ?ình truy?n th?ng – t?o nên b?n s?c v? cùng khác bi?t cho c? dan.

  ??t 2 d? ki?n m? bán vào ??u Q2/2020, v?i quy m? h?n 10.000 c?n. Vi?c ra m?t phan khu The Origami c?a d? án Vinhomes Grand Park s? giúp ngu?n cung c?n h? t?i Khu ??ng t?ng m?nh ?áp ?ng nhu c?u c?n h? ch?t l??ng và pháp ly minh b?ch trên toàn ??a bàn TP.HCM.

  C?n h? Shop chan ??

  Giá t?t nh?t. G?i ngay hotline!

  The Rainbow – Vinhomes Qu?n 9

  T?a l?c t?i v? trí c?a ng?, k? c?n tòa v?n phòng 45 t?ng và tuy?n ???ng huy?t m?ch Nguy?n Xi?n, The Rainbow Kết quả xổ số miền bắc hôm qualà m?t ph?n khu trong d? án Vinhomes Qu?n 9 s? h?u v? trí ??c ??a b?c nh?t d? án. T? ?ay, c? dan k?t n?i tr?c ti?p ??n trung tam Thành ph?.

  ?ay c?ng là phan khu có v? th? t??ng lai sáng giá b?i ti?m c?n tr?c ti?p tuy?n ???ng vành ?ai 3 ?i qua d? án. Trong t??ng lai, khi Thành ph? hoàn thành, các tuy?n ???ng này s? là ?i?m c?ng nang t?m giá tr? The Rainbow nói riêng, Vinhomes Grand Park nói chung.

  Duy nh?t ch? t?i The Rainbow c? dan ???c tr?i nghi?m cu?c s?ng hòa quy?n gi?a am thanh và s?c màu t? c?nh quan ?i?m nh?n – Qu?ng tr??ng c?u v?ng.

  Giá bán c?n h? Shophouse
  Th?ng tin phan khu The Rainbow
  Tìm hi?u ngay

  Phan khu th?p t?ng tráng l? b?c nh?t

  Y ngh?a c?a The Manhattan là trung tam kinh t? và th??ng m?i v?i nh?ng c?ng trình bi?u t??ng n??c M? nh?: thánh ???ng ph? Wall, Times Square, qu?ng tr??ng th?i ??i. V?i th?ng ?i?p này, C?T mong mu?n The ManhattanKết quả xổ số miền bắc hôm qua s? là phan khu s?m u?t, s?i ??ng và tráng l? b?c nh?t trong ??i ?? th? Vinhomes Grand Park.

  D? ki?n m? bán vào tháng 5/2020, ?ay s? là ngu?n cung s?n ph?m shophouse th?p t?ng và bi?t th? h?p d?n nh?t t?i Khu ??ng và ?áp ?ng nhu c?u ??u t? sinh l?i cao ??i v?i các s?n ph?m pháp ly minh b?ch trên toàn ??a bàn TP.HCM.

  Shophouse Shop Villa Bi?t th?

  Liên h? ngay ?? ???c t? v?n s?n ph?m t?t, giá g?c C?T và nh?n h? tr? mua tr? góp v?i l?i su?t t?t nh?t, th? t?c ??n gi?n.

  Bi?t th? ??n l?p, song l?p – Vinhomes Qu?n 9

  Bi?t th? Vinhomes Grand Park d? ki?n s? mang ??n m?t phong cách thi?t k? c?a ki?n trúc ??ng D??ng, cùng v?i các ???ng nét ??m ch?t á ??ng, ?ay c?ng là m?t ki?u thi?t k? mang phong cách c? ?i?n c?a Pháp v?i m?t l?i sáng t?o, sang tr?ng t?i gi?n.

  Th?ng th??ng ?ay s? là phan khu ?óng, khép kín phù h?p v?i nh?ng khách hàng có nhu c?u ?? ?. Là phan khu ???c ?u ái khi có d?i s?ng r?ng bao quanh và g?n k? v?i c?ng viên ánh sáng 36ha – ??ng c?p nh?t ??ng Nam á.

  Shophouse th?p t?ng

  Shophouse th?p t?ng (Nhà ph? th??ng m?i) là m?t trong nh?ng s?n ph?m quan tr?ng trong t? h?p siêu d? án Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9). ?ay là nh?ng c?n nhà ???c thi?t k? ?? v?a có th? kinh doanh v?a có th? ?? ?.

  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaN?u t?ng ??u t? t?i các d? án c?a Vingroup, các nhà ??u t? s? d? dàng ch?n l?a ngay l?p t?c s?n ph?m này. Shophouse th?p t?ng là lo?i hình c?n h? r?t ph? bi?n, ???c ?a thích ??u t? hi?n nay và h?a h?n s? mang t?i c? h?i sinh l?i cao cho khách hàng có nhu c?u ??u t? và t? kinh doanh.

  Chính sách giá và thanh toán

  Phan khu The Rainbow ?? m? bán t? ngày 18/7 ??n ngày 3/8/2019, toàn b? 10.007 c?n h? ?? bán h?t t?o ra m?t k? l?c v? ti?n khoáng h?u trong l?ch s? b?t ??ng s?n Vi?t Nam và th? gi?i. V?i m?c giá g?c bán ???c ch? ??u t? ??a ra r?t linh ho?t theo v? trí và h??ng c?n h?, biên giao ??ng khá cao ?? ?áp ?ng nhu c?u ?a d?ng c?a khách hàng, c? th? b?ng giá g?c tham kh?o:

  Lo?i c?nGiá bán (ch?a VAT)
  Studio (29,9 – 33,8 m2)T? 900 tri?u ??ng
  1PN +1 (46,1 – 51,7 m2)T? 1,1 t? ??ng
  2PN (58,9 – 67,8 m2)T? 1,3 t? ??ng
  2PN +1 (69,2 – 70,4 m2)T? 1,5 t? ??ng
  3PN (81,5 – 82,3 m2)T? 2,1 t? ??ng

  M?c giá g?c t? ch? ??u t? bán thành c?ng c?a ??t 1 t? 28-35 tri?u/m2 (khu S1); t? 29-36 tri?u/m2 (khu S2); t? 31-38 tri?u/m2 (Khu S3); và 33-48 tri?u/m2 (Khu S5). ?ay là m?c giá t??ng ??i cao h?n so v?i trung bình các d? án quanh khu v?c. Tuy nhiên, m?c giá này còn th?p h?n r?t nhi?u so v?i m?c giá d? án Vinhomes Central Park – Bình Th?nh trong khi ch?t l??ng xay d?ng và ti?n ích t?ng th? d? án Vinhomes Qu?n 9 l?i v??t tr?i, th?m chí ?u vi?t h?n khi áp d?ng c?ng ngh? th?ng minh tiên ti?n trong qu?n ly và v?n hành d? án. 

  Phan khu The Origami d? ki?n m? bán ??u Q2/2020, Vingroup ch?a c?ng b? chính th?c giá bán nh?ng v?i t?c ?? t?ng giá khu ??ng cùng v?i vi?c giao d?ch th? c?p t?i ??t 1 h?t s?c nh?n nh?p, m?c giá m? bán s?n ph?m c?n h? cho ??t ti?p theo s? trong kho?ng 38-45 tri?u/m2.

  Ngoài ra, ph??ng th?c thanh toán dành cho khách hàng c?ng ???c gi?n cách ?? ??m b?o khách hàng có ?? th?i gian thu x?p tài chính cá nhan và v?n d?ng “?òn b?y tài chính” m?t cách phù h?p. 

  ??tTh?i ?i?m thanh toánT? l? thanh toán (trên giá bán CH sau thu?)Th?i gian d? ki?n
  Ky V?n b?n tho? thu?n (“VBTT”)50 tri?u ??ngQ2/2020
  Trong vòng 7 ngày k? t? ngày ky VBTT10% (bg 50 tri?u ??ng)Q2/2020
  01Ky H?p ??ng mua bán (“H?MB”) (Trong vòng 30 ngày k? t? ngày ky VBTT)10% (bg toàn b? c?c ?? ?óng) + 5% tho? thu?n ??m b?o ky H?MB05/2020
  02-07C? m?i 2-3 tháng sau ngày ky H?MB (Chia làm 6 ??t)10%08/2020 – 05/2021
  08Th?ng báo Bàn giao c?n h?25% + 2% KPBT + thu? VAT c?a 5% GTCHQ2-Q3/2021
  09Th?ng bán nh?n GCNQSHN? 

  *5% thanh toán ??t 01 ?? ??m b?o ky H?MB ???c tính trên GTCH kh?ng g?m VAT và ???c C?T tr? l?i 12%/n?m theo quy ??nh.

  Tham kh?o ph??ng án tài chính t?i ?u dành riêng cho d? án Vinhomes Grand Park và s? duy?t h? s? vay tr??c khi gi? ch?.

  Gói vay ?u ??i t? các ngan hàng

  Khách hàng có th? ch?n m?t trong hai Ch??ng trình h? tr? tài chính sau:

  • Ch??ng trình 1: Chi?t kh?u 8-9% khi Khách hàng thanh toán v??t ti?n ?? so v?i quy ??nh trên H?MB
  • Ch??ng trình 2: Gói ?u ??i kh?ng l?i su?t, kh?ng thanh toán n? g?c ??n khi nh?n nhà

  D? án Vinhomes Grand Park giai ?o?n 2 t?i phan khu The Origami s? ???c ngan hàng TechcombankMB tham gia tài tr?. Hai ngan hàng s? tài tr? cho khách hàng mua d? án v?i h?n 15 l?a ch?n k?t h?p gi?a ph??ng th?c thanh toán linh ho?t c?a các gói vay khác nhau. 

  *L?i su?t vay mua c?n h? d? án Vinhomes Qu?n 9 ???c c?p nh?t t?i các ngan hàng và mang tính ch?t tham kh?o. L?i su?t có th? thay ??i theo chính sách cho vay mua nhà c?a ngan hàng t?i t?ng th?i k?.

  T?i Ann Home, khách hàng s? ???c mua v?i giá g?c tr?c ti?p t? ch? ??u t? Vingroup, ???c t? v?n ph??ng án vay t?t nh?t v?i t?ng m?c ?ích vay c? th? c?a khách hàng. V?i m?c ?ích mua ?? ? ho?c mua ?? ??u t? thì các tiêu chí l?a ch?n gói vay t?t nh?t s? hoàn toàn khác nhau.

  Tr??ng h?p mua ?? ? thì c?n l?a ch?n gói vay có l?i su?t t?t nh?t và th?i gian vay h?p ly ?? ??m b?o s? ti?n ph?i tr? hàng tháng phù h?p v?i ngu?n thu nh?p ?n ??nh c?a gia ?ình. Trong tr??ng h?p mua ??u t? ng?n h?n thì c?n quan tam ??n s? ti?n ??u t? b? ra ít nh?t, l?i su?t t?t nh?t, phí ph?t ít nh?t và dòng ti?n thanh toán trong th?i gian ??u t? th?p nh?t…

  T?i v? các gói vay ngan hàng c?p nh?t

  Ti?n ?? d? án và S? ki?n

  LIêN H?

  T?NG ??I LY PH?N PH?I C?A VINKết quả xổ số miền bắc hôm quaS
  K25 ???ng s? 8, Khu ph? 1, p. An Phú, Qu?n 2, Tp.HCM
  S?T: (028) 73014 666 – Hotline: 0896.68.66.68
  Email: hello@annhome.vn
  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaMSDN: 0314251205 do S? K? ho?ch và ??u t? Tp.HCM c?p.

  ??a ch? nhà m?u:
  Nhà m?u Vinhomes Grand Park, T?ng 3, TTTM Vincom Megamall, 159 Xa l? Hà N?i, Ph??ng Th?o ?i?n, Qu?n 2, Tp.HCM

  Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTh?ng tin, các ti?n ích trong tài li?u bán hàng ch? mang tính ch?t t??ng ??i và có th? ???c ?i?u ch?nh theo quy?t ??nh c?a ch? ??u t? t?i t?ng th?i ?i?m ??m b?o phù h?p quy ho?ch và th?c t? thi c?ng d? án. Hình ?nh mang tính minh h?a ??nh h??ng. Các hình ?nh chi ti?t s? ???c Ch? ??u t? c?p nh?t c?ng khai trong quá trình tri?n khai. Các th?ng tin cam k?t chính th?c s? ???c quy ??nh c? th? t?i H?p ??ng mua bán. Vi?c qu?n ly, v?n hành và kinh doanh c?a Khu ?? th? s? theo quy ??nh c?a Ban qu?n ly.